Zbornik gozdarstva in lesarstva
Research reports : forest and wood science & technology

 1. 1999
   22

  Proučevanje pestrosti in rodovitnosti gozdnih rastišč na Sežansko-Komenskem Krasu (številka: 58, 1999)
  Meritve sončnega sevanja v gozdu (številka: 58, 1999)
  Odziv drevesnih tkiv na poškodbe in infekcijo (številka: 58, 1999)
  Dendrokronološke raziskave na kolišču Parte - Iščica, Ljubljansko barje, Slovenija (številka: 58, 1999)
  Popis stanja gozdov v Sloveniji leta 1998 na 16x16 km mreži, spremembe stanja v obdobju 1987-1998 in stanje gozdov v Evropi (številka: 58, 1999)
  Nova spoznanja o razširjenosti in rastiščih vrste Pulmonaria stiriaca Kerner v Beli krajini (številka: 58, 1999)
  Nekateri ekofiziološki kazalci stresa pri dobu (Quercus robur L.) v severovzhodni Sloveniji (številka: 58, 1999)
  Mrtvo drevje v pragozdu Pečka (številka: 59, 1999)
  Modelni izračun vpliva ceste na povečanje vrednostnega donosa gozda (številka: 59, 1999)
  Metodologija reševanja ekonomsko-ekoloških problemov v lesnoindustrijskih podjetjih (številka: 59, 1999)
  Vloga fitinske kisline pri shranjevanju želoda gradna (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) (številka: 59, 1999)
  Obseg bioloških vlaganj v gozdove v Sloveniji (številka: 59, 1999)
  Ocena življenjskega kroga proizvodov v gozdarstvu (številka: 59, 1999)
  Računalniško podprta analiza slike mikro- in makroobjektov (številka: 59, 1999)
  Asociacija Carici sempervirentis-Pinetum nigraea (Accetto 1996) Accetto 1999 nom. nov. v Sloveniji (ob stoletnici rojstva prvega slovenskega fitocenologa univ. prof. Gabrijela Tomažiča) (številka: 60, 1999)
  Genetska variabilnost bukve (Fagus sylvatica L.) v Sloveniji (številka: 60, 1999)
  Spremembe oblike cestišča pri različnih načinih investicijskega vzdrževanja gozdne ceste (številka: 60, 1999)
  Biotska pestrost gozdov v novejših mednarodnih in domačih pravnih dokumentih (številka: 60, 1999)
  Prostorska ogroženost populacij divjega petelina (Tetrao urogallus L.) v Sloveniji leta 1998 (številka: 60, 1999)
  Meritve sončnega sevanja v gozdu (številka: 60, 1999)
  Vrednotenje prisotnosti damjaka (Dama dama) na ugrezninskem območju velenjskega premogovnika (številka: 60, 1999)
  Analiza spremenjenosti količinske in vrstne sestave gozdov po dveh različnih metodah ter njuna primerjava (številka: 60, 1999)
 2. 2000
   26

  A study of important entomofauna in oak forests of Slovenia (številka: 61, 2000)
  Razmerje med potencialom in donosi v slovenskih gozdovih (številka: 61, 2000)
  Etanolamin v zaščitenem lesu (številka: 61, 2000)
  Pokrajinsko-ekološka presoja ranljivosti gozda (številka: 61, 2000)
  Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) damage in the Zasavje district of Slovenia evaluated by two methods (številka: 61, 2000)
  Umerjanje objektiva "ribje oko" za fotografijo hemisfere (številka: 61, 2000)
  Uporaba GIS tehnologije pri izbiri smeri prevoza lesa (številka: 61, 2000)
  Lesne polioze listavcev (številka: 61, 2000)
  Metodologija za presojo vplivov posegov na gozd in gozdni prostor (številka: 62, 2000)
  Gozd bukve in jelke z dlakavim slečem (Omphalodo-Fagetum rhododendretosum hirsuti) v Trnovskem gozdu (zahodna Slovenija) (številka: 62, 2000)
  Značilnosti poškodb drevja in tal pri redčenju sestojev s tehnologijo strojne sečnje na primeru delovišča Žekanc (številka: 62, 2000)
  Primerjava rezultatov modela poškodb drevja v sestoju zaradi pridobivanja lesa in rezultatov terenskih opazovanj (številka: 62, 2000)
  Fototerestrična inventura gozda (številka: 62, 2000)
  Slovensko javno mnenje v letu 1998 o slovenskih gozdovih (številka: 62, 2000)
  Ugotavljanje prostega formaldehida v lesnih tvorivih (številka: 63, 2000)
  Načelo trajnosti v gozdarskem načrtovanju (številka: 63, 2000)
  Krajinska zgradba in biotska pestrost (številka: 63, 2000)
  Ptice sukcesijskih stadijev gozda na območju opuščene Kumrove vasi na Kočevskem (številka: 63, 2000)
  Pomen gozda za ohranjanje biodiverzitete dvoživk (Amphibia) na območju načrtovanega regijskega parka Kočevsko-Kolpa (številka: 63, 2000)
  Primerjava strukture gozdnih sestojev in sestave rastlinskih vrst v pragozdu in gospodarskem gozdu ter presoja uporabnosti izsledkov za gozdarsko načrtovanje (številka: 63, 2000)
  Različno razumevanje in pomen biodiverzitete v ekologiji, posebno v fitocenologiji (številka: 63, 2000)
  Vloga gozdov pri ohranjanju biotske pestrosti na krajinski ravni - nekatera izhodišča za krajinskoekološko tipizacijo (številka: 63, 2000)
  Prostorastoča drevesa kot stopni kamni v kmetijski krajini (številka: 63, 2000)
  Vključevanje koncepta biotske pestrosti v prakso gojenja gozdov (številka: 63, 2000)
  The lichens of the Ždrocle forest reserve (številka: 63, 2000)
  Nekatere značilnosti biotske pestrosti živalstva slovenskih gozdov (številka: 63, 2000)
 3. 2001
   19

