Slavia Centralis

 1. 2008
   18

 2. 2009
   42

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  Egy Gogol-szöveghely Puskin-hivatkozásáról (številka: 1, 2009)
  Podoba Primoža Trubarja v slovenski esejistiki (številka: 1, 2009)
  Mezi folklorem a uměním, mezi zeměmi a existencí (številka: 1, 2009)
  Proces adaptacji zapożyczeń językowych (številka: 1, 2009)
  Sytuacja językowa w Unii Europejskiej (številka: 1, 2009)
  Življenje in delo Jožefa Borovnjaka. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti, 2008. Zora, 55. 323 str. (številka: 1, 2009)
  Fonemy ś i ź w procesie różnicowania sztokawskiego obszaru językowego (številka: 1, 2009)
  Examples of constructions with the simple topological English prepositions in and at expressed in selected Slavic languages (številka: 1, 2009)
  Uspešnost sinhroniziranja nekaterih animiranih filmov z jezikoslovčevega vidika (številka: 1, 2009)
  Sloglish or the mixing/switching of Slovene and English in Slovene blogs (številka: 1, 2009)
  Jože Tomažič: monografija. Ur. Dragica Haramija. Maribor: Litera, 2006. 260 str. (številka: 1, 2009)
  Metafizika bede (številka: 1, 2009)
  Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine (številka: 1, 2009)
  Literarnozgodovinska in književnokritična refleksija madžarske književnosti po letu 1980 v slovenščini (številka: 1, 2009)
  Nyomárkay István: Rövid horvát és szerb nyelvtörténet (Kurze Geschichte des Kroatischen und des Serbischen). Budapest: ELTE Szláv Filológiai Tanszék, 2007. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. S. 292 (številka: 1, 2009)
  Medkulturna germanistika - program na stičišču treh dežel (številka: 1, 2009)
  Pokreti za obnovu jezika u srednjoj europi (številka: 1, 2009)
  Marko Jesenšek: The Slovene language in the Alpine and Pannonian language aria!. The history of the Slovene language. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2005. 365 str. (številka: 1, 2009)
  Odraz medjezikovnih stikov v prekmurskem besedju (številka: 1, 2009)
  Trpljenje nedolžnih in iskanje besede (od)rešitve v dramatiki Stanka Majcna (številka: 2, 2009)
  Poučevanje slovenskega jezika za Poljake v kognitivnem pristopu (številka: 2, 2009)
  Makedonija i nejzinite sosedi (številka: 2, 2009)
  Językowy świat małych ojcznyzn czyli słowiańskie pogranicza językowe (številka: 2, 2009)
  Dejavnosti in možnosti izoblikovanja jezika na madžarsko govorečem prostoru in proces Palást (številka: 2, 2009)
  Miejsce standardu burgenlandzkochorwackiego wśród języków indoeuropejskich (številka: 2, 2009)
  Raba tujk v mariborskih govorjenih medijih (številka: 2, 2009)
  Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P (številka: 2, 2009)
  Janusz Bańczerowski: A világ nyelvi képe. A világkép mint a valóság metaképe a nyelvben és a nyelvhasználatban. Budapest: Tinta Könyvkiadó. Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 86, 2008, 355 pp. (številka: 2, 2009)
  Slovenski jezik in Evropska zveza (številka: 2, 2009)
  Koroško mežiško narečje v luči novih glasoslovnih raziskav (številka: 2, 2009)
  Wpływ języka włoskiego na obecny kształt języka molizańskich Chorwatów (številka: 2, 2009)
  Mihaela Koletnik, Panonsko lončarsko in kmetijsko izrazje ter druge dialektološke razprave. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora 60), 2008, 258 str. (številka: 2, 2009)
  Ján Kollár avagy a szláv nemzet jó tulajdonságai? (številka: 2, 2009)
  Mirror image properties in human languages (številka: 2, 2009)
  Deveta dežela, podobi pojugoslovanske sedanjosti in antiutopična podoba (evropske?) prihodnosti (številka: 2, 2009)
  Literatura - kultura - (kon)tekst (številka: 2, 2009)
  Paralely mezi slovinským a českým dramatem 60. let (številka: 2, 2009)
  Róbert Kiss Szemán: "... Garázda emberek az etymologusok." Irodalmi tanulmányok. Budapest: ELTE BTK, Szláv Filólogiai Tanszék, 2008, 171 pp. (številka: 2, 2009)
  Kreacja mniejszości narodowościowych i problem identyfikaciji jednostki (številka: 2, 2009)
  Igre z mimezisom v poljski in slovenski prozi devetdesetih let (številka: 2, 2009)
 3. 2010
   33

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  Oblikoslovje v panonski narečni skupini (številka: 1, 2010)
  A new sociolinguistic taxonomy, 'cookbook', and immigrant communities (številka: 1, 2010)
  Processing methodology and dialectological aspects of the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms (minor place names) (številka: 1, 2010)
  Porabskoslovensko óvca 'osa', praslovanska sinonima *(v)osva, *(v)osa v slovenščini (številka: 1, 2010)
  The meaning function of the case particle shi in the Tsuken Island dialect of Japanese considered from the perspective of collocative relations (številka: 1, 2010)
  Computerisation of a corpus of personal correspondence spanning the 19th and 20th centuries (številka: 1, 2010)
  On the decay, preservation and restoration of imported Portugese Christian missionary vocabulary in the Kyushu district of Japan since the 16th century (številka: 1, 2010)
  Sociolinguistic and geolinguistic variation in the Basque language (številka: 1, 2010)
  Der Atlas der ungarischen Dialekte in Rumänien steht vor der Vollendung (številka: 1, 2010)
  Making paradigms of verbs and adjectives using a dialect corpus (številka: 1, 2010)
  Dialect materials in the Estonian etymological dictionary (številka: 1, 2010)
  S-shaped curve of phonological standardization (številka: 1, 2010)
  Besedje stare kmečke delovne šege na Koroškem - steljeraje (številka: 1, 2010)
  Prekmurje agricultural terminology in the Dolinsko region (številka: 1, 2010)
  Dvojinske in pluralizirane oblike v slovenskih narečjih (številka: 1, 2010)
  Theoretical and interpretative approaches to the Dictionary of Moravian and Silesian anoikonyms (številka: 1, 2010)
  Propriale und nichtpropriale Sprachareale (številka: 1, 2010)
  Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij (številka: 2, 2010)
  Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem (številka: 2, 2010)
  Temeljna načela i postupci u pretvaranju sirove dijalektološke građe u znanstveni rječnik (številka: 2, 2010)
  Izoglose v prekmurskem narečju (številka: 2, 2010)
  Cohesive means in Slovenian spontaneous dialectical conversations (številka: 2, 2010)
  Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji (številka: 2, 2010)
  Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne (številka: 2, 2010)
  Narék - izgubljen slovenski folklorni žanr (številka: 2, 2010)
  Le dialecte natal (številka: 2, 2010)
  Funkcionirovanie toponimov i etnonimov v reči litovcev Latvii (številka: 2, 2010)
  Point and find (številka: 2, 2010)
  Kako natančna je lahko transkripcija (številka: 2, 2010)
  Slovene regional atlases (številka: 2, 2010)
  Regionalna lingvistična atlasa (številka: 2, 2010)
 4. 2011
   32

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Trubarovi imaginarni čitatelji (številka: 1, 2011)
  Slavic *mokr', Irish ainmech 'wet, rain' (številka: 1, 2011)
  Resnica v avtobiografiji (številka: 1, 2011)
  Katalin Kroo: Intertekstual'naja poetika romana I. S. Turgeneva "Rudin" ... (številka: 1, 2011)
  Lukács István: A passióhagyomány a Horvát irodalomban ... (številka: 1, 2011)
  Indo-European 'ego', Slavic ja = Runic ek, and Celtic O (številka: 1, 2011)
  Podobe modernosti v prvencu Janka Silana Čuki (številka: 1, 2011)
  Skladenjske posebnosti slovenščine v razmerjih glagol - vezljivost - stavčni vzorec (številka: 1, 2011)
  Vig István: Horvát nyelvtan. Budapest: ELTE, BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2008 ... (številka: 1, 2011)
  Anton Martin Slomšek, Djanje svetnikov božjih - vzgoja duha, kultura srca in govora v novoslovenskem knjižnem jeziku sredi 19. stoletja (številka: 1, 2011)
  O tęsknotach poety (številka: 1, 2011)
  Translation as the mutual reflection of neighbouring nations (številka: 1, 2011)
  Poročilo z Dnevov Maksa Pleteršnika: Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja. Pišece, 13. in 14. 9. 2010 (številka: 1, 2011)
  Przekłady Literatur Słowiańskich. Tom 1, część 1, Wybory translatorskie 1990-2006 ... (številka: 1, 2011)
  Saša Jazbec: Man taucht in eine andere Welt ein ... (številka: 1, 2011)
  Vidobraženja istorii ta kul'turi narodu v slovotvoreni ... (številka: 1, 2011)
  Mladen Pavičić (szerk.): Szlovén irodalmi antológia III ... (številka: 1, 2011)
  Bernard Rajh: Gúčati po antujoško. Gradivo za narečni slovar severozahodnoprleškega govora ... (številka: 1, 2011)
  Accent matters. Papers on Balto-slavic accentology. Edited by Tijmen Pronk and Rick Derksen (številka: 2, 2011)
  K problematice současného úzu paroxytonického přízvuku v mluvě západních a jižních Čech (številka: 2, 2011)
  Marica Nadlišek Bartol in njeno literarno delo (številka: 2, 2011)
  Disturbing the balance - Woody Allen reads Dostoyevsky (številka: 2, 2011)
