Razgradnja endosulfana z glivama Hypoxylon fragiforme in Gloeophyllum trabeum
Degradation of endosulfan with Hypoxylon fragiforme and Gloeophyllum trabeum