Nadgradnja E-modela za objektivno ocenjevanje vpliva potresavanja na zaznano kakovost govora v paketnih omrežjih
Extention of the E-model for objective assessment of the jitter impact on the perceived voice quality in packet networks