Virgines prudentes za dva štiriglasna ženska zbora