Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede : journal for linguistics and literary studies

 1. 1948
   3

 2. 1949
   3

 3. 1950
   2

 4. 1951
   2

 5. 1954
   1

 6. 1955
   3

 7. 1956
   1

 8. 1957
   1

 9. 1958
   3

 10. 1959
   1

 11. 1961
   1

 12. 1963
   1

 13. 1967
   1

 14. 1968
   1

 15. 1969
   2

 16. 1970
   3

 17. 1971
   4

 18. 1972
   5

 19. 1973
   5

 20. 1974
   4

 21. 1975
   3

 22. 1976
   4

 23. 1977
   5

 24. 1978
   5

 25. 1979
   4

 26. 1980
   10

 27. 1981
   8

 28. 1982
   9

 29. 1983
   5

 30. 1984
   5

 31. 1985
   5

 32. 1986
   5

 33. 1987
   41

  številka: 1 (1987)
  številka: 1/2 (1987)
  številka: 2 (1987)
  številka: 3 (1987)
  številka: 4 (1987)
  'Strah in trepet' in 'groza in strah' - etimološka analiza praslovanskih leksemov *polx in *strax (številka: 3, 1987)
  Bibliografija Franceta Bernika (številka: 2, 1987)
  Poganjki literarnozgodovinske metode v Čopovi Literaturi Slovencev (številka: 3, 1987)
  K zgodovini slavistične znanosti (številka: 2, 1987)
  Asim Peco: Ikavskoštokavski govori zapadne Hercegovine (številka: 1, 1987)
  Nekaj slovanskih glagolskih samostalnikov s *-t- (številka: 2, 1987)
  Prozodične možnosti v slovenskem knjižnem jeziku in slovenskih narečjih (številka: 2, 1987)
  Nenavadna zaznava resničnosti (številka: 4, 1987)
  Slovenistika v Romuniji (številka: 2, 1987)
  K znanstvenozgodovinskem mestu Matija Murka (številka: 3, 1987)
  Slika Štajerske u austrijskom zavičajnom romanu (Heimatroman) (številka: 1, 1987)
  Slovenska srednjeveška antroponimija ob romanski meji (številka: 3, 1987)
  Shakespearjevi soneti v slovenščini (številka: 3, 1987)
  Ob izidu dveh obsežnih leksikografskih del (številka: 4, 1987)
  Zbornik o oblikovanju slovanskih knjižnih jezikov (številka: 2, 1987)
  Ali je Rinijev kodeks tudi slovenski slovar (številka: 1, 1987)
  Fantastika v delu Srečka Kosovela (številka: 3, 1987)
  Jezikovnostilne interpretacije proznih odlomkov na temo ljubezenska srečanja (številka: 1, 1987)
  Avtorjeva pisma kot pripomoček pri interpretaciji pesmi - nekaj primerov ob Župančiču (številka: 1, 1987)
  Bibliografija akad. Janka Jurančiča (številka: 4, 1987)
  Ob osemdesetletnici Borisa Merharja (številka: 1, 1987)
  Vramčeva djela u slavenskoj stručnoj literaturi (številka: 4, 1987)
  Kopitar in Dobrovski o Vuku Karadžiću (številka: 4, 1987)
  Tavčarjevo literarno obzorje (številka: 4, 1987)
  Prvotni zapis Prešernove Ženske zvestobe (številka: 1, 1987)
  Profesor Dimitrije Vučenov (številka: 1, 1987)
  Stritarev Zorin in Dumasev Dama s kamelijami (številka: 2, 1987)
  Dvajset dozdevnic iz prvih dveh slovensko-hrvaških slovarjev (številka: 4, 1987)
  Strukturnopoetski prikaz samogovorov mrtvih v slovenskih nagrobnih napisih (številka: 1, 1987)
  Slovnica sodobnega poljskega jezika (številka: 2, 1987)
  Zidarjev vstop v slovensko prozo (številka: 2, 1987)
  Djelo Friedricha von Gagern kao ideološki predložak nacizma (številka: 4, 1987)
  Matematični izvor povesti o triglavem zmaju, pesmi o Pegamu, Apokalipse in Rabelaisevih anagramov (številka: 3, 1987)
  Petinosemdesetletnica profesorja Janka Jurančiča (številka: 4, 1987)
  Rekonstruiranje razvoja samoglasniških sestavov v rezijanskih govorih (številka: 3, 1987)
  Kranjčev gorenjski pripovedni ciklus (številka: 2, 1987)
 34. 1988
   46

