Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani

 1. 1985
   1

 2. 1986
   23

  številka: 2 (1986)
  številka: 3 (1986)
  Geografske značilnosti gozdne vegetacije v KS Črna (številka: 2, 1986)
  Prostorski dejavniki za lokacijo proizvodnih celic na območju KS Črne na Koroškem (številka: 2, 1986)
  Prostorska organizacija družbene infrastrukture v občini Ravne s posebnim ozirom na KS Črna (številka: 2, 1986)
  Naravne in tehnično-ekonomske osnove za male HE v zgornji Mežiški dolini (številka: 2, 1986)
  Kompatibilnost turizma na kmetiji in proizvodnje v celičnih obratih (številka: 2, 1986)
  Opredelitev dnevne migracije v občini Ravne na Koroškem s posebnim ozirom na možnosti celične proizvodnje (številka: 2, 1986)
  Prometnogeografski položaj krajev v KS Črna (številka: 2, 1986)
  Socialnoekonomska in prostorska problematika samotnih kmetij v KS Črna (številka: 2, 1986)
  Industrializacija koroške regije (številka: 2, 1986)
  H genezi razmerja med etnologijo in geografijo (številka: 3, 1986)
  Spremembe v hribovski kmečki kulturni pokrajini (številka: 3, 1986)
  Geografija in etnologija na raziskovalnih taborih v Beli krajini (številka: 3, 1986)
  Domoznanska dokumentacija med etnologijo in geografijo (številka: 3, 1986)
  Geografija in etnologija (številka: 3, 1986)
  Problem narodnosti in narodnih manjšin v procesu urbanizacije z vidika geografije in etnologije (številka: 3, 1986)
  Planinsko gospodarstvo naših Alp v luči dosedanjih etnoloških in geografskih raziskav (številka: 3, 1986)
  Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja - 20. stoletje in geografija (številka: 3, 1986)
  Geografski determinizem in raziskovanje neevropskih kultur (številka: 4, 1986)
  Multidisciplinarni pomen zbiranja ljudskega znanja o lokalnem okolju (številka: 4, 1986)
  Izsledki geografskih raziskav in kulturna dediščina v zaledju koprske občine (številka: 4, 1986)
  Urbana geografija in etnologija (številka: 4, 1986)
 3. 1987
   41

  številka: 4 (1987)
  številka: 5 (1987)
  Die Nutzung des von der regionalen Geographie gebotenen Potentials fúr die Praxis (številka: 4, 1987)
  Regionalna struktura Sandžačko-Starovlaškog prostora (številka: 4, 1987)
  Neka razmatranja o turističkoj regionalizaciji Jugoslavije na temelju indeksa turističke funkcionalnosti (številka: 4, 1987)
  Mikroregionalizacija geografsko-turističkog prostora ulcinjske opštine (številka: 4, 1987)
  Dileme o vsebini in položaju regionalne geografije v sistemu znanosti (številka: 4, 1987)
  Metropolitanske regije u sistemu regionalizacije (številka: 4, 1987)
  Hribovske kmetije v pokrajinski strukturi Mežiške doline (številka: 4, 1987)
  Regionalni razvoj u SR Sloveniji (številka: 4, 1987)
  Regionalne razlike in regionalni razvoj (številka: 4, 1987)
  Metodologija izrade geografskih monografija vojvodžanskih opština (številka: 4, 1987)
  Prioritetne turističke regije Srbije (številka: 4, 1987)
  Autobusni promet kao faktor suvremene organizacije prostora - primjer Jugoslavije (številka: 4, 1987)
  Sistemska teorija: pot k novi regionalni geografiji? (številka: 4, 1987)
  Regionalna geografija v sistemu geografske znanosti (številka: 4, 1987)
  O sodobni regionalni geografiji (številka: 4, 1987)
  Metodičke specifičnosti obrade regionalno-geografskih tema (številka: 4, 1987)
  Regionalna geografija v slovenski geografiji (številka: 4, 1987)
  Upotreba gravitacionih i potencijalnih modela za odredjivanje nodalnih regija na primeru SR Srbije (številka: 4, 1987)
  Dometi i problemi (regionalne) geografije Jugoslavije (številka: 4, 1987)
  Korelacija narodnog i naučnog koncipiranja prostornih cjelina na primeru Sap Kosovo (številka: 4, 1987)
  Planske regije i problemi kompleksnog regionalnog razvoja (številka: 4, 1987)
  Sodobni vidiki problematike obravnave regionalne geografije v šoli (številka: 4, 1987)
  Uticaj industrije na formiranje regija - primer Sap Kosova (številka: 4, 1987)
  Koncepti regionalizacije (številka: 4, 1987)
  Die Rolle von Autobahnen als Raumordnungspolitische Massnahme für den Peripheren Raum (številka: 5, 1987)
  Der Nationalpark Hohe Tauern (številka: 5, 1987)
  Möglichkeiten und Grenzen Einer Staatlichen Dezentralisierungspolitik im Bereich der Landesverteidigung der Bundesrepublik Deutschland (številka: 5, 1987)
  Forschungsschwerpunkte im Institut für Kulturgeographie der Universität Frankfurt am Main am Ende der 80er Jahre (številka: 5, 1987)
  Entwicklungspolitik für Periphere Räume - eine Auseinandersetzung Zwischen Regionaler Abhangigkeit und Regionaler Selbstverwirklichung (številka: 5, 1987)
  Die Berufsnot Jugendlicher im peripheren Raum als Gegenstand Regionalpolitischer Überlegungen (številka: 5, 1987)
  Räumliche Aspekte bei Angebot und Nachfrage nach neuen Telekommunikationsdiensten in der Bundesrepublik Deutschland (številka: 5, 1987)
  Der Ursprung der Bevölkerung in den Slowenischen Städten (številka: 5, 1987)
  Der Einfluss der Branchenstruktur und der baulichen Gestaltung und Ausstattung eines Einkaufszentrums auf seine städtische Funktion anhand der beiden Beispiele "City-Galerie Aschafenburg" und "Einkaufszentrum Sankt Augustin bei Bonn" (številka: 5, 1987)
  Regionale Entwicklung in der Sozialistischen Republik Slowenien (Jugoslawien) (številka: 5, 1987)
  Die südliche Erweiterung der Europaischen Gemeinschaft in ihren Auswirkungen auf die europaische Bevölkerungsstruktur (številka: 5, 1987)
  Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung West-Berlins ind Ihre Problematik für die Stadtentwicklung (številka: 5, 1987)
  Standortverhalten von Anbietern neuer Informations und Kommunikationstechniken, Untersucht am Beispiel des Rhein-Main-Gebiets (številka: 5, 1987)
  Das Konzept der endogenen Regionalentwicklung im Bereich der Fremdenverkehrsplanung und - Politik in peripheren Räumen - das Beispiel der Touristischen Situation in den Mittelgebirgen Oberfrankens (številka: 5, 1987)
  Stadtbildanalyse, zwei Verfahren zur Begutachtung des Erscheinungsbildes von Strassenzüngen - Dargestellt an Einem Beispiel aus der Innenstadt von Frankfurt am Main (številka: 5, 1987)
 4. 1989
   31

  številka: 6 (1989)
  Ob 70-letnici poučevanja in raziskovanja geografije na ljubljanski univerzi (številka: 6, 1989)
  Razmestitev obrtne dejavnosti v SR Sloveniji (številka: 6, 1989)
  Med antropogeografijo in socialno geografijo na ljubljanski univerzi (številka: 6, 1989)
  Agrarlandschaft unter dem Einfluss raumwirksamer Staatstätigkeit (številka: 6, 1989)
  Ugotavljanje stopnje razdrobljenosti kmetijskih zemljišč v različnih sistemih poljske razdelitve v Sloveniji (številka: 6, 1989)
  Gospodarsko energijski vidik pri geografskem proučevanju (številka: 6, 1989)
  Problemi prostornog uredjenja privredno nedovoljno razvijenih područja Bosne i Hercegovine (številka: 6, 1989)
  Pedogeografske razmere na krasu (številka: 6, 1989)
  Odnos med rabo tal in naklonom površja (številka: 6, 1989)
  Savremeni problemi domačeg i inostranog turizma u Jugoslaviji (številka: 6, 1989)
  Vpliv padavinskih in temperaturnih razmer na širino letnic črnih borov (pinus nigra) v submediteranski Sloveniji (številka: 6, 1989)
  Prispevek geografov Inštituta za raziskovanje Krasa k reševanju prostorske problematike (številka: 6, 1989)
  Kmetije kot činitelj in jedra gospodarske in socialne preobrazbe hribovskega sveta (številka: 6, 1989)
  O terminološki problematiki v slovenski geografiji (številka: 6, 1989)
  Die geographische Lebensraumforschung als Beitrag zur Regionalentwicklung (številka: 6, 1989)
  Zimsko-športni turistični kraji - razvojne možnosti in dileme (številka: 6, 1989)
  Haloze v zadnjih desetletjih (številka: 6, 1989)
  Novejši tokovi urbanizacije v Sloveniji (številka: 6, 1989)
  Častitljiv, vendar nesklenjen razvoj fizičnogeografskega laboratorija (številka: 6, 1989)
  Dežni žlebiči kot pokazatelji starosti deforestacije (številka: 6, 1989)
  Sodobni načini geografskega proučevanja značilnosti prometnih omrežij (številka: 6, 1989)
  Onesnaženje in prostorski razvoj Slovenije (številka: 6, 1989)
  Sedemdeset let fizične geografije na ljubljanski univerzi (številka: 6, 1989)
  O demogeografskom procesu u (ne)urbanom prostoru SR Hrvatske (številka: 6, 1989)
  Prostorni prerazmeštaj srtanovništva i njegove implikacije na razvitak naselja u SR Makedoniji (številka: 6, 1989)
  Didaktika geografije včeraj, danes in jutri (številka: 6, 1989)
  O regionalni geografiji na ljubljanski univerzi (številka: 6, 1989)
  Družbenogospodarski prehod v Sloveniji (številka: 6, 1989)
  O delu knjižnice Oddelka za geografijo Filozofske fakultete (številka: 6, 1989)
  Potovanja študentov geografije - primer vrednotenja prostora za rekreativne potrebe specifične socialnogeografske skupine prebivalcev Slovenije/Jugoslavije (številka: 6, 1989)
 5. 1990
   4

