Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede : journal for linguistics and literary studies

 1. 1948
   3

 2. 1949
   3

 3. 1950
   2

 4. 1951
   2

 5. 1954
   1

 6. 1955
   3

 7. 1956
   1

 8. 1957
   1

 9. 1958
   3

 10. 1959
   1

 11. 1961
   1

 12. 1963
   1

 13. 1967
   1

 14. 1968
   1

 15. 1969
   2

 16. 1970
   3

 17. 1971
   4

 18. 1972
   5

 19. 1973
   5

 20. 1974
   4

 21. 1975
   3

 22. 1976
   4

 23. 1977
   5

 24. 1978
   5

 25. 1979
   4

 26. 1980
   10

 27. 1981
   8

 28. 1982
   9

 29. 1983
   5

 30. 1984
   5

 31. 1985
   5

 32. 1986
   5

 33. 1987
   41

  številka: 1 (1987)
  številka: 1/2 (1987)
  številka: 2 (1987)
  številka: 3 (1987)
  številka: 4 (1987)
  Prozodične možnosti v slovenskem knjižnem jeziku in slovenskih narečjih (številka: 2, 1987)
  Zbornik o oblikovanju slovanskih knjižnih jezikov (številka: 2, 1987)
  Kranjčev gorenjski pripovedni ciklus (številka: 2, 1987)
  Poganjki literarnozgodovinske metode v Čopovi Literaturi Slovencev (številka: 3, 1987)
  Slovnica sodobnega poljskega jezika (številka: 2, 1987)
  Tavčarjevo literarno obzorje (številka: 4, 1987)
  Petinosemdesetletnica profesorja Janka Jurančiča (številka: 4, 1987)
  Zidarjev vstop v slovensko prozo (številka: 2, 1987)
  Jezikovnostilne interpretacije proznih odlomkov na temo ljubezenska srečanja (številka: 1, 1987)
  Fantastika v delu Srečka Kosovela (številka: 3, 1987)
  Shakespearjevi soneti v slovenščini (številka: 3, 1987)
  Slika Štajerske u austrijskom zavičajnom romanu (Heimatroman) (številka: 1, 1987)
  Bibliografija akad. Janka Jurančiča (številka: 4, 1987)
  Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih (številka: 3, 1987)
  Bibliografija Franceta Bernika (številka: 2, 1987)
  Matematični izvor povesti o triglavem zmaju, pesmi o Pegamu, Apokalipse in Rabelaisevih anagramov (številka: 3, 1987)
  Slovenistika v Romuniji (številka: 2, 1987)
  Ob izidu dveh obsežnih leksikografskih del (številka: 4, 1987)
  Asim Peco: Ikavskoštokavski govori zapadne Hercegovine (številka: 1, 1987)
  Stritarev Zorin in Dumasev Dama s kamelijami (številka: 2, 1987)
  Dvajset dozdevnic iz prvih dveh slovensko-hrvaških slovarjev (številka: 4, 1987)
  Nekaj slovanskih glagolskih samostalnikov s *-t- (številka: 2, 1987)
  Avtorjeva pisma kot pripomoček pri interpretaciji pesmi - nekaj primerov ob Župančiču (številka: 1, 1987)
  Strukturnopoetski prikaz samogovorov mrtvih v slovenskih nagrobnih napisih (številka: 1, 1987)
  K znanstvenozgodovinskem mestu Matija Murka (številka: 3, 1987)
  Nenavadna zaznava resničnosti (številka: 4, 1987)
  Profesor Dimitrije Vučenov (številka: 1, 1987)
  K zgodovini slavistične znanosti (številka: 2, 1987)
  Ali je Rinijev kodeks tudi slovenski slovar (številka: 1, 1987)
  Kopitar in Dobrovski o Vuku Karadžiću (številka: 4, 1987)
  Prvotni zapis Prešernove Ženske zvestobe (številka: 1, 1987)
  Vramčeva djela u slavenskoj stručnoj literaturi (številka: 4, 1987)
  Djelo Friedricha von Gagern kao ideološki predložak nacizma (številka: 4, 1987)
  'Strah in trepet' in 'groza in strah' - etimološka analiza praslovanskih leksemov *polx in *strax (številka: 3, 1987)
  Slovenska srednjeveška antroponimija ob romanski meji (številka: 3, 1987)
  Ob osemdesetletnici Borisa Merharja (številka: 1, 1987)
 34. 1988
   46

  številka: 1 (1988)
  številka: 2 (1988)
  številka: 3 (1988)
  številka: 4 (1988)
  Bibliografija Štefana Barbariča ( 3, 1988)
  Balkanski okvir slike Slovenaca i Hrvata u austrijskom i njemačkom zavičajnom romanu (številka: 3, 1988)
  Besedišče slovenskega jezika ali besedišče publikacij v slovenskem jeziku? (številka: 3, 1988)
  Slovansko *s to - izzivalen problem? (številka: 4, 1988)
  Psl. *sopt-ti, *sopo *'spati' (številka: 1, 1988)
  Nemški prevod srbskih in hrvatskih ljudskih pesmi (številka: 4, 1988)
  Življenje in delo Štefana Barbariča (številka: 3, 1988)
  Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744 (številka: 1/3, 1988)
  Zum Problem sprachlicher Adäquatheit/Angemessenheit (številka: 3, 1988)
  Značilnosti in problemi Mencingarjevega zgodnjega pripovedništva (številka: 1, 1988)
  Dr.Oton Berkopec (številka: 4, 1988)
  Italijanska romantika v korespondenci Savio-Čop (številka: 1, 1988)
  Literarni subjekt v pripovedni prozi ruskega simbolizma (na primerih iz romanov Andreja Belega) (številka: 2, 1988)
  Gombrowicz po slovensko (številka: 4, 1988)
  Valentin Vodnik kot nacionalnopolitični pesnik slovenskega razsvetljenstva (številka: 1, 1988)
  Jože Koruza (1935-1988) (številka: 3, 1988)
  Sestav naglašenih samoglasnikov v belskem govoru (številka: 4, 1988)
  Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa (številka: 2, 1988)
  Obsežna knjiga o jugoslovansko-slovaških kulturnih stikih (številka: 3, 1988)
  Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji (številka: 4, 1988)
  Joža Mahnič (številka: 1, 1988)
  Traces of an early Romance isogloss in Western Balkan Slavic? (številka: 1/3, 1988)
  Vojni dnevnik Edvarda Kocbeka (številka: 4, 1988)
  Prežihov Boj na požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze (številka: 4, 1988)
  Vesolje v kaplji rose: Prispevek k pomenski analizi Župančičeve zbirke V zarje Vidove (številka: 4, 1988)
  Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah (številka: 3, 1988)
  Bibliografija Joža Mahniča (številka: 1, 1988)
  Skladenjska tipologija zloženk slovenskega knjižnega jezika (številka: 2, 1988)
  Besedilni nastop (številka: 1, 1988)
  Skrivnostni svet Aleksandra Grina in Franza Kafke (številka: 1, 1988)
  Besedni germanizmi v Trubarjevem Cathechismusu (številka: 1, 1988)
  Lingvistični časopis Sol (številka: 4, 1988)
  Še enkrat o krajevnem imenu Mavhinje (številka: 1, 1988)
  Ivo Svetina: Marija in živali - pesniški apokrif kot izhodišče postmodernističnega zatekanja k identiteti (številka: 3, 1988)
  Jezikoslovje s simpozija Obdobja 8 (številka: 4, 1988)
  Srečko Kosovel (1904-1926) in ruski pesniški konstruktivizem - podobnosti in razločki (številka: 2, 1988)
  Sodobna slovenska književnost v Ameriki (številka: 2, 1988)
  Slovensko seznanjanje s slovaško književnostjo (številka: 3, 1988)
  Likovnost Integralov Srečka Kosovela (številka: 1, 1988)
  Iz besedišča Dalmatinovih registrov I: geslo vamp (številka: 3, 1988)
  Slovar prekmurskega govora (številka: 4, 1988)
  Fantastično in fantastična literatura (številka: 4, 1988)
 35. 1989
   39

  letnik: 37 (1989)
  številka: 1/3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  Med identifikacijo in negacijo: pripovedni intertekst v Cankarjevi povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž (številka: 4, 1989)
  Poezija Stanka Majcna (številka: 4, 1989)
  O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem Koroškem v zamejski koroški publicistiki (številka: 1/3, 1989)
  Remarks on new homomorphs and homoforms in modern Slovene (številka: 1/3, 1989)
  Sledi praslovanskega predloga *s 'podoben,enak,približen' v slovenščini (številka: 1/3, 1989)
  Podgesla v slovarčkih Bohoričevih Zimskih uric (številka: 1/3, 1989)
  O pewnej osobliwej słoweńskiej konstrukcji prowerbalnej (številka: 1/3, 1989)
  Baudouin de Courtenay as phonetician: His description of the zasopli vokali in the dialect of Rezia* (številka: 1/3, 1989)
  Južnoslovansko *gatati-ajo 'vedeževati' (številka: 1/3, 1989)
  L'accentuation Slave, étude diachronique (številka: 1/3, 1989)
  Slovenska knjižna tonemskost govora Jakoba Riglerja (številka: 1/3, 1989)
  Estetika "dveh brezen" v Bratih Karamazovih (številka: 4, 1989)
  Predšestvenniki sravnitel'no-istoričeskogo jazykoznanija v slavjanskoj knižnosti XVI-XVII vekov (številka: 1/3, 1989)
  Common Slovene and Common Slavic (številka: 1/3, 1989)
  Language planning and social theory (številka: 1/3, 1989)
  Sprache und Literatur Altrusslands (številka: 4, 1989)
  Slovanski lingvistični atlas (številka: 1/3, 1989)
  Heinrich Heine in slovenska literatura (številka: 4, 1989)
  Besedilnost "vprašanja" v intervjujskem dvogovoru (številka: 1/3, 1989)
  O slovenskem *sěl in hetitskem šeli- -slovensko-hetitski izoleksi? (številka: 1/3, 1989)
  Jezik nagrobnih napisov v Sloveniji: sociolingvistične posebnosti (številka: 1/3, 1989)
  Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji (številka: 1/3, 1989)
  Rukupisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586) (številka: 1/3, 1989)
  O prislovih z orodniškimi obrazilom v sodobnih slovanskih jezikih (številka: 1/3, 1989)
  Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem (številka: 4, 1989)
  Ágosti Pável's Prekmurje Slovene grammar (številka: 1/3, 1989)
  Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku (številka: 1/3, 1989)
  Notes on the evolution patterns of the Common Slavic *g > y and -g > -x in slovene dialects (številka: 1/3, 1989)
  O akcentu i vokalskom kvalitetu u Brižinskim spomenicima (številka: 1/3, 1989)
  The accentuation of neuter nouns in Slovene and West Bulgarian (številka: 1/3, 1989)
  The role of diglossia in the development of the Slavonic literary languages (številka: 1/3, 1989)
  Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimljanom (številka: 1/3, 1989)
  Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju (številka: 1/3, 1989)
  Majcnova poetika besede in njena sled v njegovih pesmih (številka: 4, 1989)
  Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu (številka: 1/3, 1989)
  Odtisi Dostojevskega v slovenski poetiški, filozofski in estetiški zavesti v prvi polovici XX. stoletja (številka: 4, 1989)
 36. 1990
   49

  letnik: 38 (1990)
  številka: 1 (1990)
  številka: 2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  Zveze dveh zapornikov v slovenščini in angleščini ( 3, 1990)
  Ekspresionistično preoblikovanje dejanskosti v romanu Bogovec Jernej (številka: 2, 1990)
  Tipologija Riglerjevega jezikoslovnega dela (številka: 1, 1990)
  Fonološko prilagajanje soglasnikov v angleških slovarskih enotah, prevzetih v slovenščino (številka: 2, 1990)
  Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije (številka: 1, 1990)
  Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: predstavljanje oblik (številka: 1, 1990)
  Bibliografija jezikoslovnih člankov v Bleiweisovih Novicah (številka: 3, 1990)
  Zadravčeva monografija (številka: 2, 1990)
  Voduškova poetika pesniške besede (številka: 3, 1990)
  Bibliografija Jožeta Munde (številka: 2, 1990)
  Govor na Žusmu (številka: 3, 1990)
  Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi (številka: 2, 1990)
  Geneza neobjavljenega Rollandovega pisma Gorkemu (številka: 1, 1990)
  Hrvatske riječi u putopisu Arnolda von Harff (1497) (številka: 2, 1990)
  K madžarski slovenistiki od Avgusta Pavla dalje (številka: 1, 1990)
  Desetletje ljubljanske "Akademije" (1904-1914) (številka: 4, 1990)
  Bibliografija Franceta Bezlaja (številka: 4, 1990)
  Zbornik Etnologia Slavica, letnik 20 (številka: 2, 1990)
  Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: razmerje med pisavo in izgovorjavo (številka: 1, 1990)
  Analitični predikatni izrazi v slovanskih jezikih (številka: 1, 1990)
  Slovenske riječi u Rječniku Jugoslovenske akademije (številka: 2, 1990)
  Izpustni časopisni naslovi (številka: 4, 1990)
  Ob osemdesetletnici profesorja Franceta Bezlaja (številka: 4, 1990)
  Slovenistika v Italiji (1921-1951) (številka: 3, 1990)
  Slovenščina na Goriškem kot jezik v stiku (številka: 4, 1990)
  K nastanku sln. "láglje" 'laže' in sh. "laglji" 'lažji' (številka: 1, 1990)
  Melčukov in Žolkovskega Razlagalno-kombinatorični slovar sodobnega ruskega jezika (številka: 2, 1990)
  Bibliografija Dušana Moravca (številka: 4, 1990)
  Pripombe k madžarski slovenistiki (številka: 3, 1990)
  Etimologija in besedotvorje (številka: 4, 1990)
  Borove jezikoslovne premise njegove venetske teorije (številka: 4, 1990)
  Časopisni nadnaslovi v sodobnih slovenskih dnevnikih (številka: 3, 1990)
  Prijateljeva zasnova moderne literarne zgodovine (številka: 3, 1990)
  O mitu lijepe Vide u usmenoj i pisanoj književnosti (številka: 4, 1990)
  Slovenska literatura in Srednja Evropa (številka: 1, 1990)
  Dve slovansko-germanski izoglosi za pojem 'favus melis' (številka: 4, 1990)
  Vplivanjska vloga v besedilih partizanske publicistike (številka: 3, 1990)
  Tretjič o besedotvorni teoriji (številka: 4, 1990)
  Jubilej Dušana Moravca (številka: 4, 1990)
  Albansko-slovenski slovar in temelji albanske slovnice (številka: 1, 1990)
  Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih (številka: 4, 1990)
  Ob izidu knjige Ilije M.Petrovića o Byronu pri Jugoslovanih (številka: 3, 1990)
  Nadiško narečje (glasovje in besedje) v humorističnih sestavkih Dóma (številka: 3, 1990)
  Iz besedišča Dalmatinovih Registrov II: gesli hod, raven shena (številka: 1, 1990)
 37. 1991
   36

