Gradbeni vestnik : glasilo Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije

 1. 2008
   23

 2. 2009
   43

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  številka: 7 (2009)
  številka: 8 (2009)
  številka: 9 (2009)
  številka: 10 (2009)
  številka: 11 (2009)
  številka: 12 (2009)
  Izboljšanje stika med cementno malto in kontinuiranimi ogljikovimi vlakni (številka: 1, 2009)
  Orodja za ocenjevanje učinkovitosti upravljanja s komunalno infrastrukturo (Program COST Action C18, 2004-2008) (številka: 1, 2009)
  Izgradnja pilotne stene PZ-1 in PS-1 na cesti G1-5 Celje-Sevnica-Krško (številka: 1, 2009)
  Samonadzor delovanja čistilnih naprav v nemški deželi Rheinland-Pfalz (številka: 2, 2009)
  Prof. dr. Rudolf Rajar - zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (številka: 2, 2009)
  Procesiranje zahtevnejših dokumentov za potrebe upravnih postopkov (številka: 2, 2009)
  Prezračevanje srednjih velikih garaž (številka: 2, 2009)
  Temperaturna analiza postopne gradnje masivnih betonskih konstrukcij (številka: 3, 2009)
  Jekleni silosi za sipke materiale (številka: 3, 2009)
  Ekološko sprejemljivi najmanjši pretoki (številka: 3, 2009)
  Jekleni silosi za sipke materiale (številka: 3, 2009)
  Miha Remec, univ. dipl. inž. grad. (številka: 4, 2009)
  Podtlačna kanalizacijska omrežja v Sloveniji (številka: 4, 2009)
  Ocena masnih obremenitev Cerkniškega jezera s hranili (številka: 5, 2009)
  Rešitev preskrbe s pitno vodo obale in zalednega krasa z akumulacijo Mole in Klivnika so potrdili mednarodni izvedenci (številka: 5, 2009)
  Določanje prioritet obnove kanalizacijskega omrežja po metodi minimalnega tveganja (številka: 5, 2009)
  Eksperimentalna analiza dušilca za disipacijo potresne energije (številka: 6, 2009)
  Možnost utrditve betona z zakasnelo tvorbo etringita (številka: 6, 2009)
  Ivan Ambrož (številka: 6, 2009)
  Problematika tujih voda (številka: 7, 2009)
  Uporaba ultrazvočne metode za oceno vezanja materialov s cementnih vezivom (številka: 7, 2009)
  Možnosti za zmanjšanje potrebe po ogrevalni energiji s povečanjem toplotne kapacitete stavbe (številka: 8, 2009)
  Analiza dvoslojnih lesenih nosilcev z upoštevanjem zdrsa in razmika (številka: 8, 2009)
  Postopek makrokalibracije hidravličnega modela vodooskrbnih sistemov (številka: 8, 2009)
  Stavbe kulturne dediščine in potresna odpornost (številka: 9, 2009)
  Raziskava skladnosti rezultatov obratovalnih monitoringov odpadnih voda iz industrije z inženirskimi normativi (številka: 9, 2009)
  Hišni priključki na javno kanalizacijsko omrežje (številka: 10, 2009)
  Strižna odpornost nearmiranih zidov (številka: 11, 2009)
  Ekonomična debelina slojev toplotnih izolacij v kontaktno-izolacijskih fasadah obodnih sten (številka: 12, 2009)
  Analiza biofilma in samočistilni procesi v kanalizacijskih sistemih (številka: 12, 2009)
  Poenostavljene metode projektiranja požarnovarnih nosilcev (številka: 4, 2009)
 3. 2010
   47

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5 (2010)
  številka: 6 (2010)
  številka: 8 (2010)
  številka: 9 (2010)
  številka: 10 (2010)
  številka: 11 (2010)
  številka: 12 (2010)
  Primerjalna analiza in predlog obdelave preostalih mešanih komunalnih odpadkovna primeru ljubljanske regije (številka: 1, 2010)
  Ekonomična debelina toplotnoizolacijskih slojev v ravnih strehah (številka: 1, 2010)
  Hidroelektrarne na spodnji Savi - bazen Blanca (številka: 1, 2010)
  Franci Avšič - sedemdesetletnik (številka: 1, 2010)
  Pripombe na članek Ekonomična debelina slojev toplotnih izolacij v kontaktno-izolacijskih fasadah obodnih sten (številka: 2, 2010)
  Razmerje med oglaševanimi in pogodbenimi cenami nepremičnin (številka: 2, 2010)
  Prof. dr. Mitja Rismal, 80-letnik (številka: 2, 2010)
  Odgovor avtorjev (številka: 2, 2010)
  Most čez Savo v Beogradu (številka: 2, 2010)
  Ločeni ali mešani sistem kanalizacije? (številka: 3, 2010)
  Hidrološko modeliranje: Vpliv histograma padavin na hidrogram površinskega odtoka (številka: 3, 2010)
  Informacijsko modeliranje zgradb (BIM) (številka: 3, 2010)
  Informacijsko modeliranje zgradb (BIM) (številka: 3, 2010)
  Integrirano timsko delo za celostno zasnovo stavb (številka: 4, 2010)
  Geotehnika v Luki Koper na začetku 21. stoletja (številka: 4, 2010)
  Večnamenski projekt hidroelektarn na Spodnji Savi (številka: 4, 2010)
  Geotehnika v Luki Koper na začetku 21. stoletja (številka: 5, 2010)
  DIRECT-MAT združevanje najboljših praks pri razgradnji in ponovni uporabi cestogradbenih materialov v Evropi (številka: 5, 2010)
  Energetska in ekološka problematika obdelave in končne dispozicije blata iz čistilnih naprav (številka: 5, 2010)
  Obnašanje hiš Ytong pri potresni obtežbi (številka: 6, 2010)
  Analiza poplavne nevarnosti in odtočnega režima - uporaba različnih tipov hidravličnih modelov (številka: 6, 2010)
  Izračun nihajnih časov različnih sistemov večetažnih lesenih zgradb (številka: 8, 2010)
  Napovedovanje ravni prometne varnosti na križiščih cest (številka: 8, 2010)
  Ob 100-letnici rojstva akademika prof. dr. Luja Šukljeta (številka: 8, 2010)
  Konstrukcijske novosti na svetovnih razstavah (številka: 9, 2010)
  Kako poiskati razloge za spremenjene statistične lastnosti meritev asfaltnih mešanic (številka: 9, 2010)
  Smernice za kakovostno izvedbo utrjevanja zidov stavbne dediščine s sistematičnim injektiranjem (številka: 9, 2010)
  Vloga demografskih dejavnikov pri merjenju lastnih in zunanjih pričakovanj potencialnih pridobiteljev nepremičninskih pravic (številka: 10, 2010)
  Uravnavanje odtokov razbremenilnih naprav (številka: 10, 2010)
  Raziskava o rabi informacijsko-komunikacijskih tehnologij v slovenski gradbeni industriji (številka: 11, 2010)
  Raziskovanje obnašanja gumibitumna kot veziva za proizvodnjo gumiranih asfaltnih zmesi (številka: 11, 2010)
  Inž. Leo Avanzo 1921-2010 (številka: 11, 2010)
  Ob 90-letnici prof. dr. Marka Breznika (številka: 11, 2010)
  Bencin in olja v kanalizaciji (številka: 12, 2010)
  Napetosti v železniških tirnicah zaradi temperaturnih sprememb (številka: 12, 2010)
  Most preko Donave v Novem Sadu - mednarodni natečaj in prvonagrajena rešitev (številka: 2, 2010)
 4. 2011
   53

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  številka: 7 (2011)
  številka: 8 (2011)
  številka: 9 (2011)
  številka: 10 (2011)
  številka: 11 (2011)
  številka: 12 (2011)
  Podpeški apnenec v modelu prenove stebriščne lope centralnega stadiona v Ljubljani (letn. 60, 2011)
  Mostovi - dosežki, kriteriji vrednotenja, avtorstvo (številka: 1, 2011)
  Čistilna naprava Sevnica 1999-2010 (številka: 1, 2011)
  Z aktivnimi sistemi in toplotno zaščito do pasivnih in plusenergijskih stanovanjskih stavb (številka: 1, 2011)
  Vpliv zasteklitve na energetsko učinkovitost montažnih lesenih stavb (številka: 2, 2011)
  Projekt gradbene konstrukcije športne dvorane Stožice (številka: 2, 2011)
  Vrtinčni separatorji (številka: 2, 2011)
  60 let Gradbenega vestnika (številka: 2, 2011)
  Ob izidu knjige Gradnja slovenskih avtocest v obdobju 1994-2009 (številka: 2, 2011)
  Dr. Uroš Krajnc, univ. dipl. inž. grad. - inženir leta 2010 (številka: 3, 2011)
  Pasivna hiša od zasnove do izvedbe (številka: 3, 2011)
  Študija dnevne osvetljenosti pisarniškega prostora glede na vizualne in biološke vplive (številka: 3, 2011)
  Dravski mostovi (številka: 3, 2011)
  Razširjena N2-metoda z upoštevanjem vplivov višjih nihajnih oblik (številka: 4, 2011)
  Analiza bočno ojačanih razpokanih elastičnih nosilcev (številka: 4, 2011)
  Mariničev most v Škocjanskih jamah (številka: 4, 2011)
  Optimalno planiranje poti v gradbeništvu z reševanjem problema trgovskega potnika (številka: 5, 2011)
  Zaščita kmetijskih površin in pitne podtalnice zasluži večjo pozornost (številka: 5, 2011)