 6. 1991
   15

 7. 1992
   22

  številka: 9 (1992)
  Primeri uporabe GIS pri katastru odlagališč odpadkov in ocenjevanju njihove nevarnosti (številka: 9, 1992)
  Predstavitev paketov za vnos in pripravo podatkov za GIS (številka: 9, 1992)
  Register zgradb v računalniško podprtih odločitvenih modelih prostorske ekonomike (številka: 9, 1992)
  Arheologija in GIS (številka: 9, 1992)
  Uporaba geografskega informacijskega sistema pri predlogu novih občin Slovenije (številka: 9, 1992)
  Prototipni modeli v sistemu geoinformacijske infrastrukture (številka: 9, 1992)
  Sistem za izdelavo digitalnega ortofota na PC (številka: 9, 1992)
  Možnost uporabe GIS v krajinskem planiranju (številka: 9, 1992)
  Primer uporabe GIS-a v topoklimatski analizi pokrajine za potrebe vinogradništva (številka: 9, 1992)
  GEO/SQL v vodnem gospodarstvu (številka: 9, 1992)
  Zasnova prostorskega informacijskega sistema (PIS/GIS) kot podlage za večnamensko gospodarjenje z gozdom in gozdnato krajino (številka: 9, 1992)
  Izbiranje optimalnih poti za prevoz nevarnih snovi s pomočjo tehnologije geografskih informacijskih sistemov (številka: 9, 1992)
  Zajem podatkov za grafični del baze podatkov v GIS-ih (številka: 9, 1992)
  Primer uporabe GIS pri iskanju možnih virov onesnaževanja vode na krasu (številka: 9, 1992)
  "Bližnja srečanja" z geografskimi informacijskimi sistemi (številka: 9, 1992)
  Kako tudi s slabšim DMR do uspešnih aplikacij (številka: 9, 1992)
  Geografski informacijski sistemi v regionalni geografiji in geoekologiji (številka: 9, 1992)
  HEGIS - GIS za zdravje in okolje (številka: 9, 1992)
  Sistem ARCGIS (številka: 9, 1992)
  Baza digitalnih podatkov reliefa - nove možnosti 3D modeliranja reliefa (številka: 9, 1992)
  Geodetski podatki za geografske informacijske sisteme (številka: 9, 1992)
 8. 1993
   19

  številka: 10 (1993)
  Geopolitični položaj ter teoretski in metodološki poizkus opredelitve tipov obmejnih območij na primeru Slovenije (številka: 10, 1993)
  Narodnostno mešano območje občine Lendava in nova državna meja (številka: 10, 1993)
  Prekomejna zemljiškoposestna pomešanost in zaposlovanje - primer obmejnih občin SV Slovenije s Hrvaško (številka: 10, 1993)
  Regionalni razvoj Slovenije v luči uravnoteženo-trajnega, sonaravnega razvoja (številka: 10, 1993)
  Entwicklungschancen der grenznahen gebiete von Ungarn (številka: 10, 1993)
  Prometno geografski vidiki nove državne meje (številka: 10, 1993)
  Demografska analiza obmejnega območja slovensko-hrvaške meje v severovzhodni Sloveniji (številka: 10, 1993)
  Vpliv državnih meja na družbenogeografski razvoj Prekmurja (številka: 10, 1993)
  Družbenogospodarski razvoj obmejnih območij v Sloveniji (številka: 10, 1993)
  Sodobni pogled na prekomejno sodelovanje na območju italjansko! -avstrijsko-slovenske tromeje (številka: 10, 1993)
  Nekateri elementi povezovanja Slovenije s sosednjimi državami (številka: 10, 1993)
  Vinske ceste kot element regionalnega razvoja obmejnih območij (številka: 10, 1993)
  Auswirkungen der grenzöffnung 1989 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen republik (številka: 10, 1993)
  Integration über grenzen: kooperationspotentiale im steirisch-slowenischen grenzland (številka: 10, 1993)
  Elementi obmejnosti in faktorji oblikovanja prekomejnih območij na primeru Slovenije (številka: 10, 1993)
  Das südsteirische Grenzland aus regionaler und kommunalpolitischer sicht (številka: 10, 1993)
  Filozofija, metodologija in vizija razvoja podeželja (številka: 10, 1993)
  Border regions and ethnic minorities in Hungary 1990 (številka: 10, 1993)
 9. 1995
   14

 10. 1997
   19

  številka: 12 (1997)
  Strukturwandel oder strukturbruch im grenzraum - bevölkerungs - und Wirtschaftsveränderungen im bayerischen und böhmischen grenzland (številka: 12, 1997)
  Geografski prehod (številka: 12, 1997)
  Prostorski aspekti manjšinske problematike v luči slovenskega socialnogeografskega in političnogeografskega proučevanja (številka: 12, 1997)
  Odsev globalnih družbenih sprememb na vsebino regionalnega prostorskega planiranja (številka: 12, 1997)
  Značilnosti prsti na pobočju Tičnice pri Rakeku (številka: 12, 1997)
  Landschaftspflege im blickfeld angewandter geographie (številka: 12, 1997)
  Interaktive sozialgeographie (številka: 12, 1997)
  Slovene 'diaspora' in the United States (številka: 12, 1997)
  Bibliografija prof. dr. Vladimirja Klemenčiča za obdobje 1952-1996 (številka: 12, 1997)
  Model morfološke in socialnogeografske zgradbe urbanega prostora na primeru Celja, Kopra in Ptuja (številka: 12, 1997)
  Družbeni proizvod slovenskih mest (številka: 12, 1997)
  Der beitrag der geographie zu raumforschung und raumordnung (številka: 12, 1997)
  Vpliv univerze na razvoj Ljubljane (številka: 12, 1997)
  Slovenija in oblikovanje sonaravne razvojne strategije Evropske zveze (številka: 12, 1997)
  Življenje = geografija (številka: 12, 1997)
  Kmetijsko obremenjevanje slovenskega alpskega sveta na izbranem primeru (številka: 12, 1997)
  Geografija - prostorski koncept in planiranje (številka: 12, 1997)
  Hrvaška zemljiška posest v občini Lendava kot sestavina mejne problematike (številka: 12, 1997)
 11. 1999
   47

  Pokrajinski vidiki sonaravnega razvoja zavarovanih območij slovenskih Alp (številka: 13, 1999)
  Vojaškogeografsko vrednotenje območja Julijskih Alp (številka: 13, 1999)
  Zaraščanje kmetijskih zemljišč v slovenskem alpskem svetu (številka: 13, 1999)
  Omrežje občin - povezanost v Alpah - projekt, ki živi (številka: 13, 1999)
  Čezmejno sodelovanje na primeru občine Tržič (številka: 13, 1999)
  Klimatska pogojenost debelinskega prirastka dreves ob slovenskih visokogorskih alpskih jezerih (številka: 13, 1999)
  Mladi in življenje v obmejnih regijah Slovenije (številka: 13, 1999)
  Konvencija o varstvu Alp in protokoli - izhodišča za trajnostni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu (številka: 13, 1999)
  Temperaturni obrat v hriboviti Sloveniji (številka: 13, 1999)
  Pomen Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) pri pouku in terenskem delu geografije (številka: 13, 1999)
  Vpliv lokalnih virov emisij in čezmejnega prenašanja onesnaženega zraka na kakovost okolja v alpskem ekosistemu Slovenije (številka: 13, 1999)
  Pokrajine v Sloveniji (številka: 13, 1999)
  Lika - an example of socio-geographic change in highland Croatia (številka: 13, 1999)
  Das Europäische Raumentwicklungskonzept als Grundlage für grenzüberschreitende Kooperationen (številka: 13, 1999)
  Podobe Alp - včeraj za jutri (številka: 13, 1999)
  Možnosti nadaljnjega sonaravnega razvoja ob treh sosednjih južnoalpskih rekah: Piavi, Tilmentu in Soči (številka: 13, 1999)
  Problematika sonaravnega razvoja v slovenskem alpskem svetu (številka: 13, 1999)
  Zrno do zrna pogača, kamen na kamen (turistična) palača (številka: 13, 1999)
  Evropska dimenzija poučevanja o Alpah (številka: 13, 1999)
  Onesnaževanje gorskih jezer (številka: 13, 1999)
  Alpe kot območje kulturnega, družbenega in političnega stika (številka: 13, 1999)
  Geomorfološki razvoj doline Krnice in njene zadnje poledenitve (številka: 13, 1999)
  Trajnostni razvoj in podjetništvo v Triglavskem narodnem parku (številka: 13, 1999)
  Karavanke - od ločnice do stičišča Slovencev z obeh strani meje (številka: 13, 1999)
  Pedogeografske in vegetacijskogeografske značilnosti Julijskih Alp (številka: 13, 1999)
  Poznavanje Triglavskega narodnega parka (številka: 13, 1999)
  Didaktični in strokovni prispevek Alpskih mladinskih raziskovalnih taborov v Posočju (številka: 13, 1999)
  Pokrajinski vidiki rabe premogovniškega ugrezninskega Velenjskega jezera (številka: 13, 1999)
  Slovenske Alpe - kulturna pokrajina - naravni park - športna arena? (številka: 13, 1999)
  Ursachen und Folgen der politischen Teilung in den Alpen (številka: 13, 1999)
  Städtenetze als Perspektive der interkommunalen Zusammenarbeit (številka: 14, 1999)
  Slovenija v globalizacijski pasti (številka: 14, 1999)
  Nekatere značilnosti fizične strukture slovenskih mest (številka: 14, 1999)
  Prispevek k proučevanju regionalno-geografskih razsežnosti oblikovanja mestnih regij v Sloveniji v pogojih globalizacije in trajnostno sonaravnega razvoja (številka: 14, 1999)
  Glavne razlike v življenjski ravni med slovenskimi mestnimi, obmestnimi in podeželskimi območji (številka: 14, 1999)
  "Perspektiven regionaler Verwaltungsstrukturen in Verdichtungsräumen - das Beispiel Rhein-Main" (številka: 14, 1999)
  Varstvo geografskega okolja v dobi globalizacije - Slovenija in Agenda 21 (številka: 14, 1999)
  Questions of regional development in Slovenia (številka: 14, 1999)
  Regionale Identität im "global village" - chance oder handicap für die Stadt - und Regionalentwicklung? (številka: 14, 1999)
  Vloga in pomen osnovnih oskrbnih središč v sistemu poselitve Slovenije (številka: 14, 1999)
  Globalisierung und Regionalisierung - neue Herausforderungen an die geographische Stadtforschung (številka: 14, 1999)
  Šolska geografija v Sloveniji na prelomu stoletja (številka: 14, 1999)
  Globalizacija in razvoj slovenskih mest (številka: 14, 1999)
  Izbrani elementi socialnogeografske preobrazbe Ljubljane (številka: 14, 1999)
  Nemoč ali kriza stroke? (številka: 14, 1999)
  Naravnogeografske značilnosti kot možnost razvoja Slovenije (številka: 14, 1999)
  Spillover-Effekte als Teil der Stadt-Umland-Problematik am Beispiel der Stadt Frankfurt am Main und ihres "Speckgürtels" (številka: 14, 1999)
 12. 2000
   21

