Šolska kronika : glasilo Slovenskega šolskega muzeja : zbornik za zgodovino šolstva in vzgoje
School chronicle : Organ des Slowenischen Schulmuseums : organ of Slovene School Museum : Sammelband für Schul- und Erziehungsgeschichte : the miscellany for the history of schooling and education
Schulchronik

 1. 2006
   50

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  Koprsko učiteljišče in razstava ob njegovi 130-letnici (številka: 1, 2006)
  Sodobne tendence povezovanja šol in muzejev (številka: 1, 2006)
  Razstava po razstavi - otroški vrtci v Zasavju (številka: 1, 2006)
  Slovenske šole na južnem obronku Gorjancev (številka: 1, 2006)
  Prof. Slavica Pavlič - raziskovalka idrijskega šolstva (številka: 1, 2006)
  Slavica Pavlič: Sto znamenitih osebnosti v šolstvu na Slovenskem ... (številka: 1, 2006)
  Zaznamovanje 60-letnice začetkov partizanskega šolstva na Primorskem (številka: 1, 2006)
  Šolske knjižnice zaslužijo svojo zgodovino (številka: 1, 2006)
  Osnovna šola Zali Log (številka: 1, 2006)
  Posebnosti razvoja učiteljskega društva Slomškova zveza v Idriji 1901-1924 (številka: 1, 2006)
  Jubilej prof. Slavice Pavlič - 75 let (številka: 1, 2006)
  Bibliografija Slavice Pavlič (številka: 1, 2006)
  Slovensko šolstvo v coni A Julijske krajine 1945/46 (številka: 1, 2006)
  Muzejsko šolski projekt v Mariboru (številka: 1, 2006)
  Meščanski šoli v Slovenj Gradcu (1920-41) in Mežici (1926-41) (številka: 1, 2006)
  Arhivsko gradivo o vrtcih na Goriškem v obdobju med obema svetovnima vojnama (številka: 1, 2006)
  Obvezno šolstvo v obdobju šolske reforme v petdesetih letih 20. stoletja na primeru mariborskih šol (številka: 1, 2006)
  Razvoj izobraževanja v policiji (številka: 1, 2006)
  Postojinsko okrajno glavarstvo (ob ponatisu publikacije) (številka: 1, 2006)
  Uvajanje računalništva v slovenske srednje šole in modernizacija pouka naravoslovnih predmetov v sedemdesetih letih dvajsetega stoletja (številka: 1, 2006)
  Svetovi otrok v starejših obdobjih na Slovenskem (številka: 1, 2006)
  Ob 70-letnici stavbe Trgovske akademije v Ljubljani (številka: 1, 2006)
  Razstava Hrvatskega školskega muzeja "V zabavo in poduk pridnim otrokom in mladini: hrvaški časopisi za otroke in mladino od 1864 do 1945" v Slovenskem šolskem muzeju (maj - september 2005) (številka: 2, 2006)
  Iz zgodovine šolstva v Povirju pri Sežani (številka: 2, 2006)
  Naših 60 let - Gimnazija Brežice 1945-2005, jubilejni zbornik, Gimnazija Brežice 2005, 143 str. (številka: 2, 2006)
  Spomini na predšolska in šolska leta do 1937 v Krškem (številka: 2, 2006)
  Ob 150-letnici Osnovne šole Ledina v Ljubljani (številka: 2, 2006)
  Jubileji šol v letu 2007 (številka: 2, 2006)
  Razvoj in pomen prosvetno izobraževalnega dela društev na Goriškem in v Trstu v letih 1848-1914 (številka: 2, 2006)
  Profesorji in učitelji člani Slovenske matice v nekaterih mestih na Slovenskem do prve svetovne vojne (številka: 2, 2006)
  Angelca Žerovnik, Otroci s posebnimi potrebami, Ljubljana: Družina 2004, 138 str. (številka: 2, 2006)
  Razstava o pedagogu Petru Musiju 1799-1875 (številka: 2, 2006)
  Fritz Pregl: Die quantitative organische Mikroanalyse : Kvantitativna organska mikroanaliza ... (številka: 2, 2006)
  Izobraževanje Romov v Sloveniji (številka: 2, 2006)
