Odrazi samostalnikov moškega spola praslovanske akcentske paradigme a v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja