Število rezultatov iskanja: 254

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (1)
Acta carsologica (1)
Acta chimica slovenica (1)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (3)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (6)
Akademija MM (2)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (6)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (4)
Ars et humanitas (2)
Azijske in afriške študije (1)
Bogoslovni vestnik (1)
Central European Public Administration Review (2)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (3)
De musica disserenda (5)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (10)
Družboslovne razprave (11)
Dve domovini (6)
Economic and business review (27)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Folia biologica et geologica (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (1)
Geographica Slovenica (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Hacquetia (1)
IB revija (Ljubljana) (1)
Informatica (Ljubljana) (1)
Javnost (Ljubljana) (7)
Kronika (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Management (2)
Managing global transitions (7)
Muzikološki zbornik (17)
Naše gospodarstvo (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Primerjalna književnost (6)
Prispevki za novejšo zgodovino (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Res novae (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (1)
Revija za geografijo (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (2)
Strojniški vestnik (2)
Teorija in praksa (17)
Traditiones (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (2)
Urbani izziv (5)
Varstvoslovje (Spletna izd.) (5)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (6)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Mirovni inštitut (Ljubljana) (1)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (47)
Osrednja knjižnica Celje (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Študentska založba (3)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (9)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (5)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza geografov Slovenije (2)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Založnik
= Institute for Slovene Emigration Research (1)
Arhivsko društvo Slovenije (4)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (2)
Association of Radiology and Oncology (1)
Bank of Slovenia (1)
Biotechnical Faculty (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (1)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (1)
Borna (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Christian Democratic Union of Central Europe (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (6)
Ekonomska fakulteta (27)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Ekvilib Inštitut (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Faculty of Criminal Justice and Crime (1)
Faculty of Criminal Justice and Security (3)
Faculty of management (7)
Faculty of Social Sciences (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (11)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (6)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (14)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (16)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (6)
LDS (1)
Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Marketing magazin (2)
Ministrstvo RS za okolje in prostor (1)
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Visoka policijsko-varnostna šola (4)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Mirovni inštitut - Inštitut za sodobne družbene in politične študije (1)
Moderna organizacija (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Obzorja (1)
Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pokrajinski muzej (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (1)
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Science and Research Centre, Institute for Historical Studies (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovák (1)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (11)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (1)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko sociološko društvo (11)
Societa storica del Litorale (1)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (3)
T. Simončič (1)
Teološka fakulteta (1)
Turistica (1)
University of Maribor Press (1)
University of Maribor, University Press (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (5)
Visoka šola za politične vede (3)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Založba ZRC (8)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza ekonomistov Slovenije (27)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (7)
Išči med rezultati (254)