  Ledvice srnjadi (Capreolus capreolus L.) kot bioindikator onesnaženosti okolja s težkimi kovinami (številka: 64, 2001)
  Asociacija Daphno alpinae - Pinetum nigrae ass. Nova v Sloveniji (številka: 64, 2001)
  Dejavniki in kriteriji, ki vplivajo na izbor delovnih sredstev pri pridobivanju lesa v zasebnih gozdovih (številka: 64, 2001)
  Vegetacijske značilnosti izbranih pokljuških barij in okoliškega smrekovega gozda (številka: 64, 2001)
  Osutost doba (Quercus robur L.) na trajnih raziskovalnih ploskvah v obdobju 1995-2000 (številka: 64, 2001)
  Pridobivanje prostorskih podatkov v gozdarstvu s pomočjo GPS (številka: 65, 2001)
  Ocenjevanje nujnosti negovalnih del v mlajših razvojnih fazah gozda z metodo večkriterialnega vrednotenja (številka: 65, 2001)
  Nekateri trendi gospodarjenja z državnimi gozdovi v Sloveniji in gospodarska moč koncesionarjev (številka: 65, 2001)
  Rastiščne značilnosti izbranih pokljuških barij in okoliškega smrekovega gozda (številka: 65, 2001)
  Izkoriščenost delovnih sredstev in gospodarnost dela gozdnih posestnikov v lastnih gozdovih (številka: 65, 2001)
  Vpliv stopnje kondenzacije MUF smol na lastnosti lepilnih spojev (številka: 66, 2001)
  Historische aspekte der forstlichen planung am beispiel der schweiz (številka: 66, 2001)
  Vpliv požarov na vrstno sestavo vegetacije na primerih s Krasa in Istre v jugozahodni Sloveniji (predhodno poročilo) (številka: 66, 2001)
  Vpliv požarov na entomofavno - predvsem subkortikalno, v monokulturah črnega bora (Pinus nigra Arn.) na slovenskem Krasu (številka: 66, 2001)
  Požari v naravi in prostoživeče divje živali (številka: 66, 2001)
  Prostorski model požarne ogroženosti gozdov (številka: 66, 2001)
  Ein neues forstliches planungskonzept für die schweiz (številka: 66, 2001)
  Vpliv izbiralnih redčenj na prostorsko razmestitev in prevrščanje dreves v mlajših sestojih črne jelše (številka: 66, 2001)
  Spremembe talnih razmer in rastlinske sestave v gozdovih črnega bora in malega jesena (Fraxino orni-Pinetum nigrae) ter bukve in dlakavega sleča (Rhododendro hirsuti-Fagetum) po požaru (številka: 66, 2001)
 4. 2002
   27

  Metode karakterizacije lesnih ekstraktivnih spojin (številka: 67, 2002)
  Vsebnosti Cd, Pb, Hg in As v trosnjakih gliv iz gozdnate krajine Šaleške doline (številka: 67, 2002)
  Translokacija bakra iz zaščitenega lesa, izpostavljenega glivam razkrojevalkam lesa (številka: 67, 2002)
  Razmejitev provenienčnih območij gozdnih drevesnih vrst v Sloveniji na osnovi ekoloških regij (številka: 67, 2002)
  Influence of drying temperature on properties of wood surfaces (številka: 67, 2002)
  Vzajemnost fiziografskih dejavnikov in vegetacije ter rabe prostora na Kočevskem (številka: 67, 2002)
  Zdravstveno stanje gozdov v Sloveniji v letu 2000 (številka: 67, 2002)
  An overview of the history of the chestnut blight epidemic in Slovenia (številka: 68, 2002)
  Growth of half-sib progenies of European chestnut at the pole stand stage (številka: 68, 2002)
  Blight and ink disease as constraint factors in chestnut stands of Mediterranean and Central Europe (številka: 68, 2002)
  Taninski flokulanti (številka: 68, 2002)
  Distribution of chestnut blight in Hungary and characterization of the Hungarian chestnut blight (Cryphonectria parasitica (murill) barr) strains (številka: 68, 2002)
  Effects of thinning on growth and productivity of pure and mixed European chestnut stands (številka: 68, 2002)
  Analiza in prostorsko modeliranje habitata jelenjadi (Cervus elaphus L.) jugozahodne Slovenije v rastrskem GIS okolju (številka: 68, 2002)
  Effect of afforestation by introduced species in the old sweet chestnut (Castanea Sativa Miller) groves of Cevennes, Southern France, on plant species diversity (številka: 68, 2002)
  Macrofungi on beech dead wood in the Slovenian forest reserves Rajhenavski Rog and Krokar (številka: 69, 2002)
  Uporaba multispektralnih satelitskih posnetkov in metod GIS za zaznavanje ter napoved zaraščanja (številka: 69, 2002)
  Prirastne in anatomske značilnosti rdečega bora (Pinus sylvestris L.), izpostavljenega solem za posipanje cestišč (številka: 69, 2002)
  Vpliv prehodnosti sveta, vejnatost drevja in izkoristek lesa na čas sečnje ter izdelave drevja listavcev (številka: 69, 2002)
  Vplivi požarov na tla v črnoborovih in v puhavčevih gozdovih slovenskega Primorja (številka: 69, 2002)
  Pomen spremljanja in vrednotenja inovativno-tehnoloških in raziskovalnih procesov v lesni industriji (številka: 69, 2002)
  Izkoristek lesa pri sečnji bukovine (številka: 69, 2002)
  Beech coarse woody debris characteristics in two virgin forest reserves in southern Slovenia (številka: 69, 2002)
  Vascular plants on beech dead wood in two Slowenian forest reserves (številka: 69, 2002)
  Beech dead wood inhabiting bryophyte vegetation in two Slowenian forest reserves (številka: 69, 2002)
  Asociaciji Seslerio kalnikensis-Jovibarbetum hirtae ass. nov. in Seslerio calcariae-Jovibarbetum hirtae ass. nov. v Sloveniji (številka: 69, 2002)
  Učinki ozona v troposferi na navadno dobrovito (Viburnum lantana L.) (številka: 69, 2002)
 5. 2003
   24