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  Recepcija madžarske književnosti v Sloveniji v 20. stoletju (številka: 1, 1991)
  Gulliverjeva potovanja v prevodu Izidorja Cankarja (številka: 3, 1991)
  Rado L. Lenček in Miloš Okuka: Bibliografija novejše literature o makedonščini, srbohrvaščini in slovenščini (številka: 1, 1991)
  Pisatelj Boris Pahor med etničnim in ontološkim humanizmom (številka: 4, 1991)
  O (ne)števnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenščini in ruščini (številka: 3, 1991)
  Recepcija Danteja v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 1991)
  Problem časa v slovenski liriki (številka: 1, 1991)
  Pomenske skupine samostalniških zloženk (številka: 3, 1991)
  Breznik-Ramovšev Slovenski pravopis (številka: 1, 1991)
  Od izvor do etimologije besed (številka: 2, 1991)
  Besedotvorno šolanje (številka: 2, 1991)
  Slovenski roman danes (številka: 4, 1991)
  Ep in roman na Slovenskem (številka: 4, 1991)
  Bibliografija Franca Jakopina (številka: 3, 1991)
  Citatnost in topologija (avantgardne) kulture (številka: 2, 1991)
  Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji (številka: 1, 1991)
  Trije načini zgodovinske stilizacije v romanu Bogovec Jernej (številka: 1, 1991)
  Literarna veda, teorija pomena in umetna inteligenca (številka: 2, 1991)
  Vzorci poročevalskih stopenj (številka: 3, 1991)
  Bibliografija Martine Orožnove (številka: 2, 1991)
  Časopisni naslovi glede na ločila (številka: 1, 1991)
  Prisotnost italijanske kulture na Slovenskem konec 18. in v začetku 19. stoletja (številka: 3, 1991)
  Slovenska moderna v "horizontu pričakovanja" (številka: 4, 1991)
  Ples želja med zublji in odpovedjo (številka: 2, 1991)
  Ob sedemdesetletnici profesorja Franca Jakopina (številka: 3, 1991)
  Jezikoslovna teorija Matije Čopa v slovenski abecedni vojni (številka: 4, 1991)
  Nekaj temeljnih prvin za "besedotvorno šolanje" (številka: 3, 1991)
  Jezikovna misel v slovenski književnosti (številka: 4, 1991)
  Deležniško-deležijski skladi v Küzmičevem in Japljevem prevodu Nove zaveze (številka: 2, 1991)
  Sopomenskost samostalnikov v starejših slovenskih slovarjih (številka: 2, 1991)
  Bibliografija Janka Kosa (številka: 4, 1991)
  Ivan Hribovšek in Friedrich Hölderlin (številka: 2, 1991)
 38. 1992
   41

  letnik: 40 (1992)
  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov (številka: 4, 1992)
  Nov pregled sosednjega hrvaškega narečja (številka: 1, 1992)
  Kritične pripombe k Trubarjevemu delu s strani slovenskih besedoljubov in kritikov (številka: 3, 1992)
  Kozakov Bohinjski pastoral (številka: 2, 1992)
  Teorija cikliziranja in izbrani cikli Karla Tomana (številka: 2, 1992)
  Vrsta sufiska i pravilo akcenta u srpskohrvatskom jeziku (številka: 2, 1992)
  Ali obstajajo "urbske" prvine v slovanskih jezikih? (številka: 3, 1992)
  Korespondenca med Janom Baudouinom de Courtenayem in Vatroslavom Oblakom (številka: 4, 1992)
  H kritiki Ramovševe interpretacije Brižinskih spomenikov: ot zlodeine oblazti : od zlauui bo ige? (številka: 3, 1992)
  Izražanje vzajemnega dejanja v slovenščini in japonščini (številka: 4, 1992)
  Roman brez dialoga iz Lipuševe jezikovne delavnice (številka: 3, 1992)
  Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja (številka: 4, 1992)
  Bartolova dramatika (številka: 3, 1992)
  Enciklopedijsko o slovenskem jeziku (številka: 4, 1992)
  Endre Ady pri Slovencih (številka: 2, 1992)
  Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice (številka: 1, 1992)
  Poskus literarnoteoretične definicije znanstvene fantastike (številka: 3, 1992)
  Šta je legendarno u Legendi o svetom Čeu (številka: 1, 1992)
  Na sledi tvorjenk s predpono vi- v slovenskih narečjih (številka: 1, 1992)
  Paradoksi v Kocbekovi poeziji (številka: 4, 1992)
  Kraški j< l' pred polovico XVI. stoletja (številka: 1, 1992)
  Variante Bevkovih kmečkih povesti (številka: 4, 1992)
  Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica ter vprašanje žanra kmečke povesti (številka: 3, 1992)
  Norveška bibliografija prevodov iz poljske književnosti (številka: 2, 1992)
  Z obrobja v središče (pojmovanja parodije na Slovenskem) (številka: 4, 1992)
  Skupni sporočanjski krog v poročevalstvu (številka: 1, 1992)
  Bibliografija Viktorja Smoleja (številka: 1, 1992)
  M.A.Bulgakov - umetnost in zgodovina, fiktivno ali realno (številka: 1, 1992)
  Stilistični postopki v poeziji Milana Jesiha (številka: 2, 1992)
  Viktor Smolej - osemdesetletnik (številka: 1, 1992)
  Tipologija slovenske mladinske poezije (številka: 4, 1992)
  Pesmi v stereofoniji: skica za medbesedilne figure (številka: 1, 1992)
  Prvi slovenski prevod Poejevega Črnega mačka v Soči l. 1872 (številka: 2, 1992)
  Izražanje povratnega dejanja v japonščini in slovenščini (številka: 2, 1992)
  Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja (številka: 4, 1992)
  Tipološka oznaka (sodobnega) slovenskega knjižnega jezika (številka: 1; 2, 1992)
 39. 1993
   55

  letnik: 41 (1993)
  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  "Post-sodobno" aktualizirani F.M. Dostojevski (številka: 3, 1993)
  O oblikovanju strokovnega izrazja in jezika v kmetijskem tisku (številka: 4, 1993)
  Izražanje samodejnega dejanja v japonščini in slovenščini (številka: 3, 1993)
  Spremembe in možnosti avstrijskih slavistov (številka: 3, 1993)
  Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja (številka: 4, 1993)
  Preštevna določila slovenske povesti (številka: 1, 1993)
  Besedilnotipske značilnosti kratke zgodbe Vso pot do Pulsnitza Mihe Mazzinija (številka: 3, 1993)
  Uvod v analizo Medvedovih dram Na odru življenja in Posestrimi (številka: 4, 1993)
  Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini (številka: 1, 1993)
  Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih (številka: 1, 1993)
  Pojem književne tradicije v znanosti o književnosti (številka: 1, 1993)
  France Bezlaj (številka: 3, 1993)
  Miklošičev zbornik (številka: 2, 1993)
  Nova varianta Pegama in Lambergarja (številka: 4, 1993)
  O nekaterih slovenskih dvojnicah tipa rakitje : rokitje (številka: 2, 1993)
  Zvestoba celovitemu razumevanju literature (številka: 4, 1993)
  Znanstveni seminar o kodifikaciji rusinskega jezika (številka: 2, 1993)
  Periodizacija slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 1993)
  Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo (številka: 1, 1993)
  Literarnovedni most med sosednjima narodoma (številka: 3, 1993)
  Jezikovna analiza Svetega pisma nove zaveze (1984) (številka: 4, 1993)
  Tavtološka rima v slovenskem pesništvu (številka: 4, 1993)
  Publicistika in slovar (številka: 3, 1993)
  Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (številka: 1, 1993)
  O rezijanoloških obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v derptskem obdobju 1883-1893 (številka: 3, 1993)
  Kdaj Slovenščina zdaj? (številka: 2, 1993)
  Kritična izdaja slovenskih pridig prvega goriškega nadškofa (številka: 4, 1993)
  Poskus tipološkega modeliranja literarne evolucije (številka: 1, 1993)
  Nastanek in razvoj termina znanstvena fantastika na Slovenskem (številka: 4, 1993)
  Slavnostni zbornik ob 65-letnici prof.dr.Erwina Wedla (številka: 2, 1993)
  Jezikoslovec Stane Suhadolnik (številka: 4, 1993)
  Slovani, Romuni in Albanci v prvem tisočletju n.š. (številka: 2, 1993)
  Ekspresivne oz. čustvenostne oznake v slovarstvu (številka: 4, 1993)
  Bibliografija Toneta Pretnarja (številka: 2, 1993)
  Bibliografija Stanislava Suhadolnika (številka: 4, 1993)
  Recepcija vzhodno- in zahodnoslovanskih literatur na Slovenskem od 1918 do 1940 - soglasja in nasprotja (številka: 1, 1993)
  Sodobno slovensko papirniško izrazje (številka: 4, 1993)
  Sršenov Jezik naš vsakdanji (številka: 2, 1993)
  Abeceda pravopisa Marte Kocjan-Barle (številka: 2, 1993)
  Jakoba Riglerja teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika (številka: 4, 1993)
  Bibliografija Jožeta Pogačnika ob šestdesetletnici (številka: 2, 1993)
  Književnost slovenske moderne v evropskem kontekstu (številka: 1, 1993)
  Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu (številka: 4, 1993)
  Koga zanima slovenska književnost? (številka: 4, 1993)
  Fiktivno in dejansko v Selitvah (1929) Miloša Crnjanskega (številka: 2, 1993)
  Tone Pretnar: življenje med znanostjo in literaturo (številka: 2, 1993)
  "Danes" in "jutri" v poročevalskih besedilih (številka: 4, 1993)
  Robert Braun o razvoju slovenske nacionalne ideje (številka: 2, 1993)
  Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku (številka: 1, 1993)
  "Poema" v ponimanii i tvorčestve F.M. Dostoevskogo (številka: 2, 1993)
 40. 1994
   55

  letnik: 42 (1994)
  številka: 1 (1994)
  številka: 2/3 (1994)
  številka: 4 (1994)
  Izdaja Brižinskih spomenikov iz leta 1992 (številka: 1, 1994)
  Ritmizacija proze v romanu Peterburg Andreja Belega (številka: 1, 1994)
  Črtomirova spreobrnitev (številka: 1, 1994)
  Današnji slovenski roman in okupacijski čas (številka: 1, 1994)
  Prešeren in krščanstvo (številka: 1, 1994)
  Slovaropisne pasti in zagate priročnika Slovenska krajevna imena (številka: 1, 1994)
  Interesi parodij, literarni kanon in razvoj (številka: 1, 1994)
  Prevod kot sestavina slovenske književnosti v Kidričevi Zgodovini slovenskega slovstva (številka: 2/3, 1994)
  Slovar slovenskega knjižnega jezika in narečne besede (številka: 2/3, 1994)
  O izvoru in delovanju jezika ali teorija sintagme v delih R.F. Mikuša (številka: 2/3, 1994)
  Nekaj naglasnih in fonoloških značilnosti slovenskega kostelskega govora (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš kot narečjeslovec (številka: 2/3, 1994)
  Glavni teoretično-metodološki modeli v slovenski literarni vedi med vojnama (številka: 2/3, 1994)
  Slovenščina v srbskih berilih med dvema vojnama (številka: 2/3, 1994)
  Po stopinjah fonološke problematike slovenskega jezika v jezikoslovju Ramovševega časa (številka: 2/3, 1994)
  Ivan Prijatelj i Antun Barac (tipološka paralela) (številka: 2/3, 1994)
  Grundprobleme slovenischer Literaturwissenschaft und Literaturkritik am Beispiel des Ljubljanski zvon (številka: 2/3, 1994)
  Germanist Jakob Kelemina (številka: 2/3, 1994)
  Glosa k vztahům slovinských a českých jazykovědců po první světové válce (številka: 2/3, 1994)
  Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih (številka: 2/3, 1994)
  Srednjekraška leksika v Štrekljevih časih in danes (številka: 2/3, 1994)
  Isačenko's Narečje vasi Sela na Rožu: An Assessment after Half a Century (številka: 2/3, 1994)
  Doprinos F. Ramovša opisu akcenatskog sistema slovenskog jezika (številka: 2/3, 1994)
  Ušeničnikovo razumevanje umetnosti - literature (številka: 2/3, 1994)
  Ramovševa oblikoslovno razvojna zasnova morfologije slovenskega jezika (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš' Morfologija slovenskega jezika - Anmerkungen zu einer Spezies (številka: 2/3, 1994)
  Govorjena beseda na križišču jezikoslovja in etnologije (številka: 2/3, 1994)
  Oblikovje slovenske dvojine v Jezikovnem atlasu L. Tesnierja (številka: 2/3, 1994)
  Slovenski jezikoslovci in stara cerkvena slovanščina (številka: 2/3, 1994)
  Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloških usmeritev (na primeru Borisa Paternuja) (številka: 2/3, 1994)
  Problemi muzikološke stroke na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja (številka: 2/3, 1994)
  Zum Wesen und zur Bedeutung morphologischer Klassifikationen (številka: 2/3, 1994)
  Slovenska literarna veda ob ustanovitvi Univerze (številka: 2/3, 1994)
  Ramovš in jezikoslovne vede dvajsetega stoletja (številka: 2/3, 1994)
  Dvije metode u rekonstrukciji jezičnih sustava (številka: 2/3, 1994)
  Ivan Prijatelj in Cankarjeva besedna umetnost (številka: 2/3, 1994)
  Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš in koroška toponomija (številka: 2/3, 1994)
  Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskih stikov (številka: 2/3, 1994)
  Ob smrti Blažeta Koneskega (številka: 4, 1994)
  Teoretična podstava slovarja novega SP (številka: 4, 1994)
  O oblikovanju slovenskega pogovarjalnega jezika (številka: 4, 1994)
  Bibliografija Matjaža Kmecla (številka: 4, 1994)
  William W. Derbyshire: A basic reference grammar of Slovene (številka: 4, 1994)
  Capudrov fiktion-fakt politični roman (številka: 4, 1994)
  Tine Logar: Slovenska narečja (številka: 4, 1994)
  "Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši" (številka: 4, 1994)
  Naglaševanje praslovanskih -y/-bv- osnov ženskega spola (številka: 4, 1994)
  O naglasnih znamenjih v Brižinskem spomeniku I (številka: 4, 1994)
  Rebulizmi (številka: 4, 1994)
  Slovenski izkrajevnoimenski pridevniki (številka: 4, 1994)
 41. 1995
   37