  Carmen Mellado Blanco (ur.): Theorie und Praxis der idiomatischen Wörterbücher. Tübingen: 2009. Lexicographica. Series Maior; 135. VI+255 str. (številka: 2, 2011)
  Slovensko špranja in sorodno (številka: 2, 2011)
  Rise of the composite present perfect tense in Polish with the verb mieć 'to have' as an auxiliary (številka: 2, 2011)
  Jerica Snoj: Metafora v leksikalnem sistemu. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010. (Zbirka Linguistica et philologica, 24), 213 str. (številka: 2, 2011)
  Language, ideology and politics in Croatia (številka: 2, 2011)
  Egzistencijalistički nadahnuta lirika u Hrvatskoj, Sloveniji i Mađarskoj (številka: 2, 2011)
  Barbara Kryžan-Stanojević (ur.): Inovacije u slavenskim jezicima. Zagreb: Biblioteka Srednje Europe, 2011, 153 str. (številka: 2, 2011)
  Pregled slovenske esejistike na temo slovenske literarne ustvarjalnosti (številka: 2, 2011)
 5. 2012
   26

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  Authorship attribution (številka: 1, 2012)
  Pregled dosežkov madžarske slovenistike po letu 1990 (številka: 1, 2012)
  Elena Koriakowceva (ur.): Aktualne problemy komparatystyki słowiańskiej: teoria i metodologia badań lingwistycznych. Siedlice: Uniwersytet przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach, 2010. 255 str. (številka: 1, 2012)
  The Bosnian-Croatian-Serbian adnominal possessive dative at the syntax-pragmatics interface (številka: 1, 2012)
  Breda Pogorelec: Stilistika slovenskega knjižnega jezika. Jezikovni spisi II. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 362 str. (številka: 1, 2012)
  Barbara Kryżan-Stanojević: Lice i naličje jezične globalizacije. Zagreb: Srednja Evropa, 2009. 159 str. (številka: 1, 2012)
  22. slovenski slavistični kongres, Slavistika v regijah - Maribor, Univerza v Mariboru, 29. 9.-1. 10. 2011 (številka: 1, 2012)
  Russian borrowings in the Volga German dialect in Russel County, Kansas (številka: 1, 2012)
  Legitimizacija imaginarnog i subverzija povijesnog u romanesknom diskursu Dževada Karahasana, Milorada Pavića i Jasne Horvat (številka: 1, 2012)
  Vezljivost glagolov védenja v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 2012)
  Matjaž Klemenčič: Zgodovina skupnosti slovenskih Američanov v Pueblu, Kolorado. (številka: 1, 2012)
  Marko Jesenšek: Prekmuriana. Fejezetek a szlovén nyelv történetéből. Budapest: Balassi Kiadó. Opera Slavica Budapestinensia. Linguae Slavicae. 230. p. (številka: 1, 2012)
  Pomen in vpliv novih lingvističnih spoznanj Ferdinanda de Saussurja (številka: 1, 2012)
  Slovanska filologija v dialogu med Matijem Murkom in Jiříjem Polívko (številka: 1, 2012)
  Frederik Kortlandt: Selected writings on Slavic and general linguistics. Rodopi, Amsterdam/New York, NY 2011, 470 pp. (številka: 2, 2012)
  A közelmúlt magyar irodalmi kroatisztikája (številka: 2, 2012)
  István Szépfalusi, Ottó Vörös, Anikó Beregszászi, Miklós Kontra: Madžarski jezik v Avstriji in Sloveniji (številka: 2, 2012)
  O propozicijskosti prislovov v slovenščini (z vidika slovanskega jezikoslovja) (številka: 2, 2012)
  Slavic-Albanian language contact (številka: 2, 2012)
  ELDIA Regionális konferencia Bécsben (2012. szeptember 25. Aula am Universitätscampus) (številka: 2, 2012)
  Silvija Borovnik: Književne študije. O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji. (številka: 2, 2012)
  Lexicalisation patterns of rendering path descriptions in Polish translation from English (številka: 2, 2012)
  Metafore iz grško-rimskega sveta v delih slovenskega pisatelja Alojza Rebule (številka: 2, 2012)
  Medbesedilni vidik Jančarjevih romanov Drevo brez imena in To noč sem jo videl (številka: 2, 2012)
 6. 2013
   22

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  Konferenca o poučevanju južnoslovanskih jezikov in književnosti (številka: 1, 2013)
  Motiv identitete v romanih Frančiška in Prijateljstvo pisatelja Fulvia Tomizze (številka: 1, 2013)
  Troubling talk (številka: 1, 2013)
  Fonološki opis govora grada Gerovo (prema zapisu Božidara Finke) (številka: 1, 2013)
  Stefan Michael, Newerkla. Sprachkontakte Deutsch-Tschechisch-Slowakisch (številka: 1, 2013)
  Sioranove vježbe nepokornosti (številka: 1, 2013)
  Fonološki opis govora Dovjega (številka: 1, 2013)
  Značilnosti krajše proze slovenskih književnic (številka: 1, 2013)
  Apokaliptično dojemanje stvarnosti v drami Mihaila Bulgakova Beg (številka: 1, 2013)