  številka: 1 (1988)
  številka: 2 (1988)
  številka: 3 (1988)
  številka: 4 (1988)
  Iz besedišča Dalmatinovih registrov I: geslo vamp (številka: 3, 1988)
  Prežihov Boj na požiralniku in metodološka vprašanja analize pripovedne proze (številka: 4, 1988)
  Skrivnostni svet Aleksandra Grina in Franza Kafke (številka: 1, 1988)
  Nemški prevod srbskih in hrvatskih ljudskih pesmi (številka: 4, 1988)
  Besedilni nastop (številka: 1, 1988)
  Še enkrat o krajevnem imenu Mavhinje (številka: 1, 1988)
  Dr.Oton Berkopec (številka: 4, 1988)
  Likovnost Integralov Srečka Kosovela (številka: 1, 1988)
  Življenje in delo Štefana Barbariča (številka: 3, 1988)
  Besedni germanizmi v Trubarjevem Cathechismusu (številka: 1, 1988)
  Jezikoslovje s simpozija Obdobja 8 (številka: 4, 1988)
  Oblikoslovje v govoru Šmarja pri Jelšah (številka: 3, 1988)
  Bibliografija Štefana Barbariča (številka: 3, 1988)
  Skladenjska tipologija zloženk slovenskega knjižnega jezika (številka: 2, 1988)
  Balkanski okvir slike Slovenaca i Hrvata u austrijskom i njemačkom zavičajnom romanu (številka: 3, 1988)
  Gombrowicz po slovensko (številka: 4, 1988)
  Lingvistični časopis Sol (številka: 4, 1988)
  Jože Koruza (1935-1988) (številka: 3, 1988)
  Traces of an early Romance isogloss in Western Balkan Slavic? (številka: 1/3, 1988)
  Slovar prekmurskega govora (številka: 4, 1988)
  Sodobna slovenska književnost v Ameriki (številka: 2, 1988)
  Slovensko seznanjanje s slovaško književnostjo (številka: 3, 1988)
  Vesolje v kaplji rose: Prispevek k pomenski analizi Župančičeve zbirke V zarje Vidove (številka: 4, 1988)
  Srečko Kosovel (1904-1926) in ruski pesniški konstruktivizem - podobnosti in razločki (številka: 2, 1988)
  Govorno in knjižno besedišče v Megiserjevem slovarju 1744 (številka: 1/3, 1988)
  Besedišče slovenskega jezika ali besedišče publikacij v slovenskem jeziku? (številka: 3, 1988)
  Obsežna knjiga o jugoslovansko-slovaških kulturnih stikih (številka: 3, 1988)
  Literarni subjekt v pripovedni prozi ruskega simbolizma (na primerih iz romanov Andreja Belega) (številka: 2, 1988)
  Besedotvorni pomeni izsamostalniških glagolov v Dalmatinovi Bibliji (številka: 4, 1988)
  Zum Problem sprachlicher Adäquatheit/Angemessenheit (številka: 3, 1988)
  Joža Mahnič (številka: 1, 1988)
  Ivo Svetina: Marija in živali - pesniški apokrif kot izhodišče postmodernističnega zatekanja k identiteti (številka: 3, 1988)
  Slovansko *s to - izzivalen problem? (številka: 4, 1988)
  Bibliografija Joža Mahniča (številka: 1, 1988)
  Sestav naglašenih samoglasnikov v belskem govoru (številka: 4, 1988)
  Vojni dnevnik Edvarda Kocbeka (številka: 4, 1988)
  Italijanska romantika v korespondenci Savio-Čop (številka: 1, 1988)
  Valentin Vodnik kot nacionalnopolitični pesnik slovenskega razsvetljenstva (številka: 1, 1988)
  Psl. *sopt-ti, *sopo *'spati' (številka: 1, 1988)
  Značilnosti in problemi Mencingarjevega zgodnjega pripovedništva (številka: 1, 1988)
  Tvorbeni model slovenskega knjižnega naglasa (številka: 2, 1988)
  Fantastično in fantastična literatura (številka: 4, 1988)
 35. 1989
   39

  letnik: 37 (1989)
  številka: 1/3 (1989)
  številka: 4 (1989)
  Jezik nagrobnih napisov v Sloveniji: sociolingvistične posebnosti (številka: 1/3, 1989)
  Med identifikacijo in negacijo: pripovedni intertekst v Cankarjevi povesti Potepuh Marko in kralj Matjaž (številka: 4, 1989)
  Sledi praslovanskega predloga *s 'podoben,enak,približen' v slovenščini (številka: 1/3, 1989)
  Sprache und Literatur Altrusslands (številka: 4, 1989)
  O prislovih z orodniškimi obrazilom v sodobnih slovanskih jezikih (številka: 1/3, 1989)
  Raba podrednih veznikov v Trubarjevem Pismu Rimljanom (številka: 1/3, 1989)
  Slovanski lingvistični atlas (številka: 1/3, 1989)
  Remarks on new homomorphs and homoforms in modern Slovene (številka: 1/3, 1989)
  Podgesla v slovarčkih Bohoričevih Zimskih uric (številka: 1/3, 1989)
  Besedilnost "vprašanja" v intervjujskem dvogovoru (številka: 1/3, 1989)
  Ágosti Pável's Prekmurje Slovene grammar (številka: 1/3, 1989)
  O akcentu i vokalskom kvalitetu u Brižinskim spomenicima (številka: 1/3, 1989)
  Predšestvenniki sravnitel'no-istoričeskogo jazykoznanija v slavjanskoj knižnosti XVI-XVII vekov (številka: 1/3, 1989)
  Heinrich Heine in slovenska literatura (številka: 4, 1989)
  Common Slovene and Common Slavic (številka: 1/3, 1989)
  Language planning and social theory (številka: 1/3, 1989)
  Baudouin de Courtenay as phonetician: His description of the zasopli vokali in the dialect of Rezia* (številka: 1/3, 1989)
  Estetika "dveh brezen" v Bratih Karamazovih (številka: 4, 1989)
  Južnoslovansko *gatati-ajo 'vedeževati' (številka: 1/3, 1989)
  The role of diglossia in the development of the Slavonic literary languages (številka: 1/3, 1989)
  O slovenskem *sěl in hetitskem šeli- -slovensko-hetitski izoleksi? (številka: 1/3, 1989)
  Izpridevniški glagoli v Dalmatinovi Bibliji (številka: 1/3, 1989)
  Poezija Stanka Majcna (številka: 4, 1989)
  Majcnov avtobiografski fragment med spomini in podoživljanjem (številka: 4, 1989)
  The accentuation of neuter nouns in Slovene and West Bulgarian (številka: 1/3, 1989)
  O besedotvornih variantah imen za prebivalce krajev na zamejskem Koroškem v zamejski koroški publicistiki (številka: 1/3, 1989)
  Rukupisni umetak u Vramčevoj Postilli (1586) (številka: 1/3, 1989)
  Upotreba instrumentala u slovenskom i hrvatskom književnom jeziku (številka: 1/3, 1989)
  Notes on the evolution patterns of the Common Slavic *g > y and -g > -x in slovene dialects (številka: 1/3, 1989)
  L'accentuation Slave, étude diachronique (številka: 1/3, 1989)
  O pewnej osobliwej słoweńskiej konstrukcji prowerbalnej (številka: 1/3, 1989)
  Slovenska knjižna tonemskost govora Jakoba Riglerja (številka: 1/3, 1989)
  Majcnova poetika besede in njena sled v njegovih pesmih (številka: 4, 1989)
  Zgradba neglagolskih tvorjenk v Vorenčevem slovarju (številka: 1/3, 1989)
  Govor vasi Žetinci (Sicheldorf) v avstrijskem Radgonskem kotu (številka: 1/3, 1989)
  Odtisi Dostojevskega v slovenski poetiški, filozofski in estetiški zavesti v prvi polovici XX. stoletja (številka: 4, 1989)
 36. 1990
   49

