Hermenevtika in pojmovnost v bitnozgodovinskem mišljenju