  Model za razvrščanje izdelkov kosovnega pohištva iz lesa glede na obremenjevanje okolja med procesom izdelave (številka: 70, 2003)
  Pojav resonance v prosto vrtečih se krožnih žagnih listih (številka: 70, 2003)
  Modelna napoved trendov lesnih zalog v odvisnosti od jakosti redčenj in proizvodne dobe (številka: 70, 2003)
  Vpliv ravnanja z zaposlenimi in organizacijske kulture na prilagodljivost poslovanja slovenskih lesnoindustrijskih podjetij (številka: 70, 2003)
  Differentiation of last formed tracheids in wood of silver firs (Abies alba) having various cambial productivity (številka: 70, 2003)
  Les - skladišče ogljika (številka: 71, 2003)
  Isolation and characterization of essential oils from the cones of Norway spruce (Picea abies Karst.), European larch (Larix decidua Mill.) and Scots pine (Pinus sylvestris L.) (številka: 71, 2003)
  Skrajšanje nastavitvenega časa na štiristranskem skobeljnem stroju z metodo SMED (številka: 71, 2003)
  Presoja različic omejitev rabe strojne sečnje lesa z vidika terenskih in sestojnih razmer v Sloveniji (številka: 71, 2003)
  Okužba s pripravki CCB zaščitenih izpranih lesnih vzorcev z glivami (številka: 71, 2003)
  Genetska diferenciacija avtohtonih populacij smreke (Picea abies (L.) Karst.) v Sloveniji, ugotovljena z analizo izoencimov (številka: 71, 2003)
  Varnost pri delu v državnih gozdovih Slovenije leta 2001 (številka: 71, 2003)
  Ovrednotenje vegetacijske primernosti habitata ruševca (Tetrao tetrix L.) na Pohorju (številka: 71, 2003)
  Changes of ashwood pH-value during conventional drying (številka: 71, 2003)
  Dendrokronološke raziskave na Založnici - najmlajši znani bakrenodobni koliščarski naselbini na Ljubljanskem barju (številka: 71, 2003)
  The impact of business informatics develpoment on business operations in Slovenian wood industry companies (številka: 72, 2003)
  Vegetacijska raziskovanja in kartiranje v Sloveniji (številka: 72, 2003)
  Rastne značilnosti gorskega javorja (Acer pseudoplatanus L.) v Sloveniji (številka: 72, 2003)
  Prvi seznam makromicet s širšega območja Šaleške doline (številka: 72, 2003)
  Intuitive decision-making in a model of integral decision-making scheme (številka: 72, 2003)
  Influence of beech particle size used in surface layer on bending strength of three-layer particleboard (številka: 72, 2003)
  Wood species of the Central African republic (številka: 72, 2003)
  Borova ogorčica, Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer, 1934) Nickle, 1970 - nova nevarnost za slovenske gozdove? (številka: 72, 2003)
  Odvisnost med nastopom fenofaz pri bukvi in navadnem divjem kostanju v Kočevju ter povprečnimi mesečnimi temperaturami zraka v obdobju od leta 1961 do 1990 (številka: 72, 2003)
 6. 2004
   24

  Uporaba transmisijske elektronske mikroskopije ter uv-mikrospektrofotometrije za določanje lignina v celični steni iglavcev (številka: 73, 2004)
  Struktura gozdnega sestoja vpliva na biodiverziteto (številka: 73, 2004)
  Razvoj inicialne faze na vetrolomni površini v pragozdnem ostanku Ravna gora (številka: 73, 2004)
  Vpliv temperature termične obdelave na dielektrične lastnosti lesa (številka: 73, 2004)
  Rastne značilnosti velikega jesena (Fraxinus excelsior L.) v Sloveniji (številka: 73, 2004)
  Zgradba reakcijskih con pri bukvi (Fagus sylvatica L.) (številka: 73, 2004)
  Ali asimetrija dolžine rogljev gamsa (rupicapra rupicapra l.) odraža kvaliteto in starost živali (številka: 73, 2004)
  Nihajoča asimetrija (s poudarkom na asimetriji Rogovja cervidov) kot zgodnji kazalec stresa (številka: 73, 2004)
  Ocenjevanje prostorske zgradbe jelovo-bukovih sestojev (številka: 74, 2004)
  Nihajoča asimetrija rogovja srnjakov (Capreolus capreolus L.) kot kazalec onesnaženosti okolja in pripomoček za upravljanje s populacijami (številka: 74, 2004)
  Efficiency of group work in harvesting mountainous broadleaf thinning stands (številka: 74, 2004)
  Vpliv umetno pospešenega staranja na lastnosti površinskih premazov na nemodificiranem in na modificiranem lesu (številka: 74, 2004)
  Ugotavljanje povečane vrednosti gozdov v postopku denacionalizacije (številka: 74, 2004)
  Windthrow factors - a case study on Pokljuka (številka: 74, 2004)
  Analysis of the influece of ungulates on the regeneration of Dinaric fir-beech forests in the research site Trnovec in the Kočevje forest managementregion (številka: 74, 2004)
  Insect pathogens with special reference to pathogens of bark beetles (COL. Solytidae: Ips typographus L.) (številka: 74, 2004)
  Biodiversity of types of ectomycorrhizae in a norway spruce stands on Pokljuka (številka: 75, 2004)
  Identification of types of ectomycorrhizae on seedlings in a beech provenance trial (številka: 75, 2004)
  Monitoring in analiza zaraščanja kraške krajine v GIS okolju (številka: 75, 2004)
  Vpliv nekaterih ekoloških dejavnikov na pojavljanje gozdnega jereba Bonasa bonasia v Bohinju (številka: 75, 2004)
  Raznovrstnost tipov ektomikorize v bukovih sestojih različno onesnaženih gozdnih ploskev (številka: 75, 2004)
  Stroški dela v različicah delovnih pogojev in izkoriščenosti strojev za sečnjo (številka: 75, 2004)
  Analiza učinkovitosti učenja strojnika na stroju za sečnjo (številka: 75, 2004)
  Odziv kambija navadne smreke (Picea abies) na ogrevanje in hlajenje debla (številka: 75, 2004)
 7. 2005
   24