  letnik: 38 (1990)
  številka: 1 (1990)
  številka: 2 (1990)
  številka: 3 (1990)
  številka: 4 (1990)
  Bibliografija Franceta Bezlaja (številka: 4, 1990)
  Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: razmerje med pisavo in izgovorjavo (številka: 1, 1990)
  Melčukov in Žolkovskega Razlagalno-kombinatorični slovar sodobnega ruskega jezika (številka: 2, 1990)
  Ob osemdesetletnici profesorja Franceta Bezlaja (številka: 4, 1990)
  Fonološko prilagajanje soglasnikov v angleških slovarskih enotah, prevzetih v slovenščino (številka: 2, 1990)
  K nastanku sln. "láglje" 'laže' in sh. "laglji" 'lažji' (številka: 1, 1990)
  Dve slovansko-germanski izoglosi za pojem 'favus melis' (številka: 4, 1990)
  Etimologija in besedotvorje (številka: 4, 1990)
  Zveze dveh zapornikov v slovenščini in angleščini (številka: 3, 1990)
  Teoretično zanimiva knjiga iz frazeologije (številka: 1, 1990)
  O mitu lijepe Vide u usmenoj i pisanoj književnosti (številka: 4, 1990)
  Desetletje ljubljanske "Akademije" (1904-1914) (številka: 4, 1990)
  Tipologija frazeoloških prenovitev v Cankarjevih proznih besedilih (številka: 4, 1990)
  Albansko-slovenski slovar in temelji albanske slovnice (številka: 1, 1990)
  Hrvatske riječi u putopisu Arnolda von Harff (1497) (številka: 2, 1990)
  Slovenščina na Goriškem kot jezik v stiku (številka: 4, 1990)
  Ob izidu knjige Ilije M.Petrovića o Byronu pri Jugoslovanih (številka: 3, 1990)
  Slovenske riječi u Rječniku Jugoslovenske akademije (številka: 2, 1990)
  Časopisni nadnaslovi v sodobnih slovenskih dnevnikih (številka: 3, 1990)
  Bibliografija Dušana Moravca (številka: 4, 1990)
  Pripombe k poskusnemu snopiču Slovarja stare knjižne prekmurščine: predstavljanje oblik (številka: 1, 1990)
  Borove jezikoslovne premise njegove venetske teorije (številka: 4, 1990)
  Analitični predikatni izrazi v slovanskih jezikih (številka: 1, 1990)
  Tretjič o besedotvorni teoriji (številka: 4, 1990)
  Vplivanjska vloga v besedilih partizanske publicistike (številka: 3, 1990)
  Zadravčeva monografija (številka: 2, 1990)
  Govor na Žusmu (številka: 3, 1990)
  Nadiško narečje (glasovje in besedje) v humorističnih sestavkih Dóma (številka: 3, 1990)
  Zbornik Etnologia Slavica, letnik 20 (številka: 2, 1990)
  Tipologija Riglerjevega jezikoslovnega dela (številka: 1, 1990)
  Geneza neobjavljenega Rollandovega pisma Gorkemu (številka: 1, 1990)
  Iz besedišča Dalmatinovih Registrov II: gesli hod, raven shena (številka: 1, 1990)
  Bibliografija Jožeta Munde (številka: 2, 1990)
  Ekspresionistično preoblikovanje dejanskosti v romanu Bogovec Jernej (številka: 2, 1990)
  Slovenska literatura in Srednja Evropa (številka: 1, 1990)
  Voduškova poetika pesniške besede (številka: 3, 1990)
  Slovenistika v Italiji (1921-1951) (številka: 3, 1990)
  Pripombe k madžarski slovenistiki (številka: 3, 1990)
  Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi (številka: 2, 1990)
  Prijateljeva zasnova moderne literarne zgodovine (številka: 3, 1990)
  Jubilej Dušana Moravca (številka: 4, 1990)
  Izpustni časopisni naslovi (številka: 4, 1990)
  Bibliografija jezikoslovnih člankov v Bleiweisovih Novicah (številka: 3, 1990)
  K madžarski slovenistiki od Avgusta Pavla dalje (številka: 1, 1990)
 37. 1991
   36

