Pedagoška obzorja : časopis za didaktiko in metodiko
Didactica Slovenica

 1. 1995
   3

 2. 1996
   3

 3. 1997
   3

 4. 1998
   3

 5. 1999
   3

 6. 2000
   3

 7. 2001
   2

 8. 2002
   1

 9. 2003
   3

 10. 2004
   3

 11. 2005
   3

 12. 2006
   3

 13. 2007
   2

 14. 2008
   3

 15. 2009
   3

 16. 2010
   4

 17. 2011
   3

 18. 2012
   3

 19. 2013
   38

  številka: 1 (2013)
  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3/4 (2013)
  Factors of teachers' motivation for professional advancement (številka: 1, 2013)
  Slikovni viri in pouk zgodovine (številka: 1, 2013)
  Vloga in položaj slovenščine v vzgojno-izobraževalnem procesu (številka: 1, 2013)
  Teorija konstruktivne poravnave in implikacije za visokošolski kurikulum (številka: 1, 2013)
  Prepričanja staršev o istospolnem starševstvu (številka: 1, 2013)
  Stari starši v procesu vzgoje (številka: 1, 2013)
  Branje je pomembno (številka: 1, 2013)
  Pogostost pripovedovanja zgodb pri pouku angleščine na zgodnji stopnji (številka: 1, 2013)
  Učni poligoni za krepitev izkustvenega izobraževanja za trajnostno prihodnost (številka: 2, 2013)
  Pomen nekaterih znanj, pridobljenih med študijem, za uspešno delo v vrtcu (številka: 2, 2013)
  Individualizirani pouk pri obravnavi pravljice (številka: 2, 2013)
  Pouk naravoslovja in naravoslovna pismenost (številka: 2, 2013)
  Playground equipment in the function of didactic games (številka: 2, 2013)
  Recruitment and education for management profession (številka: 2, 2013)
  Podjetniško izobraževanje ter podjetniška aktivnost v delu Podonavske regije (številka: 2, 2013)
  Odnos učencev do znanja in učenja obveznega drugega tujega jezika (številka: 2, 2013)
  Model bivalne stanovanjske skupnosti znotraj institucionalne oskrbe (številka: 2, 2013)
  Teachers' competences for the interpretation of a literary work in teaching (številka: 2, 2013)
  Uspešnost romskih učencev pri pouku tujih jezikov v Sloveniji (številka: 2, 2013)
  Didaktični vidiki poučevanja zdravstvene vzgoje (številka: 2, 2013)
  Spletni dnevnik v prvem obdobju osnovne šole (številka: 3/4, 2013)
  Razvijanje literarnorecepcijske metakognicije pri pouku književnosti (številka: 3/4, 2013)
  Spodbujanje refleksije pri učiteljih (številka: 3/4, 2013)
  The new curriculum as part of high quality European education (številka: 3/4, 2013)
  Model za preverjanje in ocenjevanje znanja pri glasbeni vzgoji (številka: 3/4, 2013)
  Raba Facebooka in študijski uspeh slovenskih študentov (številka: 3/4, 2013)
  Samoocenjevanje pri pouku tujih jezikov v gimnaziji (številka: 3/4, 2013)
  Cooperative learning as a motivation factor for students' school achievement (številka: 3/4, 2013)
  Preverjanje in ocenjevanje znanja pri predmetu družba v 4. razredu (številka: 3/4, 2013)
  Točka kontrole in osredotočenost študentov razrednega pouka (številka: 3/4, 2013)
  Preplet glasbe in lirike v Škerjančevi kantati (številka: 3/4, 2013)
  Efficiency of blended learning in basics of statistics teaching (številka: 3/4, 2013)
  Učno uspešen, nadarjen ali talentiran? (številka: 3/4, 2013)
  Učiteljeva pripravljenost na inkluzijo (številka: 3/4, 2013)
 20. 2014
   38

