Geodetski vestnik : glasilo Zveze geodetov Slovenije : journal of the Association of Surveyors of Slovenia

 1. 2000
   34

  številka: 3 (2000)
  številka: 4 (2000)
  številka: 1-2 (2000)
  Analiza natančnosti določitve koordinat točk v ravninski mreži z metodo Monte Carlo (številka: 1/2, 2000)
  Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot (ZENDMPE) sprejet po hitrem postopku (številka: 1/2, 2000)
  Zapisnik za ureditev meje v prisotnosti geodetske službe (številka: 1/2, 2000)
  Izdelava anaglifne karte (številka: 1/2, 2000)
  Making the anaglyph map (številka: 1/2, 2000)
  Mejni ugotovitveni postopek (številka: 1/2, 2000)
  Triangulirajmo mnogokotnik (številka: 1/2, 2000)
  Geodetske meritve stabilnosti tal ob tektonskih prelomih na območju Slovenije (številka: 1/2, 2000)
  Pridobivanje digitalnih podatkov za potrebe projektov (številka: 1/2, 2000)
  Interaktivna vizualizacija modelov reliefa in ortofota (številka: 3, 2000)
  Digitalni model reliefa in satelitske ortofoto karte (številka: 3, 2000)
  Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin - podprojekt A - zemljiški kataster in kataster stavb (številka: 3, 2000)
  Upravljajmo s prostorom - skupaj (številka: 3, 2000)
  Interactive visualization of terrain models and orthophotos (številka: 3, 2000)
  Evropski in globalni model geoida na območju Slovenije (številka: 3, 2000)
  Analitične metode in nove tehnologije geometrične analize in georeferenčne vizualizacije zgodovinskih kart (številka: 3, 2000)
  GS-REF1- permanentno delujoča GPS postaja (številka: 3, 2000)
  Geodetski inštitut Slovenije (številka: 4, 2000)
  Geomorfološko izboljšanje DMR-ja s poudarkom na uporabi podatkov, pridobljenih z laserskim skeniranjem (številka: 4, 2000)
  Digital photogrammetric cameras (številka: 4, 2000)
  Postopek izdelave digitalnega modela reliefa Triglavskega narodnega parka (številka: 4, 2000)
  Čas, ki ga zamujamo (številka: 4, 2000)
  Upravljanje s prostorskimi podatki na terenskem računalniku (številka: 4, 2000)
  Ocenjena sprememba pokrovnosti tal v statističnem GIS-u pokrovnosti in rabe tal Slovenije zaradi novopozidanih površin iz obdobja junij '93 - junij '97 in junij '97 - junij '99 (številka: 4, 2000)
  Zveza geodetov Slovenije - kako naprej? (številka: 4, 2000)
  Geomorphologic improvement of DTM-s especially as derived from laser scanner data (številka: 4, 2000)
  Digitalni model višin Slovenije InSAR 25 (številka: 4, 2000)
  A kej dogaja? (številka: 4, 2000)
  Digitalne fotogrametrične kamere (številka: 4, 2000)
  Vloga Oddelka za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v geodetski stroki (številka: 4, 2000)
  Evidentiranje nepremičnin - pregled stanja pred zaključkom leta 2000 (številka: 4, 2000)
 2. 2001
   43

  številka: 3 (2001)
  številka: 4 (2001)
  številka: 1-2 (2001)
  Možnosti transformacije katastrskih načrtov grafične izmere v državni koordinantni sistem (številka: 1/2, 2001)
  Zmožnosti elektronskih razdaljemerov pri merjenju dolžin brez uporabe reflektorja (številka: 1/2, 2001)
  Vloga fotogrametrije in prostorskih podatkov pri dokumentiranju naravnih katastrof - primer plazu pod Mangrtom (številka: 1/2, 2001)
  Avtomatska kontrola logične konsistence 3D baze mestnega jedra (številka: 1/2, 2001)
  Rotunda Carmine - kulturna dediščina in fotogrametrija (številka: 1/2, 2001)
  Katastrska meja (številka: 1/2, 2001)
  Moderni geodetski koordinatni sistemi in astrogeodetska mreža Slovenije (številka: 1/2, 2001)
  Deformacijska analiza po postopku Hannover (številka: 1/2, 2001)
  Državni projekti na področju evidentiranja nepremičnin (številka: 3, 2001)
  Prostorsko planiranje za potrebe obrambe (številka: 3, 2001)
  Smernice nadaljnjega posodabljanja nepremičninskih evidenc GURS (številka: 3, 2001)
  Podatki iz višin danes in jutri (številka: 3, 2001)
  Koncept elektronskega dostopa do prostorskih baz geodetske uprave RS in zasnova elektronskega poslovanja s temi podatki (številka: 3, 2001)
  Upravljanje s prostorom in geoinformacijska infrastruktura - GII (številka: 3, 2001)
  Topografska baza (številka: 3, 2001)
  Izkušnje pri vzpostavljanju in uporabi diferencialne GPS referenčne postaje za potrebe geodetskih meritev (številka: 3, 2001)
  Uporaba podatkov Corine land cover za izgradnjo informacijskega sistema o gozdovih na državni ravni (številka: 3, 2001)
  Predstavitev občinskega prostorskega plana na Internetu kot del izvajanja projekta Maribor e-mesto (številka: 3, 2001)
  Možnost izvedbe komasacije stavbnih zemljišč v Sloveniji (številka: 3, 2001)
  Izbira primerne metode računanja vidnosti na digitalnem modelu reliefa (številka: 3, 2001)
  Državni geodetski sistem v vlogi temeljnega geoinformacijskega servisa (številka: 3, 2001)
  Digitalni model reliefa Slovenije iz raznih geodetskih podatkov (številka: 3, 2001)
  Narava in varstvo narave v elektronskem poslovanju (številka: 3, 2001)
  Model uvedbe davka na nepremičnine v Sloveniji (številka: 3, 2001)
  Analiza uporabnosti različnih metod za določanje vertikalnih mikropomikov objektov (številka: 3, 2001)
  Študij zemljemerstva za upravljanje nepremičnin na Švedskem v šolskem letu 2000/2001 (številka: 3, 2001)
  Občinski prostorski plan od ozalida do interneta (številka: 3, 2001)
  Integralni geoinformacijski center CPK (številka: 3, 2001)
  Geoinformacijska tehnologija v Telekomu Slovenije (številka: 3, 2001)
  Pregled razvoja digitalnih baz zemljiškega katastra v zadnjem desetletju (številka: 3, 2001)
  Uporaba GIS-a pri ravnanju z odpadki (številka: 3, 2001)
  Instrumenti za izboljšanje agrarne strukture - izziv za geodetsko stroko (številka: 3, 2001)
  Nacionalni nepremičninski sistem (številka: 3, 2001)
  Prikaz velikih količin geometrijskih podatkov preko interneta (številka: 3, 2001)
  Urejanje mej in parcelacija dolžinskih ovjektov po ZEN-u (številka: 3, 2001)
  Usmeritve pri upravljanju z nepremičninami v evropskem in širšem prostoru (številka: 3, 2001)
  URBAN - podatkovno jedro prostorskega informacijskega sistema Mestne občine Maribor (številka: 3, 2001)
  O ekstremnih točkah našega planeta (številka: 4, 2001)
  Prehod od osrednje k porazdeljeni uporabi tehnologije GIS-ov (številka: 4, 2001)
  Prof. dr. Tone Klemenčič (številka: 4, 2001)
 3. 2002
   27

  številka: 3 (2002)
  številka: 4 (2002)
  številka: 1-2 (2002)
  Pravni problemi in prostorski podatki (številka: 1/2, 2002)
  Vloga geodezije (kartografije) pri uresničevanju Alpske konvencije (številka: 1/2, 2002)
  Ugotavljanje sprememb površja Triglavskega ledenika s fotogrametrijo (številka: 1/2, 2002)
  Oblikovanje zemljepisnih imen za izris ortofota v merilu 1 : 5000 (številka: 1/2, 2002)
  Quo vadis geodezija v Sloveniji? (številka: 1/2, 2002)
  Legal issues regarding spatial data (številka: 1/2, 2002)
  Uporaba programskega paketa EXCEL in ekspertnega sistema DEX v procesu izbire kadrov v javni upravi (številka: 1/2, 2002)
  Prvi komparator za kompariranje kodiranih nivelmanskih lat v Sloveniji (številka: 1/2, 2002)
  Dejavnosti državne geodetske službe v Evropi (številka: 3, 2002)
  Analiza uporabnosti in gospodarnosti Ikonosa v Sloveniji (številka: 3, 2002)
  Metodologija za objektne kataloge (številka: 3, 2002)
  Novi komercialni visokoresolucijski satelitski sistemi (številka: 3, 2002)
  Vzpostavitev sistema državnih topografskih kart (številka: 3, 2002)
  Geodezija v Sloveniji v obdobju 1945-2000 (številka: 3, 2002)
  Zemljiška politika kot manjkajoči del prostorske politike države (številka: 3, 2002)
  Razvoj predstavitev modela površja zemlje (številka: 3, 2002)
  Digitalni arhiv elaboratov zemljiškega katastra (številka: 3, 2002)
  Matija Klarič - 90 let (številka: 3, 2002)
  Relativna gravimetrična izmera in relativni gravimeter SCINTREX CG-3M (številka: 4, 2002)
  Preventivno fotogrametrično snemanje gradu Snežnik v okviru nacionalnega projekta 'IZMERE' (številka: 4, 2002)
  Časovni podatki v prostoru in časovni referenčni sistem (številka: 4, 2002)
  Ali dobiva klasična fotogrametrija konkurenco? (številka: 4, 2002)
  SVG kot način za prikazovanje visoko ločljivih interaktivnih spletnih kart (številka: 4, 2002)
  Model zemeljskega površja - DMR ali DMV? (številka: 4, 2002)
 4. 2003
   41

  Ugotavljanje premikov točk v geodetski mreži (številka: 1/2, 2003)
  Nova prostorska zakonodaja (številka: 1/2, 2003)
  Who's afraid of a professional geodesy surveyor? (številka: 1/2, 2003)
  Vpogledovanje v podatke iz zbirk geodetskih podatkov (številka: 1/2, 2003)
  Anketa o uvajanju novih tehnologij v geodetske merske postopke (številka: 1/2, 2003)
  Osončenost površja Slovenije (številka: 1/2, 2003)
  Odnosi z javnostjo v geodetska služba (številka: 1/2, 2003)
  Novemu letniku Geodetskega vestnika na pot (številka: 1/2, 2003)
  Geodezija v Sloveniji v obdobju 1945-2000 (številka: 1/2, 2003)
  Mednarodni standardi za geografske podatke in informacije (številka: 1/2, 2003)
  Kompariranje in kalibriranje elektronskih razdaljemerov (številka: 1/2, 2003)
  Manojlo Miladinović: Uređenje zemljišne teritorije (številka: 1/2, 2003)
  Kronologija izdelave digitalnega modela reliefa Slovenije (številka: 1/2, 2003)
  Analiza izvajanja veljavnega prostorskega plana Slovenije z vidika obrambe (številka: 1/2, 2003)
  Geodetski podatki za pripravo in prikaz občinskih planov (številka: 1/2, 2003)
  Študentska urbanistična delavnica Most na Soči (številka: 1/2, 2003)
  Geo & IT novice (številka: 1/2, 2003)
  4. Münchenski dnevi (številka: 1/2, 2003)
  Stanje in perspektive izvajanja komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji (številka: 1/2, 2003)
  Spremljanje posedanja Ljubljanskega barja na področju Ilovice (številka: 3, 2003)
  Novim nalogam naproti (številka: 3, 2003)
  Analiza stanja nivelmanskih mrež Republike Slovenije (številka: 3, 2003)
  Komasacija na območju lokacijskega načrta (številka: 3, 2003)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2003)
  Predlog vodenja in vzdrževanja topografskih podatkov v Sloveniji (številka: 3, 2003)
  Geodezija in zemljiška politika - analiza, cilji in instrumenti zemljiške politike po IHFP (številka: 3, 2003)
  Elektronska navigacijska karta (ENC) Koprskega zaliva (številka: 3, 2003)
  Vzpostavitev katastra stavb - registrski podatki (številka: 3, 2003)
  VideoCar in finančne plati zajema cestnih podatkov v občinah (številka: 3, 2003)
  Kdo se boji profesionalnega geodeta? (številka: 3, 2003)
  Uporaba nemetričnih digitalnih fotoaparatov v fotogrametriji (številka: 3, 2003)
  Geodetske podlage in topografska baza (številka: 3, 2003)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2003)
  Kako do učinkovitosti in kvalitete prestrukturiranja slovenskega podeželja? (številka: 4, 2003)
  Novi izzivi in nove priložnosti slovenske geodezije (številka: 4, 2003)
  Kombinirani izračun EUREF GPS-kampanj na območju Slovenije (številka: 4, 2003)
  Metode odkrivanja grobih pogreškov v geodetskih opazovanjih (številka: 4, 2003)
  Odgovornost za razvoj stroke (številka: 4, 2003)
  Distribucijsko okolje geodtskih podatkov (številka: 4, 2003)
  5. Münchenski dnevi urejanja zemljišč in razvoja podeželja (številka: 4, 2003)
  Načini določanja položaja s satelitskimi tehnikami (številka: 4, 2003)
 5. 2004
   54

