Dinamika zaraščanja planinskih pašnikov na Belski planini in Rebru z objektno usmerjeno analizo ortofotoposnetkov
Dynamics of alpine pastures overgrowth in Belska planina and Reber using object-based analysis of orthophoto images