  letnik: 43 (1995)
  številka: 1 (1995)
  številka: 2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Duhovna atmosfera v Salzburgu v času Trubarjevega šolanja (številka: 1, 1995)
  Akademik prof. dr. Bratko Kreft (številka: 2, 1995)
  Poetika in stil Kovičevega romana Pot v Trento (številka: 1, 1995)
  Besedilna skladnja (številka: 1, 1995)
  Naglas in poudarek v angleščini in slovenščini (številka: 2, 1995)
  K slovensko-severnoslovanskim jezikovnim vzporednicam, stikom in zvezam (številka: 2, 1995)
  France Bernik, Slowenische Literatur im europäischen Kontext. Drei Abhandlungen. Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, Band 22. Verlag Otto Sagner, München 1993 (številka: 1, 1995)
  Vrste, zvrsti in tipi postmodernistične literature (številka: 2, 1995)
  Temeljni problemi zgodovinskega romana (številka: 2, 1995)
  Temeljni problemi zgodovinskega romana (številka: 1, 1995)
  Jernej Kopitar: Reimški evangelij (številka: 2, 1995)
  Bibliografija Helge Glušič ob šestdesetletnici (številka: 1, 1995)
  Pomen aktantske ravni v pripovedni prozi Petra Božiča (številka: 1, 1995)
  František Václav Mareš (številka: 1, 1995)
  Bibliografija Jožeta Koruze (številka: 2, 1995)
  Bibliografija Gregorja Kocijana (številka: 2, 1995)
  Dodatek k bibliografiji Matjaža Kmecla (številka: 1, 1995)
  Poezija Milene Šoukal (številka: 1, 1995)
  Rodil se je nov slovanski jezik (številka: 3, 1995)
  Sestav tvorbe sedanjiških oblik v slovenščini (številka: 3, 1995)
  Količinske in empirične raziskave literature (številka: 3, 1995)
  Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (številka: 3, 1995)
  Nekaj številk iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 3, 1995)
  Trubarjeva in Dalmatinova besedila v Martjánski pesmarici I (številka: 3, 1995)
  Poetika in gnoza romana Romanje za Animo (številka: 3, 1995)
  Sodobno slovensko slovstvo v Italiji (številka: 3, 1995)
  Neutrudni iskalec lepote - profesor Aleksandar Flaker (številka: 4, 1995)
  Slovenski neštevni samostalniki in njihova obravnava v SSKJ (številka: 4, 1995)
  Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja (številka: 4, 1995)
  Stvarni roman Izganjalec hudiča (številka: 4, 1995)
  Govorniško stilno sredstvo ali pomoč prevajanju? (številka: 4, 1995)
  Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj (številka: 4, 1995)
 42. 1996
   44

  letnik: 44 (1996)
  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Opozicijski značaj aktantske ravni Zidarjevega Dolenjskega Hamleta (številka: 1, 1996)
  Strukturalni in sociolingvistični komentar k aforizmom Žarka Petana in Iva Antiča (številka: 1, 1996)
  Bibliografija Franca Zadravca (številka: 1, 1996)
  " Uporni angel" slovenske literature (številka: 1, 1996)
  Iskra Čurkina, Rusko-slovenski kulturni stiki: od konca 18. stoletja do leta 1914. Ljubljana: Slovenska matica, l995. Prevedel Jože Sever (številka: 1, 1996)
  Slovenski toponimi med Oglejem in Sočo (številka: 1, 1996)
  Dosedanje delo in bližnji načrti Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) (številka: 1, 1996)
  Dostojevski v kartuziji Gaming (številka: 1, 1996)
  "Ta v prozi, uni v verzih se slepari" (številka: 1, 1996)
  Francu Zadravcu ob sedemdesetletnici (številka: 1, 1996)
  Identiteta in pomen Prešernove lirike v perspektivi temeljne inkompatibilnosti predikacijskih sestavin (številka: 1, 1996)
  Kritična analiza praške teorije jezikovne kulture (številka: 2, 1996)
  Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih (številka: 2, 1996)
  Začetki slovenske mladinske dramatike (številka: 2, 1996)
  Kremberški govor (številka: 2, 1996)
  Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in zgodovinskem romanu (številka: 2, 1996)
  Akademik prof. dr. Tine Logar - osemdesetletnik (številka: 2, 1996)
  Bibliografija Aleksandra Skaze (številka: 2, 1996)
  Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov? (številka: 2, 1996)
  Vlado Žabot, Pastorala - demitizacija v imenu ljubezni (številka: 2, 1996)
  Sedemdesetletnica Borisa Paternuja (številka: 3, 1996)
  Andrea Albretti: Colloquial Slovene - a complete language course (številka: 3, 1996)
  Dvojčiči in podobne frazeološke zgradbe v slovenščini (številka: 3, 1996)
  Puškinov dom Andreja Bitova in problemi ruskega postmodernizma (številka: 3, 1996)
  Bibliografija Borisa Paternuja (1986-1996) (številka: 3, 1996)
  Prisega ribjega tatu iz l. 1675 (številka: 3, 1996)
  Janežičeva Slovenska slovnica 1854 (številka: 3, 1996)
  Verz slovenske moderne (številka: 3, 1996)
  V spomin profesorju dr. Bratku Kreftu (številka: 3, 1996)
  Bibliografija Jožeta Toporišiča za desetletje 1986-1996 ob sedemdesetletnici (številka: 4, 1996)
  Boris A. Novak: Oblika, ljubezen jezika. Recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji ... (številka: 4, 1996)
  Jakob Šolar kot jezikoslovec (številka: 4, 1996)
  Zaokroženi nosni samoglasniki v Brižinskih spomenikih (številka: 4, 1996)
  "Klobuk dr. Kreka" (številka: 4, 1996)
  Onemitev in oslabitev samoglasnikov v kroparskem govoru (številka: 4, 1996)
  Delo Jožeta Toporišiča (številka: 4, 1996)
  Slovensko gorica/zorica 'dvorišče', '(vaški) trg', 'ograda' (številka: 4, 1996)
  Slogovna razmerja Kosovelove lirike v luči modernističnih poskusov iz zadnje ustvarjalne etape (številka: 4, 1996)
  Ohranjanje in zamenjava zunanjih kazalnikov pri nepremem poročanju o prvotnem govornem dogodku (številka: 4, 1996)
 43. 1997
   48

  letnik: 45 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  Cankarovi (bečki) prostorni kontrasti (številka: 1/2, 1997)
  Kratka pripovedna proza v prvem desetletju našega stoletja (brez Cankarja) (številka: 1/2, 1997)
  Kopitar in J. Grimm ob Cločevem glagolitu (številka: 1/2, 1997)
  Anton Čechov und Josip Murn: Zur existenziellen Befindlichkeit der Moderne (številka: 1/2, 1997)
  Janez Trdina in Paskoje Antun Kazali (številka: 1/2, 1997)
  Aristotel, mimesis in estetski doživljaj (številka: 1/2, 1997)
  Srečko Kosovels Europagedichte (številka: 1/2, 1997)
  Kritika kot govorno dejanje (številka: 1/2, 1997)
  Pogled na literarno tipologiziranje (z dodatno pozornostjo do literarnih dogajanj na prehodu 19. v 20. stoletje) (številka: 1/2, 1997)
  Čudovita pozornost na človeškost (številka: 1/2, 1997)
  Cankarjeva metafora v vinjetnem obdobju (številka: 1/2, 1997)
  Ein Zyklus, der es in sich hat: Šel je popotnik skozi atomski vek von Matej Bor (številka: 1/2, 1997)
  Leksičeskaja struktura stihotvorenija Velimira Hlebnikova "Kogda umirajut koni ---" (številka: 1/2, 1997)
  Solze za Hekubo (številka: 1/2, 1997)
  K vprašanju o bistvu komedije (številka: 1/2, 1997)
  Slavistična vrstnika Miklošič in Sreznjevski v Jagićevi osvetlitvi (številka: 1/2, 1997)
  Štrekelj, Pypin in opredelitev literarne zgodovine (številka: 1/2, 1997)
  Jedan prilog poetici istorijskog romana (številka: 1/2, 1997)
  Zgodovina slovenskega verza - skica (številka: 1/2, 1997)
  Polska glosa do słoweńskiego dialogu z dziedzictwem narodowej kultury (številka: 1/2, 1997)
  Poetika izmikajoče se strukture (številka: 1/2, 1997)
  O sonetizmu Leopolda Staffa (številka: 1/2, 1997)
  Jan Baudouin de Courtenay - Vatroslav Oblak's master and teacher (številka: 1/2, 1997)
  Vprašanje o literarnosti - nekaj uvodnih opažanj (številka: 1/2, 1997)
  Slovenska avtorska pravljica v prvi polovici dvajsetega stoletja (številka: 1/2, 1997)
  Kronotop v groteskni strukturi romana Peterburg Andreja Belega (številka: 1/2, 1997)
  O recepcijskih modelih v slovenski književnosti (številka: 1/2, 1997)
  Komparatistik als Methode (številka: 1/2, 1997)
  Razvojna črta Krakarjeve lirike (številka: 1/2, 1997)
  Humor, ironija in groteska v delih Janka Messnerja (številka: 1/2, 1997)
  Vir politične revolucije v osebni prelomni odločitvi (številka: 1/2, 1997)
  Ujemanje besednega naglasa in melodičnega poudarka v slovenski ljudski pesmi in pesmi slovenskih protestantov (številka: 1/2, 1997)
  Slovenščina in jezikovna enakopravnost v mednarodni komunikaciji (številka: 3/4, 1997)
  Zvočnost in tematika pri Milki Hartman: vaja v analitični metodi (številka: 3/4, 1997)
  Nekaj o stavčni intonaciji v knjižni slovenščini (številka: 3/4, 1997)
  Pomenske lastnosti upravno-politične in vojaške terminologije v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797) (številka: 3/4, 1997)
  Češki narodni korpus (številka: 3/4, 1997)
  Sedemdeset let Maje Iljinične Ryžove (številka: 3/4, 1997)
  Procesualna slovnica in linearnost besedila (številka: 3/4, 1997)
  "Čas rojstva, praznik otrok. Z duš slepota odhaja." (številka: 3/4, 1997)
  O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila (številka: 3/4, 1997)
  Bahtin in humanistične vede (številka: 3/4, 1997)
  N. I. Tolstoj in rezijanščina (številka: 3/4, 1997)
  Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Küzmiča? (številka: 3/4, 1997)
  Šolar-Ramovšev načrt za slovar knjižnega jezika (številka: 3/4, 1997)
 44. 1998
   11

 45. 1999
   23

  Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije (številka: 1, 1999)
  Fonološki opis voličinskega in črešnjevskega govora (številka: 1, 1999)
  Zajemanje časa (številka: 1, 1999)
  Kratka zgodba v literarni teoriji (številka: 1, 1999)
  Od Preglja do Gruma (številka: 1, 1999)
  Labodovci, pilotovci, konstrukterji, konsisti in tankisti (številka: 1, 1999)
  Od idealnih jezikovnih struktur k strategiji realnega govora (številka: 1, 1999)
  Recepcija knjižnih izdaj prevodov iz bolgarske proze na Slovenskem (številka: 1, 1999)
  Slovensko-bolgarski kulturni stiki v prvih desetletjih našega stoletja (številka: 1, 1999)
  Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku (številka: 3, 1999)
  Problemi in nekaj rešitev računalniških obdelav slovenskih besedil (številka: 3, 1999)
  Sklicevanje na Biblijo v pesmi Ko dobrave se mrače in kmečki liriki Josipa Murna (številka: 3, 1999)
  Slovenska recepcija Jeana Racina (številka: 3, 1999)
  Pisni dokaz procesa kontrakcije - Brižinski spomeniki (številka: 3, 1999)
  22. Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev (številka: 3, 1999)
  O poetiki Momčila Nastasijevića (številka: 4, 1999)
  Medbesedilnost - figure in vrste (številka: 4, 1999)
  Cezura v slovenskem in srbohrvaškem verzu (številka: 4, 1999)
  Moč imena (številka: 4, 1999)
  Prvo slovensko oglaševalno besedilo iz l. 1794 in njegov avtor Valentin Vodnik (1758-1819) (številka: 4, 1999)
  Slovensko-angleški korpus ELAN (številka: 4, 1999)
  Merjenje in merljivost v jeziku (številka: 4, 1999)
  Slovenska izseljenska književnost, 3 zv., uredili Janja Žitnik in Helga Glušič, Ljubljana: Založba ZRC SAZU in Rokus, 1999 (številka: 4, 1999)
 46. 2000
   3