  Mednarodna znanstvena konferenca 200-letnica rojstva Franca Miklošiča in Miklošičeva monografija. Ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ur. Marko Jesenšek. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 2013. 487 str. (številka: 2, 2013)
  Grammaticalization, lexicalization, and frequency (številka: 2, 2013)
  Život i stvaralaštvo Drage Gervaisa u hrvatsko-slovenskom kontekstu (številka: 2, 2013)
  Gerhard Neweklowsky: Der Gailtaler slowenische Dialekt Feistritz an der Gail/Bistrica na Zilji und Hohenthurn/Straja vas. Klagenfurt: Drava, 2013. 180 str. (številka: 2, 2013)
  Janez Vrečko: Srečko Kosovel. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, 13). (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, 247). 555 str. (številka: 2, 2013)
  Empirične paremiološke raziskave tipov ekvivalentnosti in suprasemantičnih razlik v slovenščini in slovaščini (številka: 2, 2013)
  Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora; 90). 390 str. (številka: 2, 2013)
  Vojko Gorjanc: Slovensko tolmačeslovje. Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 240 str. (številka: 2, 2013)
  Lenka Vaňková et al.: Emotionalität in deutschen und tschechischen Medientexten. Ostrava, Universitas Ostraviensis, 2012, 207 str. (številka: 2, 2013)
  A deontológiai prioritás (številka: 2, 2013)
  Pismi Vilka Novaka s komentarjem (številka: 2, 2013)
 7. 2014
   34

  številka: 1 (2014)
  Idilični prostori kot drugi prostori v pripovedni prozi Pavline Pajk (številka: 1, 2014)
  Saskia Pronk-Tiethoff. The Germanic loanwords in Proto-Slavic (= Leiden Studies in Indo-European 20). Amsterdam - New York, NY: Rodopi, 2013. 316 seiten (ISBN 978-90-420-3732-8) (številka: 1, 2014)
  Alma Karlin - svojevrstna pisateljska osebnost (številka: 1, 2014)
  Zasidranost pregovorov v besedišču govorcev slovenskega jezika (številka: 1, 2014)
  Diachrone und synchrone Aspekte von Personal-, Possesiv- und Demonstrativpronomina in der Slawia (številka: 1, 2014)
  Otsubstantivnye imena dejstvija s formantami otglagol'nyh nomina actionis v covremennyh ruskom i pol'skom jazykah (številka: 1, 2014)
  Genetolingvistična klasifikacija vzhodnoslovanskih jezikov (številka: 1, 2014)
  Miran Štuhec: Žive besede in prodorne misli. Antologija slovenske esejistike prve polovice 20. stoletja. Ljubljana, Študentska založba. 2013. (Zbirka Beletrina) (številka: 1, 2014)
  Besedotvorni tematski blok na petnajstem mednarodnem slavističnem kongresu v Minsku (2013) (številka: 1, 2014)
  Jožica Čeh Steger: Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914-1923. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2010 (Zora, 69) (številka: 1, 2014)
  Avgust Pavel: Prekmurska slovenska slovnica. Vend nyelvtan. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora; 100). 474 str. (številka: 1, 2014)
  Slovesnost ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah 2. oktobra 2014 (številka: 2, 2014)
  Pred izidom druge izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika in odprtjem slovarskega spletišča Fran (številka: 2, 2014)
  Glasoslovni in oblikoslovni podatki v splošnem razlagalnem slovarju (številka: 2, 2014)
  O vlogi slovenščine kot jeziku znanosti (številka: 2, 2014)
  Sprotni slovar slovenskega jezika (številka: 2, 2014)
  Nenad Memić: Rječnik germanizama i austrijacizama u bosanskome jeziku. Sarajevo: Connectum, 2014., 285 stranica (ISBN 978-9958-29-059-6) (številka: 2, 2014)
  V slovarju o slovarju od Pleteršnika do SSKJ (številka: 2, 2014)
  Remnants of Serbo-Croatian lexis in present-day Croatian (številka: 2, 2014)
  Kozjansko-bizeljsko narečje - glasoslovje pišečkega govora (številka: 2, 2014)
  Elke Hentschel, Theo Harden: Einführung in die germanistische Linguistik. Bern etc., Peter Lang, 2014, 238 str. ISBN 978-0343-1740-5 (print), ISBN 978-3-0353-0640-8 (eBook) (številka: 2, 2014)
  Medpropozicijskost z vidika družljivosti glagolov oz. povedkov (številka: 2, 2014)
  Inojazyčnye resursy sovremennogo ukrainskogo slovoobrazovanija (številka: 2, 2014)
  Ksenija Vidmar Horvat: Zamišljena mati: spol in nacionalizem v kulturi 20. stoletja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Zbirka Razprave FF) (številka: 2, 2014)
  Frazemi in pregovori v slovenskih splošnih in specializiranih slovarjih (s poudarkom na slovarjih 19. stoletja) (številka: 2, 2014)
  Slavnostni govor ob 20-letnici Pleteršnikovega muzeja v Pišecah (številka: 2, 2014)