  Peter Svetik - odlikovan s častnim znakom svobode Republike Slovenije (številka: 1, 2004)
  ZKN - del digitalnega arhiva (številka: 1, 2004)
  Evropska prihodnost geodetske stroke (številka: 1, 2004)
  Tematska mreža EEGECS v okviru programa SOCRATES (številka: 1, 2004)
  Geodezija v Sloveniji v obdobju 1945-2000 (številka: 1, 2004)
  Razstava Zgodovina zemljemerstva na Idrijskem in Cerkljanskem (številka: 1, 2004)
  Geodetske in teoretične metode določanja pomikov s poudarkom na odkrivanju grobih pogreškov (številka: 1, 2004)
  Spomin zbledi, zapisano zdrži! (številka: 1, 2004)
  Geo & IT novice (številka: 1, 2004)
  Evolucija stroke in nova delovna področja godezije (številka: 1, 2004)
  Veliki vrhovi na zemljevidih Atlasa Slovenije (številka: 1, 2004)
  IV. mednarodna delavnica "Informatika in geoznanosti" (številka: 1, 2004)
  Izdelava vizualizacije cestnega telesa za potrebe prostorske preveritve (številka: 1, 2004)
  Semantična integracija zbirk prostorskih podatkov (številka: 1, 2004)
  Kataster gospodarske javne infrastukture (številka: 1, 2004)
  Značilnosti davka na nepremičnine in ocena njegove družbene sprejetosti (številka: 1, 2004)
  Pomemben tudi za zemljemerstvo (številka: 2, 2004)
  Geo & IT novice (številka: 2, 2004)
  Spomin zbledi, zapisano zdrži (številka: 2, 2004)
  Karl Kraus: Photogrammetrie, Band 1 (številka: 2, 2004)
  Stoletnici (številka: 2, 2004)
  Vpliv kakovosti vhodnih podatkov na kakovost ortofota (številka: 2, 2004)
  Izračun položaja GPS-satelita iz podatkov oddanih efemerid (številka: 2, 2004)
  Izdelava dinamične karte (številka: 2, 2004)
  Pa smo v Evropi (številka: 2, 2004)
  6. Münchenski dnevi urejanja zemljišč in razvoja podeželja (številka: 2, 2004)
  Deformacijska analiza po postopku Karlsruhe (številka: 3, 2004)
  Sistem Trimble VRS (številka: 3, 2004)
  Slovensko-italijanska državna meja (številka: 3, 2004)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2004)
  Dostop do geodetskih podatkov (številka: 3, 2004)
  Izdelava digitalnih modelov reliefa planetov s poudarkom na klinometriji (številka: 3, 2004)
  Strokovna ekskurzija študentov iz Dunaja (številka: 3, 2004)
  Anketa zadovoljstva strank Geodetske uprave Republike Slovenije (številka: 3, 2004)
  Preskočimo črne luknje slovenske geodezije (številka: 3, 2004)
  Strategija osnovnega geodetskega sistema (številka: 3, 2004)
  Geodezija in kulturna dediščina (številka: 3, 2004)
  Reorganizacija in sistematizacija na Geodetski upravi Republike Slovenije - OGU Maribor (številka: 3, 2004)
  Določitev geometrijskega središča občine Škocjan (številka: 3, 2004)
  Poročilo o kongresu ISPRS v Carigradu, 12.-23. julija 2004 (številka: 3, 2004)
  Sprejemnik GPS Rover R8 (številka: 3, 2004)
  Terestrično 3D (trirazsežno) lasersko skeniranje (številka: 3, 2004)
  Novi izzivi za izobraževanje na področju geodezije in geoinformatike (številka: 4, 2004)
  Sistem zbirk prostorskih podatkov (številka: 4, 2004)
  Planiška letalnica z vidika geodezije (številka: 4, 2004)
  Postavitev orientacijske plošče z vetrovnico na Črni prsti (številka: 4, 2004)
  Predstavitev znanstvene monografije (številka: 4, 2004)
  Tehnične lastnosti tahimetrov Leica Geosystems (številka: 4, 2004)
  Planiranje in opremljanje stavbnih zemljišč v pogojih urbanega razvoja brez rasti (številka: 4, 2004)
  Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004, sedmi bienalni simpozij (številka: 4, 2004)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2004)
  New challenges to education in geodesy and geoinformation (številka: 4, 2004)
  Kako merimo čas (številka: 4, 2004)
  Preučitev in zasnova modela organiziranosti geodetske službe (številka: 4, 2004)
 6. 2005
   44

  Zasnova vzpostavitve baze markiranih planinskih poti (številka: 1, 2005)
  Informativni dan (številka: 1, 2005)
  Analiza tveganja elektronskega poslovanja med Geodetsko upravo republike Slovenije in geodetskimi podjetji (številka: 1, 2005)
  Zaključek projekta URBAX2 (številka: 1, 2005)
  Geo & IT novice (številka: 1, 2005)
  Novi časi, novi obrazi (številka: 1, 2005)
  Replacing the "combined tax on land and buildings" with a simplified "land value tax" in the Federal republic of Germany (številka: 1, 2005)
  Podatki Geodetske uprave Republike Slovenije in zemljiške knjige na svetovnem spletu (številka: 1, 2005)
  Nov način precizne stabilizacije geodetskih točk za opazovanje premikov (številka: 1, 2005)
  Modelling of the horizontal strains and stresses the earth-crust according to the data of geodetic measurements (številka: 1, 2005)
  Najhitrejša in najkrajša pot (številka: 1, 2005)
  Z GPS-instrumentom na osemtisočaku (številka: 1, 2005)
  Hidrografske meritve (številka: 1, 2005)
  Izračun položaja GPS-satelita iz podatkov preciznih efemerid (številka: 2, 2005)
  Primerjava metrične natančnosti analognega in digitalnega fotoaparata visoke ločljivosti (številka: 2, 2005)
  Mrežni sistem geodezije (številka: 2, 2005)
  Strukture prostorskih podatkov in prostorske analize (številka: 2, 2005)
  Strokovne revije med potrebo in prestižem (številka: 2, 2005)
  Geo & IT novice (številka: 2, 2005)
  Vzpostavitev evidence bonitete zemljišč v zemljiškem katastru (številka: 2, 2005)
  Intervju (številka: 2, 2005)
  Izdelava trirazsežnega modela mesta Slovenske Konjice (številka: 2, 2005)
  Preventivno snemanje ostenja križnega hodnika v Cisterjanskem samostanu v Stični (številka: 2, 2005)
  Strokovna ekskurzija študentov iz Münchna (številka: 2, 2005)
  Študentska mobilnost in mednarodne izkušnje (številka: 3, 2005)
  Hitrosti premikov ob prelomih v vzhodni Sloveniji (številka: 3, 2005)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2005)
  Določitev absolutnega položaja GPS - sprejemnika iz kodnih opazovanj (številka: 3, 2005)
  7. Münchenski dnevi urejanja zemljišč in razvoja podeželja "Siromašnejši, starejši, različnejši - bodočnost podeželskih občin in (nove) možnosti za integralni razvoj podeželskega prostora", 14.-15. marec 2005, München (številka: 3, 2005)
  Definiranje pojma javno dobro (številka: 3, 2005)
  Test uporabnosti fotoklinometrije za monoslikovno restitucijo (številka: 3, 2005)
  Tehnologija GIS (številka: 3, 2005)
  Položaj geodetske stroke v današnjem trenutku (številka: 3, 2005)
  Dokončnost odločb o ureditvi meje in odločb o izvedeni parcelizaciji (številka: 3, 2005)
  Miha Pustoslemšek, 80-letnik (številka: 4, 2005)
  Vloga geodetske stroke in službe v postopku pridobivanja gradbenega in uporabnega dovoljenja (številka: 4, 2005)
  Izhodišča za novo prostorsko zakonodajo (številka: 4, 2005)
  Naših 50 let (številka: 4, 2005)
  Sistem zbirk prostorskih podatkov (številka: 4, 2005)
  Geodetski dnevi - potreba ali prestiž (številka: 4, 2005)
  Upravljanje s prostorom in pojmovanje vloge geodezije (številka: 4, 2005)
  Maketa črnokalskega viadukta (številka: 4, 2005)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2005)
  Geodetski in topografski sistem v prostorskem načrtovanju- od geodetskih podlag do koordinate (številka: 4, 2005)
 7. 2006
   33

  Analiza krajinskih tipov z uporabo umetnih nevronskih mrež (številka: 50, 2006)
  Geodetske meritve v predoru Šentvid (številka: 1, 2006)
  Sodobno hidrografsko kartiranje in dokumentiranje slovenskega morja (številka: 1, 2006)
  Izdelava metričnih modelov stavb z nizkocenovnim orodjem (številka: 1, 2006)
  Vloga geodezije v procesu projektiranja (številka: 1, 2006)
  Razvoj podeželja s pomočjo komasacij kmetijskih zemljišč (številka: 1, 2006)
  Transformacija!? (številka: 1, 2006)
  Kdo sploh ve, kaj ima in kaj zna geodetska stroka (številka: 1, 2006)
  Statistika izdanih geodetskih podatkov v letu 2005 (številka: 1, 2006)
  Mnenje diplomantov o učinkovitisti študija geodezije (številka: 2, 2006)
  In memoriam prof. Karl Kraus (1939-2006) (številka: 2, 2006)
  Pregled modelov vrednotenja geodetskih kontrolnih meritev (številka: 2, 2006)
  Vzpostavitev sistema evidentiranja gospodarske javne infrastrukture (številka: 2, 2006)
  Uporaba Kalmanovega filtra v terestrični geodeziji (številka: 2, 2006)
  Ocena kakovosti Državne topografske karte v merilu M 1 : 50 000 (številka: 2, 2006)
  Raziskava uporabe ortofota (DOF5) v praksi (številka: 2, 2006)
  GeoDiLib - Slovenska digitalna knjižnica geodezije (številka: 2, 2006)
  Zasnova baze geodetskih točk (številka: 2, 2006)
  Storage of underground utilities data in three-dimensional geoinformation system (številka: 3, 2006)
  Protokol NTRIP za prenos podatkov GNSS preko interneta (številka: 3, 2006)
  Modeliranje nepremičninskih transakcij in UML (številka: 3, 2006)
  Quality evaluation of the national topographic map 1 : 50,000 (številka: 3, 2006)
  Izdelava in vzdrževanje digitalnega modela reliefa Slovenije z integracijo obstoječih virov (številka: 3, 2006)
  Projekt nove gravimetrične mreže 1. reda Republike Slovenije (številka: 3, 2006)
  Predlogi geodetske stroke za izboljšanje zakonodaje s področja urejanja prostora (številka: 3, 2006)
  Prva podelitev nagrade Maksa Fabianija za urbanizem in prostorsko načrtovanje (številka: 4, 2006)
  Vloga geodezije pri gradnji manj zahtevnih objektov (številka: 4, 2006)
  Uporabnost izbranih metod deformacijske analize na praktičnih primerih geodetskih mrež (številka: 4, 2006)
  In memoriam Miroslav Peterca (1926-2006) (številka: 4, 2006)
  Geodetska dela na novi mareografski postaji Koper (številka: 4, 2006)
  Izdelava reliefne karte dela Pomurja (številka: 4, 2006)
  Modelling real estate transactions with UML (številka: 4, 2006)
  Karte v tiskanih medijih v Sloveniji (številka: 4, 2006)
 8. 2007
   50

