Najdba vrste Bythinella austriaca (Gastropoda: Hydrobiidae) na Goričkem (severovzhodna Slovenija)
Record of Bythinella austriaca (Gastropoda: Hydrobiidae) at Goričko (North-Eastern Slovenia)