  Vprašanja o gradivu za slovar (številka: 2, 2014)
  65-jähriges Jubiläum von Ludwig Karničar (številka: 2, 2014)
  The historical accentuation of masculine nouns in Čakavian and Štokavian Dalmatian dialects in light of Deanović's Lingvistički atlas Mediterana (številka: 2, 2014)
  Moje izkušnje s slovaropisjem (številka: 2, 2014)
  Peta mednarodna konferenca CADAAD v Budimpešti (številka: 2, 2014)
  Red. prof. dr. Emil Tokarz - sedemdesetletnik (številka: 2, 2014)
  Slovenski esej (številka: 2, 2014)
 8. 2015
   31

  Splošna leksika in večpodročni termini v govoru turizma (številka: 1, 2015)
  Težave pri prevajanju svetniških imen (številka: 1, 2015)
  Potrč v Pleteršnikovem slovarju (roman Na kmetih, 1954) (številka: 1, 2015)
  Pravopisno slovaropisje na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (številka: 1, 2015)
  Terminologišče - kraj, kjer terminolog išče (številka: 1, 2015)
  Tvorjenke s pomenom nosilnika lastnosti v novejšem slovenskem besedju (na primeru NSL in SNB) (številka: 1, 2015)
  Prekmurski členki v Pleteršnikovem slovarju (številka: 1, 2015)
  Prekmursko besedje za gospodarska poslopja, kmečko dvorišče in kmečka opravila v Pleteršnikovem slovarju (številka: 1, 2015)
  Živalski frazemi v štajerskem južnopohorskem narečju (številka: 1, 2015)
  SSKJ2 (številka: 1, 2015)
  Slovensko slovaropisje in kritika (številka: 1, 2015)
  Razvoj slovenske paremiologije in paremiološke terminologije (številka: 1, 2015)
  Slovar členkov kot živa vez med besedilom in slovarjem (številka: 1, 2015)
  Prvi Slovar makedonskega knjižnega jezika s stališča kodifikacije makedonskega jezika (številka: 1, 2015)
  Vše ztratilo dřívější samozřejmost - existenciální prvky v rané povídkové tvorbě Karla Čapka (Boží muka, Trapné povídky) (številka: 2, 2015)
  Tvorčestvo M. Ju. Lermontova: motivy, temy, perevody. Ur. Natalia Kaloh Vid. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 107). 229 str. (številka: 2, 2015)
  Poročilo z mednarodne znanstvene konference Manjšalnice v slovanskih jezikih: oblika in vloga (številka: 2, 2015)
  Slovenski film v sliki, glasbi in besedi. Ur. Marko Jesenšek. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 2015. 334 str. (številka: 2, 2015)
  Jezični slojevi i struktura međimurske hidronimije (številka: 2, 2015)
  Feri Lainšček: Mislice, desejt pravlic. Murska Sobota: Društvo za humanistična vprašanja Argo, Digitalni tisk. 2014. 101 str. (številka: 2, 2015)
  Róbert Kiss Szemán: Slovanský Goethe v Pešti. Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů (A Slavonic Goethe in Hungary. Ján Kollár and National Emblematism of Central European Slavs). Praha: Akropoli., 2014. 210 s. (številka: 2, 2015)
  Poročilo o projektu Meseci ustvarjalnosti M. J. Lermontova na univerzah v Sloveniji in mednarodnem znanstvenem simpoziju Mihail Lermontov v globalnem diskurzu (številka: 2, 2015)
  Negotiating linguistic identity and belonging in Europe (= Nationalism across the Globe 14). Eds. Virve-Anneli Vihman and Kristiina Praakli. Frankfurt am Main et al.: Peterl Lang. 2013. 354 pages (številka: 2, 2015)
  A magyarországi makedonisztika (številka: 2, 2015)
  Vloga moških oblačil v jaromeščanskem ambientu Kersnikovih romanov Ciklamen in Agitator (številka: 2, 2015)
  Značilnosti poezije osrednjih slovenskih pesnikov in pesnic, rojenih po letu 1970 (številka: 2, 2015)
  Sanje: izbrano delo Lermontova. Ur. Kristina Kočan in Natalia Kaloh Vid. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 104). 263 str. (številka: 2, 2015)
  Alenka Jensterle Doležal: Avtor, tekst, kontekst, komunikacija. Poglavja iz slovenske moderne, Maribor: Mednarodna založba Filozofske fakultete, 2014(Mednarodna knjižna zbirka Zora, 103), 417 str. (številka: 2, 2015)
  Slovenski jezik na stičišču več kultur. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti (Zora; 102). 378 str. (številka: 2, 2015)
  Leopold Volkmer. Prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem. Ur. Marko Jesenšek. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 106). 225 str. (številka: 2, 2015)
  Čiji je kaj? (številka: 2, 2015)
 9. 2016
   24

  Simona Pulko in Melita Zemljak Jontes: Slovensko ali knjižno - kako je prav? Maribor: Aristej, Slavistično društvo Maribor, 2015. 152 str. (številka: 1, 2016)
