Presoja možnosti inventure pomladka na stalnih vzorčnih ploskvah
Estimation of possibility for regeneration inventory on permanent sampling plots