Četverna tipologija znanstvenih spraševanj v Drugi analitiki