  Transformacija koordinatnih sistemov z nevronskimi sistemi (številka: 15, 2000)
  NIKA 3.0 - GIS orodje za analizo terena (številka: 15, 2000)
  Delovanje teritorialne obrambe na območju Ljutomera, Ormoža in Gornje Radgone v vojni 1991 (številka: 15, 2000)
  Topografske karte in topografske baze v Sloveniji (številka: 15, 2000)
  Geostrateški pomen vodnih virov Slovenije (številka: 15, 2000)
  Geografija v vojaškem šolstvu Republike Slovenije (številka: 15, 2000)
  Nekateri pogledi na prostor z zornega kota znanosti o varnosti (številka: 15, 2000)
  Prenos obveščevalne priprave bojišča v delo poveljstev slovenske vojske in njena geoinformacijska podpora (številka: 15, 2000)
  Vojaška geografija v Sloveniji, med preteklostjo in prihodnostjo (številka: 15, 2000)
  Učinki slovenskega geografskega prostora na organizacijo zračne obrambe (številka: 15, 2000)
  Klimatske značilnosti širše okolice Postojne, Trebnjega in Ormoža (številka: 15, 2000)
  Teritorialno oblikovanje Republike Slovenije v 20. stoletju in učinki na njeno varnost (številka: 15, 2000)
  Digitalni model reliefa in satelitske ortofoto karte (številka: 15, 2000)
  Prostor kot temeljni element izvajanja računalniško podprtih vaj (številka: 15, 2000)
  Uporaba podatkov posnetih z Landsat in SPOT sateliti (številka: 15, 2000)
  Obrambnogeografsko vrednotenje Srednjega Posotelja (številka: 15, 2000)
  Geografski vplivi na konverzijo vojaških baz - primer območja Kočevska Reka (številka: 15, 2000)
  Nekatere topoklimatske značilnosti razporejanja temperature zraka in burje v razgibanem reliefu Slovenije (številka: 15, 2000)
  Prebivalstvo Slovenije danes (številka: 15, 2000)
  Izkoristek geografskega prostora terotorialne! obrambe dolenjske pokrajine v vojni za Slovenijo v letu 1991 (številka: 15, 2000)
  Varnostnoobrambno vrednotenje državnega teritorija (številka: 15, 2000)
 13. 2001
   13

 14. 2002
   59

  Strukturne spremembe v slovenskem kmetijstvu in razvoj podeželja (številka: 17, 2002)
  Problematika slovenskega podeželja na primeru Brkinov (številka: 17, 2002)
  Turizam na seljačkim gospodarstvima u Hrvatskoj (številka: 17, 2002)
  Idrijsko hribovje kot primer demografsko ogroženega območja (številka: 17, 2002)
  Razvojni problemi in možnosti občine Žužemberk (številka: 17, 2002)
  Walloon region (številka: 17, 2002)
  Iskanje dodatnih virov zaslužka na podeželju (številka: 17, 2002)
  The changing importance of agriculture in the rural areas of the former GDR (številka: 17, 2002)
  Procesi deagrarizacije in urbanizacije slovenskega podeželja (številka: 17, 2002)
  Regional economic cycles as an instrument of a sustainable regional development in rural areas (številka: 17, 2002)
  Prostorske značilnosti in spremembe Janč z okolico (številka: 17, 2002)
  Rural development issues in Prince Edward Island, Canada (številka: 17, 2002)
  The model of post-socialist rural transition: openness and (un)learning versus informal relations (številka: 17, 2002)
  Typology and development characteristics of rural areas in Slovenia (številka: 17, 2002)
  Razvojne možnosti občine Loški Potok (številka: 17, 2002)
  Čezmejno sodelovanje med Koroško in Slovenijo na podeželskem prostoru (številka: 17, 2002)
  Odnos prebivalcev obremenjenih območij do okolja in okoljskih problemov na vzorčnih primerih Šaleške doline in Zasavja (številka: 18, 2002)
  Odnos prebivalcev zahodnega dela Šaleške doline do pokrajinskih virov (številka: 18, 2002)
  Aplikativni vidiki politične geografije v planiranju integracije in razvoja kontaktnih prostorov (številka: 18, 2002)
  Ogroženost zaradi naravnih procesov kot strukturni element slovenskih pokrajin (številka: 18, 2002)
  Fizičnogeografsko vrednotenje podeželskega prostora za kmetijstvo in pozidavo (številka: 18, 2002)
  Slovenska geografija in njena uporabnost (številka: 18, 2002)
  Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije (številka: 18, 2002)
  Geografske zasnove sonaravnega načrtovanja regionalnega napredka Zasavske regije (številka: 18, 2002)
  Urbano-geografsko proučevanje blokovskih stanovanjskih sosesk kot element urbanističnega planiranja (številka: 18, 2002)
  Geografski pogledi na strokovne planerske analize (številka: 18, 2002)
  Pozebe v Primorju z vidika uspevanja mediteranskih kultur (številka: 18, 2002)
  Regionalizacija Slovenije (številka: 18, 2002)
  Izbrani kazalci obremenjenosti okolja pri študijah ranljivosti okolja (številka: 18, 2002)
  Novi izzivi za Slovenijo (številka: 18, 2002)
  Spremembe prostornine Triglavskega ledenika (številka: 18, 2002)
  Vloga geografije pri interdisciplinarnem načrtovanju regionalnega razvoja (številka: 18, 2002)
  Aplikativne možnosti geografije pri preučevanju pobočnih procesov (številka: 18, 2002)
  Slovensko Sredozemlje in trajnostni razvoj (številka: 18, 2002)
  Sodobni problemi aplikacije geografije v tematski kartografiji (številka: 18, 2002)
  Geografija in celostni razvoj podeželja (številka: 18, 2002)
  Napovedi sprememb rabe tal v Sloveniji do leta 2012 (številka: 18, 2002)
  Mesto na prehodu (številka: 18, 2002)
  Applied social geography (številka: 18, 2002)
  Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek (številka: 18, 2002)
  Sistemski vidik priprave programa varstva okolja oziroma lokalne Agende 21 (številka: 18, 2002)
  Vloga in pomen regionalnega razvojnega načrtovanja - primer Gorenjske (številka: 18, 2002)
  Ohranjanje regionalne raznolikosti stanovanjske hiše v Sloveniji (številka: 18, 2002)
  Ocena ranljivosti prsti in vegetacije (številka: 18, 2002)
  Geoinformatika in aplikativna geografija v Sloveniji (številka: 18, 2002)
  Prisotnost geografov in pomen geografije v inštitucijah regionalnega planiranja (številka: 18, 2002)
  Razvoj in novi teoretični in metodološki koncepti ter aplikacija socialne geografije (številka: 18, 2002)
  Pomen študij ranljivosti okolja za sonaravni razvoj Slovenije (številka: 18, 2002)
  Integralna obremenjenost prodnih ravnin Slovenije (številka: 18, 2002)
  Vrednotenje zahtevnejših geografskih učnih vsebin na vseh ravneh izobraževanja (številka: 18, 2002)
  Geomorfološke značilnosti Tržaškega zaliva in obrobja (številka: 18, 2002)
  Posočje v sedanjih in nastajajočih slovenskih regijah ter v bližajoči se vključitvi Slovenije v Evropsko skupnost (številka: 18, 2002)
  Narodne manjšine - dejavnik povezovanja in konfliktov v državah tranzicije (številka: 18, 2002)
  Nekateri geografski vidiki rodnostnega obnašanja na izbranih primerih (v Sloveniji) (številka: 18, 2002)
  Geografski prostor in turistična politika (številka: 18, 2002)
  Simulacija ogroženosti površja zaradi snežnih plazov v slovenskih Alpah (številka: 18, 2002)
  Naravni potenciali regij in njihova raba (številka: 18, 2002)
  Preobrazba podeželja ob slovensko-hrvaški meji (številka: 18, 2002)
  Language policy issues within the European Union (številka: 18, 2002)
 15. 2003
   28

