Temeljni projekt
Umeščenost mestnih elit na Slovenskem v regionalne družbene in gospodarske tokove v času do 13. do 16. stoletjaž