Transnazalna endoskopska dakriocistorinostomija
Transnasal endoscopic dacryocystorhinostomy