  Postopek transakcije ruralnih zemljišč v zapisu UML (številka: 1, 2007)
  Test uporabnosti interaktivne metode orientacije na primeru posnetkov triglavskega ledenika (številka: 1, 2007)
  Geo & IT novice (številka: 1, 2007)
  Uporaba satelitskih posnetkov SPOT za izdelavo ortopodob (številka: 1, 2007)
  UML notation for the rural land transaction procedure (številka: 1, 2007)
  Mnenje delodajalcev o učinkovitosti študija geodezije (številka: 1, 2007)
  Realnost današnjega trenutka (številka: 1, 2007)
  Terestrična izmera mikromreže pri vzpostavitvi mareografske postaje Koper (številka: 1, 2007)
  Izkoriščanje sončne energije na Krasu (številka: 1, 2007)
  Inventarizacija prostora in "načrtovanje na podlagi dejstev" (številka: 2, 2007)
  Trirazsežne (tematske) karte v prostorskem načrtovanju (številka: 2, 2007)
  Izobraževanje za sodelovanje v urejanju prostora (številka: 2, 2007)
  Prvi tematski številki revije na pot (številka: 2, 2007)
  Geo & IT novice (številka: 2, 2007)
  9. Münchenski dnevi urejanja zemljišč in razvoja podeželja (številka: 2, 2007)
  Za usklajeno usmerjanje razvoja na ravni občin in pokrajin (številka: 2, 2007)
  Vse je v imenu (številka: 2, 2007)
  Nemoč strateškega prostorskega planiranja v Sloveniji (številka: 2, 2007)
  Prostorsko planiranje in javni interesi v pluralistični družbi (številka: 2, 2007)
  Prostorsko planiranje - čemu? (številka: 2, 2007)
  Some considerations on spatial integration processes (številka: 2, 2007)
  Nekatera razmišljanja o prostorskih integracijskih procesih (številka: 2, 2007)
  Ozemeljska raznovrstnost - cilj sodobnega urejanja prostora (številka: 2, 2007)
  Planiranje podeželskega prostora - utopija ali realnost (številka: 2, 2007)
  Spontani ali usmerjeni prostorski razvoj Slovenije v regionalni - pokrajinski organiziranosti (številka: 2, 2007)
  Izkušnje geodeta na področju prostorskega načrtovanja v Sloveniji v letih 1987-2007 (številka: 2, 2007)
  Informacijske, normativne in fizične osnove urejanja prostora (številka: 2, 2007)
  Reurbanizacija večstanovanjskih objektov (številka: 2, 2007)
  23. Mednarodna kartografska konferenca (ICC) in 13. Generalna skupščina Mednarodne kartografske zveze (ICA/ACI) (številka: 3, 2007)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2007)
  Geodetski datum in S-transformacija (številka: 3, 2007)
  Topografski informacijski sistem Bosne in Hercegovine (številka: 3, 2007)
  Od OAO do UAU!!! (številka: 3, 2007)
  Klasifikacija rabe površin iz vrednosti intenzitete odbitega laserskega žarka (številka: 3, 2007)
  Prostor za prihodnost Slovenije (številka: 3, 2007)
  Čas pravih odločitev (številka: 3, 2007)
  Land use classification based on the intensity value of the reflected laser beam (številka: 3, 2007)
  Prispevek k poenotenju rabe podomačenih tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku (številka: 3, 2007)
  51. Fotogrametrični teden v Stuttgartu (številka: 4, 2007)
  Mednarodni projekt Vzpostavitev evropskega prostorskega referenčnega sistema v Sloveniji (številka: 4, 2007)
  Transformacija podatkov geodetske uprave Republike Slovenije v novi državni koordinatni sistem (številka: 4, 2007)
  Recent steps towards the introduction of ETRS89 in Austria (številka: 4, 2007)
  Introduction and implementation of ESRS in Croatia (številka: 4, 2007)
  Realising of ETRS89 as the national reference frame in Norway - EUREF89 (številka: 4, 2007)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2007)
  Zaključuje se prva "petletka" revije (številka: 4, 2007)
  Vzpostavitev ESRS v Sloveniji (številka: 4, 2007)
  Uvajanje sodobnega višinskega sistema v Sloveniji (številka: 4, 2007)
  Razvoj omrežja Signal in tržna vrednost določanja položaja (številka: 4, 2007)
  Trajnostna raba tal kot planetarna obveza človeštva (številka: 2, 2007)
 9. 2008
   35

  Določitev značilnih gorskih vrhov in analiza njihovih oblik (številka: 1, 2008)
  Prva sistematska triangulacija na našem ozemlju (številka: 1, 2008)
  Modeliranje nepremičninskih transakcij s primeri uporabe (številka: 1, 2008)
  Financiranje geodetske stroke iz evropskih finančnih virov (številka: 1, 2008)
  Vpliv nacionalnih razvojnih osi na transakcijsko vrednost kmetijskih in gozdnih zemljišč v Sloveniji (številka: 1, 2008)
  Podravje, Štajerska, Mariborski okraj --- Dravorje? (številka: 2, 2008)
  Avtomatizacija celotnega postopka relativne orientacije stereopara (številka: 2, 2008)
  Optimizacija opazovanj v geodeziji (številka: 2, 2008)
  GPS-višinomerstvo s pomočjo RTK-metode izmere (številka: 2, 2008)
  Majhna in srednje velika mesta kot ogrodje policentričnega urbanega razvoja (številka: 2, 2008)
  Priznanje predsednika ISPRS doc. dr. Mojci Kosmatin Fras (številka: 3, 2008)
  Problem navideznih sprememb pri določitvi sprememb na površju s posnetki Landsat (številka: 3, 2008)
  Urejanje parcelnih mej v Teksasu (številka: 3, 2008)
  Prostorska podatkovna infrastruktura v kraljevini Norveški (številka: 3, 2008)
  Cost-benefit analysis of the improvement of spatial data infrastructure (številka: 3, 2008)
  Avtomatski elektronski tahimetri ali kam vodi razvoj TPS sistemov (številka: 3, 2008)
  Množično vrednotenje kmetijskih zemljišč (številka: 3, 2008)
  Zgodovina geodetskih meritev na Triglavskem ledeniku (številka: 3, 2008)
  Informacijske podlage za posamično vrednotenje nepremičnin (številka: 4, 2008)
  Celovita prenova visokošolskega izobraževanja geodezije - novi študijski programi (številka: 4, 2008)
  Postopek generalnega vrednotenja nepremičnin (številka: 4, 2008)
  Uporaba podatkov o gospodarski javni infrastrukturi na področju prostorskega načrtovanja za občinsko raven (številka: 4, 2008)
  Analiza primerov pogodbene komasacije za namen gradnje (številka: 4, 2008)
  Kartografski in drugi grafični prikazi kot nepogrešljiva učila pri izobraževanju za trajnostni razvoj (številka: 4, 2008)
  Fiskalna in usmerjevalna vloga javnih dajatev pri izvajanju aktivne zemljiške politike (številka: 4, 2008)
  Razvojna perspektiva nepremičninskega področja (številka: 4, 2008)
  Nadgradnja modela reliefa Slovenije z visokokakovostnimi podatki (številka: 4, 2008)
  Komasacije zemljišč ob gradnji infrastrukurnih objektov v Prekmurju (številka: 4, 2008)
  Pomen digitalnega batimetričnega modela za trajnostni razvoj morja (številka: 4, 2008)
  The Norwegian spatial data infrastructure "Norway digital" (številka: 4, 2008)
  Nadzor kakovosti podatkov zemljiškega katastra v novem državnem koordinatnem sistemu D96/TM (številka: 4, 2008)
  Geodezija in direktiva INSPIRE (številka: 4, 2008)
  Podatkovna infrastruktura na Geodetski upravi republike Slovenije in INSPIRE (številka: 4, 2008)
  Celostni pristop k upravljanju zemljišč na podeželju - zemljiški menedžment (številka: 4, 2008)
  Prostorski podatki kot pogoj za trajnostno upravljanje gospodarske javne infrastrukture (številka: 4, 2008)
 10. 2009
   23

  Ohranimo stare geodetske instrumente (številka: 1, 2009)
  Testiranje višjih stopenj avtomatizacije elektronskih tahimetrov (številka: 1, 2009)
  Raziskava posedanj Ljubljanskega barja zaradi črpanja vode v vodarni Brest (številka: 1, 2009)
  Analiza preferenčnih kart z metodami odkrivanja znanja iz podatkov (številka: 1, 2009)
  Blaginja občin v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Pridobitev lastninske pravice nad nepremičninami za javno korist (številka: 2, 2009)
  Vrednotenje komasacije zemljišč za namen gradnje v Sloveniji v mednarodnem kontekstu (številka: 2, 2009)
  Slovenski, evropski in mednarodni standardi za prostorske podatke (številka: 2, 2009)
  Združeni sistemi GNSS/INS za neprekinjeno navigacijo (številka: 2, 2009)
  Izravnava opazovanj v osnovni gravimetrični mreži Republike Slovenije (številka: 2, 2009)
  Topografija površja in modeliranje gibanja drobirskih tokov (številka: 2, 2009)
  Raziskovanje kot podlaga prostorskemu načrtovanju (številka: 2, 2009)
  Geodetsko-katastrski fondi Arhiva Republike Slovenije (številka: 2, 2009)
  Pomen analize ranljivosti prostora in okoljskih izhodišč za celovito prostorsko načrtovanje (številka: 3, 2009)
  Uporaba načina kapitalizacije donosa v sistemu množičnega vrednotenja posebnih nepremičnin (številka: 3, 2009)
  Dejavnost trga nepremičnin v Sloveniji v obdobju 2000-2006 (številka: 3, 2009)
  Dinamika čezmejnega prostorskega razvoja (številka: 3, 2009)
  Mozaičenje listov kart merila 1:75.000 tretje vojaške izmere Avstro-Ogrske (številka: 3, 2009)
  3D-katatser ! stavb - pogoj za vstop v tretje tisočletje (številka: 4, 2009)
  Možnosti uporabe komasacije zemljišč za namen gradnje (številka: 4, 2009)
  Definicija, realizacija in vzdrževanje modernih koordinatnih sistemov (številka: 4, 2009)
  Ureditev podatkov DTK 5 (številka: 4, 2009)
  Trirazsežni pristopi za modeliranje stavb, mest in pokrajin (številka: 4, 2009)
 11. 2010
   52