  številka: 1 (1991)
  številka: 2 (1991)
  številka: 3 (1991)
  številka: 4 (1991)
  Slovenski roman danes (številka: 4, 1991)
  Pisatelj Boris Pahor med etničnim in ontološkim humanizmom (številka: 4, 1991)
  Od izvor do etimologije besed (številka: 2, 1991)
  Slovenska moderna v "horizontu pričakovanja" (številka: 4, 1991)
  Breznik-Ramovšev Slovenski pravopis (številka: 1, 1991)
  Bibliografija Janka Kosa (številka: 4, 1991)
  Besedotvorno šolanje (številka: 2, 1991)
  Vzorci poročevalskih stopenj (številka: 3, 1991)
  Ep in roman na Slovenskem (številka: 4, 1991)
  Nekaj temeljnih prvin za "besedotvorno šolanje" (številka: 3, 1991)
  Jezikoslovna teorija Matije Čopa v slovenski abecedni vojni (številka: 4, 1991)
  Časopisni naslovi glede na ločila (številka: 1, 1991)
  Recepcija madžarske književnosti v Sloveniji v 20. stoletju (številka: 1, 1991)
  Problem časa v slovenski liriki (številka: 1, 1991)
  Ples želja med zublji in odpovedjo (številka: 2, 1991)
  Literarna veda, teorija pomena in umetna inteligenca (številka: 2, 1991)
  Deležniško-deležijski skladi v Küzmičevem in Japljevem prevodu Nove zaveze (številka: 2, 1991)
  Prisotnost italijanske kulture na Slovenskem konec 18. in v začetku 19. stoletja (številka: 3, 1991)
  Trije načini zgodovinske stilizacije v romanu Bogovec Jernej (številka: 1, 1991)
  Bibliografija Franca Jakopina (številka: 3, 1991)
  Pomenske skupine samostalniških zloženk (številka: 3, 1991)
  O (ne)števnosti poimenovanj za zelenjavo, sadje in jagode v slovenščini in ruščini (številka: 3, 1991)
  Bibliografija Martine Orožnove (številka: 2, 1991)
  Nadaljevanka o slovenski besedotvorni teoriji (številka: 1, 1991)
  Recepcija Danteja v prvi polovici 20. stoletja na Slovenskem (številka: 1, 1991)
  Sopomenskost samostalnikov v starejših slovenskih slovarjih (številka: 2, 1991)
  Ivan Hribovšek in Friedrich Hölderlin (številka: 2, 1991)
  Ob sedemdesetletnici profesorja Franca Jakopina (številka: 3, 1991)
  Citatnost in topologija (avantgardne) kulture (številka: 2, 1991)
  Rado L. Lenček in Miloš Okuka: Bibliografija novejše literature o makedonščini, srbohrvaščini in slovenščini (številka: 1, 1991)
  Gulliverjeva potovanja v prevodu Izidorja Cankarja (številka: 3, 1991)
  Jezikovna misel v slovenski književnosti (številka: 4, 1991)
 38. 1992
   41

  letnik: 40 (1992)
  številka: 1 (1992)
  številka: 2 (1992)
  številka: 3 (1992)
  številka: 4 (1992)
  Šta je legendarno u Legendi o svetom Čeu (številka: 1, 1992)
  M.A.Bulgakov - umetnost in zgodovina, fiktivno ali realno (številka: 1, 1992)
  Skupni sporočanjski krog v poročevalstvu (številka: 1, 1992)
  Variante Bevkovih kmečkih povesti (številka: 4, 1992)
  Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja (številka: 4, 1992)
  Poskus literarnoteoretične definicije znanstvene fantastike (številka: 3, 1992)
  Stilistični postopki v poeziji Milana Jesiha (številka: 2, 1992)
  Paradoksi v Kocbekovi poeziji (številka: 4, 1992)
  Prvi slovenski prevod Poejevega Črnega mačka v Soči l. 1872 (številka: 2, 1992)
  Pesmi v stereofoniji: skica za medbesedilne figure (številka: 1, 1992)
  Korespondenca med Janom Baudouinom de Courtenayem in Vatroslavom Oblakom (številka: 4, 1992)
  H kritiki Ramovševe interpretacije Brižinskih spomenikov: ot zlodeine oblazti : od zlauui bo ige? (številka: 3, 1992)
  Na sledi tvorjenk s predpono vi- v slovenskih narečjih (številka: 1, 1992)
  Roman brez dialoga iz Lipuševe jezikovne delavnice (številka: 3, 1992)
  Prispevek k mikrotoponomastiki tržaške okolice (številka: 1, 1992)
  Kritične pripombe k Trubarjevemu delu s strani slovenskih besedoljubov in kritikov (številka: 3, 1992)
  Izražanje povratnega dejanja v japonščini in slovenščini (številka: 2, 1992)
  Teorija cikliziranja in izbrani cikli Karla Tomana (številka: 2, 1992)
  Tipologija slovenske mladinske poezije (številka: 4, 1992)
  Fonološki sistem knjižnega jezika slovenskih protestantov (številka: 4, 1992)
  Vrsta sufiska i pravilo akcenta u srpskohrvatskom jeziku (številka: 2, 1992)
  Bartolova dramatika (številka: 3, 1992)
  Ali obstajajo "urbske" prvine v slovanskih jezikih? (številka: 3, 1992)
  Kraški j< l' pred polovico XVI. stoletja (številka: 1, 1992)
  Kozakov Bohinjski pastoral (številka: 2, 1992)
  Enciklopedijsko o slovenskem jeziku (številka: 4, 1992)
  Viktor Smolej - osemdesetletnik (številka: 1, 1992)
  Izglagolske izpeljanke s pomenom vršilca dejanja (številka: 4, 1992)
  Z obrobja v središče (pojmovanja parodije na Slovenskem) (številka: 4, 1992)
  Bibliografija Viktorja Smoleja (številka: 1, 1992)
  Endre Ady pri Slovencih (številka: 2, 1992)
  Cankarjev Hlapec Jernej in njegova pravica ter vprašanje žanra kmečke povesti (številka: 3, 1992)
  Izražanje vzajemnega dejanja v slovenščini in japonščini (številka: 4, 1992)
  Norveška bibliografija prevodov iz poljske književnosti (številka: 2, 1992)
  Nov pregled sosednjega hrvaškega narečja (številka: 1, 1992)
  Tipološka oznaka (sodobnega) slovenskega knjižnega jezika (številka: 1; 2, 1992)
 39. 1993
   55