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3/4 (2014)
  Možnosti za vključevanje knjižnic v proces visokošolskega izobraževanja (številka: 1, 2014)
  Razvijanje likovne apreciacije s srednješolci (številka: 1, 2014)
  Učitelji o vzrokih učnih težav učencev pri matematiki (številka: 1, 2014)
  Dejavniki vpliva na izbiro pedagoškega poklica (številka: 1, 2014)
  Sem opazovalec medvrstniškega nasilja: kaj lahko naredim? (številka: 1, 2014)
  Predmet projektno delo v šoli - na primeru samooskrbe (številka: 1, 2014)
  Povezovanje stroke in angleškega jezika v visokem šolstvu (številka: 1, 2014)
  Analiza estetskega presojanja pomenskih dimenzij oblik in barv (številka: 1, 2014)
  Pražni pojmi in težavno znanje v visokošolskem poučevanju, učenju in kurikulumu (številka: 1, 2014)
  Dejavnosti učencev med poukom (številka: 1, 2014)
  Scientific paradigm as a reference frame for the study of assessment in teaching (številka: 1, 2014)
  Prepričanja učiteljev o vplivu glasbe iz risank na izbrana področja otrokovega razvoja (številka: 1, 2014)
  Kompetence in didaktika filozofije (številka: 1, 2014)
  Educational discussion as a teaching method in the system of university education (številka: 2, 2014)
  Improving the teaching staff's professional competence in non-formal education (številka: 2, 2014)
  Pomen čustvene inteligentnosti v profesionalnem razvoju pedagoškega delavca (številka: 2, 2014)
  Inovativnost v srednjem šolstvu - grožnja ali recept za preživetje (številka: 2, 2014)
  Vnos IKT in e-preverjanja znanja pri predmetu kemija (številka: 2, 2014)
  Matematična anksioznost in uspešnost pri matematiki (številka: 2, 2014)
  Potrebe in zanimanje učencev za izbor okoljskih vsebin pri pouku (številka: 2, 2014)
  Uses and motives for playing online video games - specificities of university students (številka: 2, 2014)
  Comparison of the model of Elkonyin and Davidov and the model of Zankov (številka: 2, 2014)
  Opravičevanje šest do deset let starih otrok pri predmetu šport (številka: 2, 2014)
  Temeljna didaktična načela gimnazijskega pouka književnosti (številka: 3/4, 2014)
  Državljanska vzgoja v učnih načrtih za zgodovino v osnovnih in srednjih šolah (številka: 3/4, 2014)
  E-študij v slovenskem visokošolskem prostoru (številka: 3/4, 2014)
  Does homework as a learning strategy stimulate additional student overload? (številka: 3/4, 2014)
  Matematično znanje bodočih inženirjev (številka: 3/4, 2014)
  Konfliktne situacije kot pokazatelj nasilja med učenci ter njihovo preprečevanje (številka: 3/4, 2014)
  Razvoj trajnostnega vodenja študentov menedžmenta (številka: 3/4, 2014)
  Analiza poklicnih kompetenc v programu Naravovarstveni tehnik (številka: 3/4, 2014)
  A comparative study on teaching english to preschoolers (številka: 3/4, 2014)
  Fear of failure in a foreign language for the students of economics (številka: 3/4, 2014)
  Zakonodajni vidiki pedagoškega dela visokošolskega učnega osebja (številka: 3/4, 2014)
  Novinarstvo in medijska pismenost (številka: 3/4, 2014)
 21. 2015
   33