  Rojena v narečje. Akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici. Uredil Marko Jesenšek. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015 (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 114). 727 str. (številka: 1, 2016)
  Marko Jesenšek: Poglavja iz zgodovine vzhodnoštajerskega jezika. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 110). 389 str. (številka: 1, 2016)
  Early Slavic short and long o and e (številka: 1, 2016)
  Karel Gadányi - dobitnik medalje za zasluge (številka: 1, 2016)
  Velimir Piškorec uz suradnju Sanje Janković: Tomo Maretić na raskrižju filologije i jezične politike. Zagreb: Udruga zagrebačkih esperantista, 2015., 116 str. (številka: 1, 2016)
  Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Ur. Alenka Jensterle-Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 569 str. (številka: 1, 2016)
  Jožica Čeh Steger: Ekokritika in literarne upodobitve narave. Maribor: Založba Litera, 2015. 349 str. (številka: 1, 2016)
  Hungarian parallels to the anecdotal style of Švejk (številka: 1, 2016)
  Prevedeni (mikro)svetovi (številka: 1, 2016)
  Marjan Krašna: Izobraževanje v digitalnem svetu. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 108). 146 str. (številka: 1, 2016)
  Okazionalizmi u hrvatskome jeziku na internetu (številka: 1, 2016)
  60 let red. prof. dr. Matjaža Klemenčiča (številka: 1, 2016)
  Mihaela Koletnik: Medjezikovni stiki v besedju iz pomenskega polja kmetija v slovenskogoriškem narečju. Maribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2015. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 109). 350 str. (številka: 1, 2016)
  "Naš slovenski jezik je največji zaklad, kar nam jih je Bog dal" (Stanislav Škrabec) (številka: 2, 2016)
  Protestantizem včeraj, danes in jutri. Ur. Franc Kuzmič ... (številka: 2, 2016)
  Fonološke baze suškega govora - 120 let po izidu Macedonische Studien (1896) Vatroslava Oblaka (številka: 2, 2016)
  Nerazumna prizadevanja za anglizacijo slovenskega visokega šolstva (številka: 2, 2016)
  Slovenščina samoumevna (številka: 2, 2016)
  Petinosemdeset let profesorice dr. Martine Orožen (številka: 2, 2016)
  Izjava Slavističnega društva Slovenije (številka: 2, 2016)
  Ob zagovoru slovenščine (številka: 2, 2016)
  Sem slovenistka, sem nacionalistka, sem idealistka, sem --- (številka: 2, 2016)
  Izjava za slovenščino in internacionalizacijo visokega šolstva (številka: 2, 2016)
 10. 2017
   20

  Jernej B. Kopitar and the grammar book of Ignac Kristijanović (številka: 1, 2017)
  Rozmywanie granic (številka: 1, 2017)
  Kritika modernizma pri Nikoli Šopu in Gregorju Strniši skozi prizmo perenialistične šole (številka: 1, 2017)
  V labyrintu možností prózy Karla Čapka (številka: 1, 2017)
  Apokaliptičeskaja alljuzija kak strukturoobrazujuščij komponent v povesti M. A. Bulgakova "Rokovye jajca" (številka: 1, 2017)
  Frazemi s poimenovanji za domače živali v notranjskem zagorskem govoru (številka: 1, 2017)
  Sodobni pristop k jezikovnemu svetovanju v gledališču na Slovenskem (številka: 1, 2017)
  Slavica v české řečí (številka: 1, 2017)
  70 let profesorice Božene Tokarz, dopisne članice Slovenske akademije znanosti in umetnosti (številka: 1, 2017)
  Brezmejno madžarsko jezikoslovje (številka: 1, 2017)
  Prekmurski pisatelji v 18. stoletju (številka: 1, 2017)
  Grafični evfemizmi v računalniško posredovani komunikaciji (številka: 2, 2017)
  Interpretationen der Aufklärung in zeitgenössischen ungarischen historischen Romanen (številka: 2, 2017)
  Minority writing (številka: 2, 2017)
  Nastanak frazema putem semantičkih figura (številka: 2, 2017)
  Az illír mozgalom magyar kötődései - horvát szemmel I. (številka: 2, 2017)
  Alenka Jensterle Doležal: Ključi od labirinta: o slovenski poeziji. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. 2017. (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 122). 267 str. (številka: 2, 2017)
  Joop van der Horst, 2016: Propast standardnoga jezika. Mijena u jezičnoj kulturi zapadne Evrope. Zagreb: Srednja Europa, 258 str. (številka: 2, 2017)
  Stojan Bračič, Mateja Petrovčič (Hg.): Partikeln Überall. Deutsch - Slowenisch - Chinesich. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete 2017, 134 str. (številka: 2, 2017)
  Slovenistika 10. Zbornik predavanj. Ur. Mária Bajzek Lukácsné. Budimpešta: ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék. 230 str. (številka: 2, 2017)
 11. 2018
   33

  številka: 2 (2018)
  Slavia Centralis - ob 10. obletnici izhajanja (številka: 1, 2018)