  States and countries in the unifying Europe (številka: 19, 2003)
  The geopolitical location of Slovenia in the perspective of European integration processes (številka: 19, 2003)
  Sustainable tourism in the Alpen-Adria region (številka: 19, 2003)
  Wohnungsmärkte im deutschen Ost-West-Vergleich (številka: 19, 2003)
  Unternehmerisches Engagement für Stadt und Region - Beispiele aus der Region Rhein-Main (številka: 19, 2003)
  Strategija regionalnega razvoja v Sloveniji (številka: 19, 2003)
  Ljubljanska urbana regija - razvojni trendi, problemi, možnosti (številka: 19, 2003)
  Regionale Initiativen in der BR Deutschland - Instrument zur Effektivierung von räumlicher Entwicklung und Kooperation oder Tummelfeld für Aktionisten? (številka: 19, 2003)
  Die Kommunen zwischen Nationalstaat und Europäischer Union (številka: 19, 2003)
  Die Finanzzentren Frankfurt am Main und Zürich und ihr Umland - ein Vergleich regionaler Strukturen (številka: 19, 2003)
  Regional development perspectives of Slovenia (številka: 19, 2003)
  Japanische Unternehmen in Europa - ein Beitrag zur Globalisierung? (številka: 19, 2003)
  Die Region Rhein-Main im Europa der Regionen (številka: 19, 2003)
  Kooperations- und Organisationsformen für Stadtregionen - beispiele aus Deutschland (številka: 19, 2003)
  Neue Impulse zur sozialgeographischen Umstrukturierung nach der Verselbstständigung Sloweniens 1991 (številka: 19, 2003)
  Civilizacijske razvojne stopnje in razvojni problemi obrobnih območij v Sloveniji (številka: 19, 2003)
  Fizična geografija in preučevanje ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč (številka: 20, 2003)
  Razvojno-varovalni pomen pokrajinsko-ekološke sestave Slovenije (številka: 20, 2003)
  Academician Ivan Gams and his influence on development of geomorphology in the Republic of Croatia (številka: 20, 2003)
  Understanding environmental problems in Dinaric karst (številka: 20, 2003)
  O razvoju fizične geografije v Sloveniji in njenih sodobnih izzivih (številka: 20, 2003)
  Spreminjanje temperature zraka in padavin po letnih časih v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851-2002 (številka: 20, 2003)
  Karst landforms as geomorphosites (številka: 20, 2003)
  Pokrajinskoekološke enote v Planici (številka: 20, 2003)
  The dolina (številka: 20, 2003)
  Novejši trendi v geografskem raziskovanju prsti in rastlinstva v Sloveniji in v tujini (številka: 20, 2003)
  Regionalna geografija in Ivan Gams (številka: 20, 2003)
  Novejše smeri v krasoslovnih raziskavah (številka: 20, 2003)
 16. 2004
   78

  Plan for city identity establishment and city marketing the case of Kimpo city (številka: 21, 2004)
  Globalising Dublin (številka: 21, 2004)
  Social roblems! and public image of the housing estates of 1960's in Spain (številka: 21, 2004)
  Environmental issues of the Ljubljana urban region (številka: 21, 2004)
  Interdependence in urban systems (številka: 21, 2004)
  A model of Spanish-Portuguese urban growth (številka: 21, 2004)
  Urban geography and complexity (številka: 21, 2004)
  The natural environment in the sustainable development of towns (številka: 21, 2004)
  Specialization in services (številka: 21, 2004)
  The end of urbanisation? Transformation of the urban concept (številka: 21, 2004)
  The development of the urban system and the hierarchy of cities in newly opened regions (številka: 21, 2004)
  Beirut - a city with so many faces (številka: 21, 2004)
  Recent development of Slovene towns - social structure and transformation (številka: 21, 2004)
  Eisenhüttenstadt: monitoring a shrinking German city (številka: 21, 2004)
  Decentralization of the Zagreb urban region (številka: 21, 2004)
  The residential-environment climate sense of place in locations of urban revitalization (številka: 21, 2004)
  How did the population in the Copenhagen region change, 1960-2002? (številka: 21, 2004)
  Non inner-city gentrification in Israel (številka: 21, 2004)
  Canadian cities in transition (številka: 21, 2004)
  The neighbourhood as a context of responsibility (številka: 21, 2004)
  Small towns (številka: 21, 2004)
  Regional differences in commuting activities of inhabitants in the Tokyo metropolitan suburb (številka: 21, 2004)
  The socio-economic and spatial transformation of Polish cities after 1989 (številka: 21, 2004)
  Segregation and school attainment (številka: 21, 2004)
  Tel Aviv, Israel - a world city in evolution (številka: 21, 2004)
  From urban form to urban relations (številka: 21, 2004)
  The rural-urban interface, a territorial approach to the spatial fragmentation of urban sprawl (številka: 21, 2004)
  Household size and urban spatial change: end of an era? (številka: 21, 2004)
  News from the urban front (številka: 21, 2004)
  Problematic of the functional structure of Slovene cities (številka: 21, 2004)
  Ethnic segregation in Tel-Aviv - Jaffa (številka: 21, 2004)
  The regional pattern of renewal in urban residential areas in Germany since the 1970s (številka: 21, 2004)
  Theories, models and urban realities (številka: 21, 2004)
  Decline and approaches to revitalization in small cities (številka: 21, 2004)
  Hungarian regional development with the "Europe of regions" (številka: 21, 2004)
  Regional characteristics of building supply in a newly developed city in Japan (številka: 21, 2004)
  Spatial development of Slovenian towns in the last decade (številka: 21, 2004)
  Socio-spatial polarisation in Zagreb (številka: 21, 2004)
  Urban policy under new labour (številka: 21, 2004)
  Changes in residential, occupational and gender structure of the greater Bangkok in the globalization process (številka: 21, 2004)
  Dispersed and decentralised settlement system (številka: 21, 2004)
  A geographical study of the international urban system between China and Japan in terms of Japanese affiliated entreprises (številka: 21, 2004)
  A psycho-geography of crime areas (številka: 21, 2004)
  Social aspects of the suburbanisation stage in the agglomeration of Warsaw (številka: 21, 2004)
  Introduction (številka: 21, 2004)
  The (re)creation of postmodern Spanish cities (številka: 21, 2004)
  Reflections on the concept and conceptualisation of the urban neighbourhood in societies in transition (številka: 21, 2004)
  Perceptual spatial differentiation of Ljubljana (številka: 21, 2004)
  Cities of Slovenia tomorrow according to regional development plans (številka: 21, 2004)
  Urban roofscapes in transition - the case of Graz/Austria (številka: 21, 2004)
  Cities in transition (številka: 21, 2004)
  Role of the railway-station zones in the spatio-functional development of Zagreb (številka: 22, 2004)
  Ljubljanska urbana regija - problemska regija? (številka: 22, 2004)
  Location and function of hypermarkets and shopping centers in Zagreb (številka: 22, 2004)
  Podeželje na prelomu tisočletja (številka: 22, 2004)
  Turistična geografija na razpotju (številka: 22, 2004)
  12. Ilešičevi dnevi - seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije (številka: 22, 2004)
  Socialnogeografska problematika obmejnih območij ob slovensko-hrvaški meji (številka: 22, 2004)
  Monitoring cities of tomorrow, Meeting of urban commission C 19 International Geographical Union (številka: 22, 2004)
  Applicability of remote sensing in research of urban landuse - mednarodna delavnica (številka: 22, 2004)
  Pomen prometa za ljubljansko mestno aglomeracijo (številka: 22, 2004)
  "Fizična geografija pred novimi izzivi", znanstveni simpozij ob 80-letnici akademika prof. dr. Ivana Gamsa (številka: 22, 2004)
  13. Ilešičevi dnevi - seminar stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev geografije (številka: 22, 2004)
  Kriminaliteta kot vse pomembnejši dejavnik kakovosti bivanja v ljubljanski urbani regiji (številka: 22, 2004)
  Spreminjanje urbane rabe tal v Ljubljani (številka: 22, 2004)
  Podiplomski študij na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (številka: 22, 2004)
  Priložnosti in možnosti regionalnih struktur na poti k združeni Evropi (številka: 22, 2004)
  Zagreb in the network of European cities (številka: 22, 2004)
  Bodočnost mest - vpliv globalizacije in regionalizacije kot moteča elementa (številka: 22, 2004)
  Transformation of the Zagreb urban region (številka: 22, 2004)
  Mednarodna konferenca EUROGEO 2004 - geoinformatika v geografski učilnici (številka: 22, 2004)
  Razvoj prebivalstva v ljubljanski urbani regiji (številka: 22, 2004)
  Geografska problematika Ljubljane in Zagreba (številka: 22, 2004)
  Labor, provisioning and immigration as indicators of Zagreb's suburbanization (številka: 22, 2004)
  Drugi Melikovi dnevi - "Geografija in njene aplikativne možnosti" (številka: 22, 2004)
  4. mednarodna konferenca tranzicijskih držav o evropski dimenziji pouka geografije (številka: 22, 2004)
  Zlata plaketa Univerze v Ljubljani prof. dr. Klausu Wolfu (številka: 22, 2004)
  Specifični elementi v funkcijski zgradbi Ljubljane (številka: 22, 2004)
 17. 2005
   41