  Vpliv lepilnega spoja na prečno difuzijo vode v lepljenem lesu (številka: 76, 2005)
  Vrednotenje površinskih sistemov in izbira premaznega sistema z večkriterijskim odločitvenim modelom (številka: 76, 2005)
  Vrstna sestava ektomikoriznih talnih združb bukovih sestojev različno onesnaženih gozdnih ploskev (številka: 76, 2005)
  Arboristični vidiki snegoloma v mestni občini Ljubljana v zimi 1999 (številka: 76, 2005)
  Bibliometrijska analiza Zbornika gozdarstva in lesarstva: 1950-2004 (številka: 76, 2005)
  Kronologija macesna (Larix decidua Mill.) za območje jugovzhodnih Alp (številka: 76, 2005)
  Managing business documentation in view of its information value in Slovenian wood industry companies (številka: 76, 2005)
  Lunarni les - mit ali resničnost (številka: 76, 2005)
  Ohranjenost gozdnih tal in vegetacije v habitatu divjega petelina v vzhodnih Karavankah in vzhodnih Kamniško-Savinjskih Alpah (številka: 77, 2005)
  Spremembe rabe tal in socialno-ekonomske sestave prebivalstva na zgornjem gorenjskem (številka: 77, 2005)
  Varstvo blagajevega volčina (Daphne blagayana Freyer) v gozdnogospodarskem območju Ljubljana (številka: 77, 2005)
  Socialno-demografska gibanja na zgornjem gorenjskem med letoma 1961 in 2002 (številka: 77, 2005)
  Socio-ekonomski pomen gozdov v alpskem prostoru (številka: 77, 2005)
  Računalniška aplikacija za oceno socialnoekonomskih in okoljskih vplivov povečane rabe lesne biomase - primerjava rezultatov med izbranima regijama v Sloveniji in na Hrvaškem (številka: 77, 2005)
  Genetski vidik naravne obnove smrekovega sestoja na nastali raziskovalni ploskvi Šijec na Pokljuki (številka: 77, 2005)
  Koledarski čas in učinki dela z žičnimi napravami syncrofalke na tolminskem (številka: 77, 2005)
  Factors influencing growth of mature sycamore trees (Acer pseudoplatanus L.) on carbonate bedrock (številka: 78, 2005)
  Volumenska in vrednostna zgradba ter priraščanje visokokakovostnih bukovih sestojev v Sloveniji (številka: 78, 2005)
  Vpliv klime na debelinsko rast macesna (Larix decidua Mill.) na zgornji gozdni meji v JV Alpah (številka: 78, 2005)
  Osnovni prostorski in demografski kazalci za območje alpske konvencije v Sloveniji (številka: 78, 2005)
  Učinek ultravijoličnega sevanja na smreko (Picea abies (L.) Karst) in posledice za gorski gozdni ekosistem (številka: 78, 2005)
  Statistično spremljanje razvoja mehaniziranosti gospodarskih družb v obdobju od leta 1966 do leta 2002 (številka: 78, 2005)
  Suggested approach to the financial controlling in wood enterprises (številka: 78, 2005)
  Sezonska dinamika ksilogeneze in floemogeneze pri navadni jelki (Abies alba Mill.) (številka: 78, 2005)
 8. 2006
   22