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3/4 (2015)
  Konceptualno znanje četrtošolcev po delu z interaktivnim učbenikom za matematiko (številka: 1, 2015)
  Didactical model of instruction based on the application of educational software (številka: 1, 2015)
  Vpliv recepcije slikanic na jezikovni razvoj otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju (številka: 1, 2015)
  Elementi trajnostnega razvoja v učnem načrtu Spoznavanje okolja (številka: 1, 2015)
  Evropska dimenzija v učnih načrtih slovenskih družboslovnih predmetov (številka: 1, 2015)
  Vzpostavljanje novega učnega okolja (številka: 1, 2015)
  Nekatere dileme spletnega zbiranja podatkov v luči pedagoških raziskav (številka: 1, 2015)
  Profesionalni razvoj učiteljev in težave pri delu z nadarjenimi učenci (številka: 1, 2015)
  Interest in physical activity in a factor analysis of young people's interests (številka: 1, 2015)
  Analysing prospective preschool teachers' reasons and motives for entering a teaching career (številka: 2, 2015)
  Pouk zgodovine in sodobni mediji (številka: 2, 2015)
  Razvoj ključnih kompetenc za profesionalni razvoj študentov predšolske vzgoje (številka: 2, 2015)
  Neverbalna komunikacija v izobraževalnem kontekstu skozi oči učencev (številka: 2, 2015)
  Telesna samopodoba srednješolcev s primerno in prekomerno telesno težo (številka: 2, 2015)
  Šolska pre/obremenitev osnovnošolskih učencev (številka: 2, 2015)
  Preventiva duševnega zdravja v učnih načrtih na predmetni stopnji osnovne šole (številka: 2, 2015)
  Življenjski cilji in bivanjska praznota pri študentih fakultete za zdravstvene vede (številka: 2, 2015)
  Factor structure of the characteristics of musically talented pupils at the elementary school level (številka: 2, 2015)
  Emocionalna regulacija in kakovost socialnih interakcij pri mladostnikih (številka: 3/4, 2015)
  Validacija nove lestvice profesionalnega razvoja pedagoškega delavca (številka: 3/4, 2015)
  Kompetenčni model vseživljenjskega učenja na področju menedžmenta v športu (številka: 3/4, 2015)
  Coping strategies for reducing English language speaking anxiety in the Balkans (številka: 3/4, 2015)
  Pomen supervizije pri šolskih svetovalnih delavcev! (številka: 3/4, 2015)
  Šolanje osnovnošolcev s posebnimi potrebami (številka: 3/4, 2015)
  New law on higher education in Ukraine (številka: 3/4, 2015)
  Grafične predstavitve nekaterih elementarnih matematičnih pojmov (številka: 3/4, 2015)
  Students' views of classroom activities in secondary education in Croatia (številka: 3/4, 2015)
  Kakovost delovanja visokošolskih zavodov se odraža v njihovem energijskem naboju (številka: 3/4, 2015)
  Pupils', teachers' and parents' definitions of bullying (številka: 3/4, 2015)
  Usvajanje nacionalnih in globalnih vrednot v procesu globalizacije (številka: 3/4, 2015)
 22. 2016
   34

