Zasnova armirano-betonskih in zidanih konstrukcij na potresnih območjih
Conceptual design of reinforced concrete and masonry structures in earthquake prone areas