  Pričevanja učiteljstva - Dvojezične ljudske šole na Koroškem po letu 1945, Celovec: Strokovno pedagoško združenje 2004, 352 str. (številka: 2, 2006)
  Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja v letu 2005 (številka: 2, 2006)
  Spomini na osnovno šolo na Jesenicah (1951/52-1959/60) (številka: 2, 2006)
  Ali je bil A. T. Linhart šolski nadzornik v Idriji? (številka: 2, 2006)
  Gruberjeve šolske knjige in demonstracijski pripomočki (številka: 2, 2006)
  Vrednotenje naroda: vrednotenje slovenskega jezika na avstrijskem Koroškem včeraj in danes na primeru doživetih sporočil ter izbranih spisov iz različnih publikacij in literarnih del ... (številka: 2, 2006)
  Razstava po desetletju sodobne mature: "Matura X let" (številka: 2, 2006)
  Ideološka vzgoja v šoli in mladinskih organizacijah med italijansko okupacijo Primorske (številka: 2, 2006)
  200 let šolstva v Radgoni, (ur.) Kolarič Marija/Sovec Damjan, Gornja Radgona: Osnovna šola 2005, 96 str. (številka: 2, 2006)
  Prof. Tone Turičnik (1933-2005) (številka: 2, 2006)
  Ena ptička priletela, Zbornik ob 50-letnici glasbene šole Radovljica 1956-2006 ... (številka: 2, 2006)
  Slavko Kremenšek, Jasna Sok, Franc Bizjak, Peter Krivec, Silva Sikošek: 200 let šole Kozje, Kozje: Osnovna šola Kozje, Muzejsko društvo Kozje 2005, 236 str. (številka: 2, 2006)
  Pedagoški profil prof. dr. Martina Kramarja (številka: 2, 2006)
  170 let šolstva v Mislinji, (ur.) Sešelj Irena, Mislinja: Osnovna šola 2005, 287 str. (številka: 2, 2006)
 2. 2007
   32

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  Pedagoški nazori šolnika Andreja Praprotnika (številka: 1, 2007)
  Šolstvo na Ilirsko-bistriškem kot del raznarodovanja v času italijanske okupacije Primorske (številka: 1, 2007)
  Lepo doživetje. Obisk pisatelja v vrtcu v Melju v Mariboru (številka: 1, 2007)
  Jubileji šol v letu 2008 (številka: 1, 2007)
  "Slovenac i Hrvat za uviek bratu brat!" (številka: 1, 2007)
  Pisec slovenskih učbenikov za strokovne šole Henrik Podkrajšek (1858-1928) (številka: 1, 2007)
  Dr. Karel Robida (1804-1877), gimnazijski profesor in razrednik Jožefa Stefana (številka: 1, 2007)
  Osnovna šola Turiška vas v Mislinjski dolini 1950-1977 (številka: 1, 2007)
  Hiše učenosti v Ljubljani na starih razglednicah - razstava (številka: 1, 2007)
  Spomini na Meščansko šolo Litija 1937-1941 (številka: 1, 2007)
  Vezna beseda za koncert ob 80-letnici Učiteljskega pevskega zbora Emil Adamič (številka: 1, 2007)
  Častitljivih 120 let osnovne šole Gorenje Sušice (številka: 1, 2007)
  Šole Dragarske doline. Boj proti nemštvu za slovensko šolo v Dragi (številka: 1, 2007)
  Stodvajset let venčeseljske ljudske in osnovne šole na Zgornji Ložnici (številka: 1, 2007)
  O šoli v Cerknem od njene ustanovitve do leta 1923 (številka: 2, 2007)
  Dvojezični zemljevid za šolarje na avstrijskem Koroškem (številka: 2, 2007)
  Dostopnost muzejskega učnega okolja za slepe in slabovidne (številka: 2, 2007)
  Aleksander Videčnik, Iz mojh zapisov, Mozirje 2007, 366 str. (številka: 2, 2007)
  Šolnik Andrej Praprotnik 1827-1895 (številka: 2, 2007)
  Dvoje šolskih spominov: (številka: 2, 2007)
  Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik: 1963-2003. Zbornik ob 40. obletnici dograditve nove šole (uredil Janez Bergant), Kamnik 2003, 79 str. (številka: 2, 2007)
  Razvoj šolskega radia pred II. svetovno vojno (številka: 2, 2007)