  Osvežitev spomina na znamenite Slovence v Gradcu (številka: 1, 2018)
  Avtobiografija, potopis, avtobiografska potopisna in fiktivna proza Alme Karlin (številka: 1, 2018)
  Alojzija Zupan Sosič: Teorija pripovedi. Maribor: Litera. 2017. (Knjižna zbirka Znanstvena literatura). 451 str. (številka: 1, 2018)
  Sedmi mednarodni znanstveni sestanek Slovenski dialekti v stiku (2018) (številka: 1, 2018)
  (Ne)omejenost tvorbe feminativov v slovenščini (številka: 1, 2018)
  Marija Jurić Pahor: Das Gedächtnis des Krieges. Die Isonzofront in der Erinnerungsliteratur von Soldaten und Zivilisten. Klagenfurt/Celovec: Hermagoras Verlaag!/Mohorjeva založba, 2017, 444 str. (številka: 1, 2018)
  Prevajanje pri pouku tujega jezika (številka: 1, 2018)
  Prva dijalektologija crnogorskoga jezika (Adnan Čirgić, Dijalektologija crnogorskoga jezika, FCJK, 2017) (številka: 1, 2018)
  V življenju ni naključij, s pravim ključem se odpirajo novi prostori (številka: 1, 2018)
  Pater Oton Škola in njegov rokopisni slovar Pronouncing Dictionary - English and German (1839) (številka: 1, 2018)
  Az illír mozgalom magyar kötődései - horvát szemmel II. (številka: 1, 2018)
  Uporabnik jezikovnih virov in orodij kot objekt ali subjekt jezikovne politike? - področje prevajanja in tolmačenja (številka: 2, 2018)
  Pravorečna problematika s splošnoslovaropisnega vidika (številka: 2, 2018)
  Raba jezika v upravnih postopkih - med teorijo in prakso (številka: 2, 2018)
  Slovenščina kot učni jezik in jezik sporazumevanja v slovenskem šolstvu (številka: 2, 2018)
  Normativni opis in jezikovna standardizacija v aktualnem jezikovnopolitičnem okviru - dokumenti in realnost (številka: 2, 2018)
  Raziskanost narečne slovenščine (številka: 2, 2018)
  Jezikovna uredniška politika in slovenski radijski mediji (številka: 2, 2018)
  Jezik (govor) v slovenskih gledališčih in jezikovna politika (številka: 2, 2018)
  Slovensko pravorečje kot samostojna kodifikacijska knjiga? (številka: 2, 2018)
  Spletna slovenščina pri Slovencih v Nemčiji (številka: 2, 2018)
  Jezikovna politika Republike Slovenije in potrebe uporabnikov (številka: 2, 2018)
  Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika (številka: 2, 2018)
  Dostopnost Ustave RS za ljudi z motnjami v duševnem razvoju - dileme in izzivi (številka: 2, 2018)
  Pogled na slovensko jezikovno krajino (številka: 2, 2018)
  Obravnava skladnje pri pouku slovenščine v tretjem triletju osnovne šole, v gimnaziji ter srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju (številka: 2, 2018)
  Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja gluhih otrok v slovenskem šolskem sistemu (številka: 2, 2018)
  Slovenščina v visokem šolstvu (številka: 2, 2018)
  Osrednji literarni muzej kot pospeševalec literarnega turizma v Sloveniji (številka: 2, 2018)
  Slovenska jezikovna infrastruktura kot jezikovnopolitično vprašanje (številka: 2, 2018)
  Nacionalni jeziki v EU (številka: 2, 2018)
 12. 2019
   45

  številka: 2 (2019)
  Knjižni jezik zožiti na jezikovni standard?! (številka: 1, 2019)
  Protestantizem in deliberacija (številka: 1, 2019)
  O propovijedima iz Postile (1568) Antuna Dalmatina i Stipana Konzula (številka: 1, 2019)
  Skladenjske razlike v katekizmih slovenskih in hrvaških reformatorjev (številka: 1, 2019)
  Frazni glagoli v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja (številka: 1, 2019)
  Protestantyzm a ekumenizm (številka: 1, 2019)
  Madžari o reformaciji v Slovenski krajini (številka: 1, 2019)
  Reformacja na Śląsku Cieszyńskim w kontekście miejscowej sytuacji językowej (številka: 1, 2019)
  Husitizem na Češkem (številka: 1, 2019)
  Literarnozgodovinska recepcija Primoža Trubarja (številka: 1, 2019)
  Prekmurske protestantske pesmarice od Mihaela Severa do Janoša Kardoša (številka: 1, 2019)
  Urach - južnoslavenski prevoditeljskii izdavački projekt u doba reformacije (številka: 1, 2019)
  Poimenovanja Turkov in muslimanov pri Trubarju in drugih protestantskih piscih 16. stoletja (številka: 1, 2019)
  Podoba reformacije v slovenskem pripovedništvu na prelomu iz 19. v 20. stoletje s posebnim ozirom na Tavčarja (številka: 1, 2019)
  Reformacija i Sveta Gora Atonska - jedno srpsko svedočanstvo (številka: 1, 2019)
  Na okraj české reformace (številka: 1, 2019)
  Reprezentacija protestantov ("luterancev") v zgodovinskih tekstih Ivana Tavčarja (številka: 1, 2019)
  Protestantska knjižna tradicija in normiranje slovenskega (govorjenega) jezika (številka: 1, 2019)