  Prostorske razlike v dohodkih prebivalstva Mestne občine Ljubljana (številka: 23, 2005)
  Trajnostni prostorski razvoj R Slovenije (številka: 23, 2005)
  Dinamika spreminjanja kategorij poselitvene rabe zemljišč v Sloveniji v obdobju 1991-2002 (številka: 23, 2005)
  Regija in regionalna struktura Slovenije (številka: 23, 2005)
  Tourism as a factor of regional development - Turizem kot dejavnik regionalnega razvoja (številka: 23, 2005)
  Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije (številka: 23, 2005)
  Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka (številka: 23, 2005)
  Pandorina skrinjica - geografski pogledi na prostorske analize v planiranju (številka: 23, 2005)
  Priročnik za spoznavanje prsti na terenu (številka: 23, 2005)
  Kmetijstvo kot priložnost sonaravnega razvoja podeželja v Sloveniji (številka: 23, 2005)
  Strokovne analize v prostorskem planiranju (številka: 23, 2005)
  Strukturni problemi in razvojni izzivi slovenskega podeželja v evropski razsežnosti (številka: 23, 2005)
  CONSPACE (številka: 23, 2005)
  Predhodno poročilo o raziskovanju minimalnih temperatur v mraziščih pozimi 2004/2005 (številka: 23, 2005)
  Indikatorji o okolju in razvoju kot pomoč odločitvam za nadaljnji uravnotežen regionalno-prostorski razvoj (številka: 23, 2005)
  Vrednotenje vloge naravnih virov (okoljskega kapitala) Slovenije v strategiji razvoja Slovenije z vidika konkurenčnosti in kakovosti življenja (številka: 23, 2005)
  Regionalizacija Ljubljane z vidika hrupne obremenjenosti (številka: 23, 2005)
  Priročnik za laboratorijske analize prsti v geografiji (številka: 23, 2005)
  Kako reševati vzroke in posledice (ne)načrtnega širjenja poselitvenih območij v Sloveniji in v združeni Evropi (številka: 23, 2005)
  Geografski radovi I (številka: 23, 2005)
  Alpska politika in nevladne organizacije (številka: 23, 2005)
  Urban sprawl: European patterns, environmental degradation and sustainable development (številka: 23, 2005)
  Summer air temperatures in Ljubljana (Slovenia) and Olomouc (Czech Republic) in the period 1961-2000 (številka: 23, 2005)
  Regionalizacija Slovenije - nedokončana simfonija slovenske geografije (številka: 24, 2005)
  Regionalno in prostorsko planiranje ali regionalno-prostorsko planiranje (številka: 24, 2005)
  Prednosti in pasti prostorskega planiranja na regionalni ravni (številka: 24, 2005)
  Nova razvojna strategija pokrajinsko homogenih obrobnih območij Slovenije (številka: 24, 2005)
  Regionalna komponenta pri načrtovanju razvoja podeželja (številka: 24, 2005)
  Sonaravna zasnova regionalnega razvoja Slovenije (številka: 24, 2005)
  Teritorialni del reforme lokalne samouprave v Sloveniji (številka: 24, 2005)
  Nov zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - novo obdobje slovenske regionalne politike (številka: 24, 2005)
  Problematika razvoja mest in spreminjanja rabe mestnega prostora (številka: 24, 2005)
  Manj razvita območja kot element politike skladnejšega regionalnega razvoja v Sloveniji (številka: 24, 2005)
  Koncepti policentrične ureditve Slovenije (številka: 24, 2005)
  Ocena vrednosti kmetijske proizvodnje v Republiki Sloveniji (številka: 24, 2005)
  Prispevek k integraciji prostorskega, socialnega, gospodarskega in okoljskega načrtovanja (številka: 24, 2005)
  Poskus opredelitve sodobnih problemov razvoja kulturne pokrajine slovenskega podeželja (številka: 24, 2005)
  Soodvisnosti regionalnega in urbanističnega planiranja v regionalnem razvoju Slovenije (številka: 24, 2005)
  Regionalni management - izziv in preizkusni kamen za politiko regionalnega planiranja (številka: 24, 2005)
  Regionalne razlike in regionalno planiranje (številka: 24, 2005)
  Ali je naravna členitev prostora lahko izhodišče za načrtovanje in urejanje prostora? (številka: 24, 2005)
 18. 2006
   28

  Narodnostno neopredeljeno prebivalstvo ob popisih 1991 in 2002 v Sloveniji (številka: 25, 2006)
  Forms of rural settlements in Poland and their transformation in the course of history (številka: 25, 2006)
  Management consulting (številka: 25, 2006)
  Vpliv programov predpristopne pomoči EU na razvoj obmejnih območij Slovenije v obdobju 1994-2004 (številka: 25, 2006)
  Vloga majhnih občin pri razvoju slovenskega podeželja (številka: 25, 2006)
  Slovensko podeželje in nova strategija razvoja (številka: 25, 2006)
  Friedensgeographie (številka: 25, 2006)
  Odnos med življenjskim stilom in tipom stanovanjske hiše (številka: 25, 2006)
  Demografski potencial hribovskih kmetij na Dravskem Pohorju (številka: 25, 2006)
  Proučevanje manjšin in obmejnih območij v zgornjem Jadranu - raziskovalni pristopi in problemi v luči politične geografije (številka: 25, 2006)
  Terenski indikatorji kot raziskovalna metoda v socialni in politični geografiji (številka: 25, 2006)
  Anmerkungen zum konzept einer sprachengeographie (številka: 25, 2006)
  Slovensko podeželje na preizkušnji (številka: 25, 2006)
  Teoretski pogled na razvojne strukture slovenskega podeželja (številka: 25, 2006)
  Flächenutzung! (številka: 25, 2006)
  Bevölkerungsrückgang in ländlichen räumen und auswirkungen auf die infrastruktur (številka: 25, 2006)
  Prostorski vidiki razvoja kmetij (številka: 25, 2006)
  Odnos prebivalcev Mestne občine Koper do Luke Koper (številka: 26, 2006)
  Nazaj k Evropi - geopolitični diskurzi o Srednji in Vzhodni Evropi v institucijah Evropske unije (številka: 26, 2006)
  Geografski pristopi k proučevanju kriznih območij (številka: 26, 2006)
  Ilovnate zapolnitve v udornicah v zaledju izvirov Ljubljanice (številka: 26, 2006)
  Pokrajinskoekološka členitev Zgornje Gorenjske (številka: 26, 2006)
  Povezanost med vremenom in obiskom izbranih turističnih točk v Sloveniji (številka: 26, 2006)
  Prispevek urbane geografije k urbanističnemu planiranju - primer ureditve degradiranega območja Trbovelj (številka: 26, 2006)
  Prednosti in omejitve uporabe kazalcev sonaravnega razvoja (številka: 26, 2006)
  Novi pristopi pri proučevanju prsti v pokrajini (številka: 26, 2006)
  Regional, spatial and environmental indicators for an assessment of regional development, structure and potentials (številka: 26, 2006)
  Development of retail and shopping centres in Ljubljana (številka: 26, 2006)
 19. 2007
   44

  Spatial and functional changes in recent urban development of Zagreb (številka: 27, 2007)
  Sodelovanje slovenskih in nemških geografov (številka: 27, 2007)
  Vpliv geografskega kurikuluma na kompetence učitelja geografije (številka: 27, 2007)
  Sonaravne usmeritve prihodnjega prostorskega razvoja Ljubljane (številka: 27, 2007)
  Oskrbne funkcije v organizaciji mestnega prostora - na primeru Maribora (številka: 27, 2007)
  Pomen terciarnih dejavnosti v razvoju Ljubljane (številka: 27, 2007)
  Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest (številka: 27, 2007)
  Selected agro-climatic characteristics and wine-grape yields in the Southern Moravia (številka: 27, 2007)
  European urban sprawl (številka: 27, 2007)
  Uspeh nestrankarskih kandidatov na lokalnih volitvah 2006 (številka: 27, 2007)
  Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane (številka: 27, 2007)
  Air pollution due to road traffic in Ljubljana (številka: 27, 2007)
  Periglacial landforms in the Pohorje mountains (številka: 27, 2007)
  Romska naselja kot poseben del naselbinskega sistema v Sloveniji (številka: 27, 2007)
  Socialno-geografska preobrazba naselbinskih struktur - kako usmerjati razvoj? (številka: 27, 2007)
  Revija za geografijo, nova slovenska geografska revija Oddelka za geografijo Filozofske fakultete v Mariboru (številka: 27, 2007)
  Linking socio-economic development and environmental pressures (številka: 27, 2007)
  Geomorfološke vsebine in njihova zastopanost v razlagi pokrajinskih značilnosti Triglavskega narodnega parka v primerjalni luči (številka: 28, 2007)
  Onesnaženost ledenika Baltoro kot posledica turistične dejavnosti (številka: 28, 2007)
  Reliefne oblike kot geodiverziteta (številka: 28, 2007)
  Trajnostni izzivi Evrope v 21. stoletju (številka: 28, 2007)
  Vloga naravnogeografskih značilnosti porečja pri sonaravnem upravljanju z vodnimi viri v porečju Kamniške Bistrice (številka: 28, 2007)
  Hidrološke raziskave ARSO na območju Bohinja (številka: 28, 2007)
  Udejanjanje načel trajnostnega razvoja v malih, antropogeno preobremenjenih porečjih (številka: 28, 2007)
  Pomen vzdrževanja dinamičnega ravnovesja za sonaravni razvoj (številka: 28, 2007)
  Ali se zavedamo hitrosti erozijskih procesov - primer iz slovenske Istre (številka: 28, 2007)
  Sonaravni razvoj (napredek) in geografija (številka: 28, 2007)
  Vloga prsti v ekosistemu (številka: 28, 2007)
  Voda v prsti in ugotavljanje njenega razporejanja v odvisnosti od reliefa (številka: 28, 2007)
  Nove interpretacije fluvialnih sedimentov na Krasu (številka: 28, 2007)
  Geografske dimenzije naravnih nesreč in varstva pred njimi (številka: 28, 2007)
  Ob 80. letnici prof. dr. Darka Radinje (številka: 28, 2007)
  Krčenje Triglavskega ledenika v luči osončenosti (številka: 28, 2007)
  Predstavitev znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela profesorja Darka Radinje (številka: 28, 2007)
  Vplivi turizma v slovenskem alpskem svetu na vode (številka: 28, 2007)
  Modeliranje naravnih procesov na primeru zemeljskih plazov (številka: 28, 2007)
  The minimum temperatures in the winter 2006/07 in Slovenian frost hollows and cold basins (številka: 28, 2007)
  Ledenik pod Skuto kot pokazatelj podnebnih sprememb v slovenskem delu Alp (številka: 28, 2007)
  Okoljski vidiki ohranjanja in zaščite vrtač v Sloveniji (številka: 28, 2007)
  Okoljska in razvojna vloga kmetijstva v Mestni občini Ljubljana (številka: 28, 2007)
  Reliktni vršaji kontaktnega krasa severozahodnega dela Matarskega podolja (številka: 28, 2007)
  Uporabnost kartiranja vinogradov kot metode za ugotavljanje prostorskih značilnosti termalnega pasu (številka: 28, 2007)
  Stihijski (ne)razvoj neurbaniziranega dela mesta na primeru Ljubljane (številka: 28, 2007)
  Pokrajina, krajina in regija v luči Geografskega terminološkega slovarja (številka: 28, 2007)
 20. 2008
   25