 47. 2001
   27

  Dve idejni strukturi v slovenski krajši pripovedi po letu 1980 (številka: 1/2, 2001)
  Čibejevo pojmovanje bistva literature in postmoderna doba (številka: 1/2, 2001)
  Skrb dekana Vendela Ratkoviča in dekanijske komisije za čistejši jezik v Málem katekizmusu Mikloša Luttarja iz leta 1888 (številka: 1/2, 2001)
  Še o zgodovini slovenščine kot drugega/tujega jezika (številka: 1/2, 2001)
  Literarna kritika pripovednoproznih žanrov na Slovenskem na začetku 20. stoletja (številka: 1/2, 2001)
  Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri (številka: 1/2, 2001)
  Kriminalkina uganka (številka: 1/2, 2001)
  Kako je ime metodi? (številka: 1/2, 2001)
  Zgodovinskorazvojni pregled slovenske vezljivosti (številka: 1/2, 2001)
  Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu (številka: 1/2, 2001)
  Vezljivost kot pomensko- in strukturnoskladenjski pojav (številka: 3, 2001)
  Referenca besede buča v Dalmatinovi Bibliji (številka: 3, 2001)
  Telo kot kulturna vrednota (številka: 3, 2001)
  Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva v besedilu (številka: 3, 2001)
  O prevodih Hlapca Jerneja in njegove pravice (številka: 3, 2001)
  Collins Cobuild v slovenščini: praktična in teoretična spodbuda slovenskemu slovaropisju (številka: 4, 2001)
  Od teme k jeziku (številka: 4, 2001)
  Vandali, Veneti, Vindišarji (številka: 4, 2001)
  Dvojina v novgorodskih pismih na brezovem lubju (številka: 4, 2001)
  Hiazm v strukture slavjanskoj frazy: predposylki, funkcii i sledstvija (številka: 4, 2001)
  Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini po desetih letih neodvisnosti (številka: 4, 2001)
  Oris zgodovine Slovanov (številka: 4, 2001)
  Slovenski glavni števniki v luči jezikovne naravnosti (številka: 4, 2001)
  Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah (številka: 4, 2001)
  Romansko-slovanske jezikovne interference (številka: 4, 2001)
  Ob osemdesetletnici akademika Franca Jakopina (številka: 4, 2001)
  Bibliografija Franca Jakopina (številka: 4, 2001)
 48. 2002
   48

  Ob sedemdesetletnici prof. dr. Martine Orožen (številka: 1, 2002)
  Ob izidu Kocijanovih razprav o slovenski književnosti (številka: 1, 2002)
  K zgodovini poznavanja Slovenije, slovenske kulture in slovenskega jezika na Japonskem (številka: 1, 2002)
  Simpozij Obdobja 21: Slovenski roman (številka: 1, 2002)
  Japljevi prevodi Hagedorna in Popa (številka: 1, 2002)
  Marko Pohlin in Václav Rosa (številka: 1, 2002)
  Pregled slovenske književnosti od 1945 do 2000 (številka: 1, 2002)
  Janez Nepomuk Primic in ustanovitev stolice za slovenski jezik na liceju v Gradcu 1811 (številka: 1, 2002)
  In memoriam jezikoslovcu leksikologu dr. Josefu Filipcu (številka: 1, 2002)
  Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah (številka: 1, 2002)
  Bibliografija Martine Orožen (številka: 1, 2002)
  Temeljne prvine zasnove frazeološkega slovarja (številka: 1, 2002)
  Recepcija treh kratkih zgodb med bralci z različnih ravni šolanja (številka: 1, 2002)
  Ivan Pregelj v zbirki Interpretacije (številka: 1, 2002)
  Kolikostne premene v besedotvorju (številka: 1, 2002)
  Igra v igri kot intertekstualni in intermedialni pojav (številka: 1, 2002)
  Starejši slovenski tiski v Kraljevi knjižnici v Kopenhagnu (številka: 2, 2002)
  O predvidljivosti in nepredvidljivosti v razvoju kulture (številka: 2, 2002)
  Raba dvojine v zvezah z dvema imenoma (številka: 2, 2002)
  Od posredovalske nespretnosti do recepcijske brezbrižnosti (in naprej) (številka: 2, 2002)
  Dve obletnici Marka Marulića: rojstva (1450-2000) in pesnitve Judita (1501-2001) (številka: 2, 2002)
  Iz znanosti v znanstveno fantastiko (številka: 2, 2002)
  "Med ljudi bom šel s knjigo Hugoja v rokah" (številka: 2, 2002)
  Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih (številka: 2, 2002)
  Avtor in glavna literarna oseba v slovenskem avtobiografskem romanu sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja (številka: 2, 2002)
  Podbevšek in Cvelbar (številka: 2, 2002)
  Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora (številka: 2, 2002)
  Stara cerkvena slovanščina in prepletenost slovanskih jezikovnih vezi (številka: 3, 2002)
  Matija Murko in ljudsko pesništvo (številka: 3, 2002)
  Kosta Peev: Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del I. Skopje: NIP "Studentski zbor", 1999. 411 str. (številka: 3, 2002)
  Epilog in memoriam Matija Murko (številka: 3, 2002)
  Začetki slovenskega poročevalstva (številka: 3, 2002)
  Posnemanja A. D. Kantemira in G. R. Deržavina v poeziji Josifa Brodskega (številka: 3, 2002)
  Pomanjkljiva sporočilnost novega Slovenskega pravopisa z vidika aktualnih pomenskoskladenjskih zmožnosti slovenščine (številka: 3, 2002)
  Izbira jezika v računalniškem izrazju (številka: 3, 2002)
  K problematiki eseja (številka: 3, 2002)
  Srbska postmoderna proza na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Hrvaška proza ob koncu prejšnjega tisočletja (številka: 4, 2002)
  Literarno-kulturni kodi v pesniškem jeziku najnovejše poljske lirike (številka: 4, 2002)
  Iz slovanskih literatur na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Za profesorjem Jakopinom (številka: 4, 2002)
  Pesniški svetovi "mlade slovenske poezije" 90. let (številka: 4, 2002)
  Urejanje kaosa ali kako se je kalil ruski postmodernizem (številka: 4, 2002)
  Težnje v slovaški književnosti na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Esej in esejistični stil v slovenski literaturi devetdesetih let (številka: 4, 2002)
  "Hočeš kaj več kot mojo smrt?" (številka: 4, 2002)
  Esteticizem, antiesteticizem, anesteticizem - odsev pluralizma vrednot sodobne estetike v stilu poljske proze konca 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Jožetu Pogačniku v spomin (številka: 4, 2002)
 49. 2003
   68

  Tine Logar (11. 2. 1916 - 24. 12. 2002) (številka: 1, 2003)
  Sprememba tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991 (številka: 1, 2003)
  Oglej v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu (številka: 1, 2003)
  Raznoliko o Janezu Svetokriškem, retorstvu in baroku (številka: 1, 2003)
  Jezikoslovno izrazje 19. stoletja (številka: 1, 2003)
  Etimološke drobtine 1-5 (številka: 1, 2003)
  Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru govora Ložnice pri Žalcu (številka: 1, 2003)
  Odgovor na prispevek J. Toporišiča Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Jezikovna zvrstnost in sociolekti (številka: 2, 2003)
  Računalniško izrazje v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Dva popolnoma ločena svetova (številka: 2, 2003)
  K pravilom za skladenjsko vejico v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis? (številka: 2, 2003)
  Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Slovenski pravopis z vidika vezljivostne aktualizacije starih in novih glagolov (številka: 2, 2003)
  K odzivu akademika Jožeta Toporišiča na prispevek Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Pravila v slovarju, slovar v pravilih (številka: 2, 2003)
  Dopolnilo k odgovoru akademika Jožeta Toporišiča (številka: 2, 2003)
  Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Še vedno: kako je z računalniškim izrazjem v Slovenskem pravopisu 2001? (številka: 2, 2003)
  Čas stiske jezikoslovnega nazora ali odgovor avtorju na vprašanja zasnove Slovarja Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Soočenje jezikoslovnih nazorov (številka: 2, 2003)
  Normiranje polcitatnih lastnih imen v SP 2001 (številka: 2, 2003)
  Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Z združenimi močmi za boljši novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Objektiviziran pogled na jezik in Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Kaj je novega v knjižnem jeziku? (številka: 2, 2003)
  O naboru in predstavitvi slenga v slovarju Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Frazeologija v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Faksimile treh Trubarjevih katekizmov (številka: 3, 2003)
  Miha Javornik, ur.: F. Prešeren - A. S. Puškin (ob 200-letnici njunega rojstva) / F. Prešern - A. S.Puškin ( 200-letiju ih roždenija). Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 226 str. (številka: 3, 2003)
  Pragmatična analiza dramskih besedil (številka: 3, 2003)
  Esej in književnost v drugi polovici dvajsetega stoletja (številka: 3, 2003)
  Empirična literarna znanost in literarni sistem S. J. Schmidta (številka: 3, 2003)
  Slovenska skladnja v primerjalni skladnji slovanskih jezikov (številka: 3, 2003)
  Mesto slovenske književnosti med književnostmi vzhodne Evrope (številka: 3, 2003)
  Romani sodobnih slovenskih pisateljic (številka: 3, 2003)
  Glotonim srbohrvaški jezik glede na srbski, hrvaški, bosanski, črnogorski (številka: 3, 2003)
  O teoriji skladenjskih dvojnic s slovenističnega vidika (številka: 3, 2003)
  K nastanku in pomenu nekaterih zemljepisnih imen v Baški dolini (številka: 4, 2003)
  Formalne lastnosti razpravnih besedil v Slavistični reviji (1991-2002) (številka: 4, 2003)
  Roman "Peterburg" Andreja Belogo i poema Mednyj vsadnik" A. S. Puškina (številka: 4, 2003)
  Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot pesniške oblike (številka: 4, 2003)
  Peter Herrity: Slovene: a comprehensive grammar. London, N. Y.: Routledge, 2000 ... (številka: 4, 2003)
  Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: a világ archetipikus vízíója. Budapest: Lucidus Kiadó, 2001. 156 str. Kisebbségkutatás könyvek (številka: 4, 2003)
  Razsvetljeni Juda (številka: 4, 2003)
  Slovarska večpomenskost in Slovensko leksikalno pomenoslovje (številka: 4, 2003)
  Analiza beril za 5. razred osnovne šole (številka: 4, 2003)
  Slog je pomen, pomen je slog (posebna, 2003)
  Kosovel in ruski literarni center konstruktivistov (posebna, 2003)
  Svetopisemska motivika v slovenskem leposlovju 19. in 20. stoletja (posebna, 2003)
  Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (posebna, 2003)
  Izražanje prostora v govorjenih besedilih otrok (posebna, 2003)
  Eksperimentalnofonetične raziskave slovenskega knjižnojezikovnega glasovja in tonemskosti (posebna, 2003)
  Besedotvorna tipologija novonastalega besedja s področja mobilne telefonije (posebna, 2003)
  Hudodelec v slovenskem romanu XX stoletja (posebna, 2003)
  Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka (posebna, 2003)
  Kulturna identiteta v obdobju globalizacije (posebna, 2003)
  Slovenska skladnja z vidika skladenjskih teorij (posebna, 2003)
  Žanrski sinkretizem sodobnega slovenskega romana (posebna, 2003)
  Slovenski dialektološki leksikalni atlas koprske pokrajine (SDLA-KP) (posebna, 2003)
  Folklorni svet v liriki slovenske moderne (posebna, 2003)
  Podaljšava - praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec (posebna, 2003)
  Josef Dobrovský in slovenski slovničarji - vzporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih (posebna, 2003)
  Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah (posebna, 2003)
  Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini (posebna, 2003)
  Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih (posebna, 2003)
  Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju (posebna, 2003)
 50. 2004
   43