  Ob 70-letnici prof. dr. Jurija Banovca (številka: 5, 2011)
  Energetsko učinkovita gradnja z opeko (številka: 5, 2011)
  Dimenzioniranje lesenega mostu za pešce in kolesarje (številka: 6, 2011)
  Zakaj po 30 letih Blejsko jezero še vedno ni čisto (številka: 6, 2011)
  Nov tip krožnega križišča: krožno križišče s pritisnjenimi pasovi za desne zavijalce - "flower roundabout" (številka: 6, 2011)
  Razvoj pristopov in orodij za podporo učinkovitemu načrtovanju hidroenergetske rabe voda (številka: 7, 2011)
  Izhodišča za projektno rešitev oskrbe s pitno vodo Pomurja (številka: 7, 2011)
  Loputa HST-ASK s plovcem za ustvarjanje dodatne zadrževalne prostornine (številka: 7, 2011)
  Zakonodajne osnove energetske učinkovitosti stavb (številka: 8, 2011)
  Zgodovina in poslanstvo Slovenskega geotehniškega društva (številka: 8, 2011)
  Snovanje sodobnih mostov in viaduktov (številka: 8, 2011)
  Protipotresno utrjevanje opečnih zidov s kompozitnimi oblogami (številka: 9, 2011)
  Projektiranje in izvedba podzemne parkirne hiše Kongresni trg Ljubljana (številka: 9, 2011)
  Analiza regulacijskih sistemov bivalnega okolja v stavbah (številka: 9, 2011)
  Upoštevanje trajnostnih kriterijev pri projektiranju z orodjem BIM (številka: 10, 2011)
  Izboljšave potresnega odziva obstoječih mostov (številka: 10, 2011)
  Samočiščenje Cerkniškega jezera kot kombinacija rastlinske čistilne naprave in sekvenčnega reaktorja (številka: 10, 2011)
  Novi trendi na področju sodelovalnega inženirstva (številka: 11, 2011)
  Nedavni močni potresi in nauki za Slovenijo (številka: 11, 2011)
  Analiza višinskih napak pri poenostavljanju površin (številka: 12, 2011)
  Stanislav Pavlin, univ. dipl. inž. grad. (1929-2011) (številka: 12, 2011)
  Vloga in pomen uvedbe administracije gradbenih projektov s podporo projektnega portala (številka: 12, 2011)
  Zgodovinski pregled razvoja sistemov prednapenjanja in trajnih prednapetih geotehničnih sider (številka: 12, 2011)
 5. 2012
   45

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  številka: 6 (2012)
  številka: 7 (2012)
  številka: 8 (2012)
  številka: 9 (2012)
  številka: 10 (2012)
  številka: 11 (2012)
  številka: 12 (2012)
  Splakovanje zadrževalnih in razbremenilnih naprav (številka: 1, 2012)
  Pravljična knjiga, ki naj prikrije stranpoti in napake gradnje slovenskih avtocest v obdobju 1994-2009 (številka: 1, 2012)
  Občutljivost ultrazvočne metode na prisotnost plastifikatorjev v sestavi cementnih past (številka: 2, 2012)
  Dosežki slovenskega gradbeništva (1918-1941) in stavbenik Josip Slavec (številka: 2, 2012)
  Interdisciplinarnost in integralno upravljanje in načrtovanje vodnih sistemov (številka: 2, 2012)
  Vpliv anizotropnega napetostnega stanja na deformacijske lastnosti peščenih zemljin (številka: 3, 2012)
  Hrvaške izkušnje pri načrtovanju, izgradnji in gospodarjenju s cestnim omrežjem (številka: 3, 2012)
  Zaslužni profesor dr. Janez Duhovnik - 70 let (številka: 3, 2012)
  DRUGG - Digitalni repozitorij UL FGG (številka: 4, 2012)
  Preskrba s pitno vodo slovenske Istre in zaledenelega Krasa iz kraške podtalnice v Brestovici (številka: 4, 2012)
  Gradnja HE Krško na spodnji Savi (številka: 4, 2012)
  Prometno vozlišče Reka - nova vrata Evrope (številka: 5, 2012)
  Učinkovitejši pristop k obnovi zgodovinskih objektov (številka: 5, 2012)
  Raziskava vpliva iztokov iz komunalnih čistilnih naprav na kakovost površinskih voda (številka: 5, 2012)
  Kalnost v rekah kot del erozijsko-sedimentacijskega kroga (številka: 6, 2012)
  Hiše iz ilovice (številka: 6, 2012)
  Cene, ceniki in vprašanje prostega trga inženirskih storitev v Sloveniji (številka: 6, 2012)
  S plinom polnjeni paneli za visokoizolacijske stavbne ovoje 21. stoletja (številka: 7, 2012)
  Metode terenskih meritev suspendiranih sedimentov v rekah (številka: 7, 2012)
  Analiza osončenosti stavb v skladu z zahtevami PURES 2010 (številka: 8, 2012)