  Slovenski študenti geodezije in informacijsko-komunikacijska tehnologija (številka: 1, 2010)
  Uporaba prostorske statistike za določevanje zgostitev prometnih nesreč (številka: 1, 2010)
  Robustna določitev približnih koordinat v horizontalni geodetski mreži (številka: 1, 2010)
  Informacijska podpora gospodarjenju z javnimi površinami v urbanem okolju (številka: 1, 2010)
  Geodezija v geotehniki (številka: 1, 2010)
  Zaščita in ohranjanje vrednosti gospodarske javne infrastrukture (številka: 2, 2010)
  Javno dobro kot lastnik v zemljiški knjigi - kdo je že ta lastnik? (številka: 2, 2010)
  Zračno lasersko skeniranje in nepremičninske evidence (številka: 2, 2010)
  Uporaba sistema množičnega vrednotenja nepremičnin (številka: 2, 2010)
  Nepremičninske evidence in novi koordinatni sistem v luči direktive INSPIRE (številka: 2, 2010)
  Model vrednotenja zemljišč kategoriziranih cest za namene pravnega prometa (številka: 2, 2010)
  Okrogla miza: Podeželje na preizkušnji (številka: 2, 2010)
  Upravljanje nepremičnin v regiji jugovzhodne Evrope (številka: 2, 2010)
  Geokrižišče - iz tujih strokovnih revij (številka: 2, 2010)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 2, 2010)
  Upravljanje nepremičnin v novih razmerah (številka: 2, 2010)
  Geo & IT novice (številka: 2, 2010)
  Natančno satelitsko geolociranje za vsakogar!? (številka: 2, 2010)
  Predstavitev knjige: Modeli urejanja stavbnih zemljišč v Zvezni republiki Nemčiji (številka: 2, 2010)
  Pričakovanja potencialnih pridobiteljev stanovanjskih nepremičninskih pravic v Republiki Sloveniji glede na njihov spol, starost, izobrazbo in zaposlenost (številka: 3, 2010)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2010)
  Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stero posnetkov Ikonos, zajetih v istem preletu (številka: 3, 2010)
  Zemljiški kataster, Prekmurje in --- jurčki (številka: 3, 2010)
  Teoretična gostota lidarskih točk za topografsko kartiranje v največjih merilih (številka: 3, 2010)
  Razmejitev funkcionalnih regij Slovenije na podlagi analize trga dela (številka: 3, 2010)
  Realizacija geodezije v geotehniki (številka: 3, 2010)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 3, 2010)
  Geodezija v javnem interesu ali pač ne? (številka: 3, 2010)
  Izbira lokacije za postavitev geomagnetnega observatorija v Sloveniji (številka: 3, 2010)
  Javni sektor v kriznih časih (številka: 3, 2010)
  Stoletnica mednarodne organizacije za fotogrametrijo in daljinsko zaznavanje - ISPRS (številka: 3, 2010)
  Geokrižišče - iz tujih strokovnih revij (številka: 3, 2010)
  Izdelava digitalnega modela površja in ortopodob iz stero posnetkov Ikonos, zajetih v istem preletu (številka: 3, 2010)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo FGG (številka: 3, 2010)
  20. Simpozij EUREF 2010 (številka: 3, 2010)
  Stroka in njena sociologija (številka: 4, 2010)
  Pregled razvoja elektronskih tahimetrov Leica geosystems (številka: 4, 2010)
  Kaj nas čaka po obveščanju? (številka: 4, 2010)
  Daljinsko zaznavanje toplotnih anomalij na aktivnih ognjenikih (številka: 4, 2010)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 4, 2010)
  Analiza preizkusa instrumentarija GNSS-RTK po navodilih standarda ISO 17123-8 (številka: 4, 2010)
  Geokrižišče - iz tujih strokovnih revij (številka: 4, 2010)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo FGG (številka: 4, 2010)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2010)
  7. delavnica komisije za gospodarsko kartografijo pri mednarodnem kartografskem združenju ICA (številka: 4, 2010)
  Projekcije prihodnje rabe tal v Mestni občini Koper na podlagi modela MOLAND (številka: 4, 2010)
  Leto, ki si ga zapomniš (številka: 4, 2010)
  Podelitev Prešernovih nagrad ter pohval najboljšim študentom in pedagogom (številka: 4, 2010)
  Uporaba strojnega učenja za določitev poplavljenih območij - primer poplav v Selški dolini leta 2007 (številka: 4, 2010)
  Določitev odklonov navpičnic iz geoidnih višin (številka: 4, 2010)
  Prof. dr. Florjan Vodopivec - "zaslužni profesor" (številka: 4, 2010)
  Napovedovanje gibanja cen nepremičnin (številka: 4, 2010)
 12. 2011
   32

  Izdelava globusa Slovenije (številka: 1, 2011)
  Medopravilnost na področju spremljanja stanja suš (številka: 1, 2011)
  Samodejen zajem in iskanje sprememb v topografskem sloju stavb iz digitalnega modela površja in multispektralnega ortofota (številka: 1, 2011)
  Prosti standardni spletni servisi OGC za prostorske podatke (številka: 1, 2011)
  Prilagajanje grajenega bivalnega okolja za potrebe starejših ljudi (številka: 1, 2011)
  Načrtovanje trajnostnega razvoja v državah v tranziciji (številka: 1, 2011)
  Geodetske evidence kot povezovalni člen med lastnino in prostorom (številka: 2, 2011)
  Analiza skladnosti D48/GK- in D96/TM-koordinat zemljiškokatastrskih točk v Pomurju (številka: 2, 2011)
  Kakovost podatkov in direktiva INSPIRE (številka: 2, 2011)
  Razvoj identifikacijskega sistema za zemljišča v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  Prilagoditev zemljiškokatastrskega prikaza pri izdelavi geodetskega načrta (številka: 2, 2011)
  Izkušnje velikega lastnika in zasebnega sektorja geodezije v projektu obveščanje (številka: 2, 2011)
  Zaključevanje uvedbe množičnega vrednotenja nepremičnin (številka: 2, 2011)
  Vloga kakovostnega višinskega sistema in geoida za izvedbo GNSS-višinomerstva (številka: 2, 2011)
  Analiza stanja pri uvajanju sodobnega višinskega sistema (številka: 2, 2011)
  Kaj pa topografija? Stanje in kakovost topografskih podatkov v Sloveniji (številka: 2, 2011)
  Analiza podatkovnih baz o mestnih zelenih površinah kot izhodišče za razpravo o povezavi med kakovostjo in uporabnostjo podatkov (številka: 2, 2011)
  Načini vzpostavitve digitalnih katastrskih načrtov v primerljivih državah (številka: 2, 2011)
  Geodetsko podprta prenova grafičnega dela zemljiškega katastra (številka: 2, 2011)
  Kaskadna nekakovost geodetskih podatkov (številka: 2, 2011)
  Diskontna mera pri uporabi metod, ki temeljijo na diskontiranem denarnem toku, za potrebe analize nepremičninskih naložb in vrednotenja nepremičnin (številka: 3, 2011)
  Novinarsko sporočanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov - primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007 (številka: 3, 2011)
  Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije (številka: 3, 2011)
  Pregled funkcionalnih regij po izbranih državah (številka: 3, 2011)
  The analysis of data quality on topographic maps (številka: 4, 2011)
  Določitev nevertikalnosti visokih dimnikov (številka: 4, 2011)
  Geodeti, vprašajmo se --- in poiščimo odgovore! (številka: 4, 2011)
  Quality check of vertical component using GPS RTK method and laser system (številka: 4, 2011)
  Vloga izvedenca geodetske stroke v nepravdnih postopkih (številka: 4, 2011)
  Analiza znanstvenih objav v slovenskem gradbeništvu in geodeziji na primeru UL FGG (številka: 4, 2011)
  Principles of the design of urban space that support rail systems from the aspect of urban elements and elements of the relief (številka: 4, 2011)
 13. 2012
   34

  Metoda opredelitve števila funkcionalnih regij: Aplikacija na ravneh NUTS 2 in NUTS 3 v Sloveniji (številka: 1, 2012)
  Uporabnost prostorskih podatkov kmetijskega sektorja za analize sprememb rabe kmetijskih zemljišč na primeru izbranega območja varovanja narave v Sloveniji (številka: 1, 2012)
  Analiza deformacij s Helmertovo transformacijo (številka: 1, 2012)
  Samodejna koregistracija trirazsežnih modelov stavb z grafičnimi gradniki na podobah (številka: 1, 2012)
  Deformacijska analiza po postopku Delft (številka: 1, 2012)
  Izvedba univerzalne ontologije geografskega prostora v podmnožici predikatnega računa prvega reda (številka: 1, 2012)
  Urbani obvodni javni prostor - reka kot razvojni generator (številka: 1, 2012)
  Dileme na pobudah temelječega prostorskega planiranja (številka: 2, 2012)
  Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje (številka: 2, 2012)
  Raziskave o vplivu odprtega dostopa na citiranost znanstvenih del (številka: 2, 2012)
  Vpliv stiskanja JPEG2000 z izgubami na klasifikacijo posnetkov WorldView-2 (številka: 2, 2012)
  Model magnetne deklinacije za Slovenijo (številka: 2, 2012)
  Od Reg Elta do Spatial Station: štiri desetletja elektronskih tahimetrov ZEISS (Trimble) (številka: 3, 2012)
  Evaluating the repeatability of RTK GPS measurements using analysis of variance (številka: 3, 2012)
  Merjenje malih alpskih ledenikov (številka: 3, 2012)
  Tipi scenarijev in njihova uporaba v prostorskem načrtovanju (številka: 3, 2012)
  Statistično-demografska analiza praktikantov študentov geodezije v Sloveniji v obdobju 2008-2011 (številka: 3, 2012)
  Tretji klic k razmisleku in ducat drobnih idej (številka: 3, 2012)
  Stališča o vplivih ključnih naravnih dejavnikov pri vrednotenju nepremičnin s poudarkom na poplavnosti (številka: 3, 2012)
  Lastninska problematika na področju javnega dobra in v javnem interesu zavarovanih dobrin, predvsem voda (številka: 4, 2012)
  Razvoj hidrološkega prognostičnega sistema v Sloveniji in dostopnost vodarskih prostorskih podatkov (številka: 4, 2012)
  Upravljanje poplavne ogroženosti kot sestavni del integrirane odpornosti urbanih območij (številka: 4, 2012)
  Sistem tematskih kart za gospodarjenje z vodami (številka: 4, 2012)
  Poplave septembra 2010 - obdelava nemerskih fotografij s fotogrametričnim DMR in lidarskimi podatki (številka: 4, 2012)
  Izdelava zemljiškokatastrskega načrta (številka: 4, 2012)
  Pomen geodetskih podatkov pri analizah poplav (številka: 4, 2012)
  Digitalni modeli reliefa in matematično modeliranje drobirskih tokov (številka: 4, 2012)
  Uporabnost podatkov satelitskega in letalskega daljinskega zaznavanja za opazovanje in kartiranje vodnih površin (številka: 4, 2012)
  Razmerje med evidentiranjem in pravnimi režimi na področju voda (številka: 4, 2012)
  Analiza višin poplavne vode v Ljubljani in na Ljubljanskem barju (številka: 4, 2012)
  Vode v okoljskem informacijskem sistemu (številka: 4, 2012)
  Dejanska raba vodnih zemljišč in zemljiški kataster (številka: 4, 2012)
  Vodna infrastruktura in zemljiški kataster (številka: 4, 2012)
  Nekaj težav pri hidravličnih analizah poplavnih tokov v zvezi z geodetskimi podlagami (številka: 4, 2012)
 14. 2013
   35