  Narečne prvine v evangeličanskem Düševnem listu (številka: 1, 2019)
  Verska in jezikovna raznolikost in (ne)strpnost v 18. stoletju - ziljski (podtalni) protestanti na prehodu v tolerančno obdobje (številka: 1, 2019)
  Reformacija na Slovenskem (številka: 1, 2019)
  "Luthera vöposlühnenje" - nova najdba iz evangeličanskega župnišča v Murski Soboti (številka: 1, 2019)
  Beseda in Zakrament v reformatorični Lutrovi teologiji (številka: 1, 2019)
  Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji (številka: 1, 2019)
  Trst, Bonomo in reformacija (številka: 1, 2019)
  Neslovnični kvalifikatorji in kvalifikatorska pojasnila v zgodovinskem slovaropisju (številka: 1, 2019)
  Van vroegchristelijk tot seculier universalisme en tolerantie bij Slavoj Žižek en Stefan Hertmans (številka: 1, 2019)
  Poskus širjenja protestantizma med gradiščanskimi Hrvati (številka: 1, 2019)
  Die Klagenfurter "Landschaftsschule" als geistig-kulturelles Zentrum des Kärntner Protestantismus (številka: 1, 2019)
  Trubarjev in Dalmatinov svetopisemski prevod po vzoru Lutrove prevajalske strategije "rem tene, verba sequentur" (številka: 1, 2019)
  Besede slovesa (številka: 2, 2019)
  Razstava o Ivanu Cankarju Romal sem po široki cesti (številka: 2, 2019)
  Pri mojih durih čaka smrt (številka: 2, 2019)
  Konstrukcija ženskog identiteta u poeziji Tina Ujevića (številka: 2, 2019)
  In memoriam (številka: 2, 2019)
  "What is the best language for Eastern Europe?" (številka: 2, 2019)
  Projekt Slovenščina na dlani (številka: 2, 2019)
  Ob sedemdesetletnici dopisnega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Ludvika Karničarja (številka: 2, 2019)
  Spodbujanje družinskega branja v otrokovem predšolskem obdobju (številka: 2, 2019)
  Neozapozyčennja v ukrains'komu futbol'nomu internet-dyskursi (številka: 2, 2019)
  Postcolonial identity in Yurii Andrukhovych's poetry (številka: 2, 2019)
  Kulturistike - kulturološka branja beletristike (številka: 2, 2019)
  Ivan Cankar v medkulturnem prostoru. Ob stoti obletnici Cankarjeve smrti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018 (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 126), 430 str. (številka: 2, 2019)
  Projekt Etymologického slovníku české a slovenské vinohradnické a vinařské terminologie (številka: 2, 2019)
 13. 2020
   20

  Dialect in poetic translations (številka: 1, 2020)
  Marko Jesenšek, 2018: Prekmurski jezik med knjižno normo in narečjem. Maribor: Univerzitetna založba Univerze. (številka: 1, 2020)
  V zeleni drželi zeleni breg: studies in honor of Marc L. Greenberg. Ed. Stephen M. Dickey and Mark R. Lauersdorf. Bloomington, Indiana: Slavica Publishers, 2018. 395 pp. (številka: 1, 2020)
  Ob petinosemdesetletnici Franceta Novaka (številka: 1, 2020)
  Kozmopolitizem kot identiteta Aleša Debeljaka (številka: 1, 2020)
  Sedemdeset let jezikovne zgodovinarke Majde Merše (številka: 1, 2020)
  The Slovenian language, literature and teaching of Slovenian language research project (številka: 2, 2020)
  Slovensko jezikoslovje, književnost in poučevanje slovenščine. Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja. Veliki madžarsko-slovenski spletni slovar. Ur. Marko Jesenšek. (številka: 2, 2020)
  Mladinska dela štirih literarnih ustvarjalcev, članov mariborske peterice (številka: 2, 2020)
  Primerjalni frazemi z zoonimnimi sestavinami v prekmurskem narečju in makedonščini (številka: 2, 2020)
  Podoba epidemije v starejših poljudnostrokovnih in publicističnih besedilih (številka: 2, 2020)
  Pogled v jezik in iz jezika: Adi Vidovič Muha ob jubileju. Ur. Mira Krajnc Ivič, Andreja Žele. (številka: 2, 2020)
  Slovenska književnost v srednjeevropskem prostoru in položaj drugega (številka: 2, 2020)
  Poklicni feminativi v slovarskih virih in v razpisih za delovna mesta (številka: 2, 2020)
  Zmote o usvajanju funkcionalne pismenosti v e-okolju in nove naloge didaktike slovenščine (številka: 2, 2020)
  Ana Wambrechtsamer - pisateljica in povezovalka dveh jezikov in kultur (številka: 2, 2020)
  Izbrane prvine nejezikovnega konteksta umetnostnih in polumetnostnih besedil (številka: 2, 2020)
  Nova krajnska in Breznikova stoletna pratika (številka: 2, 2020)
  O izidu posthumne pesniške zbirke Ericha Prunča (številka: 2, 2020)
  Andreja Žele, Mira Krajnc Ivič, 2020: Sodobna slovenska skladnja: diskurzni in slovnični vidik. (številka: 2, 2020)