Vpliv podnebnih sprememb na pričakovano prostorsko prerazporeditev tipov gozdne vegetacije
The impacts of climate change on the expected spatial redistribution of forest vegetation types