  Primera izvajanja direktive INSPIRE in izvedbe sistema metapodatkov v Sloveniji in Švici (številka: 1, 2013)
  Ob upokojitvi prof. dr. Andreja Pogačnika (številka: 1, 2013)
  Land surveyors as expert witnesses in real estate litigation matters in Spain (številka: 1, 2013)
  Projekt Tešanovci - obnova zemljiškokatastrskih načrtov (številka: 1, 2013)
  Upravljanje gorskih nevarnosti in tveganj v zavarovanih območjih (številka: 1, 2013)
  Geodetska dejavnost in enotni trg EU - prijatelja ali sovražnika? (številka: 1, 2013)
  Predlog za spremembo urbanega sistema Slovenije (številka: 1, 2013)
  Mortgage market in the Republic of Serbia: present situation and prospects (številka: 1, 2013)
  Modeliranje ionosferske refrakcije za izboljšavo absolutnega GNSS-položaja s kodnimi instrumenti (številka: 1, 2013)
  Analiza samodejne metode za generiranje digitalnih modelov reliefa iz podatkov lidar na območju Slovenije (številka: 2, 2013)
  Odločitveni model povezovanja računovodske in tehnične evidence gospodarske javne infrastrukture (številka: 2, 2013)
  Reliability analysis of interpolation methods in travel time maps (številka: 2, 2013)
  Zanimiv zapis iz 19. stoletja o komasacijah (številka: 2, 2013)
  Optimalna dolžina vizure digitalnega nivelirja Leica geosystems DNA03 (številka: 2, 2013)
  Zagotavljanje kakovosti georeferenciranja podatkov aerolaserskega skeniranja za upravljanje voda (številka: 2, 2013)
  Algoritem za prepoznavanje kraških kotanj na podlagi digitalnega modela reliefa (številka: 2, 2013)
  Dinamika selitev in delovne mobilnosti v urbana središča Slovenije, 2000-2011 (številka: 2, 2013)
  Analiza višine plačila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letu 1979 (številka: 3, 2013)
  Testing real time kinematic GNSS (GPS and GPS/GLONASS) methods in obstructed and unobstructed sites (številka: 3, 2013)
  Koordinatni kataster v Prekmurju in digitalni katastrski načrti (številka: 3, 2013)
  Comparison of spatial interpolation methods and multi-layer neural networks for different point distributions on a digital elevation model (številka: 3, 2013)
  Datumska odvisnost deformacij in rotacij geodetske mreže (številka: 3, 2013)
  Deformacijska analiza po postopku Fredericton (številka: 3, 2013)
  Prostorsko-časovna analiza stanja športnih objektov v Sloveniji v obdobju 1975-2012 (številka: 3, 2013)
  Semantični splet in koncept globalne geo-ontologije (številka: 3, 2013)
  Pomen testiranja hipotez v deformacijski analizi (številka: 3, 2013)
  Dasymetric modelling of population dynamics in urban areas (številka: 4, 2013)
  Analiza stanja in izzivi na področju komasacij kmetijskih zemljišč v Sloveniji (številka: 4, 2013)
  Landscape approach to flooded areas - an issue or a challenge? (številka: 4, 2013)
  Možnosti za uporabo posplošene tržne vrednosti nepremičnin (številka: 4, 2013)
  "Historia magistra vitae est" (številka: 4, 2013)
  Analysis of geostatistical surface model for GPS height transformation (številka: 4, 2013)
  GEOPOLO - Portal akademskih nalog s prikazom lokacije obravnavane tematike (številka: 4, 2013)
  Prostovoljno množično zajemanje prostorskih podatkov (številka: 4, 2013)
  Prostorski ETL za boljšo medopravilnost v GIS (številka: 4, 2013)
 15. 2014
   68

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Strnjenost pozidanih površin kot merilo za določanje območij mestnih naselij (številka: 1, 2014)
  Državni geodetski referenčni sistem bomo zgradili tudi z evropskimi donacijami (številka: 1, 2014)
  Analiza kakovosti določitve parametrov krogle pri terestričnem laserskem skeniranju (številka: 1, 2014)
  Komasacije pri velikih infrastrukturnih projektih v Nemčiji (številka: 1, 2014)
  Evidence in stanje gospodarske javne infrastrukture, primer zadrževalnika Vogršček (številka: 1, 2014)
  Turas: Prehod k odpornosti v trajnostnem razvoju mest (številka: 1, 2014)
  Vpliv recesije na privlačnost mestnih in podeželskih območij Slovenije (številka: 1, 2014)
  Nova metodologija načrtovanja poti z minimalizacijo razlik med višinskimi kotami nivelete in terena (številka: 1, 2014)
  Brezpilotni letalniki - od igrače do večnamenskih robotov (številka: 1, 2014)
  Kdo je to narrredil? Eee --- švicarji. (številka: 2, 2014)
  Profesor Branko Makarovič - in memoriam (številka: 2, 2014)
  Spomini na Branka Makaroviča (številka: 2, 2014)
  Analiza zavarovanih območij narave na svetovni ravni ter primerjava z Evropo in Slovenijo (številka: 2, 2014)
  Novi geodetski zakon (številka: 2, 2014)
  Geodetsko merjenje dolžin v atletiki (številka: 2, 2014)
  Površina Kaninskih in Triglavskega ledenika od leta 1893, določena na podlagi arhivskih posnetkov ter aerolaserskih podatkov (številka: 2, 2014)
  Sodobne metode prostorskega pridobivanja podatkov - pot k vzpostavitvi e-uprave (številka: 2, 2014)
  Janez Kobilica (1937-2014) (številka: 2, 2014)
  Rotacija z enotskim kvaternionom (številka: 2, 2014)
  Moč 3D-geovizualizacije (številka: 2, 2014)
  Ocena in natančnost ocene 3D-položaja točk v vrtini (številka: 2, 2014)
  Lasersko skeniranje Slovenije (številka: 2, 2014)
  Spomini na Branka Makaroviča (številka: 2, 2014)
  Določitev osenčenosti dolvodne površine betonske pregrade Moste (številka: 3, 2014)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2014)
  Sledi ... (številka: 3, 2014)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 3, 2014)
  Skupščina zveze geodetov Slovenije 2014 (številka: 3, 2014)
  Življenje kratko, geodet dolg (številka: 3, 2014)
  Metoda PPP pri statični izmeri GNSS (številka: 3, 2014)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 3, 2014)
  Določanje lastnosti poravnav objektov na podlagi novih mer z uporabo algoritma odločitvenih dreves C4.5 (številka: 3, 2014)
  Iz ust geodetinje v ušesa uradnikov (številka: 3, 2014)
  20. tradicionalno srečanje na Krimu (številka: 3, 2014)
  Gorenjci osvajali Dolenjsko (številka: 3, 2014)
  Avstrijski zemljiški kataster (številka: 3, 2014)
  Novice z Geodetske uprave Republike Slovenije (številka: 3, 2014)
  Geodetske terenske vaje - Vače 2014 (številka: 3, 2014)
  Izdelava brezpilotnega letalnika za zajem prostorskih podatkov - projekt Društva študentov geodezije Slovenije FlyEye (številka: 3, 2014)
  Kongres Mednarodne zveze geodetov FIG 2014, Kuala Lumpur (številka: 3, 2014)
  Vrednostni okvir za oceno zemljiških bank/skladov (številka: 3, 2014)
  Čez sedem let vse prav pride, lahko pa tudi prej (številka: 3, 2014)
  Zamrznjeno v prostoru in času (številka: 3, 2014)
  Strokovna ekskurzija študentov geodezije in geoinformatike na Dunaj (številka: 3, 2014)
  Laminirani zemljevidi GEAGO (številka: 3, 2014)
  Varovanje pravic na nepremičninah ter smotrna raba zemljišč ob navskrižnih zasebnih in javnih interesih (številka: 3, 2014)
  Karte vrednosti stavbnih zemljišč (številka: 3, 2014)
  Sateliti Sentinel - vesoljska komponenta Evropskega programa za opazovanje zemlje Copernicus (številka: 3, 2014)
  (Ne)usklajenost uradnih prostorskih evidenc pri ugotavljanju krčitve gozdov v Sloveniji (številka: 4, 2014)
  Kakovost državnega ortofota v različnih letnikih njegove izdelave (številka: 4, 2014)
  Razvojne usmeritve na področju zemljiškega katastra in zemljiške administracije (številka: 4, 2014)
  Uporaba AIFM-tehnologije za dimenzijsko kontrolo turbinskih delov (številka: 4, 2014)
  Novice z Geodetske uprave Republike Slovenije (številka: 4, 2014)
  O nastanku koordinatnega sistema D48 (številka: 4, 2014)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 4, 2014)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2014)
  Sistem hitrega kartiranja ob naravnih in drugih nesrečah GIO EMS - Copernicus (številka: 4, 2014)
  Priložnost (številka: 4, 2014)
  Čarobnost čarovnije ni iluzija (številka: 4, 2014)
  Prostorski podatki pri razvoju nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture v Republiki Srbiji (številka: 4, 2014)
  Analiza kakovosti nacionalne gravimetrične mreže v Litvi (številka: 4, 2014)
  Postavljeni sta prvi dve točki kombinirane geodetske mreže (številka: 4, 2014)
  Deus ex machina (številka: 4, 2014)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 4, 2014)
 16. 2015
   94

