Folia biologica et geologica

 1. 2009
   2

 2. 2010
   21

 3. 2011
   14

 4. 2012
   18

  A second Illyrian geographic variant of the association of sessile oak and saw-wort (Serratulo tinctoriae-Quercetum petraeae var. geogr. Epimedium alpinum) (številka: 1/2, 2012)
  A new locality of Allium schoenoprasum subsp. alpinum in the Idrija hills, the first in Slovenia outside the Julian Alps (številka: 1/2, 2012)
  Gasterocercus depressirostris (Fabricius 1792), nov rilčkar (Curculionidea, Coleoptera) v favni Slovenije (številka: 1/2, 2012)
  Syntaxonomic problems of altimontane beech forests of the alliance Aremonio-Fagion in Slovenia (številka: 1/2, 2012)
  Molekbase (številka: 1/2, 2012)
  Flora okolice kraja Oplotnica (kvadrant 9658/2) (številka: 1/2, 2012)
  Prispevek k poznavanju razširjenosti ogroženih rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji - I (številka: 1/2, 2012)
  Nigritella widderi Teppner & E. Klein, a new species in the flora of Slovenia (številka: 1/2, 2012)
  Wood biomass production with fast growing trees on arable land in Slovenia (številka: 1/2, 2012)
  Growth characteristics of norway spruce in the Pokljuka mires and forests (številka: 1/2, 2012)
  Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Willd.) Ascherson & Graebner, a new taxon in the flora of the Julian Alps and Slovenia and its new association Rhododendro hirsuti-Betuletum carpaticae ass. nov. (številka: 1/2, 2012)
  Zgornjekredni polži gosavskega faciesa iz okolice Slovenjega Gradca (številka: 3, 2012)
  Numulitine iz Zunanjih Dinaridov (številka: 3, 2012)
  Vretence iz miocenskih plasti Tunjiškega gričevja (številka: 3, 2012)
  Kredni kačjerep (Ophiuroidea) s pobočja Nanosa (številka: 3, 2012)
  Nova primerka rakovic iz miocenskih skladov kamnoloma Plesko (številka: 3, 2012)
  Ostanki morskega ježka v eocenskem apnenčevem peščenjaku pri Fiesi (številka: 3, 2012)
  Ostanki sarmatijskih sesalcev iz profila Bela Cerkev (številka: 3, 2012)
 5. 2013
   17

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Miocenski ribji zobje iz kamnoloma Plesko (številka: 1, 2013)
  Polži iz krednih skladov kamnoloma Stranice (številka: 1, 2013)
  Kamena jedra mehkužcev iz miocenskih plasti pri Beli Cerkvi na Dolenjskem (številka: 1, 2013)
  Nekaj mehkužcev iz eocenskega fliša Goriških brd (številka: 1, 2013)
  Morski volk (Megaselachus megalodon) najden tudi pri Orehovici na Dolenjskem (številka: 1, 2013)
  Two associations with Sesleria autumnalis in the foothills of the Savinja Alps (northern Slovenia) (številka: 2, 2013)
  Secondary Quercus petraea phytocenosis of the sub-pannonian region of Slovenia (številka: 2, 2013)
  New association of small-leaved lime in eastern Slovenia (številka: 2, 2013)
  New locality and sites of Pulmonaria australis in the Triglav Mountains (the Julian Alps, NW Slovenia) (številka: 2, 2013)
  Salvia saccardiana, Orobanche alsatica in nekatere druge novosti v flori Slovenije (številka: 2, 2013)
  Rastne in vegetacijske značilnosti evropskega črnega topola (Populus nigra L.) v poplavnem gozdu ob reki Savi in temperaturne razlike med izbranimi rastišči (številka: 2, 2013)
  Prispevek k poznavanju razširjenosti rastlinskih vrst povirij in barij v Sloveniji - II (številka: 2, 2013)
  Phytosociological characteristics of sites of Peucedanum ostruthium in the Peca Mountains (eastern Karavanke, northeastern Slovenia) (številka: 2, 2013)
  Phytosociological analysis of riverine forests along the Sava Bohinjka, Radovna, Učja and Slatenik Rivers in northwestern Slovenia (številka: 2, 2013)
  Pregled flore Bloške planote (Notranjska, Slovenija) (številka: 2, 2013)
 6. 2014
   8