  Vzgoja deklet in podoba učiteljice v tisku konec 19. stoletja (številka: 2, 2007)
  Ob 220 letnici šolstva v Trnovski vasi (številka: 2, 2007)
  Zlati jubilej maturantov 8. c, šolsko leto 1955/1956 ... (številka: 2, 2007)
  Ročno delo - spomin na nekdaj obvezni predmet v šoli (številka: 2, 2007)
  Kaj lahko naredimo muzeji za slabovidne in slepe? (številka: 2, 2007)
  Kakšen muzej je prijazen za slepe in slabovidne? (številka: 2, 2007)
  Šola v Radvanjah pri Mariboru med 1872 in 1918 (številka: 2, 2007)
  Spomini na učiteljišče v Ljubljani 1960/61-1964/65 (številka: 2, 2007)
 3. 2011
   15

 4. 2013
   59

  številka: 1/2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Pisanke i krasopisanke iz zbirki Hrvatskoga školskog muzeja u Zagrebu (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v Pokrajinskem arhivu Koper in na razstavi ob 100-letnici izgradnje šolske stavbe v Rakitovcu (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v Dolenjskem muzeju Novo mesto (številka: 1/2, 2013)
  Razstava - Zgodbe šolskih zvezkov (številka: 1/2, 2013)
  "Spomin na učitelja - vzgojitelja" (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki družine Sket iz Postojne (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezek kot pričevalec družbenega časa in prostora (številka: 1/2, 2013)
  Vsak zvezek drugače diši (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v arhivih uršulinskih samostanov kot arhivski vir (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v zbirki Muzeja šolstva in pedagogike v Bratislavi (Slovaška) (številka: 1/2, 2013)
  Redovalnica v šolskem zvezku iz 1973 (šola Gornji Petrovci) (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki iz Muzeja Velenje in njihove zgodbe (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezek - pripomoček fašistične raznarodovalne politike (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki iz Slatnarjeve tiskarne v zbirki Medobčinskega muzeja Kamnik (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v fondih ljubljanske enote Zgodovinskega arhiva Ljubljana (številka: 1/2, 2013)
  O šolskih zvezkih iz Posavskega muzeja Brežice - "Oče je moral vola prodat, da je dal hčer Fani šolat v trgovsko šolo" (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki med Celjani (številka: 1/2, 2013)
  Pogledi na šolske zvezke kot zgodovinski vir v Pokrajinskem arhivu Maribor (številka: 1/2, 2013)
  En župan, en zdravnik, en škof: šolski zvezki razkrivajo osebnosti in sledi časa (številka: 1/2, 2013)
  Od Macerate do Ljubljane - tuje in domače spodbude in raziskovanja šolskih zvezkov kot zgodovinskega vira (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezek moje babice iz šolskega leta 1955-56 (OŠ Šalovci v Prekmurju) (številka: 1/2, 2013)
  Pregled razvoja školski svezaka u Bugarskoj od sredine 19. do sredine 20. stoljeća (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v čeških muzejskih zbirkah in predpisi o uporabi šolskih zvezkov v čeških šolah od konca 19. stol. do druge polovice 20. stoletja (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja na primeru Osnovne šole Šmartno pri Litiji (številka: 1/2, 2013)
  Školske sveske iz perioda bugarskog preporoda u Narodnom muzeju obrazovanja u Gabrovu (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki - pričevalci življenja ob slovenski zahodni meji (številka: 1/2, 2013)