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Čez planke ... (številka: 1, 2015)
  Slovenski, evropski in mednarodni standardi za prostorske podatke (številka: 1, 2015)
  Triglavski ledenik v knjigi (številka: 1, 2015)
  Jamomerske meritve pri gradnji jaška NOP II (številka: 1, 2015)
  Multiple-criteria analysis as a method for defining medium-sized cities (številka: 1, 2015)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 1, 2015)
  Modeliranje odziva stebra mosta na poskusno obremenitev z uporabo metode podprostora (številka: 1, 2015)
  Verifikacija vsedržavnega modela transformacije med D48/GK in D96/TM (številka: 1, 2015)
  Varstvo okolja in univerzitetni študij tehnike (številka: 1, 2015)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 1, 2015)
  Segmentation and the value frame of buyers of residential apartments (številka: 1, 2015)
  Novice z Geodetske uprave Republike Slovenije (številka: 1, 2015)
  Geo & IT novice (številka: 1, 2015)
  Na prepihu (r)evolucije (številka: 1, 2015)
  Glidar: napredno orodje za obdelavo lidarskih podatkov (številka: 1, 2015)
  E pluribus unum: stare karte, nov pogled (številka: 1, 2015)
  In memoriam (številka: 1, 2015)
  Analiza tržnih območij treh letališč v zgornjejadranski regiji (številka: 1, 2015)
  Uporaba teorije brezlestvičnih omrežij pri modeliranju omrežij krajinskih estetskih vrednot na urbanih območjih (številka: 1, 2015)
  Strokovna ekskurzija Celjskega geodetskega društva v Vojvodino (številka: 2, 2015)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 2, 2015)
  Množično ocenjevanje vrednosti nepremičnin - izzivi v Sloveniji in Avstriji (številka: 2, 2015)
  Vektorizacija poteka daljnovodnih vodnikov s Houghovo transformacijo iz podatkov aero- in terestričnega laserskega skeniranja (številka: 2, 2015)
  43. Geodetski dan - Geodetska (r)evolucija (številka: 2, 2015)
  Obisk Gradbenijade 2015 ali kako smo študenti pobrali lovorike na tekmovanjih znanja (številka: 2, 2015)
  Določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč - metodološki poskus (številka: 2, 2015)
  12. Vseslovenski turnir v malem nogometu (številka: 2, 2015)
  European Space Expo - Evropska potujoča razstava o vesolju (številka: 2, 2015)
  Vloga geodetov pri arbitraži o državni meji med Slovenijo in Hrvaško (številka: 2, 2015)
  Land consolidation appraisal of agricultural land in the GIS environment (številka: 2, 2015)
  Arhivi - zakladnice spomina (številka: 2, 2015)
  Igra svetlobe in sence (številka: 2, 2015)
  43. Geodetski dan - Geodetska (r)evolucija , strokovni posvet (številka: 2, 2015)
  Novice z Geodetske uprave Republike Slovenije (številka: 2, 2015)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 2, 2015)
  Kartiranje daljnovodov z uporabo zračnega laserskega skeniranja (številka: 2, 2015)
  Živi grafi (številka: 2, 2015)
  Vpliv velikosti mrežne celice in metod interpolacij na izračunano prostornino (številka: 2, 2015)
  Načrtovanje rabe vode za rastlinsko pridelavo v kmetijstvu (številka: 2, 2015)
  Napol prazen ali napol poln kozarec? (številka: 2, 2015)
  Geodetski vestnik and its path to better international recognition (številka: 2, 2015)
  Geo & IT novice (številka: 2, 2015)
  Zahvala Primorskemu geodetskemu društvu (številka: 2, 2015)
  Benchmarking sistemov za upravljanje nepremičnin (številka: 2, 2015)
  Občni zbor Ljubljanskega geodetskega društva 2015 (številka: 2, 2015)
  Geographical data sets fitness of use evaluation (številka: 2, 2015)
  Dogajanje z DŠGS (številka: 2, 2015)
  Raziskava o zaposljivosti diplomantov geodezije v Sloveniji (številka: 2, 2015)
  Ob koncu 43. Geodetskega dneva (številka: 2, 2015)
  Obvestil o območne geodetske uprave Murska Sobota (številka: 3, 2015)
  Potep po Provansi in Azurni obali z DGD (številka: 3, 2015)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2015)
  Novice z delovnega področja Geodetske uprave RS (številka: 3, 2015)
  "Razumevanje" ocenjevanja vrednosti nepremičnin v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Doktor Peter Šivic - in memoriam (številka: 3, 2015)
  Tla Slovenije s pedološko karto v merilu 1 : 250.000 (številka: 3, 2015)
  Methodological framework for shrinking cities case study research: northwest region of Bosnia and Herzegovina (številka: 3, 2015)
  Odprtje prve državne geodetske točke 0. reda - Prilozje (številka: 3, 2015)
  Bojan Šavrič, doktor znanosti (številka: 3, 2015)
  Uporaba prostorskih podatkov v večpredstavnostnem okolju (številka: 3, 2015)
  Average transport accessibilty of the Slovenian municipalities to the nearest motorway or expressway access point (številka: 3, 2015)
  Končan je projekt laserskega skeniranja Slovenije (številka: 3, 2015)
  Postopek vzpostavitve in testiranja lastne referenčne GNSS-postaje (številka: 3, 2015)
  Proposed design of local 2D geodetic network for the construction of the tunnel part of the Belgrade metro (številka: 3, 2015)
  Neuhöfer & Sohn Nr. 2805, Dunaj (številka: 3, 2015)
  Analysis of a GNSS network using the theory of reliability for multiple outliers (številka: 3, 2015)
  Izobraževalni dan in zbor članov Dolenjskega geodetskega društva (številka: 3, 2015)
  Pa smo le dočakali (številka: 3, 2015)
  26. Sedlarjevo srečanje - Vizija prostorskega razvoja: urejanje voda (številka: 3, 2015)
  Ponesrečena izstrelitev satelitov Galileo in vesoljski odpadki (številka: 3, 2015)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 3, 2015)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 3, 2015)
  27. Konferenca in 16. Kongres mednarodnega kartografskega združenja (številka: 3, 2015)
  Arhivi - skriti zakladi iz Murske Sobote (številka: 3, 2015)
  Vsi smo na isti ladji (številka: 3, 2015)
  Profesor Bogdan Kilar - in memoriam (številka: 3, 2015)
  Stranke v naših postopkih - spomini s terena III (številka: 3, 2015)
  Identification of movements using different geodetic methods of deformation analysis (številka: 3, 2015)
  21. Tradicionaln o srečanje na Krimu (številka: 3, 2015)
  Določanje položaja v zaprtih prostorih (številka: 4, 2015)
  Towards a monitoring information system for territorial attractiveness and policy management in South East Europe (številka: 4, 2015)
  Naš zadnji pozdrav Slomškovi ulici 19, Murska Sobota (številka: 4, 2015)
  Določitev lokalnega geomagnetnega indeksa K (številka: 4, 2015)
  Dostopnost do javnega potniškega prometa v Ljubljani po metodi PTAL (številka: 4, 2015)
  Pregled algoritmov in programske opreme za segmentacijo optičnih daljinsko zaznanih posnetkov (številka: 4, 2015)
  Vrednotenje modelov transformacije geodetskih načrtov (številka: 4, 2015)
  Utilization L2C code for determination of user's position (številka: 4, 2015)
  An overview of scientific and professional projects in the field of basic geodetic works at the territory of Republic of Croatia in period from 1991-2009 (številka: 4, 2015)
  Komasacije in druge zemljiške operacije v Programu razvoja podeželja Slovenije 2014-2020 (številka: 4, 2015)
  Dejavnosti v okviru projekta Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav v letu 2015 (številka: 4, 2015)
 17. 2016
   48

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Stališče Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani o predlogu nove prostorske in gradbene zakonodaje (številka: 1, 2016)
  Nove storitve omrežja stalnih GNSS-postaj signal (številka: 1, 2016)
  The reliability of RANSAC method when estimating the parameters of geometric object (številka: 1, 2016)
  Zgolj ime ne zadošča: mehanizmi za istovetenje avtorja v bibliografskih zbirkah (številka: 1, 2016)
  Publikacija Kultura prostora in graditve zdaj! (številka: 1, 2016)
  Suburban design: from "Bedroom communities" to sustainable neighborhoods (številka: 1, 2016)
  Izdelava 3D-modela kompleksnega kulturno zgodovinskega spomenika z uporabo digitalne fotogrametrične postaje (številka: 1, 2016)
  Odziv Zveze geodetov Slovenije (ZGS) na predlog prostorske in gradbene zakonodaje (številka: 1, 2016)
  Izvajanje poplavne direktive na meddržavnem odseku Mure (številka: 1, 2016)
  Robustne statistične metode, Dopplerjeva opazovanja in vpliv večpotja pri opazovanjih GNSS v oteženih razmerah (številka: 1, 2016)
  Fotogrametrično merjenje deformacij pri preizkusih mehanske odpornosti konstrukcijskih elementov (številka: 1, 2016)
  Modeliranje 3D-ploskev z nevronskimi mrežami z radialnimi baznimi aktivacijskimi funkcijami (številka: 2, 2016)
  Poročilo o izvajanju direktive INSPIRE (številka: 2, 2016)
  Building a modern cadastre: legal issues in describing real property in 3D (številka: 2, 2016)
  Vpliv sonca na prenos merilnih podatkov v realnem času po omrežju mobilne telefonije (številka: 2, 2016)
  Povezave med parcelami ter detajlnimi listi izvornih načrtov in terenskih skic (številka: 2, 2016)
  STEZA - stereozajem iz aerofotografij in podatkov LIDAR (številka: 2, 2016)
  Določitev primernega geodetskega datuma z uporabo robustnih statističnih metod (številka: 2, 2016)
  Uporaba GIS-orodij za spremljanje realizacije ciljev kohezijske politike na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (številka: 2, 2016)
  Central geospatial database analysis of the quality of road infrastructure data (številka: 2, 2016)
  Primerjava metod za geomorfometrične analize hrapavosti površja na primeru Vipavske doline (številka: 2, 2016)
  Remote sensing data as a potential source for establishment of the 3D cadastre in Slovenia (številka: 3, 2016)
  Variance components estimation of residual errors in GPS precise positioning (številka: 3, 2016)
  Franc Anton plemeniti Steinberg - zemljemerec in še marsikaj (številka: 3, 2016)
  High rate 30 seconds vs clock interpolation in precise point positioning (PPP) (številka: 3, 2016)
  Geodet kot ustvarjalec (avtorskega dela) (številka: 3, 2016)
  Gibanje gospodarskega profila na lokalni ravni (številka: 3, 2016)
  Organizacija javne geodetske službe v nekaterih izbranih tujih državah (številka: 3, 2016)
  Novel tool for examination of data completeness based on a comparative study of VGI data and official building datasets (številka: 3, 2016)
  Šestdeseti letnik Geodetskega vestnika (številka: 3, 2016)
  Different approaches in GLONASS orbit computation from broadcast ephemeris (številka: 3, 2016)
  Nacionalna poročanja o gozdovih v izbranih evropskih državah in Sloveniji (številka: 3, 2016)
  In memoriam (številka: 3, 2016)
  Evropski lokacijski okvir (številka: 4, 2016)
  In memoriam mag. Pavel Zupančič (številka: 4, 2016)
  Razvojni model množične ocene vrednosti tržnih najemnin za pisarne (številka: 4, 2016)
  Economic evaluation of the compensation payments for agriculture in the area of a flood water dry detention reservoir (številka: 4, 2016)
  Geopodatki (številka: 4, 2016)
  Večjezični geodetski slovar za digitalno dobo (številka: 4, 2016)
  Variations of Total Electron Content over Serbia during the increased solar activity period in 2013 and 2014 (številka: 4, 2016)
  Vrednotenje zemljišč v primeru stvarne služnosti (številka: 4, 2016)
  Porazdeljeno upodabljanje vokseliziranih podatkov LiDAR (številka: 4, 2016)
  GNSS-kampanja "EUREF Slovenija 2016" (številka: 4, 2016)
  Impact of the real estate taxation and municipal revenue on dynamics of internal migration (številka: 4, 2016)
 18. 2017
   93