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3/4 (2016)
  Dewey`s theory of curriculum - overcoming the boundaries of traditional curricula (številka: 1, 2016)
  Emotional education as the basis for peer violence prevention (številka: 1, 2016)
  Zmožnost zaznavanja začetnih in končnih glasov v nezložnih in večzložnih besedah (številka: 1, 2016)
  Mnenja učiteljev o kriterijih za vrednotenje pri pouku umetnosti (številka: 1, 2016)
  Vpliv različnih pristopov na razvoj tujejezične leksikalne zmožnosti (številka: 1, 2016)
  Zgodovinski diskurz sodelovanja med šolo in starši v Sloveniji (številka: 1, 2016)
  Nekateri dejavniki spodbujanja ustvarjalnosti v vzgoji in izobraževanju (številka: 1, 2016)
  Komunikacija profesorjev na kmetijskih fakultetah (številka: 1, 2016)
  Mobilno učenje na primeru spoznavanja biodiverzitete (številka: 1, 2016)
  Methods of creating spiritual and moral culture of higher education students (številka: 1, 2016)
  Strategije učiteljev pri soočenju z neprimernim vedenjem učencev (številka: 1, 2016)
  The students' school workload from the perspective of students and parents (številka: 2, 2016)
  Mnenja učiteljev o izbiri in rabi učbenikov za pouk slovenščine (številka: 2, 2016)
  The assessment of students' cooperation and teachers' support - the students' perspective (številka: 2, 2016)
  Pomen in spremljanje prostorske predstave študentov arhitekture (številka: 2, 2016)
  Citizenship education in Great Britain (številka: 2, 2016)
  Preživljanje prostega časa četrtošolcev (številka: 2, 2016)
  Odkrivanje govorno-jezikovnih motenj pri petletnikih (številka: 2, 2016)
  Predšolski otroci in vpliv medijev (številka: 2, 2016)
  Evaluation of active learning in higher education teaching (številka: 2, 2016)
  Developing research competence in pre-service teacher education (številka: 2, 2016)
  Correlation between the interest in sports and recreation and other interests of future teachers (številka: 3/4, 2016)
  Odnos med delovnimi stresorji in izgorelostjo osnovnošolskih učiteljev (številka: 3/4, 2016)
  Navezanost rejencev na rejnike (številka: 3/4, 2016)
  Personality traits and domain-specific quality of giftedness (številka: 3/4, 2016)
  Personalised instruction in function of the development of gifted students (številka: 3/4, 2016)
  Samoocena obremenjenosti študentov s študijem (številka: 3/4, 2016)
  Temeljne glasbene sposobnosti učencev kot dejavnik prepoznavanja glasbenega talenta (številka: 3/4, 2016)
  Teenagers and the internet - age differences in risky behaviour (številka: 3/4, 2016)
  Hospitacijski mentor - nov subjekt v organizaciji pedagoške prakse (številka: 3/4, 2016)
  Primerjava učinkovitosti e-branja in branja s papirja pri učencih v srednji šoli (številka: 3/4, 2016)
 23. 2017
   33

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3/4 (2017)
  Prejudices against gifted and talented students in the Republic of Macedonia (številka: 1, 2017)
  Planinski športni dnevi v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (številka: 1, 2017)
  Kompetentnost vzgojiteljev za inovativno gibalno poučevanje (številka: 1, 2017)
  Participatorni individualizirani programi dela za nadarjene učence (številka: 1, 2017)
  Primerjava raziskovalnega pristopa s tradicionalnim pri spoznavanju okolja (številka: 1, 2017)
  Vloga starševskega vedenja v zadovoljstvu mladih na prehodu v odraslost (številka: 1, 2017)
  Nekateri dejavniki interaktivnega glasbenega učnega okolja v igralnicah v vrtcih (številka: 1, 2017)
  Značilnosti dijakov in učnega okolja v povezavi z uspešnostjo pri e-učenju (številka: 1, 2017)
  Motivational and emotional factors of academic achievement in mathematics in early adolescence (številka: 1, 2017)
  Študenti razrednega pouka in pridobivanje znanja o učenju učenja (številka: 2, 2017)
  Foreign language in technical universities (številka: 2, 2017)
  Partnerstvo s starši kot del vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (številka: 2, 2017)
  Motivacija, učenje in informacijska pismenost dodiplomskih študentov (številka: 2, 2017)
  Zdravstveni status razrednih učiteljev v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Računalniška in internetna pismenost učiteljev v srednjih šolah (številka: 2, 2017)
  Pomen inkluzivnih kompetenc z vidika bodočih vzgojiteljev predšolskih otrok (številka: 2, 2017)
  Value attitude of modern children and parents towards books (številka: 2, 2017)
  Uporaba zaslonov in medijska pismenost predšolskih otrok v vrtcih (številka: 2, 2017)
  Učenje in poučevanje osnovnih geometrijskih pojmov (številka: 2, 2017)
  Povezanost filozofije izobraževanja in kakovosti poučevanja ter učenja (številka: 3/4, 2017)
  Nekateri vidiki starševskih pričakovanj glede vzgojiteljevega dela v vrtcih (številka: 3/4, 2017)
  Možnosti in dileme uvajanja v temeljne pojme Husserlove fenomenologije (številka: 3/4, 2017)
  Didactic model of formation of professional competence of future teachers of preschool children by means of computer technology (številka: 3/4, 2017)
  Vpliv hipoterapije na bralne in motorične sposobnosti (številka: 3/4, 2017)
  Mesto in vloga multimedijev v polifaktorskem modelu pouka (številka: 3/4, 2017)
  Pričakovanja učiteljev do mednarodnih seminarjev usposabljanja ob delu (številka: 3/4, 2017)
  Učitelji in konstruktivistični pristop pri pouku družbe (številka: 3/4, 2017)
  Value orientations of future teachers towards physical education (številka: 3/4, 2017)
  Validacija lestvice odkrivanja nadarjenih učencev pri zgodovini (številka: 3/4, 2017)
  Vključevanje interaktivne table v pouk elementarnega naravoslovja (številka: 3/4, 2017)
 24. 2018
   31