  Bibliografija Gregorja Kocijana (številka: 1, 2004)
  Uredniški popravki v izdajah Prešernovih pesmi (številka: 1, 2004)
  Gregor Kocijan - sedemdesetletnik (številka: 1, 2004)
  Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez (številka: 1, 2004)
  Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1. Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002. 412 str. (številka: 1, 2004)
  Premalo domačega sodelovanja in zato premalo relevantn(ejš)ih predstavitev tudi navzven? (številka: 1, 2004)
  Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku (številka: 1, 2004)
  Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773 (številka: 1, 2004)
  Lov kot kreacija bivanjskega prostora (številka: 1, 2004)
  Prehod od ekspresionizma k novi stvarnosti, kot ga vidi France Vodnik (številka: 1, 2004)
  Zapisnik plenarnega zasedanja Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 2, 2004)
  Pregibanje okrog telesa (številka: 2, 2004)
  Fonologija samoglasniških nizov v slovenščini (številka: 2, 2004)
  Diplomske naloge iz slovenske književnosti na ljubljanski slovenistiki (številka: 2, 2004)
  Vojna proza Milana Puglja (številka: 2, 2004)
  Še z okrepljenimi močmi nad Slovenski pravopis (številka: 2, 2004)
  Obvezni in neobvezni členki (številka: 2, 2004)
  Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja (številka: 2, 2004)
  Pluralnost raziskovanja (številka: 2, 2004)
  O slovenskem romanu po letu 1990 (številka: 2, 2004)
  Govekarjeva afirmacija Émila Zolaja (številka: 3, 2004)
  Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi (številka: 3, 2004)
  Pomemben zbornik o večjezičnosti (številka: 3, 2004)
  Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, sedemdeset let (številka: 3, 2004)
  Problemi in perspektive jezikovnega sporazumevanja v sodobnem svetu (številka: 3, 2004)
  Nacionalna ideja in narodni razdor v luči slovenskega romana od 1909 do 1997 (številka: 3, 2004)
  Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar. 2., pregledana in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Modrijan, 2003. XXVII + 1022 str. (številka: 3, 2004)
  Janez Keber: Frazeološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 124 str. (številka: 3, 2004)
  Bibliografija Matjaža Kmecla (številka: 3, 2004)
  Besedotvorna teorija Ju. D. Apresjana na poti k tipologiziranju slovarske večpomenskosti (številka: 3, 2004)
  Skladnja z vidika računalniškega jezikoslovja (številka: 4, 2004)
  Roman Bratje Karamazovi F. M. Dostojevskega (številka: 4, 2004)
  Nekaj z "obrobja" slovenske literarne vede (številka: 4, 2004)
  Dunaj, avstrijska in slovanska moderna (številka: 4, 2004)
  Čez rob modernizma (številka: 4, 2004)
  Besedilnoskladenjske značilnosti javne govorjene besede (na gradivu mariborščine) (številka: 4, 2004)
  Prvi temeljit bio- in bibliograf Jerneja Kopitarja (številka: 4, 2004)
  Izhodišča in perspektive empirične literarne znanosti (številka: 4, 2004)
  O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostenečkega na prizrenski prepis Dušanovega zakonika (številka: 4, 2004)
  Edvard Kocbek, Zemlja (1934) (številka: 4, 2004)
  Bibliografija Helge Glušič (številka: 4, 2004)
  Ob sedemdesetem rojstnem dnevu profesorice dr. Helge Glušič (številka: 4, 2004)
  Še o žanrih - pogostejši trivialni žanri v luči slovenske postmoderne (številka: 4, 2004)
 51. 2005
   48

  Aktualizacija zvrstnosti v slovenščini (številka: 1, 2005)
  Antica Menac, Željka Fink-Arsovski, Radomir Venturin: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2003 (številka: 1, 2005)
  Nastanek in razvoj prekmurskega knjižnega jezika (številka: 1, 2005)
  Poskus oblikovanja meril za tvorbo učinkovitega javnega govorjenega političnega besedila (številka: 1, 2005)
  Nekatere lastnosti sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in italijanskem jeziku v dvojezičnem okolju Slovenske Istre (številka: 1, 2005)
  Koreferenčna vezljivostna razmerja v slovenskih povedih (številka: 1, 2005)
  Strukturalno-pomenska analiza pridige kot žanra (številka: 2, 2005)
  O prevodih psalmov v prekmurščino od Martjanske pesmarice II do Pusztaijeve pesmarice 1893 (številka: 2, 2005)
  Strojno oblikoslovno označevanje slovenskih besedil (številka: 2, 2005)
  Problemi poetične drame (številka: 2, 2005)
  Pomembna monografija o besedotvornih spremembah v slovanskih jezikih (številka: 2, 2005)
  Mitologizacija v slovenski kratki prozi osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja (številka: 2, 2005)
  Spet o fonetiki, fonologiji in pravorečju v SP 2001 (številka: 2, 2005)
  Zametki nove paradigme (številka: 2, 2005)
  Pripovedovalec, fokalizacija in avtorjev glas v krajših pripovedih Draga Jančarja (številka: 2, 2005)
  V spomin prof. dr. Vilku Novaku (1909-2003) (številka: 2, 2005)
  Sodobna slovenska dramatika (številka: 2, 2005)
  Gradnik kot prevajalec (številka: 2, 2005)
  Besedotvorni sklopi (številka: 2, 2005)
  Dialoške prvine Lotmanove strukturalne poetike (številka: 3, 2005)
  Kratka pripovedna proza v prvih treh povojnih letih (številka: 3, 2005)
  Rapsodije bolgarskega goslarja po bolgarsko (številka: 3, 2005)
  Ivan Prijatelj in ruska literatura (številka: 3, 2005)
  "Tainstvennyj znak" u Dostoevskogo (številka: 3, 2005)
  Kulturni spomin in literatura (številka: 3, 2005)
  "Podoba avtorja" in hagiografske prvine v romanu Dostojevskega Bratje Karamazovi (številka: 3, 2005)
  Ljubeznivemu prof. dr. Viktorju Jevgenjeviču Gusevu v spomin (številka: 3, 2005)
  Anna Ahmatova in Osip Mandelštam v dialogu "zaščitnih listin" (številka: 3, 2005)
  Literatura in prostor (številka: 3, 2005)
  Matija Murko, začetek "Slavie" in njeni slovenski sodelavci (številka: 3, 2005)
  Teorija literarnega diskurza in Bahtin (številka: 3, 2005)
  Če se na svetu nič ne začne in nič ne konča /.../ bo Lepota res rešila svet? /.../ saj je človek vrednota sam po sebi /.../ (številka: 3, 2005)
  Stritarjevi in Aškerčevi lirski popotni cikli (številka: 3, 2005)
  Bibliografija prof. dr. Aleksandra Skaze (številka: 3, 2005)
  O zakonitem sorazmerju med starostnimi in drugimi sistemskimi lastnostmi frazeoloških enot (številka: 3, 2005)
  Literarna kritika in njen razvoj (številka: 3, 2005)
  Primerjava poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v- (številka: 4, 2005)
  Gradnikova prevodna bibliografija (rokopisna zbirka, periodika) (številka: 4, 2005)
  Ljubljanski potres v slovenskih literarnih delih (številka: 4, 2005)
  Kvantitativne lastnosti slovenskega tvorjenega besedja v poskusnem besednodružinskem slovarju za črko B (številka: 4, 2005)
  Simbolni slog v Cankarjevi osebnoizpovedni prozi (številka: 4, 2005)
  Stiki Josefa Friedricha Perkoniga s slovenskimi intelektualci in pisatelji (številka: 4, 2005)
  Srbska skladnja 2002 (številka: 4, 2005)
  Peta poletna delavnica za leksikografijo in leksikalno računalništvo, Univerza Masaryk, Brno, Češka Republika, 10-14 junija 2005 (številka: 4, 2005)
  Pojav obratne zaznamovanosti (markedness reversal) pri obravnavi slovenskih števnikov s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti (številka: 4, 2005)
  Slavist Rado Lenček (številka: 4, 2005)
  Delež dunajskih Čehov pri razvoju bohemistike in slavistike (številka: 4, 2005)
  "Italijanski" Prešeren (številka: 4, 2005)
 52. 2006
   63

  Strukturalizem v slovenski dialektologiji (posebna številka 1, 2006)
  Podoba protestantske književnosti v starejših pregledih slovstva na Slovenskem (številka: 1, 2006)
  Dvojezičnost na primeru Slovencev v Nemčiji (številka: 1, 2006)
  Spreminjanje uredniške politike revije Jezik in slvostvo (številka: 1, 2006)
  Začetki poučevanja slovenščine v Italiji (številka: 1, 2006)
  Nina Novak, Marko Novak, Uvod v pravno pisanje (številka: 1, 2006)
  Komentar k vprašalniku o tvorjenju pravniških besedil (številka: 1, 2006)
  O mnogoobraznosti jezika - o njenem oblikovanju, rabi in uzaveščanju (številka: 1, 2006)
  Kritične izdaje slovenskih tekstov v okviru slovanske filologije in nacionalne kulture (številka: 1, 2006)
  Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze (številka: 1, 2006)
  "Poetische Versuche 1843-44" Luize Pesjak (številka: 2, 2006)
  Pavol Štekauer: Meaning predictability in word formation (številka: 2, 2006)
  Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva (številka: 2, 2006)
  Ženska v meščanski prozi Iva Šorlija (številka: 2, 2006)
  Odprto pismo uredništvu Slavistične revije (številka: 2, 2006)
  Prof. dr. Aleksander D. Duličenko - 65-letnik (številka: 2, 2006)
  Ob petinsedemdesetletnici prof. dr. Janeza Rotarja (številka: 2, 2006)
  Bibliografija prof. dr. Janeza Rotarja (številka: 2, 2006)
  O nenaglašenih /e/ in /o/ v standardni slovenščini (številka: 2, 2006)
  Besednodružinski slovar slovenskega jezika (številka: 2, 2006)
  Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama (številka: 2, 2006)
  Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine (številka: 2, 2006)
  "Velika zgodba" akademika prof. dr. Franca Zadravca (številka: 3, 2006)
  Odličnost drže (številka: 3, 2006)
  Slavistična sopotnika osemdesetletnika (številka: 3, 2006)
  Der slovenische Staatsgedanke (številka: 3, 2006)
  Gradnik in slikarji (številka: 3, 2006)
  Issledovanija F. Zadravca v oblasti sovremennogo slovenskogo romana (številka: 3, 2006)
  Ob osemdesetletnici profesorja Janeza Zora (številka: 3, 2006)
  Kette na svetli strani moderne (številka: 3, 2006)
  Esejistika Ivana Cankarja (številka: 3, 2006)
  Gregorčičeva poezija danes (številka: 3, 2006)
  Slovenske književnice v Avstriji (številka: 3, 2006)
  Slovensko kratko pripovedništvo 1922 - 1924 (starejših generacij) (številka: 3, 2006)
  Majcnova kratka proza v kontekstu moderne in njene slogovne značilnosti (številka: 3, 2006)
  Predtragični elementi v grški tragediji (številka: 3, 2006)
  Gogolj, Melville in Fran Erjavec (številka: 3, 2006)
  Bibliografija prof. dr. Franca Zadravca (številka: 3, 2006)
  Cankar kot utemeljitelj profesionalnega pisatelja - umetnika (številka: 3, 2006)
  Kako brati "Krst pri Savici" (številka: 3, 2006)
  Gornje mesto Bogomira Magajne (številka: 3, 2006)
  O enem izmed vidikov moje literarne zgodovine (s posebnim ozirom na slovensko dramatiko) (številka: 3, 2006)
  Appreciating Prešeren's "Wreath of sonnets" (številka: 4, 2006)
  Nekatere značilnosti dvojine v slovenščini (posebna številka 1, 2006)
  Metonimični pomeni (posebna številka 1, 2006)
  Formantne frekvence samoglasnikov v tonemski in netonemski standardni slovenščini (posebna številka 1, 2006)
  Izraba semantične potence frazemov (posebna številka 1, 2006)
  Stilno zaznamovane nove tvorjenke (posebna številka 1, 2006)
  Lingvogeografska obdelava spola v ednini (posebna številka 1, 2006)
  Predložne zveze v razvoju slovenskega knjižnega jezika (posebna številka 1, 2006)
  Korpusni pristop v frazeologiji in slovarske aplikacije (posebna številka 1, 2006)
  O besediloslovnih prvinah v slovenskem jezikoslovju (posebna številka 1, 2006)
  Jezik, družba in kultura (posebna številka 1, 2006)
  Deležniški in deležijski skladi na -č in -ši v slovenščini (posebna številka 1, 2006)
  Obrisi slovenske jezikovne politike (posebna številka 1, 2006)
  Glagolski vid v povezavi z drugimi glagolskimi kategorijami v knjižnem jeziku 16. stoletja (posebna številka 1, 2006)
  Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico (posebna številka 1, 2006)
  Vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku s poudarkom na glagolu (posebna številka 1, 2006)
  Stilistika poročevalstva in poročevalski stil (posebna številka 1, 2006)
  Slovensko jezikoslovje danes (posebna številka 1, 2006)
  Korpusno jezikoslovje in leksikalni opisi slovenskega jezika (posebna številka 1, 2006)
  O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku (posebna številka 1, 2006)
  Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu (posebna številka 1, 2006)
 53. 2007
   22

  Leposlovje Milice S. Ostrovške v reviji Ženski svet (1923-1941) (številka: 3, 2007)
  Kentumski in satemski jeziki - sodobni pogledi na staro delitev (številka: 3, 2007)
  Pripombe k reformi študija zahodnoslovanskih jezikov in književnosti v Srednji Evropi (številka: 3, 2007)
  Zgodnja dela Antona Tomaža Linharta (številka: 3, 2007)
  Med literarnim in novinarskim poljem (številka: 3, 2007)
  Osem desetletij dr. Branka Berčiča (številka: 3, 2007)
  O jezikovni situaciji med Slovani (s poudarkom na bolgarsko-čeških vzporednicah) (številka: 3, 2007)
  Bernikova nova znanstvena monografija o Ivanu Cankarju (številka: 3, 2007)
  Drama Hodnik Matjaža Zupančiča kot odgovor na konstrukt resničnosti današnjega sveta (številka: 3, 2007)
  Radialni model angleškega predloga on v odnosu do slovenskega predloga na (številka: 3, 2007)
  Raba avgmentiranih preteklih glagolskih časov v stari indijščini (številka: 3, 2007)
  Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16.stoletja in nekatere tehnike prevajanja (številka: 3, 2007)
  Osemdeset let Maje Iljinične Ryžove (številka: 4, 2007)
  Razlikovanje glagolskih oblik po spolu v sedanjiku dvojine greve (številka: 4, 2007)
  Terska dolina v pesmih Viljema Černa (številka: 4, 2007)
  Starosrpska poslovnopravna pismenost kao retorički fenomen (številka: 4, 2007)
  Slovenski pravni in pravniški jezik 2. pol. 19. stoletja (številka: 4, 2007)
  Besedjeslovne razprave (številka: 4, 2007)
  Rožančeva esejistika in Francoski personalizem (številka: 4, 2007)
  Zapisnik četrtega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 4, 2007)
  Bogastvo panonskega besedja (številka: 4, 2007)
  Sprejemanje Prešernovih pesmi (številka: 4, 2007)
 54. 2008
   24

