Lingvogeografska obdelava spola v ednini : samostalniki srednjega spola na -o v slovenskih narečjih
A geolinguistic examination of gender in singular : neuter nouns in -o in Slovenian dialects