  Vpliv velikosti posesti na strojno sečnjo v zasebnih gozdovih (številka: 79, 2006)
  Analiza pomembnosti informacij za planiranje in vodenje proizvodnje v lesnih podjetjih (številka: 79, 2006)
  Obravnavanje gozdnih sestojev v gozdarskem načrtovanju na primeru gozdnih območij Bohinj in Pohorje (številka: 79, 2006)
  Vpliv togosti konzolnega vpetja na izračun dinamičnega modula elastičnosti (številka: 79, 2006)
  Plant diversity of selected Quercus robur L. and Quercus petraea (Matt.) Liebl. forests in Slovenia (številka: 79, 2006)
  Silver fir (Abies alba Mill.) distribution in Slovenian forests (številka: 79, 2006)
  Dendroekološka analiza rasti smreke (Picea abies (L.) Karst.) v okolici dveh termoelektrarn (številka: 79, 2006)
  Uporaba magnetno resonančnega slikanja za raziskave anatomije in vlažnosti lesa (številka: 79, 2006)
  Retrospektivni biomonitoring onesnaženosti ekosistemov Šaleške doline s svincem in fluoridi z uporabo rogovja srnjakov (številka: 80, 2006)
  Izpiranje baker-etanolaminskih pripravkov iz lesa (številka: 80, 2006)
  Biomonitoring gozdnega ekosistema v imisijskem območju Termoelektrarne Šoštanj (številka: 80, 2006)
  Zanesljivost ugotavljanja lesne zaloge s tarifami na primeru smreke v mikrorastiščno pestrem gozdu (številka: 80, 2006)
  Tokovi okroglega lesa in lesnih ostankov v Sloveniji (številka: 80, 2006)
  Vpliv rastiščnih in sestojnih razmer na pestrost tal in vegetacije v izbranih bukovih in jelovo-bukovih gozdovih na Kočevskem (številka: 80, 2006)
  Use of different growth paramaters of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) to study tree response to climate (številka: 80, 2006)
  Glive kot odzivni in akumulacijski bioindikatorji onesnaženosti gozdnih rastišč v Šaleški dolini (številka: 81, 2006)
  Nova spoznanja o rastlinstvu in rastju ostenij vzhodnega dela predalpskega sveta Slovenije (številka: 81, 2006)
  Vloga gozda v trajnostno-sonaravnem razvoju Zgornje Gorenjske (številka: 81, 2006)
  Ugotavljanje antropogenega stresa pri bukvi (Fagus sylvatica l.) v Zasavju (številka: 81, 2006)
  Mikroklimatske razmere v vrzelih in sestojih dinarskega jelovo-bukovega gozda (številka: 81, 2006)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko razporeditev divjega prašiča (Sus scrofa l.) v Sloveniji (številka: 81, 2006)
  Sedanje stanje gozdnih cest kot rezultat preteklega gospodarjenja (številka: 81, 2006)
 9. 2007
   19

  Raziskava stališč o leseni gradnji v Sloveniji v letu 2006 (številka: 82, 2007)
  Densification of wood (številka: 82, 2007)
  Launching work orders into production of wood enterprise with the multi-criteria decision-making method (številka: 82, 2007)
  The effects of habitat structure on red deer (Cervus elaphus) body mass (številka: 82, 2007)
  Primerjava metod kalkulacij stroškov gozdarske mehanizacije na primeru žičnice (številka: 82, 2007)
  Wheelslip in skidding with the AGT 835 T adapted farm tractor (številka: 82, 2007)
  Ali stanje lišajske flore že kaže na spremembo kakovosti zraka v Šaleški dolini po izgradnji čistilnih naprav v termoelektrarni Šoštanj? (številka: 82, 2007)
  Pregled in analiza izbranih podatkovnih zbirk ter predmetnih oznak za področje lesarskih znanosti in tehnologije (številka: 83, 2007)
  Measuring the limits of uphill timber skidding with a WOODY 110 forestry tractor (številka: 83, 2007)
  Structure, development and growth of selection forests at the Granata research site (številka: 83, 2007)
  Anatomija lesa za loke godal (številka: 83, 2007)
  Inclusion of consumers in the forming of wood fuel trade market on the pattern of questionnaired households (številka: 83, 2007)
  Organisational model of a globally oriented wood industry company (številka: 83, 2007)
  Morfološka analiza puhastega hrasta (Quercus pubescens Willd.) v Sloveniji (številka: 83, 2007)
  Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri jelki (Abies alba Mill.) (številka: 84, 2007)
  Internal and external moisture transport resistance during non-stationary adsorption of moisture into wood (številka: 84, 2007)
  Impregnabilnost in izpirljivost bakrovih zaščitnih pripravkov v odvisnosti od anatomske smeri lesa (številka: 84, 2007)
  The research of virtual production in wood industry (številka: 84, 2007)
  Vpliv emulzije PVA na izpiranje bora in bakra iz lesa ter na učinkovitost delovanja proti glivam razkrojevalkam lesa (številka: 84, 2007)
 10. 2008
   26