  Konferenca o zgodovini slavistike v Habsburški monarhiji (številka: 1, 2008)
  Prvi kongres čeških slavistov (številka: 1, 2008)
  Bibliografija Marije Stanonik (1970-2007) (številka: 1, 2008)
  "Tuji govor" ter razmerje med lingvistiko in pragmatiko (številka: 1, 2008)
  Nova knjiga temeljne izdaje slovenske pesemske dediščine (številka: 1, 2008)
  Uredniška politika in formalne lastnosti razpravnih besedil Slavistične revije med letoma 1948 in 1977 (številka: 1, 2008)
  Primerjalno-kontrastivno o členkih (številka: 1, 2008)
  Komentar in kritični prevod slovničnega uvoda v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1608) (številka: 1, 2008)
  Imagining Slovene literary history (številka: 1, 2008)
  Ob šestdesetletnici izredne profesorice dr. Marije Stanonik (številka: 1, 2008)
  O dveh verzijah romana S poti (številka: 1, 2008)
  Mesto antičnih balkanskih jezikov znotraj delitve na kentumske in satemske jezike (številka: 1, 2008)
  "Slovenski kulturni sindrom" v nacionalni in primerjalni literarni zgodovini (številka: 1, 2008)
  Odkod ime Laibach za Ljubljano (številka: 1, 2008)
  Kersnikovi literarnoestetski pogledi in literarnokritična merila (številka: 3, 2008)
  Trubarjevo osvobajanje subjekta (številka: 3, 2008)
  Ob jubileju Franceta Bernika (številka: 3, 2008)
  Podoba Dunaja v slovenski književnosti (številka: 3, 2008)
  Pogled na romana Zmagoslavje podgan (2005) Milana Dekleve in Muriša (2006) Ferija Lainščka (številka: 3, 2008)
  Lirski cikel ali lirska pesnitev? (številka: 3, 2008)
  Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona (številka: 3, 2008)
  Slovenski jezik se predstavi (številka: 3, 2008)
  Nekaj drobcev iz pesemske dejavnosti nekdanjih prekmurskih duhovnikov (številka: 3, 2008)
  Odlomek iz Jurčiča (številka: 3, 2008)
 55. 2009
   32

  Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic (številka: 2, 2009)
  Potemkinove vasi in Bakhtin (številka: 2, 2009)
  Kratko sopotje s Tomom Korošcem (številka: 2, 2009)
  Rokopisne Kolomonove in Zdravilske bukve s Kovka nad Hrastnikom (številka: 2, 2009)
  Moskovski simpozij o slovanskih jezikih in kulturah in medkulturnih odnosih med Slovani v sodobnem svetu (številka: 2, 2009)
  K virom Prešernovega "frajgajstovstva" (številka: 2, 2009)
  Jezikoslovno o oglaševanju (številka: 2, 2009)
  Z historie generativní gramatiky (številka: 2, 2009)
  Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil (številka: 2, 2009)
  Razkrivanje slovenske besedne zapuščine 18. stoletja (številka: 2, 2009)
  Razgovor, pogovor kot govorni dogodek (številka: 2, 2009)
  Besedilne, pragmatične in medbesedilne žanrotvorne prvine uvodnika (številka: 2, 2009)
  Bibliografija prof. dr. Toma Korošca (številka: 2, 2009)
  Kommunikativnye partii personažej v strukture hudožestvennoj prozy (številka: 2, 2009)
  Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev (številka: 2, 2009)
  Zapis ob jubileju Toma Korošca (številka: 2, 2009)
  Jezikoslovje in literarna veda v Slavistični reviji med letoma 1978 in 1990 (številka: 3, 2009)
  O Alasijevi glosi sacne (številka: 3, 2009)
  Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (številka: 3, 2009)
  Strategije jezikovnega delovanja v slovenski politični komunikaciji (številka: 3, 2009)
  "Naš car ima za svašta zakon" (številka: 3, 2009)
  Vstop Ivana Dornika v ekspresionistično paradigmo (številka: 3, 2009)
  Procesualnost slovstvene folklore (številka: 3, 2009)
  Zgodovina slovenske leksikografije (številka: 3, 2009)
  Obravnava pravopisa v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758) (številka: 3, 2009)
  Ambivalentnost in enopomenskost ironije ob primerih Uroša Zupana in Aleša Mustarja (številka: 3, 2009)
  Jezikovnopolitični vidik sodobne slovnske javne besede (številka: 4, 2009)
  K posvetu o novem slovarju slovenskega jezika (številka: 4, 2009)
  Kontrastivno o elipsi argumenta (številka: 4, 2009)
  Slovensko-slovinska konverzačná priručka (številka: 4, 2009)
  Tvorjenke s predponskim obrazilom pod- v ruščini - primerjava s španščino (številka: 4, 2009)
  Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758 (številka: 4, 2009)
 56. 2010
   43

  Jezikovno-vedenjski vzorci opravičevanja v slovenščini (številka: 1, 2010)
  Idiomatska beseda ali frazeološka enota (številka: 1, 2010)
  K jubileju prof. dr. Ade Vidovič Muha (številka: 1, 2010)
  Pivško jygajo se 'guncajo se' (Petelinje) ali o nastanku slovenskega razmerja jugati : gugati (številka: 1, 2010)
  Slovensko iti za in podobno (številka: 1, 2010)
  Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju - knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo (številka: 1, 2010)
  Raba samostalniških manjšalnic v delih protestantskih piscev 16. stoletja (številka: 1, 2010)
  Bibliografija prof. dr. Ade Vidovič Muha (številka: 1, 2010)
  Terminološko načrtovanje in upravljanje terminologije (številka: 1, 2010)
  Elipsa med glagolsko intenco in besedilno koherenco (številka: 1, 2010)
  Modernistična estetika emocij in lirski diskurz (številka: 1, 2010)
  A. S. Puškin po meri sodobne Rusije (številka: 1, 2010)
  Normativnost osrednjega slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja (številka: 1, 2010)
  K teorii a praxi českého mluvnictví (številka: 1, 2010)
  Še nekatere razlike v rabi glagolskih vidov v ruščini in slovenščini (številka: 1, 2010)
  Kratke pripovedi starejše generacije v letih 1925-1929 (številka: 2, 2010)
  Zapisnik razširjenega zasedanja predsedstva MKS, 26.-27. avgusta 2009, Stará Lesná (Slovaška), Kongresni center Slvoaške akademije znanosti (številka: 2, 2010)
  Ponovno branje Epiloga k Vinjetam (številka: 2, 2010)
  Vpogled v izhodišča za Dialoge Primoža Kozaka (številka: 2, 2010)
  Razumevanje metafore v leksikologiji (številka: 2, 2010)
  Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758 (številka: 2, 2010)
  Subverzija ali asimilacija? (številka: 2, 2010)
  H K posvetu O novem slovarju slovenskega jezika (številka: 2, 2010)
  Med politiko in stvarnostjo je jezik (številka: 2, 2010)
  Evropska konferenca Jezikovna različnost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu, Ljubljana, 19. in 20. november 2009 (številka: 2, 2010)
  Apokrifna istorija epskog pesništva srpskog predromatizma (številka: 2, 2010)
  Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri (številka: 3, 2010)
  Slovnični priročnik za Italijane (številka: 3, 2010)
  Kulturna identiteta in postmoderna družba pri pouku književnosti (številka: 3, 2010)
  Stopenjsko besedotvorje (številka: 3, 2010)
  Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju (številka: 3, 2010)
  O aktualnih obravnavah nepogrešljivega besedišča z vidika zasnove švedsko-češkega kolokacijskega slovarja temeljnih glagolov (številka: 3, 2010)
  Nova opisna slovnica ziljščine (številka: 4, 2010)
  Vezljivost glagolov védenja v stari cerkveni slovanščini (številka: 4, 2010)
  Govorne pogreške studenata tehničkih studija (številka: 4, 2010)
  Bibliografija literarnovednih del 2000-2009 (številka: 4, 2010)
  Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Rezervisane, grupne, diferencirajuće i suprotne osobine likova u Andrićevoj Prokletoj avliji (številka: 4, 2010)
  Hrepenenje in skušnjava od mitologije do literature (številka: 4, 2010)
  Tematizacija nasilja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi (številka: 4, 2010)
  Aktualna leksikološka monografija (številka: 4, 2010)
  Fanny Haussman (1818-1853) - biografija prve slovenske pesnice v luči njenega domnevno spornega avtorstva (številka: 4, 2010)
  Nekaj o kritiki in o dveh knjigah mlade znanstvenice (številka: 4, 2010)
 57. 2011
   37

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Literarni odnosi med Čehi in Slovaki (številka: 1, 2011)
  Kanonizacija in dikdaktizacija Prešerna v srednji šoli (številka: 1, 2011)
  Andrić as an object of hate (številka: 1, 2011)
  Trivialno in/ali sentimentalno? (številka: 1, 2011)
  O leksiki v sodobnem srbskem jeziku, o njenih spremembah v smislu ekspresivnosti in norme (številka: 1, 2011)
  Janševe in Pahorjeve prepričevalne strategije na zadnjih parlamentarnih volitvah (številka: 1, 2011)
  Semantika glagola čulne percepcije u staroslovenskom jeziku (številka: 1, 2011)
  K etimologiji indoevropskega geografskega termina: psl. *mor'e, lat. mare --- pide. *mor-i-(N.) (številka: 1, 2011)
  Izgubljene in najdene knjige iz nekdanje Kopitarjeve knjižnice (številka: 1, 2011)
  Alojz Gradnik in Heinrich Mann (številka: 1, 2011)
  Vrednotenje Prešernovih pesmi kot recepcijski problem (številka: 2, 2011)
  Odličnost Kmeclovega "Jurčiča" (številka: 2, 2011)
  Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem - zgodbe, kraji in osebnosti ljubljanskega dela Supraseljskega zbornika (številka: 2, 2011)
  Prostor i prostorne metafore u padežnom sistemu Brižinskih spomenika (številka: 2, 2011)
  Marija Stanonik: Zgodovina slovenske slovstvene folklore (številka: 2, 2011)
  Razvoj zaimenskega ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850 (številka: 2, 2011)
  Trivialnost (številka: 2, 2011)
  Glagoli na -irati v današnji slovenščini (številka: 2, 2011)
  Analiza svetovnih-sistemov in formalizem v literarni zgodovini (številka: 2, 2011)
  Strokovno izrazje v Vodnikovem nemško-slovenskem rokopisnem slovarju in njegovih tiskanih virih (številka: 3, 2011)
  Doslej neznani Finžgarjevi pismi (številka: 3, 2011)
  Slovenščina ima 9 samoglasnikov (številka: 3, 2011)
  Ženski glasovi u savremenoj srpskoj književnosti (številka: 3, 2011)
  O stanju preučevanja skladnje pri Slovakih (številka: 3, 2011)
  Posebnosti prevajanja strokovnega jezika diplomacije (številka: 3, 2011)
  Revijalne objave prve slovenske klasikinje končno v knjigi (številka: 3, 2011)
  58 letnikov Slavistične revije (1948-2010) (številka: 4, 2011)
  O današnji jezikovni politiki v slovanskih jezikih (številka: 4, 2011)
  Fenomen krize identiteta u srpskom romanu 19. i 20. veka (številka: 4, 2011)
  Izzivov ne bo zmanjkalo (številka: 4, 2011)
  Kosmačeva kratka pripovedna proza med vojnama (številka: 4, 2011)
  Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami Božič - Jesih - Jovanović - Šeligo (številka: 4, 2011)
  Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja (številka: 4, 2011)
 58. 2012
   45

