Presejanje - iskanje mutacij v tumorskem supresorskem genu Tp53 z uporabo DGGE in sekveniranja