  Prispevek šol k okoljskemu razvoju lokalnih skupnosti (številka: 29, 2008)
  Hidrogeografske metode ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji (številka: 29, 2008)
  Aktualizacija učnih vsebin z vidika vrednot prostora in participacije javnosti v procesu prostorskega planiranja (številka: 29, 2008)
  Vrednotenje geografskega okolja in okoljska etika (številka: 29, 2008)
  Pomen okoljske ozaveščenosti in sodelovanja javnosti za trajnostni razvoj (številka: 29, 2008)
  Ustvarjanje produktivnega geografskega učnega okolja z vidika učnih stilov, oblik in metod (številka: 29, 2008)
  Vrednote prostora v procesu geografskega izobraževanja (številka: 29, 2008)
  Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Koper (številka: 29, 2008)
  O pomenih pokrajine (številka: 29, 2008)
  Pogled na indikatorje - kazalce za merjenje trajnostnega razvoja (številka: 29, 2008)
  Vrednote, vrednosti in razvojni potenciali območij varovanja (številka: 29, 2008)
  Razvojni potenciali zavarovanih območij (številka: 29, 2008)
  Razvoj geografskih kurikulov in izobraževalni potencial geografije na začetku 21. stoletja (številka: 29, 2008)
  Age-sex structure of Slovenians in Vojvodina in the second half of 20th and on the beggining of 21th century (številka: 29, 2008)
  Promet urbanega območja Ljubljane in Münstra (številka: 29, 2008)
  Stanje nasledstva na hribovskih kmetijah v Sloveniji (številka: 30, 2008)
  Zanesljivost hidrogeografskih metod ocenjevanja nemerjenih obdobnih pretokov v Sloveniji (številka: 30, 2008)
  Ekološke sledi kot pomemben element geografskih zasnov za pripravo lokalnega programa varstva okolja (številka: 30, 2008)
  Okoljevarstvena problematika zasebnih zelenjavnih vrtov na vodovarstvenih območjih Ljubljane (številka: 30, 2008)
  Zgornja gozdna meja slovenskih Alp, visokih kraških planot in Prokletij (številka: 30, 2008)
  Prispevek k razumevanju zgodovinske poselitve južnega dela Ribniške Male gore (številka: 30, 2008)
  Urbana geografija: geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu (številka: 30, 2008)
  Comparison of selected cap measures in the Czech Republic and Republic of Slovenia (številka: 30, 2008)
  Vodno načrtovanje in načrti upravljanja voda (številka: 30, 2008)
  Okoljska globalizacija, svetovno gospodarstvo in Slovenija (številka: 30, 2008)
 21. 2009
   25

  Socialni kapital na slovenskem podeželju (številka: 31, 2009)
  Portable infrared camera as a tool in topoclimatic research (številka: 31, 2009)
  System of centers, the city of Belgrade and territorial organization of Serbia (številka: 31, 2009)
  System of spatial planning in Serbia (številka: 31, 2009)
  Urejanje Triglavskega narodnega parka za obiskovalce v luči ciljev in namenov ustanovitve narodnega parka (številka: 31, 2009)
  Vrednotenje naravnih in družbenih dejavnikov za potrebe sonaravnega razvoja s pomočjo geografskih informacijskih sistemov (številka: 31, 2009)
  Environmental challenges for sustainable development in the Croatian north Adriatic littoral region (številka: 31, 2009)
  Odnos prebivalstva slovenskih alpskih turističnih krajev do turizma in njegovih učinkov (številka: 31, 2009)
  Mesto kot ekosistem (številka: 31, 2009)
  Brezstropa jama v Podbojevem lazu, Rakov Škocjan (številka: 31, 2009)
  Prometno onesnaževanje ozračja z dušikovim dioksidom v Ljubljani (številka: 32, 2009)
  Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana (številka: 32, 2009)
  Aplikativna fizična geografija Slovenije (številka: 32, 2009)
  Raziskovalna dejavnost na Oddelku za geografijo (številka: 32, 2009)
  Geografski vidiki poplav v Sloveniji (številka: 32, 2009)
  Devetdeset let geografske knjižnice (številka: 32, 2009)
  Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji (številka: 32, 2009)
  Svetlejša prihodnost slovenske regionalne geografije? (številka: 32, 2009)
  Novejša raziskovalna in pedagoška prizadevanja ter dosežki katedre za didaktiko geografije na ljubljanski univerzi (številka: 32, 2009)
  Političnogeografska analiza Balkana (številka: 32, 2009)
  Družbena/socialna geografija na Univerzi v Ljubljani v luči preteklega in sodobnega dogajanja v slovenski družbi (številka: 32, 2009)
  Razvoj fizične geografije na ljubljanski univerzi (številka: 32, 2009)
  Slovenija: portret države (številka: 32, 2009)
  The endeavors of Carinthian Slovenes for their ethnic survival with/against Austrian governments after World War II (številka: 32, 2009)
  Bela krajina in Krajinski park Lahinja (številka: 32, 2009)
 22. 2010
   24

  Pomen prometa za oblikovanje prostora in regije (številka: 33, 2010)
  Turistični obisk in zavarovana območja - primer Triglavskega narodnega parka (številka: 33, 2010)
  Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji (številka: 33, 2010)
  Okoljski učinki prometa in turizma v Sloveniji (številka: 33, 2010)
  Nuclear techniques support to assess erosion and sedimentation processes (številka: 33, 2010)
  Sukcesija na prodiščih reke Save (številka: 33, 2010)
  Geografija in evropske razvojne smernice izobraževalne in raziskovalne dejavnosti (številka: 33, 2010)
  Teorija in praksa prostorskega načrtovanja (številka: 33, 2010)
  Slovensko-hrvaška državna meja v mejišču Evropske unije (številka: 33, 2010)
  Šolska geografija v luči vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj (številka: 34, 2010)
  Lokalna vodooskrba na Krasu (številka: 34, 2010)
  Planiranje kot dejavnik lociranja proizvodnih dejavnosti v Sloveniji (številka: 34, 2010)
  Kulturne terase v slovenskih pokrajinah (številka: 34, 2010)
  Razvojna problematika Haloz na primerih katastrskih občin Gorca in Slatina (številka: 34, 2010)
  Cross-border socio-economic impact of gas terminal projects in the Gulf of Trieste and at Žavlje/Zaule on the Slovenian tourist trade (številka: 34, 2010)
  Izobraževanje za lokalno trajnostno oskrbo s hrano (številka: 34, 2010)
  Rečni meandri na kraških poljih (številka: 34, 2010)
  Characteristics of organic food consumers in urban regions of Ljubljana and Ostrava (številka: 34, 2010)
  Osemdeset let akademika prof. dr. Igorja Vrišerja (številka: 34, 2010)
  Vključevanje kmetov v oskrbne verige (številka: 34, 2010)
  Profesor Borut Belec, osemdesetletnik (številka: 34, 2010)
  Realni potencial za lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji (številka: 34, 2010)
  Vloga ekološkega kmetovanja na zavarovanih območjih Slovenije (številka: 34, 2010)
  Prepoznavanje osnovnih prsti slovenske klasifikacije (številka: 34, 2010)
 23. 2011
   19

  Uporaba metode električne upornosti tal na primeru Divaške jame (številka: 35, 2011)
  Topoklimatska karta obalnega pasu Slovenske Istre (številka: 35, 2011)
  Kontaktni kras v Kočevskem Rogu in Kočevski Mali gori (številka: 35, 2011)
  Vodogradbeni protipoplavni ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem hudourniških poplav kot sestavni del obvladovanja poplavnega tveganja (številka: 35, 2011)
  Turistični obisk visokogorja na območju Kamniške Bistrice (številka: 35, 2011)
  Periglacialne in ledeniške oblike v zahodnem delu Pohorja (številka: 35, 2011)
  Temeljni termini v geografiji naravnih nesreč (številka: 35, 2011)
  Prihodnost zimskega turizma na Planini pod Golico v luči globalnega segrevanja (številka: 36, 2011)
  Reliktni vršaji kontaktnega krasa (številka: 36, 2011)
  Fizična geografija krasa (številka: 36, 2011)
  Geografija naselij (številka: 36, 2011)
  Glaciokras Lovčena (številka: 36, 2011)
  Mali vodni tokovi in njihovo poplavno ogrožanje Ljubljane (številka: 36, 2011)
  Geografski vidiki sodobnega izseljevanja iz Slovenije (številka: 36, 2011)
  Spodnje Podravje pred izzivi trajnostnega razvoja (številka: 36, 2011)
  Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji (številka: 36, 2011)
  Research of historical landscape by using old maps with focus to its positional accuracy (številka: 36, 2011)
  Sustainable cities - response to urban environmental problems (številka: 36, 2011)
  Geografsko vrednotenje degradiranih območij v izbranih statističnih regijah (številka: 36, 2011)
 24. 2012
   22

