Les kot izrazilo in okras identitetne arhitekture večinskega stavbarstva
Wood as expression and decoration of identity of majority architecture