  Problemi upravljanja voda v Sloveniji in gospodarjenja z njimi (številka: 8, 2012)
  Predlog obratovalnega hidrološkega monitoringa kalnosti na spodnji Savi (številka: 8, 2012)
  Možnosti za deregulacijo poklicev v gradbeništvu med konkurenčnostjo, kakovostjo in varnostjo (številka: 9, 2012)
  Primerjava metod za statistično analizo temeljnih plošč (številka: 9, 2012)
  Kritika državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (številka: 9, 2012)
  Ogljični odtis toplotnoizolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavb (številka: 9, 2012)
  Vpliv deleža bitumna v sestavi bitumenskega betona na rezultate preskusov pri nizkih temperaturah (številka: 10, 2012)
  Akademik prof. dr. Miha Tomaževič - 70 let (številka: 10, 2012)
  Uporaba metod kvalitativne analize za opredelitev načinov odpovedi elementov železniške proge, njihovih vzrokov in kritičnosti (številka: 10, 2012)
  Saša Skulj, univ. dipl. inž. grad. (1931-2012) (številka: 11, 2012)
  Uporaba informacijskih virov pri tipizaciji stavb v Sloveniji (številka: 11, 2012)
  Pregled raziskav lastnosti in uporabnosti betonov z dodatkom mlete gume iz odpadnih pnevmatik (številka: 12, 2012)
  Občutljivostna analiza parametrov modeliranja prvega vala onesnaženih voda s cestnih površin (številka: 12, 2012)
 6. 2013
   45

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  številka: 7 (2013)
  številka: 8 (2013)
  številka: 9 (2013)
  številka: 10 (2013)
  številka: 11 (2013)
  številka: 12 (2013)
  Čiščenje padavinskih odtokov s čistilcem UFT-FluidClear (številka: 1, 2013)
  Prefabricirani fasadni sistem Qbiss air - inovacija v arhitekturi (številka: 1, 2013)
  Vpliv anizotropije hribinske mase na velikost in smer pomikov zaradi izkopa predora (številka: 1, 2013)
  Pet- in večkomorni prozorni izolacijski panel Qbiss Air (številka: 2, 2013)
  Izgradnja Centra baročne umetnosti v Šmarju pri Jelšah (številka: 2, 2013)
  Razširjena resničnost v grajenem okolju (številka: 2, 2013)
  Študija delovanja programske opreme za izračun porabe energije v stavbah (številka: 3, 2013)
  Analiza možnih napak in posledic (FMEA) kot orodje menedžmenta kakovosti v gradbeništvu (številka: 3, 2013)
  Dvižni most za pešce v Gdansku (Poljska) (številka: 3, 2013)
  Neupoštevanje nevarnih in strupenih snovi pri nedavnem množičnem vrednotenju nepremičnin (številka: 4, 2013)
  Hradeckega most v Ljubljanii (številka: 4, 2013)
  Akademik prof. dr. Peter Fajfar, 70-letnik (številka: 5, 2013)
  Gradbeniška terminologija (številka: 5, 2013)
  Nelinearna analiza razpokane armiranobetonske natezne palice - primerjava numeričnih metod (številka: 5, 2013)
  Odpornost betona z dodatkom reciklirane gume proti zmrzovanju in tajanju (številka: 6, 2013)
  Problematika neustrezne kakovosti pitne vode na kraškem območju in možne rešitve (številka: 6, 2013)
  Utrjevanje kamnitega zidovja s kompozitnimi oblogami (številka: 7, 2013)
  Meritve kakovostnih parametrov za modeliranje prvega vala onesnaženih voda s cestnih površin (številka: 7, 2013)
  Projekt graditve in njegova knjiga (številka: 7, 2013)
  Vodarstvo in vzdrževanje vodne infrastrukture v Sloveniji (številka: 8, 2013)
  Vpliv gliv v grajenem okolju na zdravje ljudi (številka: 8, 2013)
  Še en prikaz projektov s starimi napakami (številka: 9, 2013)
  Formaldehid v grajenem okolju in možen vpliv na zdravje ljudi (številka: 9, 2013)
  Projektiranje in izvedba pokritega vkopa Cenkova (številka: 10, 2013)
  Uporaba obrežnega filtrata Mure za preskrbo s pitno vodo Pomurja (številka: 11, 2013)
  Uporaba računalniških programov za konstruiranje armature v Sloveniji (številka: 11, 2013)
  Mostarski Stari most 20 let kasneje (številka: 11, 2013)
  Pregled meritev vsebnosti suspendiranega materiala v Sloveniji in primer analize podatkov (številka: 12, 2013)
  O knjigi Ljubljanska inženirska zbornica 1919-1944 (številka: 12, 2013)