  Pripovedovanje šolskih zvezkov v Pokrajinskem muzeju Koper (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v slovenskem pedagoškem časopisju v prvem desetletju po drugi svetovni vojni (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezek kot nosilec zgodovinskega zapisa v fondih vzgojno-izobraževalnih ustanov (številka: 1/2, 2013)
  Podoba otrok in otroštva v šolskih zvezkih na Slovenskem (1850-2000) (številka: 1/2, 2013)
  Šolski zvezki v slovenskih pedagoških revijah med letoma 1900 in 1930 (številka: 1/2, 2013)
  Školske sveske kao izvor za proučavanje istorije školstva i prosvete u Srbiji (številka: 1/2, 2013)
  Podobe trenutkov - Transgeneracije (številka: 3, 2013)
  Znanje je luč: vzgoja in izobraževanje skozi čas s poudarkom na dekliški uršulinski šoli na loškem gradu. Izdal in založil Loški muzej Škofja Loka, Škofja Loka 2013, 72 str. (številka: 3, 2013)
  Nekaj stoletnih šol v letu 2014 (številka: 3, 2013)
  Andrej Einspieler (1813-1888) v slovenskih pedagoških glasilih (številka: 3, 2013)
  Marjan Marinšek, Tonček je prišel, Celje, Celjska Mohorjeva družba, Društvo Mohorjeva družba, 2011, 281 str. (številka: 3, 2013)
  Šola Prade nekoč in danes. Zbornik prispevkov ob 100-letnici šolskega poslopja in 145-letnici ustanovitve šole (uredila Vlasta Beltram), Prade 2009, 247 str. (številka: 3, 2013)
  Fran Bradač, Milan Grošelj, Anton Sovre (številka: 3, 2013)
  Razstava Šola - ključ za razvoj (številka: 3, 2013)
  "Resna stavba za resni smoter" - deška meščanska šola v Postojni (številka: 3, 2013)
  Zbornik prvih maturantov učiteljišča v Celju 1948-1952. Življenjske zgodbe ob 60 letnici, ur. Marija Hergouth, Ljubljana, 2013, 406 str. (številka: 3, 2013)
  Ob 115-letnici Slovenskega šolskega muzeja (1898-2013) (številka: 3, 2013)
  Obisk šolskega muzeja v Londonu (številka: 3, 2013)
  Zgodovinski razvoj poučevanja s slikami (številka: 3, 2013)
  Slikanica - moja prva knjiga (številka: 3, 2013)
  Šola iz zemlje: učenje visokih Andov (številka: 3, 2013)
  15. mednarodni simpozij šolskih muzejev in šolsko-zgodovinskih zbirk, Ljubljana 2013 (številka: 3, 2013)
  Začeti znova v vasi Leše pri Tržiču 1945-1947 (številka: 3, 2013)
  Vesela pomladna epistola (številka: 3, 2013)
  Prof. dr. Danilo Viher - pedagog in pesnik (številka: 3, 2013)
  Dr. Franc Miklošič (1813-1891) v slovenskih pedagoških revijah in njegova berila (številka: 3, 2013)
  Utrinki spominov na osnovno šolo v Spodnji Šiški med 2. svetovno vojno (številka: 3, 2013)
  (Neliterarna) podoba učitelja 1855-1914 v pedagoškem tisku (številka: 3, 2013)
  Slovenski šolski muzej v letu 2012 (številka: 3, 2013)
  Moji šolski spomini na šolo v Tomišlju (številka: 3, 2013)
 5. 2014
   37

  številka: 23 (2014)
  številka: 1/2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  "Kdor ptičev in gnezd pri miru ne pusti, se od petja in sadja lahko poslovi" (številka: 1/2, 2014)
  Slovenski učitelji za zgodovino šolstva (številka: 1/2, 2014)
  Dr. Franc Močnik v slovenskih pedagoških glasilih (številka: 1/2, 2014)
  Uporaba metode "oral history" pri poučevanju in prvi koraki k znanstveno-raziskovalnemu delu (številka: 1/2, 2014)
  Pedagoški muzej v Santiagu de Composteli (MUPEGA - Museo Pedagóxico de Galicia) - kot svetilnik in povezava ob Atlantiku (številka: 1/2, 2014)
