Današnja razširjenost in stanje cemprina (Pinus cembra L.) v Sloveniji
Present distribution and condition of Swiss Stone Pine (Pinus cembra L.) in Slovenia