Modeliranje časovnih vrst z metodami teorije informacij
Time-series modeling using information-theory techniques