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Nezakonske hčere hrvaških (književnih) mitov in (političnih) travm (številka: 1, 2012)
  Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu (številka: 1, 2012)
  O vlogi jezika v literarni vedi (številka: 1, 2012)
  Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love (številka: 1, 2012)
  V spomin akademiku Olegu Nikolajeviču Trubačovu (1930-2002) (številka: 1, 2012)
  Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem (številka: 1, 2012)
  Zaboravljena lica ruske cenzure (številka: 1, 2012)
  Značaj integrativne instrumentalne orijentacije pri izboru slovenac!kog jezika kao stranog (številka: 1, 2012)
  O češko-nemškem publicistu in prevajalcu Pavlu Eisnerju (številka: 1, 2012)
  Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja (številka: 1, 2012)
  Kategorija sočutja v esejistiki Zbigniewa Herberta (številka: 1, 2012)
  Rusofonija, runet in ruski jezik (številka: 2, 2012)
  Križev pot Stanka Vuka (številka: 2, 2012)
  Zbornik o jeziku in književnosti ob sedemdesetletnici Antona Janka (številka: 2, 2012)
  Ikoničnost u sintaksi Brižinskih spoemnika (številka: 2, 2012)
  Srečanja v kronotopu prevoda (številka: 2, 2012)
  Kritička obeležja i teorijska uporišta kritičko-esejističkog opusa Miroslava Egerića (številka: 2, 2012)
  Sporočanjske vloge in raba dvodelnega členka naj bi z deležnikom na -l v sodobnem tiskanem poročevalstvu (številka: 2, 2012)
  Ekologizacija literarne vede in ekokritika (številka: 2, 2012)
  Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora (številka: 3, 2012)
  Prostorski obrat v naratologiji (številka: 3, 2012)
  Prostor v slovenskih literarnovednih študijah (številka: 3, 2012)
  Prostor v literaturi in literatura v prostoru (številka: 3, 2012)
  Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora (številka: 3, 2012)
  Prestolnica in središča slovenske književnosti (številka: 3, 2012)
  Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija (številka: 3, 2012)
  Kraji zapisov in mesta v izbranih slovenskih ljudskih pesmih (številka: 3, 2012)
  Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi (številka: 3, 2012)
  The spatial humanities - GIS and the future of humanities scholarship. Ur. David J. Bodenhamer, John Corrigan, Trevor Harris. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2010. 203 str. (številka: 3, 2012)
  Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov (številka: 3, 2012)
  Na stičišču literature in geografije (številka: 3, 2012)
  Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur: Schauplätze. Handlungsräume, Raumphantasien. 2. izdaja. Göttingen: Wallstein Verlag, 2009. 424 str. (številka: 3, 2012)
  Tomšičev literarni opus med Šavrinkami in Šandrinkami (številka: 4, 2012)
  Savremeni jezički korpusi na Zapadnom Blakanu (številka: 4, 2012)
  Modeliranje na intonaciskata struktura na makedonskiot jazik na nivo na intonaciski frazi (številka: 4, 2012)
  Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost (številka: 4, 2012)
  (Dis)fluentnost i proizvodnja govora (številka: 4, 2012)
  Obrazi ruskega postmodernizma (številka: 4, 2012)
  Pesmi slovenskih in italijanskih avtoric o Trstu (številka: 4, 2012)
  Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu (številka: 4, 2012)
  Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja (številka: 4, 2012)
 59. 2013
   45

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Slovenska literarna veda danes (številka: 1, 2013)
  V prerezu slovenske empirične literarne znanosti (številka: 1, 2013)
  Feministična literarna veda v slovenskem akademskem prostoru (številka: 1, 2013)
  Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem (številka: 1, 2013)
  Sodobna slovenska poezija v literarni vedi (številka: 1, 2013)
  Književna esejistika in književna kritika (številka: 1, 2013)
  Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča (številka: 1, 2013)
  Bibliografija kot podlaga za raziskovanje (številka: 1, 2013)
  Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000 (številka: 1, 2013)
  Starejša slovenska književnost v literarni vedi po letu 1990 (številka: 1, 2013)
  Slovenska literarna zgodovina danes (številka: 1, 2013)
  Razvoj slovenistične didaktike književnosti (številka: 1, 2013)
  O zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (številka: 1, 2013)
  O slovenski kratki prozi v zadnjem desetletju (številka: 1, 2013)
  Slovenski vodni imeni Mislinja in Hudinja (številka: 2, 2013)
  Zvonko Kovač - Međuknjiževne rasprave: poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti (številka: 2, 2013)
  Analiza spremembe besedotvornosti pri ruskem vprašalnem zaimku čto (številka: 2, 2013)
  Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini (številka: 2, 2013)
  Hudič in vampir v kulturnem spominu (številka: 2, 2013)
  Poslovil se je slavist in komparativist svetovnega slovesa Slavomír Wollman (številka: 2, 2013)
  Jezikovna politika slovenskega visokega šolstva (številka: 2, 2013)
  Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (številka: 2, 2013)
  Podobe države in stereotipi, ki jih o Rusiji gojijo učenci ruskega jezika (številka: 2, 2013)
  Glagoli z oslabljenim pomenom v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (številka: 3, 2013)
  Postklasična teorija pripovedi (številka: 3, 2013)
  Ekfraza v poeziji Gregorja Strniše (številka: 3, 2013)
  "Češki Prešeren" (številka: 3, 2013)
  O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deustsche Lehnwörter im Slovenischen (številka: 3, 2013)
  Sedmi krug Vaska Pope (številka: 3, 2013)
  Literarni zgodovinar Karel Štrekelj (številka: 3, 2013)
  Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabijami Stanka Vraza (številka: 4, 2013)
  O "preobratu" lahko govorimo že ob Kuharjevih Povestih (številka: 4, 2013)
  Analiza odrskega govora (številka: 4, 2013)
  Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk (številka: 4, 2013)
  Monografiji o jezikovnih pravicah in jezikovnih politikah v slovanskem svetu (številka: 4, 2013)
  Bez imena i znaka (številka: 4, 2013)
  Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah (številka: 4, 2013)
  Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783 (številka: 4, 2013)
  Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju (številka: 4, 2013)
  Julija je stopila v "cerkev razsvetljeno" (številka: 4, 2013)
  Nova odkritja o slovenski protestantiki (letn. 4, 2013)
 60. 2014
   57

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika (številka: 1, 2014)
  Vitomil Zupan i Borislav Pekić (številka: 1, 2014)
  Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz, v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta (številka: 1, 2014)
  Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih (številka: 1, 2014)
  Posamostaljanje med jezikovnim sistemom in besedilom v slovenščini in nemščini (številka: 1, 2014)
  Pet tolminskih književnikov med literarnozgodovinsko in šolsko kanonizacijo (številka: 1, 2014)
  Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini (številka: 1, 2014)
  Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa (številka: 1, 2014)
  K izbranim problemom narodnega preroda (številka: 1, 2014)
  Narodni prerod in literarne smeri (številka: 1, 2014)
  Sodobni slovenski roman na gledališkem odru (številka: 1, 2014)
  Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika - temeljni pojmi (številka: 1, 2014)
  Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnyšy (številka: 2, 2014)
  Razvoj tudi jezikoslovnih spoznanj temelji na dopolnjevanju in ne na izločanju doseženega (številka: 2, 2014)
  Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine (številka: 2, 2014)
  Alojz Gradnik: Eros - Thanatos (številka: 2, 2014)
  Ruski kozmizem kot vektor petdesetletnega projektila postgravitacijske umetnosti (številka: 2, 2014)
  Vrednotenje in pripadnost virtualni skupnosti slovenskega Twitterja (številka: 2, 2014)
  Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk (številka: 2, 2014)
  Stripovska obravnava češkega narodnega preporoda (številka: 2, 2014)
  Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju (številka: 2, 2014)
  Kolaborativni slovar Razvezani jezik (številka: 2, 2014)
  Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih (številka: 2, 2014)
  Miklošičeva monografija - ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ur. M. Jesenšek. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča 2013. 487 str. (številka: 2, 2014)
  Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov (številka: 3, 2014)
  Izražanje prostora v slovenski frazeologiji (številka: 3, 2014)
  Raba slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru (številka: 3, 2014)
  Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini (številka: 3, 2014)
  Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo (številka: 3, 2014)
  Nadsoznatel´naja kommunikacija v sociumah vnutrikletočnye "informacionnye" processy (številka: 3, 2014)
  Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini (številka: 3, 2014)
  Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice (številka: 3, 2014)
  Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika (številka: 3, 2014)
  Język literacki w słowiańskiej przestrzeni społeczno-kulturowej (številka: 3, 2014)
  Prostor (a čas) v komunikaci a jeho proměny v souvislostech s vývojem mediačních prostředků (številka: 3, 2014)
  Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji (številka: 3, 2014)
  Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu (številka: 3, 2014)
  O prostoru u srpskoj jezičkoj slici sveta (številka: 3, 2014)
  Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini (številka: 3, 2014)
  Dvojnici bolnica - bolnišnica v 19. stoletju in danes (številka: 4, 2014)
  Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih (številka: 4, 2014)
  Slovenski obraz(i) v ruskih očeh (številka: 4, 2014)
  Mihail Jurjevič Lermontov na meji (številka: 4, 2014)
  Russkaja mental´nost´ čerez prizmu logičeskoj očerki istinno/neistinno (številka: 4, 2014)
  Moderne mitološke transformacije v pesniškem ciklu Odisej Gregorja Strniše (številka: 4, 2014)
  Gnostičeskij spasitel´ ili "revnostnyj hristianin"? (številka: 4, 2014)
  Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem (številka: 4, 2014)
  Avtor, junak in sporočilnost v zgodnji kratki prozi Vladimirja Bartola (številka: 4, 2014)
  Dva poskusa pojmovanja stilistike (številka: 4, 2014)
  Za groš greha ob milijonskem jubileju (številka: 4, 2014)
  Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte (številka: 4, 2014)
  Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu (številka: 4, 2014)
  Iz gradiva o mentorskem delu prof. dr. Aleksandra Skaze (številka: 4, 2014)
 61. 2015
   40

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Fran Krsto Frankopan i bečko-furlansko pjesništvo 17. stoljeća (številka: 1, 2015)
  So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? (številka: 1, 2015)
  N. N. Starikova (ur.): Slovenska književnost 20. stoletja (številka: 1, 2015)
  Kettejev verz (številka: 1, 2015)
  Semantika maternje melodije u poeziji Momčila Nastasijevića (številka: 1, 2015)
  Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino (številka: 1, 2015)
  Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS (številka: 1, 2015)
  (Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki (številka: 1, 2015)
  The chronotope of the house (kuća) and the discourses of women in the modernist novels of former Yugoslavia (številka: 1, 2015)
  Katja Mihurko Poniž: Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne književnosti (številka: 1, 2015)
  Govor v sodobnem slovenskem romanu (številka: 2, 2015)
  Slovaške kulturno-literarne razmere v letih 1945-1955 (številka: 2, 2015)
  Roman Prebujenje - prvenec Zorka Simčiča (številka: 2, 2015)
  Leksikološka opredelitev novejše leksike in terminološka raba v slovenskem jezikoslovju (številka: 2, 2015)
  Postmodernistično v drami Milene Marković Barčica za punčke (Brod za lutke) (številka: 2, 2015)
  Eksplicitna poetika Rista Ratkovića (številka: 2, 2015)
  Nevropsihološka interpretacija Sferičnega zrcala (številka: 2, 2015)
  Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja (številka: 2, 2015)
  Prostorski in ekološkoestetski koncept vrtov (številka: 2, 2015)
  Prostorska semantika Prekletega dvorišča (številka: 3, 2015)
  Znanstveno vrednotenje slovenistike (številka: 3, 2015)
  Lev Tolstoj in Edvard Munch v kontekstu dobe in kulture (številka: 3, 2015)
  K premeni subjekta v sodobni poeziji (številka: 3, 2015)
  Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića (številka: 3, 2015)
  O slovnici sodobnega češkega jezika (številka: 3, 2015)
  Slovenistika v ocenjevalnem primežu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (številka: 3, 2015)
  Kvazietalon kak edinica lingvokul'tunogo urovnja (številka: 3, 2015)
  Mira Miladinović Zalaznik, Tanja Žigon (ur.): Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem: medkulturne literarnovedne študije (številka: 3, 2015)
  Kohezivno-konektorska sredstva v besedilih, nastalih v predvolilnih obdobjih (številka: 3, 2015)
  Vplivi spleta na slovensko ulično poezijo (številka: 4, 2015)
  Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi (številka: 4, 2015)
  Učinek utelešene vednosti v sodobni dramatiki (številka: 4, 2015)
  Dokument in proza v delih Svetlane Aleksijevič (številka: 4, 2015)
  Spominska obeležja Francu Miklošiču (številka: 4, 2015)
  Gramatičeskie aspekty semantiki pervogo lica (številka: 4, 2015)
  Hadži-Murat Leva Tolstoja (številka: 4, 2015)
 62. 2016
   40

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja (številka: 1, 2016)
  O sintaksičeskom komponente leksičeskoj semantiki (številka: 1, 2016)
  Ožidaemye paradoksy v poslednem stihotvorenii G. R. Deržavina "Reka vremen v svoem stremlen'i ---" (številka: 1, 2016)
  Zizenčeli in njegovo Zashtitno voshejne (številka: 1, 2016)
  Postmodernistični elementi v poeziji Jevrema Brkovića (številka: 1, 2016)
  Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje (številka: 1, 2016)
  Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta (številka: 2, 2016)
  "My sva téh svetnikou otroci" (številka: 2, 2016)
  Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve stavčnih frazemov (številka: 2, 2016)
  Slovenci u krfskom Zabavniku (številka: 2, 2016)
  Možnost interpretacije frazemov v dvojezičnih slovarjih (številka: 2, 2016)
  Od "nebrušenega diamanta" do velikega uma 19. stoletja (številka: 2, 2016)
  Pripovedni svet Brede Smolnikar (številka: 2, 2016)
  Nič nie je nové pod slnkom (številka: 2, 2016)
  Odvisniki v slovenščini (številka: 2, 2016)
  Znanstvena pot do Terre incognite (številka: 3, 2016)
  Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja med mitom, vedo in teorijo (številka: 3, 2016)
  Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini (številka: 3, 2016)
  Študijsko-metodološki priročnik Glagolska pismenost na zahodnem Balkanu od 10. do 16. stoletja (številka: 3, 2016)
  Nova prešerniana (številka: 3, 2016)
  Zgodbe Prešernovih rokopisov (številka: 3, 2016)
  Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika (številka: 3, 2016)
  Slovenske dramatičarke v 21. stoletju (številka: 3, 2016)
  Krajevni govori od Babnega Polja do Bosljive Loke (številka: 3, 2016)
  Logika zaumnega jezika ruske avantgarde (številka: 3, 2016)
  Hrvatarji v slovenski književnosti (številka: 3, 2016)
  Medkulturne identitete Italijanov v romanih Travniška kronika (Travnička hronika) Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata (številka: 4, 2016)
  Vuk Stefanović Karadžić v slovenskem tisku (številka: 4, 2016)
  Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič: Center in periferija: razmerja moči v svetu prevajanja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 168 str. (številka: 4, 2016)
  Antičnyj ekfrasis na službe idejam modernizma (številka: 4, 2016)
  Sodobna slovenska poezija v Italiji (številka: 4, 2016)
  Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine (številka: 4, 2016)
  Jezik Poljanskega rokopisa (številka: 4, 2016)
  Odkritje Linhartovega prevoda italijanskega opernega besedila La frascatana (1782) (številka: 4, 2016)
  O upotrebi prezenta u crnogorskoj međuratnoj pripovjedačkoj prozi (številka: 4, 2016)
  Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima (številka: 4, 2016)
 63. 2017
   56