 7. 2015
   28

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Flora and vegetation in Pokljuka Gorge (Julian Alps, NW Slovenia) (številka: 1, 2015)
  Phytosociological analysis of montane beech forests on steep shady slopes on mixed geological bedrock in Western Slovenia (številka: 1, 2015)
  Confirmation of the Austrian vanilla orchid, Nigritella austriaca (Teppner & E. Klein) P. Delforge (Orchidaceae) a new species in the Slovenian flora (številka: 1, 2015)
  Novosti v favni rodu Otiorhynchus s. lat. (Coleoptera: Curculionidea) v Sloveniji (številka: 1, 2015)
  Fitocenološka oznaka rastišč vrste Nigritella archiducis-joannis v Dolini Triglavskih jezer (Julijske Alpe, Slovenija) (številka: 1, 2015)
  Kostni ostanki delfina (Odontoceti) iz meljevcev gradbene jame hidroelektrarne Brežice (številka: 2, 2015)
  Druga najdba sipine kosti (Sepiidae) v miocenskih skladih kamnoloma Plesko (številka: 2, 2015)
  Megalodonovi zobje iz miocenskih laporovcev Virštanja (številka: 2, 2015)
  Skeletni ostanki sesalca v sarmatijskem laporovcu iz okolice Zidanega Mosta (številka: 2, 2015)
  Paleogenske školjke iz Poljšice pri Podnartu (številka: 2, 2015)
  Ostanek ustnače (Labridae) iz spodnjemiocenskih plasti Klanca nad Dobrno (številka: 2, 2015)
  Rod lusnec (Lathraea l.) v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Prispevek k poznavanju razširjenosti kukavičevk Bele krajine (JV Slovenija) (številka: 3, 2015)
  Kukavičevke v Halozah (vzhodna Slovenija) (številka: 3, 2015)
  Bibliografija botanika prof. dr. Vlada Ravnika (številka: 3, 2015)
  Prof. dr. Vlado Ravnik - devetdesetletnik (številka: 3, 2015)
  Problems of classification of dwarf pine scrub into higher syntaxa (številka: 3, 2015)
  White Purple broom (Chamaecytisus purpureus Scop.) (številka: 3, 2015)
  Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih kukavičevk (Orchidaceae) v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Prispevek k poznavanju taksonov iz oblikovnega kroga Ophrys sphegodes s. lat. in Ophrys holosericea s. lat. v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Nekatere posebnosti flore in vegetacije severozahodnega dela Banjšic (zahodna Slovenija) (številka: 3, 2015)
  Orhideje Gorjancev in Žumberka (številka: 3, 2015)
  Anmerkungen zu Epipactis nordeniorum Robatsch (številka: 3, 2015)
  Netreski (Sempervivum L.) in netreskovci (Jovibarba Opiz) v Sloveniji (številka: 3, 2015)
  Dry grassland land use treatment regime explains the occurrence of the green winged orchid, Anacamptis morio (L.) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase in the Goričko Nature Park, NE Slovenia (številka: 3, 2015)
 8. 2016
   19