  Analiza informacijskih vrzeli podatkov gozdne inventure v Sloveniji v luči zahtev Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE) (številka: 85, 2008)
  Adsorpcija baker-etanolaminskih zaščitnih pripravkov v les (številka: 85, 2008)
  Vpliv klime na maksimalno gostoto kasnega lesa v branikah smreke (Picea abies (L.) Karst.) na dveh rastiščih v Sloveniji (številka: 85, 2008)
  Bryophyte species diversity of forest ecosystems in Slovenia (intensive monitoring programme) (številka: 85, 2008)
  Technical parameters dynamics of WOODY 110 cable skidder within the range of stopping due to overload in uphill wood skidding (številka: 85, 2008)
  Pomladitvena ekologija drugotnih visokogorskih smrekovih gozdov v Jelendolu (številka: 85, 2008)
  Red deer (Cervus elaphus) bark stripping on spruce with regard to spatial distribution of supplemental feeding places (številka: 86, 2008)
  Legal basis, standards and criteria for evaluating thermal conditions in forest work (številka: 86, 2008)
  Primerjava standardnih postopkov izpiranja biocidnih učinkovin iz impregniranega lesa (številka: 86, 2008)
  Windstorm restoration efficiency using the Kidričevo windstorm (29 June, 2006) as a case study (številka: 86, 2008)
  Skladnost "Zbornika gozdarstva in lesarstva" s standardi ISO za informatiko in dokumentalistiko (številka: 86, 2008)
  Polifenoli v različnih vrstah macesna (Larix spp.) (številka: 86, 2008)
  Assessing maximum loads when skidding wood uphill with tractors (številka: 86, 2008)
  Dinamika ksilogeneze pri gradnu v letu 2007 (številka: 86, 2008)
  Pregled bukovih rastišč v Sloveniji (številka: 87, 2008)
  Mikroskopske tehnike za študij nastanka lesa pri bukvi (številka: 87, 2008)
  Razširjenost bukve in strukturne značilnosti bukovih sestojev v Sloveniji (številka: 87, 2008)
  Gozdni habitatni tipi območij Natura 2000 v krajinski zgradbi Pohorja (številka: 87, 2008)
  Main patterns of variability in beech tree-ring chronologies from different sites in Slovenia and their relation to climate (številka: 87, 2008)
  Zgradba in razvoj pragozdov in ohranjenih bukovih gozdov v Evropi (številka: 87, 2008)
  Načrtovanje in gospodarjenje z bukvijo na Hrvaškem (številka: 87, 2008)
  Vzroki barvnih sprememb med termično in hidrotermično obdelavo lesa (številka: 87, 2008)
  Značilnosti bukovega semenskega sestoja na Blegošu s poudarkom na kakovosti debel (številka: 87, 2008)
  Sodobno gojenje bukovih gozdov (številka: 87, 2008)
  Vrednotenje toplotnih obremenitev pri gozdnem delu (številka: 87, 2008)
  Water status, nutrients and radial increment of pedunculate oak (Quercus robur L.) in northern Serbia and comparison with selected sites in Slovenia (številka: 87, 2008)
 11. 2009
   19

  GIS-based model of wood procurement from stump to small sawmills in the Alpine region - a case study (številka: 88, 2009)
  Bucking of conifers using the Woody H60 processor on the Syncrofalke 3 T cable yarder in Alpine foothills (številka: 88, 2009)
  The first record of Cinara curvipes (Patch, 1912)(Homoptera, Aphididae) in Slovenia and its possible economic impact (številka: 88, 2009)
  Interakcije v mikorizosferi določajo dinamiko ogljika v ekosistemu bukovih gozdov (številka: 88, 2009)
  Pretvorbeni faktorji za zunanjetrgovinske podatke o okroglem lesu za Slovenijo (številka: 88, 2009)
  Stable carbon isotopes in Norwey spruce (Picea abies (L.) Karst.) tree rings at two sites in Slovenia (številka: 88, 2009)
  Artificial energy inputs into spruce lowland forests in suburban landscapes in Slovenia (številka: 89, 2009)
  Uporaba nadzorovanih poskusov za raziskave debelinske rasti dreves (številka: 89, 2009)
  How the estimates of home range size and composition are affected by diurnal, nocturnal and 24-hour sampling methods: example of the red deer (Cervus elaphus) in Slovenia (številka: 89, 2009)
  Pregled jelovih rastišč v Sloveniji (številka: 89, 2009)
  Poledenodobni razvoj navadne jelke (Abies alba Mill.) na ozemlju današnje Slovenije (številka: 89, 2009)
  Vpliv podnebnih sprememb na pričakovano prostorsko prerazporeditev tipov gozdne vegetacije (številka: 89, 2009)
  Les jelke (Abies alba) kot material in tkivo dreves (številka: 89, 2009)
  Gospodarjenje z jelko v Sloveniji (številka: 90, 2009)
  Minimalne fungicidne in fungistatične koncentracije borovih učinkovin za kurativno zaščito lesa (številka: 90, 2009)
  Growth characteristics of European beech (Fagus sylvatica L.) on Isopyro-Fagetum KOS. 62 site (številka: 90, 2009)
  Analiza horizontalne zgradbe bukovih sestojev s podatki s stalnih vzorčnih ploskev (številka: 90, 2009)
  Stand diversity in the Dinaric fir-beech forests (številka: 90, 2009)
  Social context as a pillar of sustainable forest management - a Slovenian case (številka: 90, 2009)
 12. 2010
   19