  Pojav legionele v grajenem okolju in možen vpliv na zdravje ljudi (številka: 12, 2013)
  Matematično modeliranje toplotne obremenitve spodnje Save pri nuklearni elektrarni Krško (številka: 6, 2013)
  Vpliv gradbenih proizvodov na zdravo bivalno in delovno okolje (številka: 8, 2013)
  Istérsko jezero - pitna voda za 100 let (številka: 10, 2013)
 7. 2014
   45

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  številka: 6 (2014)
  številka: 7 (2014)
  številka: 8 (2014)
  številka: 9 (2014)
  številka: 10 (2014)
  številka: 11 (2014)
  številka: 12 (2014)
  Pregled področja dela na višini s poudarkom na vrvni tehniki in možnosti ureditve tega področja v Sloveniji (letn. 63, 2014)
  Vpliv zaraščenosti poplavnih površin na potovanje poplavnih valov (številka: 1, 2014)
  Uporaba avtentičnih strokovnih besedil pri tujem jeziku v okviru inženirskega študija (številka: 2, 2014)
  Modeliranje efektivne širine pasnice grede za nelinearno analizo armiranobetonske okvirne stavbe (številka: 2, 2014)
  In memoriam Franc Čačovič, univ. dipl. inž. grad., 1927-2014 (številka: 3, 2014)
  Energetska učinkovitost kot odločitveni dejavnik nakupa nepremičnine (številka: 3, 2014)
  Bočni pritisk vijaka na pločevino v spojih z enim vijakom (številka: 3, 2014)
  In memoriam prof. dr. Darko Beg, univ. dipl. inž. grad., 1954-2014 (številka: 3, 2014)
  Odvijanje prometa na rekonstruiranem križišču Ulice pariške komune in Ljubljanske ulice v Mariboru (številka: 4, 2014)
  Testi na vzdolžno ojačanih nosilcih v območju interakcije striga in upogiba (številka: 4, 2014)
  Uporaba pulzne termografije za neporušne preiskave v gradbeništvu (številka: 5, 2014)
  Zaznavanje potresne ogroženosti pri strokovnjakih in nestrokovnjakih (številka: 5, 2014)
  In memoriam Janez Nered, univ. dipl. inž. grad., 1930-2014 (številka: 5, 2014)
  Avstrijske izkušnje z betonskimi vozišči (številka: 6, 2014)
  Postopek za porušno analizo ravninskih armiranobetonskih nosilcev in okvirjev (številka: 6, 2014)
  Sredstva za odišavljanje zraka v notranjih okoljih in možen učinek na zdravje ljudi (številka: 6, 2014)
  Opredelitev večkriterijske ocene stavbne dediščine za določitev prioritet obnovitvenih posegov; primer gradov (številka: 6, 2014)
  Jožef Mrak (1709-1786) (številka: 7, 2014)
  Lesni odpadki in biomasa: pravna ureditev v Sloveniji in Nemčiji (številka: 7, 2014)
  Lesni odpadki in biomasa: pravna ureditev v Sloveniji in Nemčiji (številka: 8, 2014)
  Stanje na področju elektronskih vlog za izdajo gradbenega dovoljenja v Sloveniji (številka: 8, 2014)
  Napačna uporaba standarda SIST EN 1991-2 za prometne obtežbe mostov na glavnih, regionalnih in lokalnih cestah (številka: 9, 2014)
  Žledna ujma 2014 in njene posledice na slovenskem daljnovodnem omrežju (številka: 9, 2014)
  Prenova študija vodarstva in okoljskega inženirstva na UL FGG (številka: 9, 2014)
  Tehnično opazovanje velikih objektov - geodetski monitoring velikih objektov in jezer v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje (številka: 10, 2014)
  Zaznava možnih ukrepov in odgovornosti za zmanjšanje potresne ogroženosti v Sloveniji (številka: 10, 2014)
  In memoriam prof. Vukašin Ačanski, univ. dipl. inž. grad., 1941-2014 (številka: 10, 2014)
  Nelinearna dinamična analiza linijskih konstrukcij pod vplivom premikajoče se mase (številka: 11, 2014)
  Kotlovnica na lesno biomaso v podjetju Melamin, d. d., Kočevje (številka: 11, 2014)
  Suspendirani sedimenti v reki Dravi (številka: 11, 2014)
  In memoriam prof. dr. Boris Kompare, univ. dipl. inž. grad., 1956-2014 (številka: 12, 2014)
  Hidravlični prehodni pojavi (številka: 12, 2014)
  Geomehanske numerične analize vplivov gradnje predorov na površino (številka: 12, 2014)
 8. 2015
   42

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  številka: 7 (2015)
  številka: 8 (2015)
  številka: 10 (2015)
  številka: 11 (2015)
  številka: 12 (2015)