  Polihistor brez univerzitetne izobrazbe - regularno šolanje Janeza Vajkarda Valvasorja (številka: 1/2, 2014)
  Razvoj zakonodaje s področja zasebnih šol na Slovenskem s posebnim poudarkom na zasebnih ženskih učiteljiščih (številka: 1/2, 2014)
  Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Avtorji besedil: Andrej Dular ... et al., urednica Janja Žagar. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2013 (številka: 1/2, 2014)
  Sonja Pečjak, Medvrstniško nasilje v šoli, Ljubljana, Oddelek za psihologijo FF, 2014 (številka: 1/2, 2014)
  Spoznavamo korenine in širimo krila: zbornik ob 210-letnici šolstva v Apačah, Apače, Osnovna šola in vrtec Apače, 2014 (številka: 1/2, 2014)
  100 let šole v Bukovščici (1912-2012), Bukovščica, Osnovna šola Ivana Groharja Škofja Loka, 2013 (številka: 1/2, 2014)
  Slovenski šolski muzej v letu 2013 (številka: 1/2, 2014)
  Strokovne in gospodinjske šole na Slovenskem med letoma 1848 in 1914 (številka: 1/2, 2014)
  In memoriam Vesna Rapo (številka: 1/2, 2014)
  Josip Kobal in njegov pomen za izobraževanje slepih otrok (številka: 1/2, 2014)
  Pred 50. leti je izšel prvi Zbornik za zgodovino šolstva, iz katerega izhaja Šolska kronika (številka: 1/2, 2014)
  Pedagoške smernice v vzgojno-izobraževalnem procesu skozi učbenike in prosvetne revije v letih 1945-1950 (številka: 1/2, 2014)
  Razstava "Pišem, torej sem!" (številka: 3, 2014)
  Od kovinskega stilusa do digitalnega peresa (številka: 3, 2014)
  Restavratorsko-konservatorska dela pri razstavi "Pišem, torej sem!" (številka: 3, 2014)
  "Arma et gladius sunt militis instrumenta ---, penna et cornu scriptoris" (številka: 3, 2014)
  Pomen bl. Antona Martina Slomška za opismenjevanje Slovencev v 19. stoletju (številka: 3, 2014)
  Začetki in razvoj pisave (številka: 3, 2014)
  Pisala v zbirkah Hrvaškega šolskega muzeja (številka: 3, 2014)
  Od kamenčkov in tablic do digitalnih tehnologij (številka: 3, 2014)
  "Leva roka je grda roka!" (številka: 3, 2014)
  Uvodni nagovor ob odprtju razstave "Pišem, torej sem!" (številka: 3, 2014)
  Obstojnost zapisov na papirju (številka: 3, 2014)
  Nagovor ob odprtju razstave "Pišem, torej sem!" (številka: 3, 2014)
  Pisalni pribor in pismenost kot vir informacij o stopnji romanizacije (zgodnja antika) in pokristjanjenja (pozna antika in slavika) na območju današnje Slovenije (številka: 3, 2014)
  Kako smo pisali (spominski zapis o opismenjevanju med obema vojnama) (številka: 3, 2014)
  "Kdor lepo pisati zna, veliko velja!" (številka: 3, 2014)
  Pisava in današnji čas (številka: 3, 2014)
  Pisala v prvih berilih in čitankah do konca druge svetovne vojne (številka: 3, 2014)
  Zgodovinski razvoj in pomen lepopisa v osnovnem šolstvu (številka: 3, 2014)
 6. 2015
   39

  številka: 1/2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Pol stoletja našega poslanstva v slovenski šoli "Stati inu obstati". Zbornik dijakov Tolminskega učiteljišča generacije 1960-1965 ob 50-letnici zaključka šolanja ... (številka: 1/2, 2015)
  Šola v mozaiku časa: zbornik ob 25-letnici OŠ Loka Črnomelj ... (številka: 1/2, 2015)
  Matematično in pedagoško poslanstvo dr. Franca Močnika (številka: 1/2, 2015)
  Življenje gojenk v ljubljanski Mladiki (1912-1935) (številka: 1/2, 2015)
  Dr. Andrej Vovko (številka: 1/2, 2015)
  Pot domov. Pisci besedil: Marko Štepec ... et al., uredila Monika Kokalj Kočevar in Marko Štepec ... (številka: 1/2, 2015)