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Prvi korak (številka: 1, 2017)
  Functional regions and areas (številka: 1, 2017)
  Dolenjci so se povzpeli na Debeli vrh - geodetsko točko I. reda (številka: 1, 2017)
  Razstava Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski (številka: 1, 2017)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 1, 2017)
  Neuhöfer & Sohn, Wien (Vienna) / 1880* / (številka: 1, 2017)
  Dolenjsko geodetsko društvo - že od leta 1977 (številka: 1, 2017)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 1, 2017)
  Apeldoornska deklaracija o komasacijah in preurejanju zemljišč za trajnostni razvoj (številka: 1, 2017)
  Transformation of distorted geodetic networks to new coordinate reference systems (številka: 1, 2017)
  Slovenski referenčni koordinatni sistemi v okolju GIS (številka: 1, 2017)
  Doktorica znanosti na znanstvenih in študijskih področjih Oddelka za geodezijo UL FGG (številka: 1, 2017)
  Ob zaključku projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za zmanjšanje tveganj in posledic poplav" (številka: 1, 2017)
  Pilotni projekt izboljšave kakovosti zemljiškokatastrskega prikaza v katastrski občini Črešnjice (številka: 1, 2017)
  Ločevanje iglavcev in listavcev na podlagi neobdelane intenzitete laserskih točk (številka: 1, 2017)
  Geo & IT novice (številka: 1, 2017)
  200 let od začetka parcelno orientiranega katastra na Slovenskem (številka: 1, 2017)
  Trnuljčica (številka: 1, 2017)
  Deseto zasedanje delovne skupine za zemljiško administracijo (WPLA) pri Ekonomski komisiji za Evropo (UN-ECE ) (številka: 1, 2017)
  Lastnosti tal pri bonitiranju kmetijskih zemljišč (številka: 1, 2017)
  Pregledovalnik podatkov o gozdovih (številka: 1, 2017)
  Carl Zeiss Jena / 1953 / Dahlta 020 (številka: 2, 2017)
  Spoštovanje (številka: 2, 2017)
  Delovni teden mednarodne zveze geodetov FIG v Helsinkih (številka: 2, 2017)
  Prostorske, ekonomske in časovne spremenljivke mehkega modela dostopnosti do komunalnih storitev (številka: 2, 2017)
  Proposal for establishment of the basic national topographic model (BNTM) in the Republic of Croatia (številka: 2, 2017)
  Pot do novega modela geoida v Sloveniji (številka: 2, 2017)
  Geodeti po poteh hmelja in piva 2017 (številka: 2, 2017)
  A si ti tud iz(b)risal svojo hišo?! (številka: 2, 2017)
  Strokovna ekskurzija študentov magistrskega študija geodezije in geoinformatike ter prostorskega načrtovanja na Nizozemsko (številka: 2, 2017)
  Proti novi realizaciji ETRS89 (številka: 2, 2017)
  Mejnik (številka: 2, 2017)
  Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem (številka: 2, 2017)
  Nivice i. e. Novice z geodetske uprave RS (številka: 2, 2017)
  City planning policy (številka: 2, 2017)
  45. Geodetski dan - Izmerjena dežela (številka: 2, 2017)
  In memoriam (številka: 2, 2017)
  Slavnostna akademija Zveze geodetov Slovenije s koncertom ob 200-letnici katastra (številka: 2, 2017)
  Dr. Vladimir Globočnik plemeniti Sorodolski (številka: 2, 2017)
  Cluster-based econometric analysis of house prices in Slovenia (številka: 2, 2017)
  Zasedanje EuroGeographicsove skupine za kakovost (številka: 2, 2017)
  Cartographic analysis of transformations of the spatial structure of lands of Podgórze in Krakow in Poland in the period of 1847-2016 (številka: 2, 2017)
  Geo & IT novice (številka: 2, 2017)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 2, 2017)
  Pogledi na prostorsko načrtovanje skozi čas - okrogla miza (številka: 2, 2017)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 2, 2017)
  Spoštovanje (številka: 3, 2017)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 3, 2017)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 3, 2017)
  Volilna skupščina Zveze geodetov Slovenije 2017 (številka: 3, 2017)
  Using NoSQL databases in the 3D cadastre domain (številka: 3, 2017)
  Novice s področja dela geodetske Uprave RS (številka: 3, 2017)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2017)
  Zbor Matične sekcije geodetov pri Inženirski zbornici (številka: 3, 2017)
  Analitra.si - a ne na litre ... (številka: 3, 2017)
  Mejna znamenja - UNESCOV-a kulturna dediščina ? (številka: 3, 2017)
  14. Tradicionalni turnir v malem nogometu in odbojki v Bevkah (številka: 3, 2017)
  Determining regional ionospheric model and comparing with global models (številka: 3, 2017)
  23. tradicionalno srečanje na Krimu (številka: 3, 2017)
  Izlet starejših članov LGD na Koroško (številka: 3, 2017)
  Ampak --- (številka: 3, 2017)
  F. Weiland, Liebenwerda , Zeichen- und MeSSgerätefabrik / 1900* / (številka: 3, 2017)
  Modern classification system of real estate markets (številka: 3, 2017)
  Vrednotenje postopkov za ocenjevanje točnosti georeferenciranja geodetskih načrtov (številka: 3, 2017)
  An alternative approach to testing displacements in a geodetic network (številka: 3, 2017)
  Grundsteuer Patent, 23. december, 1817 (številka: 4, 2017)
  Srečanje celjskega in zagrebškega geodetskega društva (številka: 4, 2017)
  New adjustment of the Croatian first order gravity network (številka: 4, 2017)
  Ob 200-letnici katastra slavnostno tudi na Dunaju (številka: 4, 2017)
  Kartografija za optimizem (številka: 4, 2017)
  Planinski izlet članov LGD na otok Lastovo (številka: 4, 2017)
  Zakon o zemljiškem davku, 23. 12. 1817 (številka: 4, 2017)
  Predstavitev programa projektov eProstor in tretji slovenski dan INSPIRE (številka: 4, 2017)
  Tematski večeri GeoDev Meetup (številka: 4, 2017)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2017)
  Dolenjski geodeti v Romuniji (številka: 4, 2017)
  RGSM - Regional Geodetic Student Meeting (številka: 4, 2017)
  Analysis and cartographic presentation of factors impacting tax yield from the charge for the use of building ground (številka: 4, 2017)
  Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem ob 200-letnici katastra v državnem zboru RS (številka: 4, 2017)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 4, 2017)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 4, 2017)
  Ocena vertikalne stabilnosti mareografske postaje Koper (številka: 4, 2017)
  Urban shrinkage in a 'shrinking' Serbia - the approach to a global phenomenon in a local context (številka: 4, 2017)
  3tra - brezplačni program za transformacijo prostorskih podatkov v novi referenčni koordinatni sistem Slovenije (številka: 4, 2017)
  Ob otvoritvi razstave v Državnem zboru RS (številka: 4, 2017)
  Polovična rešitev ni rešitev (številka: 4, 2017)
  Use of unsupervised classification for the determination of prevailing land use topology (številka: 4, 2017)
  Miller Innsbruck / 1920* / (številka: 4, 2017)
  Izlet starejših članov LGD po Dolenjskem in Posavju (številka: 4, 2017)
 19. 2018
   103

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 1, 2018)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo (številka: 1, 2018)
  5. julij 1822 - prva geodetska ekipa na vrhu Triglava (številka: 1, 2018)
  Vidnost gozdov v okolici Žičke kartuzije kot merilo njihove dediščinske in estetske vloge (številka: 1, 2018)
  Geo & IT novice (številka: 1, 2018)
  Seznam recenzentov znanstvenih in strokovnih člankov, obravnavanih v uredništvu Geodetskega vestnika v letu 2017 (številka: 1, 2018)
  Nova doktorja znanosti na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 1, 2018)
  Simbolična postavitev geodetske točke v Ljubljani ob 200-letnici začetka katastra (številka: 1, 2018)
  Domain model of an agricultural information system based on standards (številka: 1, 2018)
  Geodet inženir (številka: 1, 2018)
  Različni postopki za izračun odklonov navpičnice (številka: 1, 2018)
  Nova poklicna zakonodaja (številka: 1, 2018)
  Izlet starejših članov LGD po Dolenjskem in Posavju (številka: 1, 2018)
  Starke & Kammerer Wien (1900) št. 101111 (številka: 1, 2018)
  Accuracy assessment and comparison of interpolation methods on geoid models (številka: 1, 2018)
  Izboljšanje katastrskih načrtov grafične izmere (homogenizacija) (številka: 1, 2018)
  Pogled naprej --- (številka: 1, 2018)
  Terrain correction computations using digital density model of topographic masses (številka: 1, 2018)
  Okrogla miza o zagotavljanju trajnostnega varovanja zemljiških pravic v svetu (številka: 1, 2018)
  V spomin in zahvalo (številka: 1, 2018)
  Spremembe in dopolnitve v nepremičninski zakonodaji (številka: 1, 2018)
  In memoriam (številka: 1, 2018)
  Uporaba prostorskih podatkov za upravljanje fitofarmacevtskih sredstev na ravni povodja (številka: 1, 2018)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 2, 2018)
  Generalna skupščina mednarodne zveze geodetov 2018 (številka: 2, 2018)
  132. zasedanje združenja EUROSDR v Ljubljani (številka: 2, 2018)
  Konec prve sezone geodetov Meetupov (številka: 2, 2018)
  Voli! (številka: 2, 2018)
  In memoriam Janezu Sašku (številka: 2, 2018)
  Satelitsko termično snemanje Sarajeva (številka: 2, 2018)
  Geo & IT novice (številka: 2, 2018)
  11. delavnica komisije za planinsko kartografijo pri mednarodnem kartografskem združenju ICA (številka: 2, 2018)
  Umetna inteligenca in avtomatska identifikacija stavb (številka: 2, 2018)
  Strokovna ekskurzija študentov geodezije v Celje (številka: 2, 2018)
  Novosti --- (številka: 2, 2018)
  Geodetska izmera fasad stavb za namen energetske sanacije (številka: 2, 2018)
  Odmerjanje odškodnin za poškodbe kmetijskih zemljišč ob njihovi začasni zasedenosti (številka: 2, 2018)
  Seznam diplom na oddelku za Geodezijo UL FGG (številka: 2, 2018)
  Kongres mednarodne zveze geodetov (številka: 2, 2018)
  Rjava, rdeča in zelena - barve naše stare geodetsko-katastrske tradicije (številka: 2, 2018)
  Novosti s področja delovanja Geodetske uprave Republike Slovenije (številka: 2, 2018)
  46. Geodetski dan (številka: 2, 2018)
  Dušan Mravlje, devetdesetletnik (številka: 2, 2018)
  Vpliv izgradnje avtocest in hitrih cest na ceno stanovanj v severozahodni Sloveniji (številka: 2, 2018)
  A review of research on 3D real property cadastre (številka: 2, 2018)
  Analysis of the investment potential of location using the ahp method (številka: 2, 2018)
  Slavnostna akademija in priznanja Zveze geodetov Slovenije 2018 (številka: 2, 2018)
  The efficiency of different outlier detection approaches in geodetic networks (številka: 2, 2018)
  DGD na obisku v obmejnih krajih med Slovenije in Italije (številka: 2, 2018)
  Vpliv bočne refrakcije na merjenje horizontalnih smeri (številka: 2, 2018)
  Izzivi pri izračunu tržnih zakupnin kmetijskih zemljišč (številka: 3, 2018)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 3, 2018)
  Svetovni gradbeni forum 2019 - Odpornost stavb in infrastrukture (številka: 3, 2018)
  Rezultati projekta (številka: 3, 2018)
  Uskladitev skupnih katastrskih parcel na mejah upravnih občin (številka: 3, 2018)
  Deformacijska analiza po postopku München (številka: 3, 2018)
  Osmo plenarno zasedanje skupine strokovnjakov za globalno upravljanje geografskih informacij - UN-GGIM (številka: 3, 2018)
  Prof. dr. Florjan Vodopivec - in memoriam (številka: 3, 2018)
  Vzajemnost (številka: 3, 2018)
  Uskladitev zemljiškega katastra v Prekmurju s podatki evidence državne meje (številka: 3, 2018)
  Detailed mapping of the distribution of a city population based on information from the national database on buildings (številka: 3, 2018)
  24. tradicionalno srečanje na Krimu (številka: 3, 2018)
  Feasibility study of 3D cadastre implementation using various data sources - the case of Warsaw Subway (številka: 3, 2018)
  Ekvivalentna Zemljina kartografska projekcija (številka: 3, 2018)
  Strokovna ekskurzija za študente magistrskega študija geodezije in geoinformatike 2018 (številka: 3, 2018)
  Assessment of the Dynamics of Sea Level and Physical Phenomena in the Baltic Sea (številka: 3, 2018)
  Geo & IT novice (številka: 3, 2018)
  Seznam diplom na oddelku za Geodezijo UL FGG (številka: 3, 2018)
  Geodezija o oblaku (številka: 3, 2018)
  Določitev vpliva troposfere na opazovanja GNSS iz niza radiosondažnih meritev v Ljubljani od oktobra do decembra 2017 (številka: 3, 2018)
  A method for identification of future suburbanisation areas (številka: 3, 2018)
  En prostor za vse - eProstor (številka: 4, 2018)
  Nova doktorica znanosti na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 4, 2018)
  Prostorski načrtovalci 21. stoletja (številka: 4, 2018)
  Triglav (številka: 4, 2018)
  Spomini na Marjana Jenka ob njegovi devetdesetletnici (številka: 4, 2018)
  Izzivi in dejavnosti v zvezi z državnim horizontalnim koordinatnim sistemom Slovenije (številka: 4, 2018)
  Koledar strokovnih simpozijev (številka: 4, 2018)
  Novo vodstvo DŠGS (številka: 4, 2018)
  Land Parcel Management System in Poland and a case study of EU member states (številka: 4, 2018)
  Nedavne posodobitve zbirke geodetskih parametrov EPSG in pregled podatkov, pomembnih za Slovenijo (številka: 4, 2018)
  GIS approach to publishing common facilities plans of land consolidation in the Czech Republic (številka: 4, 2018)
  The influence of artificial illumination of invar levelling rods on the measurements with digital levels (številka: 4, 2018)
  Konec male ledene dobe v očeh triglavskih prvopristopnikov in geodezije (številka: 4, 2018)
  Avtomatizacija registracije stavb "na kvadrat" --- (številka: 4, 2018)
  Marjan Smrekar - in memoriam (številka: 4, 2018)
  Dušan Mravlje - in memoriam (številka: 4, 2018)
  Geo & IT novice (številka: 4, 2018)
  Drevesa državne geodetske službe stojijo --- (številka: 4, 2018)
  Performance analysis of PPP positioning method by using IGS real-time service (številka: 4, 2018)
  Drugo državno srečanje geodetskih parov (številka: 4, 2018)
  Izboljšanje delovanja omrežja SIGNAL od leta 2007 (številka: 4, 2018)
  Določitev položajev cerkvenih zvonikov v koordinatnem sistemu D96/TM (številka: 4, 2018)
  Dr. Borisu Kuharju, etnologu - v spomin (številka: 4, 2018)
  Podatki evidenc geodetske uprave z novimi koordinatami (številka: 4, 2018)
  Rastoča geodezija (številka: 4, 2018)
  Marjan Jenko, devetdesetletnik (številka: 4, 2018)
  Seznam diplom na oddelku za geodezijo (številka: 4, 2018)
  Svetovni kongres Organizacije združenih narodov o učinkovitem upravljanju prostorskih informaciji (UNWGIC) (številka: 4, 2018)
 20. 2019
   70

