Raziskovalni program
Idejnopolitični in kulturni pluralizem in monizem na Slovenskem v 20. stoletju