Actinolite-Phengite-Chlorite metasomatites from the Toranica Pb-Zn ore deposit in Macedonia
Aktinolit-phengit-klorit metasomatiti v Pb-ZN rudišču Toranica v Makedoniji