  Opportunities for incorporating geography into the river basin management (številka: 37, 2012)
  European dimension and European identity through the perspective of geography teaching in Slovenia (številka: 37, 2012)
  Ureditev volilnih enot v državnozborskem volilnem sistemu (številka: 37, 2012)
  Razvojna trojnost Slovenske Istre (številka: 37, 2012)
  Vegetacijski pasovi na meliščih v slovenskih Alpah (številka: 37, 2012)
  Vertical landscape structure of the southern part of Vis Island, Croatia (številka: 37, 2012)
  The Alpine Convention and its contribution to sustainable development in Slovenian alpine areas (številka: 37, 2012)
  Ledeniška erozija v apnenčasti podlagi, da ali ne? Ob rob črnobeli geotektonski interpretaciji geomorfološke podobe Doline Triglavskih jezer (številka: 37, 2012)
  Slovenija in njene pokrajine (številka: 38, 2012)
  Razvijanje kompetentnosti bodočih učiteljev geografije na primeru učne strategije pojmovnih mrež (številka: 38, 2012)
  Sledovi pleistocenske poledenitve Stare Galičice, Makedonija (številka: 38, 2012)
  Svet v presežnikih (številka: 38, 2012)
  Geografija okoljskih virov (številka: 38, 2012)
  Arabski prostor v geopolitični perspektivi (številka: 38, 2012)
  High mountain areas and their resilience to tourism development (številka: 38, 2012)
  Demografske in socialne značilnosti občin spodnjega Posavja na osnovi modela trajnostnega razvoja na lokalni ravni (številka: 38, 2012)
  Geografija Podsaharske Afrike (številka: 38, 2012)
  Grafiti v Celju kot element mestnega prostora (številka: 38, 2012)
  Regional identity and its reflection in Czech human geography (številka: 38, 2012)
  Prehranska varnost sveta in Slovenije (številka: 38, 2012)
  Veliki atlas Slovenije (številka: 38, 2012)
  Sustainable mobility in Slovenian Julian Alps (številka: 38, 2012)
 25. 2013
   31

  številka: 39 (2013)
  Ekološka pridelava oljk v Sloveniji (številka: 39, 2013)
  Sodobne razvojne smeri polkmetov na primeru Voklega (številka: 39, 2013)
  Social areas in Ljubljana (številka: 39, 2013)
  Vpliv turizma na značilnosti cestnega prometa v Koprskem primorju (številka: 39, 2013)
  Regionalna identiteta v Sloveniji (številka: 39, 2013)
  Pleistocenska poledenitev Biokova (številka: 39, 2013)
  Sledovi pleistocenske poledenitve na Trnovskem gozdu (številka: 39, 2013)
  Analysis of precipitation quantities and trends from Pannonian and Peripannonian parts of Serbia (številka: 39, 2013)
  Stališča starejših do oskrbe na domu na daljavo (številka: 39, 2013)
  Energetska samozadostnost planinskih postojank v Triglavskem narodnem parku (številka: 40, 2013)
  Migracije v slovenskih šolskih geografskih učbenikih (številka: 40, 2013)
  Kulturna geografija. Raznolikost svetovnega prebivalstva in kulturnih pokrajin (številka: 40, 2013)
  Regionalni viri Slovenije. Vodni viri Bele krajine (številka: 40, 2013)
  Vpliv malih hidroelektrarn na populacijo potočne postrvi (Salmo trutta L.) na primeru reke Mislinje (številka: 40, 2013)
  Bibliografija prof. dr. Jurija Kunaverja (številka: 40, 2013)
  Europe-in-between through the eyes of Cohen and Dugin (številka: 40, 2013)
  In memoriam (številka: 40, 2013)
  Primerjava poletne onesnaženosti zraka z dušikovim dioksidom v Ljubljani med letoma 2005 in 2013 (številka: 40, 2013)
  90 let profesorja Ivana Gamsa (številka: 40, 2013)
  Poledenitev Trnovskega gozda (številka: 40, 2013)
  Spatial and demographic development of settlements in the southern part of the Ljubljana urban region (številka: 40, 2013)
  Dela (številka: 40, 2013)
  Geopolitične perspektive srbskega vprašanja na Balkanu (številka: 40, 2013)
  Prof. dr. Jurij Kunaver, osemdesetletnik (številka: 40, 2013)
  Trajnostna mobilnost. Priročnik za učitelje v osnovnih šolah (številka: 40, 2013)
  Spreminjanje temperatur na Gorenjskem v obdobju 1961-2010 (številka: 40, 2013)
  Valvasorjevi prikazi vremena in podnebja v Slavi vojvodine Kranjske (številka: 40, 2013)
  Gospodarsko sodelovanje afriških držav s Kitajsko (številka: 40, 2013)
  In memoriam (številka: 40, 2013)
  Pleistocenska poledenitev v Logarski dolini (številka: 40, 2013)
 26. 2014
   23

  številka: 41 (2014)
  številka: 42 (2014)
  Določanje meje med mestom in podeželjem s pomočjo spoznavnih zemljevidov (številka: 41, 2014)
  Koncept trajnostno kompaktnega mesta (številka: 41, 2014)
  Tendence spreminjanja podnebja po 2. svetovni vojni na jugovzhodu Krasa (številka: 41, 2014)
  Geomorphological properties of the Krasno polje, Northern Velebit, Croatia (številka: 41, 2014)
  Paradigma sodobne energetske varnosti (številka: 41, 2014)
  Tafoni - predstavitev značilnosti reliefne oblike (številka: 41, 2014)
  Geografske zasnove sonaravnega razvoja in samooskrbe Slovenije (številka: 41, 2014)
  Razvojni položaj Gorenjske statistične regije (številka: 41, 2014)
  Teoretična in terminološka izhodišča izseljenstva ter poznavanje tematike izseljenstva med slovenskimi učenci in dijaki (številka: 41, 2014)
  Okoljski vplivi planinskih koč v visokogorju Kamniško-Savinjskih Alp (številka: 41, 2014)
  Vrednotenje sistemov javnega potniškega prometa v izbranih občinah Slovenije (številka: 42, 2014)
  Osemdeset let prof. dr. Matjaža Jeršiča (številka: 42, 2014)
  Japage: the collapse dolines on Kupres polje, Bosnia and Herzegovina (številka: 42, 2014)
  Uporaba digitalnega modela višin in satelitskega posnetka RapidEye za zaznavanje kraških kotanj in brezstropih jam Podgorskega krasa (številka: 42, 2014)
  Complex gravity zones and the extension of labour catchment areas in North Transdanubia (številka: 42, 2014)
  Population and spatial development of settlements in Ljubljana Urban Region after 2002 (številka: 42, 2014)
  Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole (številka: 42, 2014)
  Sistemsko okoljsko vrednotenje trajnostnega razvoja poselitvenih območij Mestne občine Kranj (številka: 42, 2014)
  Značilnosti tlorisa stanovanj iz 20. stoletja (mariborska izkušnja) (številka: 42, 2014)
  Onesnaženost zraka v Ljubljani. Koncentracije dušikovih oksidov, ozona, benzena in črnega ogljika v letih 2013 in 2014 (številka: 42, 2014)
  Sonaravni razvoj Slovenije - priložnosti in pasti (številka: 42, 2014)
 27. 2015
   21

  številka: 43 (2015)
  številka: 44 (2015)
  Assessing urban heat island impact on long-term trends of air temperatures in Ljubljana (številka: 43, 2015)
  Geografija v vrtcih in na razredni stopnji osnovne šole v Sloveniji (številka: 43, 2015)
  Poskus večkriterijskega iskanja alternativnih krmnih rastlin na območju Spodnje Savinjske doline (številka: 43, 2015)
  Depopulation and population ageing of rural areas in Bjelovar-Bilogora county (1961-2011) (številka: 43, 2015)
  Material responses to natural hazards in 16th and 17th centuries (številka: 43, 2015)
  The problem of dissolution doline definition (številka: 43, 2015)
  Traditional agricultural landscape of Liptovská Teplička village (številka: 43, 2015)
  Geotourism as a factor of development of Mid-Bosnien Schist Mountains area (številka: 43, 2015)
  Rakova Jelša and Sibirija - ethnic neighborhoods in transformation (številka: 44, 2015)
  Identifikacija vročih točk geodiverzitete na primeru krajinskega parka Rakov Škocjan (številka: 44, 2015)
  Prostočasna potovanja in slovensko prebivalstvo (številka: 44, 2015)
  Vodni viri Bele krajine (številka: 44, 2015)
  Nazaj v domači kraj (številka: 44, 2015)
  Collaborative and individual approach in the flipped learning by assessing students on the basis of spatial data quality control (številka: 44, 2015)
  Vpliv učinka poznanstva in sosedstva na volilno vedenje v volilnem okraju Tolmin (številka: 44, 2015)
  Romi in romska naselja v Sloveniji (številka: 44, 2015)
  Varnost, stabilnost, življenjski slog (številka: 44, 2015)
  Landscape suitability evaluation as a tool for development and protection of valuable rural areas (številka: 44, 2015)
  Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji (številka: 44, 2015)
 28. 2016
   26