  Pregled srednjega šolstva na Dolenjskem (številka: 1/2, 2015)
  Anton Lamut (1882-1975), narodnozavedni slovenski učitelj (številka: 1/2, 2015)
  Šolstvo v domžalski občini: zbornik ob 150-letnici ustanovitve osnovne šole v Domžalah. Domžale: Občina, 2014, 272 str. (številka: 1/2, 2015)
  Splošna matura in njenih drugih deset let (številka: 1/2, 2015)
  Blaž Kumerdej kot jezikoslovec in prevajalec (številka: 1/2, 2015)
  Blaž Kumerdej (1738-1805), slovenski razsvetljenec, pedagog in jezikoslovec (številka: 1/2, 2015)
  Slovenski šolski muzej v letu 2014 (številka: 1/2, 2015)
  Načrt za organizacijo šolstva v vojvodini Kranjski iz leta 1754 (številka: 1/2, 2015)
  Gimnazija Črnomelj po sedmih desetletjih (1944/45-2014/15) (številka: 1/2, 2015)
  Šolski vrtovi v ameriški javni šoli - preteklost in prihodnost (številka: 3, 2015)
  Vrtčevski vrt / igrišče - prostor srečevanja in sodelovanja (številka: 3, 2015)
  Izobraževalna reforma v Boliviji: Vrnitev šole zemlji (številka: 3, 2015)
  Načrtovanje in oblikovanje zunanjih prostorov šole in šolskih vrtov (številka: 3, 2015)
  Okoljska vzgoja, izobraževanje in ozaveščanje od vrtca do fakultete (številka: 3, 2015)
  Šolski vrt - vznik in izoblikovanje mnogostranskega učno-vzgojnega sredstva po sprejemu avstrijskega državnega ljudsko-šolskega zakona v letu 1869 (številka: 3, 2015)
  O šolskih vrtovih in poslovanju podjetij na Šolskem centru za pošto, ekonomijo in telekomunikacije v Ljubljani (številka: 3, 2015)
  Učitelj Franc Praprotnik, oče mozirskega sadjarstva (številka: 3, 2015)
  Razstava "Učilnica v naravi: šolski vrt včeraj, danes, jutri" (številka: 3, 2015)
  Šolski vrt Osnovne šole Kupšinci v Prekmurju (številka: 3, 2015)
  Vključitev šolskega vrta v pouk naravoslovja in tehnike v 4. in 5. razredu osnovne šole (številka: 3, 2015)
  Marija Bavdaž in njeni šolski vrtovi - intervju (številka: 3, 2015)
  Botanični vrt kot izvor šolskih vrtov (številka: 3, 2015)
  Ekovrt v vsak vrtec in šolo? Da, s programom Šolski ekovrtovi! (številka: 3, 2015)
  Slovenski pedagoški časopisi o šolskem vrtu do leta 1900 (številka: 3, 2015)
  Šolski vrt v Bukovščici in Sv. Lenartu v Selški dolini (številka: 3, 2015)
  Sadjarska kultura v šolskih vrtovih (številka: 3, 2015)
  Prvi kmetijski tečaji za učitelje po sprejetju osnovnošolskega zakona leta 1869 (številka: 3, 2015)
  Od baročnega samostanskega vrta do betonskih korit (številka: 3, 2015)
  Šolski vrt dvorazredne ljudske šole Sv. Marjeta v Rimskih Toplicah v času Avstro-Ogrske monarhije (številka: 3, 2015)
  Vojteh Ribnikar in poslanstvo šolskega vrta (številka: 3, 2015)
  Šolski vrtovi v osnovnem šolstvu Hrvaške od začetka do 2014 (številka: 3, 2015)
 7. 2016
   29

  številka: 1/2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Poskus uvajanja latinščine kot obveznega izbirnega predmeta v zadnjo triado osnovnih šol v Mariboru in okolici (številka: 1/2, 2016)
  Latinščina in grščina na poti v katakombe (številka: 1/2, 2016)
  Iz osemletne gimnazije v osemletno osnovno šolo (številka: 1/2, 2016)
  Pouk latinščine na OŠ bratov Polančičev v Mariboru v letih 1991-1995 (številka: 1/2, 2016)
  Didaktični potencial epigrafskih spomenikov - nekaj primerov iz slovenskega prostora (številka: 1/2, 2016)
  Latinščina na OŠ Slave Klavore v Mariboru v obdobju od 1991-1995 (številka: 1/2, 2016)
