Hladnikia

 1. 1993
   8

 2. 1994
   11

 3. 1995
   10

 4. 1996
   12

 5. 1997
   8

 6. 1998
   6

 7. 2001
   21

  številka: 11 (2001)
  številka: 12/13 (2001)
  Prispevek k poznavanju razširjenosti nekaterih redkih in endemičnih taksonov v Sloveniji (številka: 11, 2001)
  Prispevek k flori Breginjskega kota (številka: 11, 2001)
  Nomenclatural notes to the 3rd edition of Mala flora Slovenije (1999) (številka: 11, 2001)
  Vegetacijska podoba vrste Schoenus ferrugineus L. v Sloveniji (številka: 12/13, 2001)
  Prispevek k sinsistematiki asociacije Isopyro-Fagetum Košir 1962 (številka: 12/13, 2001)
  Pokljuška smrekova barja - prispevek k pestrosti gozdnatega prostora (številka: 12/13, 2001)
  Inicialne združbe na prodiščih reke Nadiže v zahodni Sloveniji (asociacija Epilobio-Scrophularietum caninae W. Koch & Br.-Bl. ex Müller 1974) (številka: 12/13, 2001)
  Stjepan Horvatić i Gabrijel Tomažič - pionirji fitocenoloških istraživanja travnjaka u Sloveniji (številka: 12/13, 2001)
  Skupina smrdljičke (Geranium robertianum agg.) v Sloveniji (številka: 12/13, 2001)
  Vegetacijska raziskovanja G. Tomažiča na Notranjskem Snežniku (številka: 12/13, 2001)
  Flora kvadranta 0051/1 (Rovte, osrednja Slovenija) (številka: 12/13, 2001)
  Carex vulpina agg. v Sloveniji (številka: 12/13, 2001)
  Iris cengialti Ambr. (Iridaceae) in Slovenia - karyological analyses (številka: 12/13, 2001)
  Epilobium montanum L. in E. collinum C. C. Gmel. v Sloveniji (številka: 12/13, 2001)
  Življenje in delo botanika Gabrijela Tomažiča (1899-1977) (številka: 12/13, 2001)
  Kartiranje tipov ektomikorize po anatomski metodi in s primerjavo s PCR-RFLP vzorci eksikatov gliv iz mikoteke GIS (številka: 12/13, 2001)
  Ugotavljanje križancev doba (Quercus robur L.) in gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) z morfološko analizo listov (številka: 12/13, 2001)
  Vegetacija gozdnih posek na dinarskem visokem krasu (številka: 12/13, 2001)
  Združba z vrsto Festuca rubra kot dominantno vrsto na cestnih brežinah (številka: 12/13, 2001)
 8. 2002
   7

 9. 2003
   6

 10. 2004
   6

 11. 2005
   3

 12. 2006
   5

 13. 2007
   3

 14. 2008
   5

 15. 2009
   10

 16. 2010
   9

 17. 2011
   8

 18. 2012
   8

 19. 2013
   8

 20. 2014
   16

 21. 2015
   18

 22. 2016
   12

 23. 2017
   26

  številka: 39 (2017)
  številka: 40 (2017)
  Achnatherum calamagrostis (L.) P. Beauv. (številka: 39, 2017)
  Prof. dr. Vlado Ravnik (1924-2017) (številka: 39, 2017)
  Gozdar in fitocenolog Mitja Zupančič - petinosemdesetletnik in častni član Botaničnega društva Slovenije (številka: 39, 2017)
  Skupina latastega luka (Allium paniculatum agg.) v Sloveniji (številka: 39, 2017)
  Pregled nahajališč kranjskega jegliča (Primula carniolica Jacq.) v osrednjem delu njegovega areala (številka: 39, 2017)
  Dryopteris expansa (C. Presl.) Fraser-Jenkins & Jermy (številka: 39, 2017)
  Carex diandra Schrank (številka: 39, 2017)
  Ozkoklasi šaš (Carex strigosa Huds.) v Sloveniji (številka: 39, 2017)
  Razširjenost in razmnoževanje Davidove budleje (Buddleja davidii) v Sloveniji (številka: 40, 2017)
  Allium suaveolens Jacq. (številka: 40, 2017)
  Novosti v flori mahov Slovenije 3 (številka: 40, 2017)
  Botrychium matricariifolium (Retz.) Koch (številka: 40, 2017)
  Lastnosti populacije in ekološke razmere na rastišču vrste Asplenium adulterinum Milde v Sloveniji (številka: 40, 2017)
  Inula salicina L. (številka: 40, 2017)
  Floristične novosti iz Pomurja (SV Slovenija) (številka: 40, 2017)
  Potrditev uspevanja jetrenjaka Mannia triandra (Aytoniaceae) v Sloveniji (številka: 40, 2017)
  Marko Accetto (1936-2017) (številka: 40, 2017)
  Nova nahajališča vrst - New localities 40 (številka: 40, 2017)
  Heliosperma veselskyi subsp. iskense T. Wraber et M. Accetto (številka: 40, 2017)
  Fritillaria meleagris l. (številka: 40, 2017)
  Campanula justiniana Witasek C. linifolia Nathh. subsp. justiniana) (Witasek) Hayek (številka: 40, 2017)
  Artemisia annua L. (številka: 40, 2017)
  Terenske dejavnosti BDS v letu 2017 (številka: 40, 2017)
  Ophrys apifera var. trollii (Hegtschweiler) Rchb. fil. (številka: 40, 2017)
 24. 2018
   11

 25. 2019
   2

 26. 2020
   1