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Object and objective of propert y appraisa l and their effects on va luation methods and databases (številka: 1, 2019)
  Uvodnik predsednika Državnega zbora Republike Slovenije (številka: 1, 2019)
  GNSS ionospheric TEC and positioning accurac y during intense space and terrestrial weather events in B&H (številka: 1, 2019)
  Strokovni simpozij v okviru 47. geodetskega dneva v Novem mestu (številka: 1, 2019)
  Izlet starejših članov LGD na Pivško (številka: 1, 2019)
  Nov slovenski višinski sistem SVS2010 (številka: 1, 2019)
  Digitalni arhivi nepremičninskih evidenc (številka: 1, 2019)
  Polemika (številka: 1, 2019)
  Katastrska delavnica na UL FGG (številka: 1, 2019)
  "Oko sokolovo" - utrinki z IGF (številka: 1, 2019)
  Pet generacij integriranih elektronskih tahimetrov (številka: 1, 2019)
  Trimble Online Processing - nova storitev za uporabnike omrežja SIGNAL (številka: 1, 2019)
  Slavnostna akademija Zveze geodetov Slovenije ob 8. evropskem dnevu geodetov in geoinformatikov (številka: 1, 2019)
  Določitev novega višinskega datuma Slovenije (številka: 1, 2019)
  Marjan Jenko dobitnik plakete Zveze geodetov Slovenije za življenjsko delo (številka: 1, 2019)
  Optimizem priložnosti (številka: 1, 2019)
  Možnost merjenja dinamičnega odziva konstrukcij z nekontaktno geodetsko metodo (številka: 1, 2019)
  Delavnica ESA O-lab - Prebojne tehnologije pri opazovanju Zemlje (številka: 1, 2019)
  Odločajmo se na podlagi podatkov, ne intuicije (številka: 2, 2019)
  Deformacijska analiza v geodetskih mrežah z robustnimi metodami (številka: 2, 2019)
  Zavzetost (številka: 2, 2019)
  The legal boundary cadastre in Austria (številka: 2, 2019)
  Seasonal pattern in time series of variances of GPS residual errors ANOVA estimates (številka: 2, 2019)
  Dinamika izvajanja zemljiškokatastrskih postopkov glede na spreminjajočo se zakonodajo (številka: 2, 2019)
  Srečevališče (številka: 2, 2019)
  Priložnosti za uporabo prostovoljnih geografskih informacij v okviru nacionalne prostorske podatkovne infrastrukture (številka: 2, 2019)
  Crowdsourcing geographic information with a gamification approach (številka: 2, 2019)
  Geodetska služba in načelo KISS (številka: 2, 2019)
  Strokovni obisk za študente geodezije na Ptuju (številka: 2, 2019)
  Angular adjustment of surveyed building polygon using robust m-estimation methods (številka: 2, 2019)
  Letno srečanje in seminar ISO TC 211 v Mariboru (številka: 2, 2019)
  Zgodovinski pomen točke na Krimu (številka: 2, 2019)
  Stoletnica (številka: 3, 2019)
  Strokovna ekskurzija društva sodnih izvedencev in cenilcev - DSICGEOS 2019 (številka: 3, 2019)
  DGD - izlet Beograd, Đerdap, maj 2019 (številka: 3, 2019)
  Zemljemerska ulica (številka: 3, 2019)
  Change detection workflow for mapping changes from arable lands to permanent grasslands with advanced boosting methods (številka: 3, 2019)
  Marija Repanić - nova doktorica znanosti na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 3, 2019)
  Sto let hrama geodetskega znanja (številka: 3, 2019)
  Diplome in magisteriji na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 3, 2019)
  Prenova sistema množičnega vrednotenja nepremičnin v Sloveniji (številka: 3, 2019)
  29. konferenca in 18. kongres mednarodnega kartografskega združenja (številka: 3, 2019)
  Delineation of vacant building land using orthophoto and lidar data object classification (številka: 3, 2019)
  Comparison of filtering algorithms used for DTM production from airborne lidar data (številka: 3, 2019)
  Podatkovne zgodbe z "brado" in "vonjem" po D96/TM (številka: 3, 2019)
  Sto let študija geodezije na Univerzi v Ljubljani (številka: 3, 2019)
  Odločitve (številka: 4, 2019)
  Magistrski študijski program prostorsko načrtovanje je bil nagrajen s certifikatom za izjemnost (številka: 4, 2019)
  Izšla je brošura dediščina katastrov na Slovenskem (številka: 4, 2019)
  Vzpostavitev kombinirane geodetske mreže v Sloveniji in analiza njenega delovanja v obdobju 2016-2018 (številka: 4, 2019)
  Projekt HARMO-DATA (številka: 4, 2019)
  Diplome in magisteriji na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 4, 2019)
  Miha Konjar - novi doktor znanosti na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 4, 2019)
  Alma mater labacensis (številka: 4, 2019)
  Povečanje zanesljivosti GNSS-omrežij SIGNAL in 0. red (številka: 4, 2019)
  The impact of data normalization on 2D coordinate transformation using GRNN (številka: 4, 2019)
  Priznanje Maksa Fabianija 2019 (številka: 4, 2019)
  Lokacijska izboljšava zemljiškokatastrskega prikaza (številka: 4, 2019)
  Obisk strokovnjakov z norveškega urada Jordskifterett (številka: 4, 2019)
  Galileo, Ladm in kataster (številka: 4, 2019)
  Ocena zmogljivosti vodovodnega sistema kot strokovna podlaga za odločanje o usmerjanju razvoja naselij na lokalni ravni (številka: 4, 2019)
  Katastrski digitalni arhiv "na krožniku" (številka: 4, 2019)
  50. obletnica pristanka na Luni in pomen osvajanja vesolja za geodezijo (številka: 4, 2019)
  Modelling of the timeseries of GNSS coordinates and their interaction with average magnitude earthquakes (številka: 4, 2019)
  Univerzitetna Prešernova nagrada raziskovalni nalogi AjdE Kafol Stojanović z UL FGG (številka: 4, 2019)
  Dr. Jure Beseničar (številka: 4, 2019)
 21. 2020
   64

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  številka: 4 (2020)
  Okrnjen tudi osrednji dogodek ob svetovnem dnevu geodetov 21. 3. 2020? (številka: 1, 2020)
  Diplome in magisteriji na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 1, 2020)
  Usmeritve za zajem, oddajo in kontrolo kakovosti podatkov zračnega laserskega skeniranja (številka: 1, 2020)
  Uvedba novega slovenskega višinskega sistema (SVS2010) (številka: 1, 2020)
  Karta vektorjev kot kartica zaupanja (številka: 1, 2020)
  3D lasersko skeniranje naravnih jam (številka: 1, 2020)
  ETRS89/D96-17 - rezultat GNSS-izmere EUREF Slovenija 2016 (številka: 1, 2020)
  Slovenija prek Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani tudi v OGC (številka: 1, 2020)
  Deformacijska analiza po postopku Caspary (številka: 1, 2020)
  Izdelava 3D-modela za vizualizacijo terase vinoteke na Ljubljanskem gradu s 3Dsurvey (številka: 1, 2020)
  25-letnica sprejema Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko (SZGG) v Mednarodno zvezo za geodezijo in geofiziko (IUGG) (številka: 1, 2020)
  V senci (številka: 1, 2020)
  Kakovost funkcionalne regionalizacije po metodah CURDS in Intramax na makro ravni (številka: 1, 2020)
  Samozaščita ni samoizolacija (številka: 1, 2020)
  GeoBIM in evropska mreža v podporo digitalizaciji izdajanja gradbenega dovoljenja (številka: 1, 2020)
  The optimal conformal projection for paneuropean mapping (številka: 2, 2020)
  50-letnica ustanovitve in pričetka dejavnosti lastne aerosnemalne službe v Sloveniji (številka: 2, 2020)
  20 let po obdobju Dušana Miškovića (številka: 2, 2020)
  Global analysis of atmospheric refractivity profiles from COSMIC GPS radio occultation soundings (številka: 2, 2020)
  Analysis of dam deformation with robust weight functions (številka: 2, 2020)
  Vzpostavitev pasivne kontrolne GNSS-mreže v Sloveniji (številka: 2, 2020)
  Geodetski boni (številka: 2, 2020)
  Delna avtomatizacija brisanja porušenih stavb (številka: 2, 2020)
  Diplome in magisteriji na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 2, 2020)
  Zgodbe (številka: 2, 2020)
  Digitalni arhiv Geodetskega vestnika od leta 1953! (številka: 2, 2020)
  Elektronski teodoliti - razvoj in klasifikacija (številka: 2, 2020)
  Tekmovanje barv v vektorskih karticah (številka: 2, 2020)
  Sledenje prostorskočasovne dinamike v kontekstu urbane regeneracije javnih prostorov z uporabo geolociranih objav iz socialnih omrežij (številka: 3, 2020)
  Določitev vpliva Lune na geomagnetni šum (številka: 3, 2020)
  Med iskrenimi ljudmi (številka: 3, 2020)
  Ptičji pogled z druge perspektive (številka: 3, 2020)
  Comparison of treebased classification algorithms in mapping burned forest areas (številka: 3, 2020)
  Mreža meja in mejnikov (številka: 3, 2020)
  Določitev položaja cerkvenega zvonika s terestričnim laserskim skeniranjem (številka: 3, 2020)
  Virtualni georadar (številka: 3, 2020)
  Analysis of spatial interactions of tourism in lithuanian-polish crossborder region using gravity models (številka: 3, 2020)
  Assessment of water distribution system capacity as settlement-development decision-making expert basis at the local level (številka: 3, 2020)
  Točka G (številka: 3, 2020)
  Diplome in magisteriji na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 3, 2020)
  Identifikacija območij vetroloma na podlagi časovne vrste s podatki C-SAR (številka: 3, 2020)
  COVID-19, geolokacija in kartografija (številka: 4, 2020)
  Marjanu Jenku v spomin (številka: 4, 2020)
  Intercomparisons of precipitable water vapour derived from radiosonde, GPS and sunphotometer observations (številka: 4, 2020)
  V spomin Marjan Jenko (številka: 4, 2020)
  ETRS89-SI - brezplačni program za transformacije koordinat med slovenskimi realizacijami ETRS89 (številka: 4, 2020)
  Automatic building footprint extraction from UAV images using neural networks (številka: 4, 2020)
  Geoportal AKOS - pregledovalnik podatkov o elektronskih komunikacijah (številka: 4, 2020)
  Subdivision of joint tenure in agricultural communities (številka: 4, 2020)
  Evidentiranje novih stavb kot poslovni proces (številka: 4, 2020)
  Načini stabilizacije trigonometričnih točk skozi čas v Sloveniji (številka: 4, 2020)
  Possibility to determine highly precise geoid for Egypt territory (številka: 4, 2020)
  Analiza vplivov na kakovost izdelkov UAV fotogrametrije (številka: 4, 2020)
  Uvodnik novega predsednika (številka: 4, 2020)
  Nagovor ob slavnostni podelitvi diplom UL FGG februarja 2020 v Ljubljani (številka: 4, 2020)
  GNSS, droni in umetnost na nebu (številka: 4, 2020)
  Čas, da se zbudimo (številka: 4, 2020)
  In memoriam Marjan Jenko (številka: 4, 2020)
  Diplome in magisteriji na oddelku za geodezijo UL FGG (številka: 4, 2020)
  3. september 2020 3:51:10 (številka: 4, 2020)
 22. 2021
   1