The impact of stagnant water on the corrosion processes in a pipeline
Vpliv zastajajočih voda v cevovodih na korozijske procese