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Paleogenski morski ježki iz osrednjega dela zahodne Slovenije (številka: 1, 2016)
  Anatomski pristop k identifikaciji korenin pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) in gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) (številka: 1, 2016)
  Addition of Se affected concentration of Se in the second generation of Tartary buckwheat plants (številka: 1, 2016)
  History of forest vegetation mapping in Bosnia and Herzegovina (številka: 1, 2016)
  Phytosociological analysis of riverine forests in the Vipava and Reka Valleys (southwestern Slovenia) (številka: 1, 2016)
  Razvoj patentiranega brezpilotnega sistema za vzorčenje iz drevesnih krošenj (številka: 2, 2016)
  Uporaba dvo-fotonskega konfokalnega mikroskopa za raziskovanje encimske aktivnosti ektomikoriznih gliv in analiza slik s programom ImageJ (številka: 2, 2016)
  Communicating the value of nature's services today for tomorrow (številka: 2, 2016)
  A new silver fir association on the Ljubljansko barje (Lamio orvalae-Abietetum ass. nova) (številka: 2, 2016)
  Magnesium and phosphorus distributions in developing tartary buckwheat cotyledons (številka: 2, 2016)
  Blesteča krvomočnica (Geranium lucidum L.), novost v flori slovenskega dela Julijskih Alp (številka: 2, 2016)
  Vivipary in Fagopyrum esculentum (številka: 2, 2016)
  Selen v rastlinah in v okolju v Sloveniji (številka: 2, 2016)
  Ob 85-letnici akademika Mitje Zupančiča, dolgoletnega urednika (1996-2016) Razprav IV. razreda SAZU, oziroma Folia biologica et geologica (številka: 2, 2016)
  Nomenclature correction of the name and rank of the association Chamaecytiso hirsuti-Quercetum petraeae Dakskobler 2014 nom. illeg. (številka: 3, 2016)
  Concentration of proteins, beta-glucans, total phenols and antioxidant capacity of Slovenian samples of barley (številka: 3, 2016)
 9. 2017
   20

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  Pomen makrofitov v jezerskem ekosistemu (številka: 1, 2017)
  Cultivable bacterial microbiota from choanae of free-living birds captured in Slovenia (številka: 1, 2017)
  Fosilni ribji zobje iz najdišč med Trbovljami in Laškim (številka: 1, 2017)
  Silver fir (Abies alba Mill.) ectomycorrhiza across its areal (številka: 1, 2017)
  Značilnosti zgradbe lesa sadik bora (Pinus sylvestris) in bukve (Fagus sylvatica) izpostalvjenih trem različnim okoljskim razmeram (številka: 1, 2017)
  New localities of Adiantum capillus-veneris in the river-basin of Volarje/Volarnik (the Julian Alps) and phytosociological analysis of its sites (številka: 1, 2017)
  Razširjenost lišajev iz skupine Lobaria s lat. v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Two new scree plant communities in the Triglav Mountains (Julian Alps, Slovenia) (številka: 1, 2017)
  Phytosociological analysis of Quercus cerris woods in the sub-Mediterranean phytogeographical region of Slovenia (številka: 2, 2017)
  Selen v vodnih in kopenskih rastlinah (številka: 2, 2017)
  New localities of Buglossoides purpurocaerulea (L.) I. M. Johnston in the Julian Alps (NW Slovenia) (številka: 2, 2017)
  Izhodišča za raziskave učinkov flavonoidov, taninov in skupnih beljakovin v frakcijah zrn navadne ajde (Fagopyrum esculentum Moench) in tatarske ajde (Fagopyrum tataricum Gaertn.) (številka: 2, 2017)
  Fagopyrin and rutin concentration in seeds of common buckwheat plants treated with Se and I (številka: 2, 2017)
  Značilnosti makrofitov in njihova vloga v vodnih ekosistemih (številka: 2, 2017)
  Appearance and spreading of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) in Bosnia and Herzegovina (številka: 2, 2017)
  Vplivi obremenitev na združbe makrofitov in njihov pomen pri upravljanju z rečnimi ekosistemi (številka: 2, 2017)
  Fitocenologija v Sloveniji skozi čas (številka: 2, 2017)
  Raziskava cempina (Pinus cembra L.) na robnem vzhodnem območju Alp v Sloveniji (iss. 2, 2017)
 10. 2018
   14

 11. 2019
   14

 12. 2020
   12

 13. 2021
   13

 14. 2022
   9

 15. 2023
   6