  Sobivanje jelke in bukve v Dinaridih (številka: 91, 2010)
  Pregled metod štetja kupčkov iztrebkov za ocenjevanje številčnosti rastlinojedih parkljarjev (številka: 91, 2010)
  Padavinski režim v izbranih vrzelih in sestojih dinarskega jelovo-bukovega gozda (številka: 91, 2010)
  Dasineura gleditchiae (Osten Sacken, 1866) (Diptera: Cecidomyiidae), honeylocust pod gall midge (številka: 91, 2010)
  Ocena tveganja zaradi prehoda svinca (Pb) iz tal prek prehranjevalne verige v male sesalce (na primeru pehotnih strelišč) (številka: 91, 2010)
  Ophiostomatoid fungi (Ascomycota: Ophiostomataceae) associated with bark beetles and their possible economic impact in forests and timber production (številka: 91, 2010)
  Dendrochronological dating of two violins from private collections in Slovenia (številka: 91, 2010)
  Fitoremediacija s kovinami onesnaženih tal z uporabo sadik dreves (številka: 92, 2010)
  Osmotic component of water potential and stress adaption of adult Pedunculate oaks (Quercus robur L.) in stands with different tree density (številka: 92, 2010)
  Felling maturity criteria of beech stands in Slovakia (številka: 92, 2010)
  Optimization of energy consumption and costs of wood drying with use of different drying techniques (številka: 92, 2010)
  Bioindikacija onesnaženosti okolja s fluoridi z uporabo čeljusti srnjadi (Capreolus capreolus L.): stanje in perspektive (številka: 92, 2010)
  Vplivi okoljskih dejavnikov na pojavljanje in prostorsko razporeditev zobne fluoroze pri srnjadi (Capreolus capreolus L.) v vzhodni Sloveniji (številka: 92, 2010)
  Premočrtno odrezovanje kot metoda za določevanje lomnih značilnosti orientiranega lesnega tkiva (številka: 92, 2010)
  Bibliometrična analiza objav raziskovalcev Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete (številka: 93, 2010)
  Primerjava programov za standardizacijo časovnih vrst v dendrokronologiji (številka: 93, 2010)
  Analysis of trees planted in vicinity of hospitals in Ljubljana as a source of pollen (številka: 93, 2010)
  Vrednotenje življenjske dobe lesa, zaščitenega z emulzijami voskov in bakeretanolaminskimi pripravki v tretjem razredu izpostavitve (številka: 93, 2010)
  Analiza vsebine iztrebkov volka (Canis lupus) v Sloveniji (letn. 91, 2010)
 13. 2011
   14

  Obremenjenost trosnjakov užitnih vrst gliv iz Šaleške in Zgornje Mežiške doline z izbranimi kovinami (Cd, Hg, Pb, As), s poudarkom na oceni tveganja za prehranjevanje ljudi (številka: 94, 2011)
  Pregled vsebnosti Cd, Hg, Pb in As v trosnjakih evropskih vrst gliv iz gozdne krajine (številka: 94, 2011)
  Close-to-nature forestry - participatory planning and educational outreach (številka: 94, 2011)
  Economic and ecologic advantages of small scale structured beech close-to nature forest management (številka: 94, 2011)
  Development of close to nature forestry and the role of ProSilva Europe (številka: 94, 2011)
  Organization of fine root data obtained from minirhizotrons and ingrowth soil cores (how to construct an operational database using MS Access) (številka: 95, 2011)
  Določitev galne kisline, pirokatehola, floroglucinola, resorcinola in katehina s tankoplastno kromatografijo (številka: 95, 2011)
  Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih (številka: 95, 2011)
  Quality and timber value of European larch (Larix decidua Mill.) trees in the Karavanke region (številka: 96, 2011)
  Process of recognizing the local potentials as a basis for sustainable development (številka: 96, 2011)
  Iskanje dokumentov za področje lesarstva s pomočjo vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) v vzajemni bazi podatkov COBIB.SI (številka: 96, 2011)
  Metoda preučevanja sledi iglic terminalnega poganjka (številka: 96, 2011)
  Vpliv prometa na vrstno sestavo epifitskih lišajev (številka: 96, 2011)
  Učinkovitost odstrela volkov (Canis lupus) kot ukrepa za zmanjševanje škode na domačih živalih (letn. 95, 2011)
 14. 2012
   8

 15. 2013
   1