  Radijska igra (številka: 2, 2017)
  Hrvatsko-slovenske veze u putopisima Josipa Starea (številka: 1, 2017)
  Še k pojmu medialnosti (številka: 1, 2017)
  Kiš in Andrić - možna poetološka vzporednica (številka: 1, 2017)
  Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik (številka: 1, 2017)
  Vilém Flusser und der Paradigmenwechsel zur Internetkultur (številka: 1, 2017)
  K interpretacii slučaev upotreblenija -l- formy bez svjazki (številka: 1, 2017)
  Kinofikacija umetnosti (številka: 1, 2017)
  Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks (številka: 1, 2017)
  Nikolaj Gumilev kak Nikolaj Rostov (številka: 1, 2017)
  Francoska monografija o Borisu Pasternaku (številka: 1, 2017)
  Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih (številka: 1, 2017)
  Medialnost in literatura 1 (številka: 1, 2017)
  Implicitni avtor (številka: 1, 2017)
  Medialnost literature (številka: 1, 2017)
  Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja (številka: 1, 2017)
  Novi mediji v sodobni literarni praksi koroških Slovencev (številka: 1, 2017)
  Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine oblikovanja slovenskega črkopisa (številka: 2, 2017)
  Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa (številka: 2, 2017)
  Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi (številka: 2, 2017)
  Svežina dramskih praks in njihovih analiz (številka: 2, 2017)
  Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču (številka: 2, 2017)
  Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo (številka: 2, 2017)
  Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (številka: 2, 2017)
  Medialnost in literatura 2 (številka: 2, 2017)
  Slovenski klasiki na družabnih omrežjih (številka: 2, 2017)
  Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine (številka: 2, 2017)
  Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva MSC (Bukarešta, 24.-25. september 2016) (številka: 2, 2017)
  Ustreznost na ravni sporočila (številka: 2, 2017)
  Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede (številka: 2, 2017)
  O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih (številka: 2, 2017)
  Verz, proza in poezija v ustnem mediju (številka: 2, 2017)
  Železo in sanje (številka: 2, 2017)
  Status skraćenica - u istorijskoj i savremenoj perspektivi (številka: 2, 2017)
  Konceptual'noe otnošenie k pogode kak projavlenie nacional'noj mental'nosti (številka: 3, 2017)
  Prevajanje in migracije / Translation and migration - TRANS 2017 (številka: 3, 2017)
  Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid (številka: 3, 2017)
  Sjećanje na život (številka: 3, 2017)
  Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo evropske družbe (številka: 3, 2017)
  Vodka in pir --- (številka: 3, 2017)
  Alenka Jensterle-Doležal: Ključi od labirinta: O slovenski poeziji. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017 (Zora, 122). 367 str. (številka: 3, 2017)
  Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19. stoletja za zgodovino slovenskega jezika (številka: 3, 2017)
  M. Furlan. Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji. Zbirka Linguistica et philologica 32. Urednica zbirke Andreja Legan Ravnikar. Založba ZRC. Ljubljana, 2016. 208 str. (številka: 3, 2017)
  Posodabljanje prevodov (številka: 3, 2017)
  Dialoške značilnosti pridižnega besedila - jezikoslovni vidik (številka: 3, 2017)
  O russkoj gordosti i smežnyh ponjatijah (številka: 3, 2017)
  Morebitni medsebojni vpliv prozodije slovenskega govora in slovenske ljudske pesmi (številka: 4, 2017)
  Didaktična poezija in njeno mesto v literarni zgodovini (številka: 4, 2017)
  Zapisnik plenarnega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 4, 2017)
  Ivan Tavčar v Kranju (številka: 4, 2017)
  Poizkus rekonstrukcije pesmi Otona Župančiča (številka: 4, 2017)
  "Dikie zveri" Sigizmunda Gerberštejna i perečen' čistyh kopytnyh v pravlenom slavjano-russkom pjatiknižii (številka: 4, 2017)
  O etnolingvistiki po slovensko (številka: 4, 2017)
  Dubrovački pejzaž i slike baroknog Dubrovnika u Dučićevoj narativnoj i metafizičkoj poeziji (številka: 4, 2017)
  Nova slovenska ženska lirika (številka: 4, 2017)
  Drei rätselhafte Ortsnamen der weluner Landes (številka: 4, 2017)
 64. 2018
   37

  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Dojčil P. Vojvodić: Problematika razvoja futura i njegove gr(!)matikalizacije u slovenskim jezicima : (s posebnim osvrtom na situaciju u srpskom, ruskom i poljskom) (številka: 1, 2018)
  Mesečniki in meglice sodobne ruske proze (številka: 1, 2018)
  Usporedba učestalosti samoispravljanja između materinskoga i stranoga jezika (številka: 1, 2018)
  Predikativy i predikaty sostojanija v russkom jazyke (številka: 1, 2018)
  Obvestilnost monografije Moč in nemoč knjižnega jezika (številka: 1, 2018)
  Rudolf Šrámek: Labyrintem vlastních jmen a nářečí (številka: 1, 2018)
  Anton Vodnik in medbesedilnost njegove poezije na primeru motiva Marije (številka: 1, 2018)
  O kozah in ljudeh (številka: 1, 2018)
  Diahrona makroprozodična raziskava slovenskega govora v televizijskih informativnih oddajah (številka: 2, 2018)
  Južnoslovanski jeziki v slovenskem izobraževanju (številka: 2, 2018)
  Slovanska razmerja tipa *sam'c': *samica (številka: 2, 2018)
  Slovenska vodna imena, tvorjena iz slovanskih antroponimov (številka: 2, 2018)
  Konotativnost z vidika stopenjskega besedotvorja (številka: 2, 2018)
  Predmetni da-odvisniki v slovensko-ruski sopostavitvi (številka: 2, 2018)
  Ciril in Metod kot naslednika znamenitih dvojic v mitologiji, besedni umetnosti in zgodovini (številka: 2, 2018)
  Knjiga Eksodus v srednjeveških hrvaškoglagolskih brevirjih in misalih (številka: 2, 2018)
  Upoštevanje terminoloških načel v terminografski praksi (številka: 2, 2018)
  Misliti v simbolih, ustvarjati avantgardno (številka: 3, 2018)
  Igra v igri kot metagledališkost in metamedijskost od Cankarja do Zupančiča (številka: 3, 2018)
  Složeni glagolski predikat u naučnom stilu srpskog jezika (številka: 3, 2018)
  Fragmenti o intertekstu pesničkog dela Stevana Pešića (številka: 3, 2018)
  Književnice s slovenskega zahoda (številka: 3, 2018)
  Beatin dnevnik Luize Pesjak (številka: 3, 2018)
  Imenica "senka" kao etalon poređenja (številka: 3, 2018)
  Russkaja hristianskaja dvuimennost' v filologičeskoj perspektive (številka: 3, 2018)
  Odgovori na pitanja o pitanjima (številka: 3, 2018)
  Univerbizacija (poenobesedenje) v slovenskem besedotvornem sistemu (številka: 3, 2018)
  Spreminjanje podobe Krima v ruskem kulturnem prostoru (številka: 4, 2018)
  Beseda ob jubileju zaslužne profesorice dr. Aleksandre Derganc (številka: 4, 2018)
  O naj in pust' v slovensko-ruski sopostavitvi (številka: 4, 2018)
  K tipologii nerezul'tativnogo perfekta (številka: 4, 2018)
  Twitter in razmerja moči (številka: 4, 2018)
  Leksikalne novosti v besedilih računalniško posredovane komunikacije (številka: 4, 2018)
  Nezavisimye da-formy v voprositel'nyh predloženijah v bolgarskom jazyke (številka: 4, 2018)
  Raba tipično govorjenih diskurznih označevalcev na spletu (številka: 4, 2018)
 65. 2019
   60

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  številka: 4 (2019)
  Aleksander Skaza o Tolstoju in problemih sodobne ruske literature (številka: 1, 2019)
  Prvi srbski prevodi Cankarjevih del 1900-1940 (številka: 1, 2019)
  Simpozij Obdobja 37: Starejši mediji slovenske književnosti: Rokopisi in tiski, Ljubljana, 15.-16. november 2018 (številka: 1, 2019)
  Beseda-podoba-telo (številka: 1, 2019)
  Poetika, politika in etika (ali kaj lahko branje Mandelštama pove o sodobni ruski poeziji in ruskem rapu) (številka: 1, 2019)
  Interpretacija vidovyh različij meždu russkim, češskim i slovenskim jazykami (številka: 1, 2019)
  Jezična akomodacija na Twitteru (številka: 1, 2019)
  Prepletenost kulture in jezika na zgledih angleških in slovenskih izlastnoimenskih frazemov (številka: 1, 2019)
  Odrski govor - slušnozaznavna in računalniška fonetična analiza uprizoritev Cankarjevih Hlapcev (številka: 1, 2019)
  Anormativizem in dileme inkluzivne slovnice (številka: 2, 2019)
  Spol v slovenskih enojezičnih splošnih razlagalnih slovarjih kot slovnična in družbena kategorija (številka: 2, 2019)
  Kontrastivno o jezikoslovnih spolnih kategorijah - slovenska in italijanska osebna občna imena za javne funkcije (številka: 2, 2019)
  Rod v jazyke vs. gender v soznanii (kognitivnye i sociopsihologičeskie aspekty) (številka: 2, 2019)
  Izražanje spola v frazeologiji (številka: 2, 2019)
  Slovnični, biološki, generični spol ter sodobna raba v slovenščini in češčini (številka: 2, 2019)
  Izražanje spolske korelacije pri položajnih poimenovanjih v ruščini in slovenščini (številka: 2, 2019)
  Spol - jezikovni sistem in ideologija (številka: 2, 2019)
  Spolni stereotipi v informativno-zabavnih spletnih straneh in revijah (številka: 2, 2019)
  Nezaznamovanost nedovršnika v slovenščini kot vzporednica moškemu slovničnemu spolu (številka: 2, 2019)
  Izvor pridevnikov tipov bukov in lipov/češnjev v slovenščini (številka: 2, 2019)
  Opis samoglasnikov slovenskega knjižnega jezika z vidika spola govorečega (številka: 2, 2019)
  Določitev spola anglizmov v slovenščini (številka: 2, 2019)
  Slovnični spol prevzetih samostalnikov v knjižni slovenščini 16. stoletja (številka: 2, 2019)
  Jezikoslovni in družbeni vidiki kategorije spola v slovenščini in angleščini (številka: 2, 2019)
  Maskulinizacija in feminizacija v srednjesavinjskem narečju (številka: 2, 2019)
  Spol med družbo, jezikovno rabo in predpisom (številka: 2, 2019)
  Slovarska obravnava samostalnikov za poimenovanje oseb (številka: 2, 2019)
  Jezikovne izbire v slovenskih smernicah za spolno občutljivo rabo jezika (številka: 2, 2019)
  Jezik in transspolne identitete (številka: 2, 2019)
  Narečna sprememba nekaterih samostalnikov moškega in ženskega spola v množini (številka: 2, 2019)
  Spol v predikaciji (številka: 2, 2019)
  O predvidljivosti slovnične kategorije spola v slovenščini (številka: 2, 2019)
  O żeńskich formach nazw zawodów, tytułów i stanowisk w języku polskim (številka: 2, 2019)
  Ženske dvojinske glagolske oblike v starejšem slovenskem knjižnem jeziku (številka: 2, 2019)
  Spol in besedni red v dvoimenskih prirednih zvezah (številka: 2, 2019)
  Stilistična (ne)zaznamovanost moških in ženskih poimenovalnih parov za poklice v angleščini in slovenščini (številka: 2, 2019)
  Spolno občutljiva raba jezika v učnih gradivih (številka: 2, 2019)
  Identitetna politika na univerzi (številka: 2, 2019)
  Misli naše v Slovlit povezuje ... (številka: 3, 2019)
  Formalne mistične prakse ruskega futurizma (številka: 3, 2019)
  Tipologija stavčnočlenskih odvisnikov v slovenščini (številka: 3, 2019)
  O pravnem jeziku z vidika pravnikov in jezikoslovcev (številka: 3, 2019)
  Pomanjkljivo sporazumevanje v ideološko vpetem diskurzu (številka: 3, 2019)
  Korespondenca med Josipom Stritarjem in Josipom Tominškom v obdobju 1906-1923 (številka: 3, 2019)
  Peter Scherber (številka: 3, 2019)
  Dnevnik kot literarnozgodovinski vir (številka: 3, 2019)
  Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.), Frauen, die studieren, sind gefährlich (številka: 3, 2019)
  Dodatek k stritariani (številka: 3, 2019)
  Med žlindro in svitlo mavro (številka: 4, 2019)
  Cenzura poezije v 80. letih 20. stoletja (številka: 4, 2019)
  Analiza kratic v terminoloških slovarjih (številka: 4, 2019)
  Imu, uč'nu, stanu, budu (številka: 4, 2019)
  Porazdelitev fonemov v slovenščini in izdelava matričnega testa za govorno avdiometrijo (številka: 4, 2019)
  Mednarodni dan slovarjev 2019 (številka: 4, 2019)
  Leksičeskie paralleli v obščenaučnoj leksike russkogo i anglijskogo jazykov (številka: 4, 2019)
  Med navdušenjem in razočaranjem (številka: 4, 2019)
 66. 2020
   7