  Vodna akumulacija Vonarje je že 26 let prazna (številka: 1, 2015)
  In memoriam Milan Brečko, inž. grad., 1947-2014 (številka: 1, 2015)
  Nagrajeni jekleni most študentov FG iz Maribora na mednarodnem tekmovanju DECO 2014 v Carigradu (številka: 1, 2015)
  Vlaganja v vodno infrastrukturo v Sloveniji in Avstriji (številka: 1, 2015)
  Integralni opis svetil in svetlobnih virov (številka: 2, 2015)
  Možni negativni vplivi prekomerne vlažnosti notranjega okolja v stavbah na zdravje uporabnikov (številka: 2, 2015)
  Vključitev hidravlične analize odtočnih razmer pri načrtovanju gradbenih faz (številka: 3, 2015)
  Ribja brv čez Ljubljanico med Ribjim trgom in Gerberjevim stopniščem v Ljubljani (številka: 3, 2015)
  In memoriam Jaš Žnidarič, univ. dipl. inž. grad., 1931-2014 (številka: 3, 2015)
  Uporaba mobilne aplikacije @mobilebox na gradbišču (številka: 4, 2015)
  Performančni način projektiranja požarne odpornosti lepljenega lesenega nosilca (številka: 4, 2015)
  Prof. dr. Mitja Rismal, univ. dipl. inž. grad., 85-letnik (številka: 4, 2015)
  Izkušnje Ptujske čistilne naprave - vodnogospodarska in ekološka problematika (številka: 4, 2015)
  Ciklično obnašanje varjenih ojačanih spojev prečka-steber, eksperimentalni testi (številka: 5, 2015)
  Projektni pospešek tal z upoštevanjem ciljne verjetnosti porušitve (številka: 5, 2015)
  Pomen vsebovane energije v izbranih gradbenih proizvodih za izredno učinkovite toplotne ovoje stavb (številka: 6, 2015)
  Performančni način projektiranja požarne odpornosti lepljenega lesenega nosilca (številka: 6, 2015)
  Etažni spektri pospeškov za potresno projektiranje in ocenjevanje opreme stavb (številka: 7, 2015)
  Računski modeli za mehansko analizo daljnovodnih vodnikov (številka: 7, 2015)
  Gradnja sovprežne prekladne konstrukcije nadvoza nad železniško progo (številka: 8, 2015)
  Alternativni model za dimenzioniranje čistilnih naprav (številka: 8, 2015)
  Uporaba robustne statistike pri določevanju potovalnih časov na avtocestah (številka: 9, 2015)
  Gradbeni vestnik (številka: 9, 2015)
  Značilnosti gradnje mostov na obstoječem železniškem omrežju (številka: 9, 2015)
  Pomembnost poznavanja časovne porazdelitve padavin znotraj padavinskega dogodka v vodarski praksi (številka: 10, 2015)
  Interoperabilnost železniškega sistema in odprta vprašanja pri njenem uvajanju (številka: 10, 2015)
  Člen(sk)i in členk(ast)i (številka: 10, 2015)
  Pogled na študijski proces skozi analizo praktičnega usposabljanja (številka: 11, 2015)
  Primerjava prezračevalnih sistemov na KČN in njihova učinkovitost pri porabi energije (številka: 11, 2015)
  Vpliv prisotnosti vode na propadanje armiranobetonskih mostov (številka: 12, 2015)
  Optimizacija jeklene gladke stenske obloge visokotlačnega cevovoda (številka: 12, 2015)
 9. 2016
   41

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 6 (2016)
  številka: 7 (2016)
  številka: 8 (2016)
  številka: 9 (2016)
  številka: 10 (2016)
  številka: 11 (2016)
  številka: 12 (2016)
  Analiza zvočne zaščite stavbnih ovojev glede na različne nivoje zunanjega hrupa (letn. 65, 2016)
  Eksperimentalne preiskave troslojnih kamnitih zidov z ometi (letn. 65, 2016)
  Nova metoda za izračun kapacitete krožnega križišča z upoštevanjem vpliva izvoznega toka (letn. 65, 2016)
  Dr. Oskar Smrekar in betonski železniški pragovi (letn. 65, 2016)
  Nova brv za pešce in kolesarje na Mariborski otok (letn. 65, 2016)
  Primerjava sistemov meril trajnostne prenove poslovnih stavb (letn. 65, 2016)
  Porušni mehanizem križno lepljenih lesenih rebrastih plošč (letn. 65, 2016)
  Trdno, uporabno in lepo (letn. 65, 2016)
  Možnost gradnje samozadostne družinske hiše z vidika normativne ureditve v Sloveniji (letn. 65, 2016)
  Koncept temeljenja pasivnih hiš na potresnih območjih (letn. 65, 2016)
  Metoda stohastičnih končnih elementov v modeliranju konstrukcij (letn. 65, 2016)