  Latinščina na OŠ Trnovo (številka: 1/2, 2016)
  Lingua Latina - razstava o latinščini v javni osnovni šoli, Ljubljana, 28. 5. 2015 - 31. 12. 2016 (številka: 1/2, 2016)
  Trans aequora abiit Chloe (številka: 1/2, 2016)
  Od Skile proti Karibdi (številka: 1/2, 2016)
  Pregled pouka latinščine v slovenski javni osnovni šoli (številka: 1/2, 2016)
  Vloga rimskih napisov pri pouku latinščine - primer Osnovne šole Prežihovege Voranca Ljubljana (številka: 1/2, 2016)
  Reliquiae reliquiarum osnov humanistične izobrazbe v osnovni šoli (številka: 1/2, 2016)
  Začetki pouka latinščine na OŠ Ledina (številka: 1/2, 2016)
  Latinščina v digitalnem svetu (številka: 1/2, 2016)
  Profesor Ciril Miklič v anekdotah učencev (številka: 1/2, 2016)
  Jezikovna raba in pedagoški proces ali zakaj je učenje latinščine danes še vedno smiselno? (številka: 1/2, 2016)
  Šole pišejo svojo zgodovino (številka: 3, 2016)
  Vpliv gospodarstva na razvoj izobraževanja v domžalski občini 1864-2002 (številka: 3, 2016)
  Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja 2015 (številka: 3, 2016)
  70 let gimnazije v Trbovljah (številka: 3, 2016)
  Šolanje in poučevanje Alme M. Karlin (številka: 3, 2016)
  Šolski center Postojna - 70 ... (številka: 3, 2016)
  Najstarejša oporoka učitelja v slovenščini (številka: 3, 2016)
  Šolska kronika štirirazredne ljudske šole v Šmartnem pri Litiji (4.11.1876-28.7.1904) (številka: 3, 2016)
  Začetki šolanja prve dame slovenske slavistike prof. dr. Marje Boršnik (1906-1982) (številka: 3, 2016)
  Izbor člankov o prvi svetovni vojni v pedagoškem časopisju od leta 1914 do leta 1918 (številka: 3, 2016)
 8. 2017
   31

  številka: 3 (2017)
  številka: 1-2 (2017)
  School memories - new trends in the history of education (številka: 3, 2017)
  Bogoljub Šijaković in Aleksandar Raković. The University and Serbian theology ... (številka: 3, 2017)
  17. mednarodni simpozij šolskih muzejev na Nizozemskem Onderwijs museum, Dordecht, Holland, 5. 7.-8. 7. 2017 (številka: 3, 2017)
  Poročilo o delu Slovenskega šolskega muzeja 2016 (številka: 1/2, 2017)
  Ob petdesetem letniku (številka: 1/2, 2017)
  Šolniki in slovensko uradovalno pismenstvo do srede 19. stoletja (številka: 1/2, 2017)
  Drobci spominov učiteljice Mirjane Junc na poučevanje na Osnovni šoli Ig od leta 1986 do 1999 (številka: 1/2, 2017)
  "Viva la musica!" (številka: 1/2, 2017)
  Janez Krajnc - 200 (številka: 1/2, 2017)
  Pregled pouka latinščine v slovenski javni osnovni šoli (številka: 1/2, 2017)
  Slovenske gimnazije v Celovcu - 60 (številka: 1/2, 2017)
  Prvi zapisi o številih in računstvu v slovenskem jeziku (številka: 1/2, 2017)
  Pred sto leti (številka: 1/2, 2017)
  Karel Jug - 100 (številka: 1/2, 2017)
  France Ostanek - 115 (številka: 1/2, 2017)
  Uršulinska šola v Ljubljani in stavbna zgodovina šolskih poslopij (številka: 1/2, 2017)
  Matija Senkovič (Lichtenwallner) - 150 (številka: 1/2, 2017)
  Mirnska šola v 19. stoletju (številka: 1/2, 2017)
  Prvi slovenski matematični učbeniki (številka: 3, 2017)
  Erazem Rotterdamski in humanistična vzgoja otrok (številka: 3, 2017)
  Fenomen učnih ur v Slovenskem šolskem muzeju (številka: 3, 2017)
  Lik osnovnošolskega učiteljstva v obdobju med obema vojnama - feminizacija učiteljskega poklica (številka: 3, 2017)
  Pogovor z učiteljem g. Francem Rihtaršičem (številka: 3, 2017)