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3/4 (2018)
  The role and effectiveness of methodological education for reflective practices (številka: 1, 2018)
  Typology of teacher education students' pedagogical beliefs (številka: 1, 2018)
  Perceptions of high school students of the use of ICT in the process of foreign language (številka: 1, 2018)
  Uveljavljanje raziskovalnega pouka pri predmetu spoznavanje okolja in predmetu družba (številka: 1, 2018)
  Besednjak učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju pri pripovedovanju zgodbe (številka: 1, 2018)
  Vloga vzgojiteljice pri opolnomočenju funkcionalnosti družine predšolskega otroka (številka: 1, 2018)
  Spremljanje razvoja likovne ustvarjalnosti pri pouku grafičnega oblikovanja (številka: 1, 2018)
  Razvoj matematičnega mišljenja pri reševanju problemov (številka: 1, 2018)
  Razvoj strokovne samopodobe specialnih in rehabilitacijskih pedagogov (številka: 1, 2018)
  Domišljija proti znanju (številka: 1, 2018)
  Likovna umetnost v slikanicah (številka: 1, 2018)
  Pomen učeče se organizacije za učinkovito uvajanje formativnega spremljanja učencev (številka: 2, 2018)
  Active involvement of parents in the educational process in schools in Slovenia (številka: 2, 2018)
  Problematika vključevanja priseljenskih učencev v slovenske šole (številka: 2, 2018)
  Govorno nastopanje visokošolskih učiteljev (številka: 2, 2018)
  Interesi učencev z motnjami v duševnem razvoju (številka: 2, 2018)
  Z glasbo do učencu prijaznejšega učnega okolja in boljših učnih rezultatov (številka: 2, 2018)
  Uvajanje otrok v vrtec (številka: 2, 2018)
  Starši kot medijski opismenjevalci osnovnošolskih otrok prve in druge triade (številka: 2, 2018)
  Navezanost na starše pri otrocih z motnjami avtističnega spektra (MAS) (številka: 2, 2018)
  Inkluzija/integracija oseb s posebnimi potrebami v slovenski bibliografiji (številka: 3/4, 2018)
  Izobraževalni scenariji za pridobivanje digitalnih kompetenc dijakov (številka: 3/4, 2018)
  Šolanje na domu v Sloveniji (številka: 3/4, 2018)
  Neuromyths about brain development and learning among university students of primary education (številka: 3/4, 2018)
  Using Snapchat (številka: 3/4, 2018)
  Intra- in interkulturna tujost antične književnosti v gimnaziji (številka: 3/4, 2018)
  Učinki treninga regulacije čustev pri učencih osnovne šole (številka: 3/4, 2018)
  Vključenost slepih in slabovidnih otrok v javno glasbeno izobraževanje (številka: 3/4, 2018)