  Dinamične metrike za oceno dnevne osvetljenosti in njihova uporaba pri analizi učilnic v slovenskih osnovnih šolah (letn. 65, 2016)
  15. seja izdajateljskega sveta Gradbenega vestnika (letn. 65, 2016)
  Celovito ocenjevanje trajnostnih vidikov gradnje na primeru enodružinske hiše (letn. 65, 2016)
  Nekaj premislekov o laboratorijskih preiskavah obnašanja zidov in zidanih konstrukcij pri potresni obtežbi (letn. 65, 2016)
  Optimiranje konstrukcije jeklene hale z MINLP (letn. 65, 2016)
  Vplivi na beton med vgrajevanjem (letn. 65, 2016)
  Uporaba bioloških odpadkov za pridobivanje bioplina (letn. 65, 2016)
  Potresna analiza jeklenih cilindričnih rezervoarjev (letn. 65, 2016)
  Peter Koren, univ. dipl. inž. grad., 1950-2016 (letn. 65, 2016)
  Voščilo predsednika ZDGITS (letn. 65, 2016)
  Prof. dr. Miran Saje, univ. dipl. inž. grad., zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (letn. 65, 2016)
  16. Posvetovanje SLOCOLD (letn. 65, 2016)
  Laboratorij za konstrukcije ZAG in raziskave za potresno odporne zidane stavbe (letn. 65, 2016)
  Razvoj naprave za obdelavo balastnih voda na plovilih s hidrodinamsko kavitacijo (letn. 65, 2016)
  Kritika sprememb zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (letn. 65, 2016)
  Ciklični preizkusi armiranobetonskih stebrov (letn. 65, 2016)
  Amfibijska stavba za gradnjo na poplavnih območjih (letn. 65, 2016)
  Spletna verzija programa EAVEK (letn. 65, 2016)
 10. 2017
   39

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  številka: 6 (2017)
  številka: 7 (2017)
  številka: 8 (2017)
  številka: 9 (2017)
  številka: 10 (2017)
  številka: 11 (2017)
  številka: 12 (2017)
  Podpora umetne inteligence pri projektih prenove in upravljanja stavb (let. 66, 2017)
  Proizvodi iz polistirena in možni vplivi na življenjsko okolje (letn. 66, 2017)
  Četrti Svetovni forum o zemeljskih plazovih - WLF4, Ljubljana, 2017 (letn. 66, 2017)
  MINLP-optimiranje sovprežnega stropnega sistema z I-nosilci (letn. 66, 2017)
  Doc. dr. Janez Reflak, univ. dipl. inž. grad. - 80 let (letn. 66, 2017)
  Vpliv stikovanja armaturnih palic s prekrivanjem na togost razpokanega nateznega armiranobetonskega elementa (letn. 66, 2017)
  Poškodbe stavb po potresu v osrednji Italiji 2016 (letn. 66, 2017)
  In memoriam Prof. dr. Branko S. Bedenik, univ. dipl. inž. grad. (6. 1. 1948-11. 12. 2016) (letn. 66, 2017)
  Hiša 2030 - slovenska nizkoenergijska hiša prihodnosti (letn. 66, 2017)
  Koristnost koristne obtežbe (letn. 66, 2017)
  Revizija vrednosti 2. tira Koper - Divača (letn. 66, 2017)
  Spletno mesto Structural safety (letn. 66, 2017)
  Novozelandski pristop k zmanjševanju števila obstoječih potresno neodpornih stavb (letn. 66, 2017)
  Vloga spletnih družbenih omrežij pri razvoju kariernih kompetenc študentov gradbeništva in geodezije (letn. 66, 2017)
  Primerjava 1d-, 2d- in kombiniranega hidravličnega 1d/2d-modela na izbranem odseku vodotoka s programom hec-ras (letn. 66, 2017)
  Vpliv padavin na projektne pretoke (letn. 66, 2017)
  Gradnja hotela Intercontinental v Ljubljani (letn. 66, 2017)
  Postopno narivanje mostov - značilnosti in vpliv vsiljenega deformiranja (letn. 66, 2017)
  Razvoj predpisov za potresno odporno gradnjo v Sloveniji (letn. 66, 2017)
  Novi diplomanti (letn. 66, 2017)
  Preložitev novega železniškega tira Divač-Koper na traso 1/3 vodnogospodarsko ni utemeljena (letn. 66, 2017)
  Energijska sanacija obstoječih večstanovanjskih stavb (letn. 66, 2017)
  Vpliv laboratorijskega staranja cestogradbenih bitumnov B 70/100 na njihove lastnosti (letn. 66, 2017)
  Integrirani monitoring kot orodje za učinkovito in ekonomično energetsko upravljanje javnih stavb (letn. 66, 2017)
  Tričlenkasti ločni mostovi (letn. 66, 2017)
  38. Zborovanje gradbenih konstruktorjev Slovenije (letn. 66, 2017)
  Ocena potresnega tveganja zidanih stavb (letn. 66, 2017)
 11. 2018
   54