  Saint Joseph Parish, Joliet, Illinois. Celebrating 125 years of Faith & Community, 1891-2016 ... (številka: 3, 2017)
  Spomini na 7. državno gimnazijo v Ljubljani (številka: 3, 2017)
  Patrologija v kontekstu teološkega študija v 18. in 19. stol. na Slovenskem (številka: 3, 2017)
  Razvoj šolstva v Marenbergu/Radljah ob Dravi (številka: 3, 2017)
  Šolska kronika - bibliografija (številka: 3, 2017)
  Prvi Nacionalni posvet šola in muzeji (številka: 3, 2017)
 9. 2018
   39

  številka: 3 (2018)
  številka: 1-2 (2018)
  Vladislav Puzović (številka: 3, 2018)
  Narava in vzgoja (številka: 3, 2018)
  Učitelji in učiteljice Stres na Goriškem in Koroškem - kronike učiteljskih družin Stres na Goriškem, Koroškem in v Ljubljani (številka: 1/2, 2018)
  Janez Verbic - 250 (številka: 1/2, 2018)
  Gospodična Cizara - skrivni rokopisni list ljubljanskih licejk (številka: 1/2, 2018)
  Slovenski šolski muzej - 120 (številka: 1/2, 2018)
  France Strmičnik - 90 (številka: 1/2, 2018)
  Slovenski šolski muzej v letu 2017 (številka: 1/2, 2018)
  Učitelji v župnijskih šolah v dolnjem Prekmurju v 17. in 18. stoletju (številka: 1/2, 2018)
  Pedagoška revija Popotnik pred stotimi leti (številka: 1/2, 2018)
  Razvoj stavbe osnovne šole v Smledniku (številka: 1/2, 2018)
  Položaj vernih učiteljev v socialistični šoli v sedemdesetih letih (številka: 1/2, 2018)
  Šolanje jugoslovanskih komunistov na Komunistični univerzi nacionalnih manjšin Zahoda v Moskvi v 20. in 30. letih 20. stoletja (številka: 1/2, 2018)
  Štefan Kociančič - 200 (številka: 1/2, 2018)
  Prva leta delovanja Zavoda za fizkulturo, 1946-1950 (številka: 1/2, 2018)
  Aleš Ušeničnik - 150 (številka: 1/2, 2018)
  Tatjana Hojan - 80 (številka: 1/2, 2018)
  France Strmčnik - 90 (številka: 1/2, 2018)
  Naši pedagoški listi ob Cankarjevi smrti (100 let) (številka: 1/2, 2018)
  Ivan Vidav - 100 (številka: 1/2, 2018)
  Fran Jaklič - 150 (številka: 1/2, 2018)
  Janez Ludvik Schönleben - 500 (številka: 1/2, 2018)
  Versko izobraževanje konvertitov v obdobju med obema vojnama na Slovenskem (številka: 1/2, 2018)
  Pričevanja otrok o vojnah pri pouku zgodovine (številka: 3, 2018)
  Mentaliteta je za kakovost šolstva pomembnejša od razmer (številka: 3, 2018)
  Slovenski pedagoški časopisi o stavkah do leta 1918 (številka: 3, 2018)
  Janko in Mira Gačnik, koroška prosvetno-kulturna delavca in domoljuba (številka: 3, 2018)
  Od renesančnih akademij do primorske univerze (številka: 3, 2018)
  Educational role and activities of the Slovenian school museum (številka: 3, 2018)
  Laporski hram učenosti - vrata v svet: 190 let organiziranega šolstva v Laporju (številka: 3, 2018)
  Prispevek cerkvenih ustanov pri izobraževanju mladih s težavami na začetku 20. stoletja (številka: 3, 2018)
  Feri Kuzmič, prijazni muzealec in bibliotekar iz Murske Sobote (številka: 3, 2018)
  Vpliv spremenjene vloge gospodarstva na območju Zasavja na izobraževanje mladostnikov po končani osnovni šoli v obdobju povojne Jugoslavije (številka: 3, 2018)
  Lik gimnazijske profesorice (številka: 3, 2018)
  Izobraževanje trgovskega naraščaja (številka: 3, 2018)
  Podružnična šola in njene prednice pred 1958 (številka: 3, 2018)
  Srednješolsko izobraževanje tržaških Slovencev za časa Avstro-Ogrske in ustanovitev slovenske gimnazije leta 1945 (številka: 3, 2018)