Preskušanje katalitskih materialov z metodo diferencialne dinamične kalorimetrije (DSC)
Testing of catalytic materials with differential scanning calorimetry (DSC)