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  številka: 5 (2018)
  številka: 6 (2018)
  številka: 7 (2018)
  številka: 8 (2018)
  številka: 9 (2018)
  številka: 10 (2018)
  številka: 11 (2018)
  številka: 12 (2018)
  Z novimi tehnologijami odslej lažje do učinkovitega čiščenja voda in zraka z ozonom (letn. 67, 2018)
  5. Slovenski geološki kongres (letn. 67, 2018)
  Zemeljski plazovi pri ocenjevanju nevarnosti zaradi delovanja drobirskih tokov (letn. 67, 2018)
  BIMpogovori (letn. 67, 2018)
  18. Šukljetov dan (letn. 67, 2018)
  Akad. prof. dr. Peter Fajfar izvoljen za člana NAE (letn. 67, 2018)
  Modeliranje števila smrtnih žrtev pri porušitvi stavbe (letn. 67, 2018)
  28. Mišičev vodarski dan 2017 (letn. 67, 2018)
  Urejanje deponij zemeljskega materiala na vodnih in priobalnih zemljiščih ter erozijskih in plazljivih območjih (letn. 67, 2018)
  Merjeni in izračunani fotobiološki učinki odbite svetlobe na ljudi (letn. 67, 2018)
  Dvižni most v Gdansku (Poljska) - projekt in izvedba (letn. 67, 2018)
  Fazno spremenljive snovi (PCM) in njihova uporaba v stavbah (letn. 67, 2018)
  Posvet o rekonstrukcijah objektov z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti (letn. 67, 2018)
  Vodenje prometa s spremenljivimi omejitvami hitrosti z uporabo kontinuitetnih makroskopskih modelov (letn. 67, 2018)
  Vpliv visokotemperaturnega lezenja jekla na požarno odpornost vijačenih jeklenih konstrukcijskih sistemov (letn. 67, 2018)
  Onesnaženost podtalnice na območju črpališč Ljubljanskega vodovoda (letn. 67, 2018)
  MINLP-optimiranje sovprežnega stropnega sistema z elastično odpornostjo nosilca (letn. 67, 2018)
  Posvet 3. razvojna os (letn. 67, 2018)
  Realna ocena vrednosti projekta drugi tir železniške povezave Divača-Koper in odgovorno vodenje infrastrukturne investicije (letn. 67, 2018)
  Modeliranje gorivnih celic (letn. 67, 2018)
  Cestna povezava Hongkong-Zhuhai-Macau Hong kong-Zhuhai-Macau bridge (letn. 67, 2018)
  Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Novo mesto v letu 2018 (letn. 67, 2018)
  Izkušnje revidenta, preglednika in projektanta s področja jeklenih konstrukcij (letn. 67, 2018)
  Utrjevanje stavb s križno lepljenimi lesenimi ploščami (letn. 67, 2018)
  Možne rešitve za izboljšanje obstoječih dvopasovnih krožnih križišč v prometno varnejše in pretočnejše oblike (letn. 67, 2018)
  Matična sekcija gradbenih inženirjev išče sodelavce pri izvedbi projektnih natečajev (letn. 67, 2018)
  Mejna analiza nosilnosti temeljnih tal pod plitvimi temelji po teoremu zgornje vrednosti (letn. 67, 2018)
  Vpliv modeliranja opečnih polnil v analizi potresnega obnašanja armiranobetonskih okvirjev (letn. 67, 2018)
  Kakšna bo prihodnost gradbenega inženirstva v Sloveniji? (letn. 67, 2018)
  Postopki za določitev požarne odpornosti prednapetih votlih plošč (letn. 67, 2018)
  Potresni odziv večetažnih strižnih zidanih sten in učinek utrjevanja s kompozitnimi oblogami (letn. 67, 2018)
  Analiza vpliva razpokanosti na togost upogibno obremenjenega ojačanega betonskega nosilca z modelom razmazane razpoke (letn. 67, 2018)
  BIM pri projektiranju mostov (letn. 67, 2018)
  Evropsko leto gradbenih inženirjev 2018 (letn. 67, 2018)
  Stroškovno optimalno terminsko planiranje gradbenih projektov z mešanim celoštevilskim nelinearnim programiranjem (letn. 67, 2018)
  Ločni most za pešce in kolesarje čez avtocesto A2 pri izvozu Kranj vzhod (letn. 67, 2018)
  Vabimo vas k sodelovanju v projektni skupini - ženska sekcija (letn. 67, 2018)
  Svetovni gradbeni forum 2019 - Odpornost stavb in infrastrukture (letn. 67, 2018)
  Razvoj leseno-steklenega fasadnega panela po načelu fasade z dvojnim ovojem (letn. 67, 2018)
  Galerija Cukrarna (letn. 67, 2018)
  Trajnostna inovativnost gradnje in bivanja v Gornji Radgoni od 4. do 7. aprila 2018 (letn. 67, 2018)
  39. Zborovanje gradbenih konstruktorjev (letn. 67, 2018)
 12. 2019
   17