  številka: 45 (2016)
  številka: 46 (2016)
  Določanje kratkoročnih sprememb na klifu med Fieso in Pacugom s podatki letalskega lidarja (številka: 45, 2016)
  Lokalno podnebje in topoklimatska karta Jezerskega (številka: 45, 2016)
  Mesto ponoči (številka: 45, 2016)
  Alexander Georg Supan - v Sloveniji spregledan geograf slovenskega rodu (številka: 45, 2016)
  Pojav znižane meje sneženja na območju doline Planice in Peči (Tromeje) (številka: 45, 2016)
  Morfogeneza slepe doline Brdanska dana (številka: 45, 2016)
  Rekonstrukcija ozemelj prazgodovinskih skupnosti na prostoru severnega in srednjega Velebita z uporabo GIS-ov (številka: 45, 2016)
  Bibliografija prof. dr. Mirka Paka (številka: 45, 2016)
  Ob osemdesetletnici zaslužnega rednega prof. dr., dr. h. c. Mirka Paka (številka: 45, 2016)
  Geoinformacijska podpora pri določanju primerne lokacije za postavitev lesnopredelovalnega centra v občini Ilirska Bistrica (številka: 45, 2016)
  Znanstvena konferenca Karpatsko-balkanske-dinarske geomorfološke komisije (številka: 46, 2016)
  Spatial planning and transformations in the spatial structure of Zagreb (številka: 46, 2016)
  Zamejska Koroška (številka: 46, 2016)
  Zaznavanje kakovosti zraka v Ljubljani (številka: 46, 2016)
  Trajnostni razvoj ob reki Vipavi (številka: 46, 2016)
  Predlog kvantitativnega modela vrednotenja geodiverzitete na primeru krasa Zgornje Pivke, Slovenija (številka: 46, 2016)
  Heat stress in the urban and suburban landscape and its spatial differentiation through the example of a medium-sized city (številka: 46, 2016)
  Quality of the living environment in the neighborhood of Murgle (številka: 46, 2016)
  Šola na oblaku: poročilo o projektu in zaključni konferenci (številka: 46, 2016)
  Prostorsko-časovna razporeditev hudourniških poplav v Sloveniji (številka: 46, 2016)
  Historična geografija Hrvatske (številka: 46, 2016)
  Prof. dr. Darko Radinja (številka: 46, 2016)
  Delo z učenci s posebnimi potrebami (številka: 46, 2016)
  (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji (številka: 46, 2016)
 29. 2017
   16

  številka: 47 (2017)
  številka: 48 (2017)
  The traces of the last Pleistocene glacial maximum in the eastern Kamnik-Savinja Alps (številka: 47, 2017)
  Vrednotenje izobraževalnega potenciala geodiverzitete na primeru Cerkniškega polja (številka: 47, 2017)
  Madžarska v luči obiska turistov iz Slovenije - prostorska razporeditev turističnega prometa in spletne ponudbe (številka: 47, 2017)
  Izobraževalne potrebe ponudnikov zasebnih turističnih nastanitev v Sloveniji (številka: 47, 2017)
  Preobrazba ugrezninskega Velenjskega jezera (številka: 47, 2017)
  Application of GIS in quantitative geomorphological analysis of the Una River basin (Bosnia and Herzegovina) (številka: 48, 2017)
  Violent borders: refugees and the right to move (številka: 48, 2017)
  Kamniška Bistrica - geografska podoba gorske doline (številka: 48, 2017)
  Implementation of sustainable mobility in education (številka: 48, 2017)
  Model celovite obravnave funkcionalno degradiranih območij kot podpora trajnostnemu prostorskemu in razvojnemu načrtovanju v Sloveniji (številka: 48, 2017)
  Biografsko-narativni metodološki pristop za poučevanje in razumevanje vsebin slovenskega izseljenstva (številka: 48, 2017)
  Geografija v antiki in prikazi slovenskega ozemlja iz tega časa (številka: 48, 2017)
  Projekt FACES (Freely Accessible Central European Soil) - terenski sestanek v Sloveniji, maj 2017 (številka: 48, 2017)
  The identification of geosites as elements of geotourism offer in Kysuce region, Slovakia (številka: 48, 2017)
 30. 2018
   21

  številka: 49 (2018)
  številka: 50 (2018)
  Razvoj geografije v srednjem veku (številka: 49, 2018)
  Horizontalni padavinski gradienti v alpskih dolinah severozahodne Slovenije (številka: 49, 2018)
  Zasnova geografskega pristopa k izdelavi strokovnih podlag za prostorsko načrtovanje v porečjih (številka: 49, 2018)
  Primerjava 2D in 3D GIS modela pri načrtovanju šolskih prevozov (številka: 49, 2018)
  Caves, denuded caves and collapse dolines as past hydrological pattern indicators of the Grabovica Plateau, the Dinaric Karst (Bosnia and Herzegovina) (številka: 49, 2018)
  1. svetovni kongres turizma na kmetiji (številka: 50, 2018)
  Zelena infrastruktura v praksi (številka: 50, 2018)
  Izbrana poglavja iz zgodovine selitev od začetkov do danes (številka: 50, 2018)
  Digitalizacija negativov na steklih Oddelka za geografijo (številka: 50, 2018)
  Novi pogledi na prehranski sektor in razvoj podeželja (številka: 50, 2018)
  Analiza politične usmeritve in označevanja političnih strank v Evropskem parlamentu (številka: 50, 2018)
  Trajnostno načrtovanje rekreacije na prostem v Triglavskem narodnem parku s poudarkom na socialni nosilni zmogljivosti (številka: 50, 2018)
  Geografski prispevek k trajnostnemu upravljanju prostora (številka: 50, 2018)
  Zborovanje Ameriškega združenja geografov 2018 (številka: 50, 2018)
  Projekt Po kreativni poti do znanja 2017-2020 (številka: 50, 2018)
  Onesnaženost zraka s črnim ogljikom (številka: 50, 2018)
  Kako podpreti spremembe in novosti v kmetijstvu? (številka: 50, 2018)
  Kakšen učni načrt si želijo slovenski osnovnošolski učitelji geografije? (številka: 50, 2018)
  Prehranska pokrajina v Škofjeloškem hribovju (številka: 50, 2018)
 31. 2019
   26

  številka: 51 (2019)
  številka: 52 (2019)
  Comparison of thermal behaviour of different land cover types in Slovenia and Czech Republic (številka: 51, 2019)
  Vrednotenje intenzivnosti okoljskih pritiskov kmetijstva na podzemno vodo v Sloveniji (številka: 51, 2019)
  Metodološki problemi vrednotenja geodiverzitete (številka: 51, 2019)
  (Ne)privlačnosti z vidika življenja in dela na podeželju (številka: 51, 2019)
  Geografija v Evropi in na Slovenskem v času velikih geografskih odkritij (številka: 51, 2019)
  Kratka kronika nekega leta: obeleževanje naše prve stoletnice (številka: 52, 2019)
  Mednarodna konferenca Skrite geografije (številka: 52, 2019)
  Place - an introduction (številka: 52, 2019)
  Množično samoanketiranje v praksi (številka: 52, 2019)
  The taste of place - a cultural journey into terroir (številka: 52, 2019)
  Proučevanje vzpetin kopastega krasa s pomočjo digitalnega modela višin (številka: 52, 2019)
  100-letnica rojstva dr. Vladimirja Bračiča in monografija o Halozah (številka: 52, 2019)
  Nagrajeni rezultati geografskega proučevanja (funkcionalno) degradiranih območij v letu 2019 (številka: 52, 2019)
  5. Slovenski podeželski parlament: delavnica mladi in novi kmetje ter podelitev "nagrade NEWBIE 2018" (številka: 52, 2019)
  Razvoj podeželja in LEADER: priročnik in mednarodna konferenca (številka: 52, 2019)
  Naravnogeografska problematika Rakovško-Unškega polja (številka: 52, 2019)
  Ocena kakovosti družbene infrastrukture kratkih oskrbnih prehranskih verig v mestni občini Ljubljana (številka: 52, 2019)
  Izzivi in priložnosti multifunkcijskega upravljanja travišč (številka: 52, 2019)
  Rethinking place branding (številka: 52, 2019)
  Procesi funkcijske preobrazbe v starih mestnih središčih (številka: 52, 2019)
  Dostopnost zelenih površin za oskrbovance domov starejših občanov v majhnih mestih Slovenije (številka: 52, 2019)
  Mesec prostora 2019 (številka: 52, 2019)
  Zeliščarstvo kot poslovna dejavnost na podeželju (številka: 52, 2019)
  New money in rural areas. Land investment in Europe and its place impacts (številka: 52, 2019)
 32. 2020
   20

  številka: 53 (2020)
  številka: 54 (2020)
  Spremembe volilnih enot za izvedbo volitev v državni zbor RS (številka: 53, 2020)
  Kraška polja v Sloveniji (številka: 53, 2020)
  Omejevanje kraških kotanj z analizo polrezov (številka: 53, 2020)
  Hidden geographical opportunities for convergence of Russian-Kazakh border area (številka: 53, 2020)
  The influence of COVID-19 on international labor migrations from Bosnia and Herzegovina to EU (številka: 53, 2020)
  Migratory dynamics of the rural population of the Apuseni Mountains in the Post-Socialist period (številka: 53, 2020)
  The performance of European Union countries in decoupling socio-economic progress from environmental impacts (številka: 54, 2020)
  Ob 550-letnici rojstva kartografa in horografa Pietra Coppa (številka: 54, 2020)
  In memoriam Marjan Tkalčič (1949-2020) (številka: 54, 2020)
  Illegal parcelling in Cordoba (Spain) (številka: 54, 2020)
  Kakovost bivalnega okolja v izbranih soseskah enodružinskih hiš v obmestnih naseljih v Ljubljanski urbani regiji (številka: 54, 2020)
  Challenges of tourism development in protected areas of Croatia and Slovenia (številka: 54, 2020)
  Meritve koncentracij črnega ogljika in dušikovega dioksida na Lavrici in v Kranju (številka: 54, 2020)
  Pregled znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela prof. Franca Lovrenčaka ob njegovi 80-letnici (številka: 54, 2020)
  Routledge international handbook of rural studies (številka: 54, 2020)
  Kvantitativni model vrednotenja geodiverzitete na podlagi raznolikosti in gostote elementov geodiverzitete na primeru kontaktnega krasa med Kočevsko Reko ter Kostelom (številka: 54, 2020)
  Vpogled v socialno geografijo (številka: 54, 2020)
  TermFrame: a systematic approach to karst terminology (številka: 54, 2020)