  letnik: 41 (1993)
  številka: 1 (1993)
  številka: 2 (1993)
  številka: 3 (1993)
  številka: 4 (1993)
  Pojem književne tradicije v znanosti o književnosti (številka: 1, 1993)
  "Poema" v ponimanii i tvorčestve F.M. Dostoevskogo (številka: 2, 1993)
  "Danes" in "jutri" v poročevalskih besedilih (številka: 4, 1993)
  Izražanje samodejnega dejanja v japonščini in slovenščini (številka: 3, 1993)
  Kritična izdaja slovenskih pridig prvega goriškega nadškofa (številka: 4, 1993)
  Književnost slovenske moderne v evropskem kontekstu (številka: 1, 1993)
  Slovani, Romuni in Albanci v prvem tisočletju n.š. (številka: 2, 1993)
  Začetki slovenske književnosti med protestantsko in katoliško reformacijo (številka: 1, 1993)
  Recepcija vzhodno- in zahodnoslovanskih literatur na Slovenskem od 1918 do 1940 - soglasja in nasprotja (številka: 1, 1993)
  Nastanek in razvoj termina znanstvena fantastika na Slovenskem (številka: 4, 1993)
  Miklošičev zbornik (številka: 2, 1993)
  Koga zanima slovenska književnost? (številka: 4, 1993)
  France Bezlaj (številka: 3, 1993)
  Jezikovna analiza Svetega pisma nove zaveze (1984) (številka: 4, 1993)
  Kdaj Slovenščina zdaj? (številka: 2, 1993)
  Uvod v analizo Medvedovih dram Na odru življenja in Posestrimi (številka: 4, 1993)
  O rezijanoloških obravnavah J. Baudouina de Courtenayja v derptskem obdobju 1883-1893 (številka: 3, 1993)
  O oblikovanju strokovnega izrazja in jezika v kmetijskem tisku (številka: 4, 1993)
  Breznikov jezikoslovni nazor v njegovi razpravi o besednem redu (številka: 4, 1993)
  Tavtološka rima v slovenskem pesništvu (številka: 4, 1993)
  Sodobno slovensko papirniško izrazje (številka: 4, 1993)
  Publicistika in slovar (številka: 3, 1993)
  Fiktivno in dejansko v Selitvah (1929) Miloša Crnjanskega (številka: 2, 1993)
  Kontinuiteta starocerkvenoslovanskega besedišča v slovenskem jeziku (številka: 1, 1993)
  Besedilnotipske značilnosti kratke zgodbe Vso pot do Pulsnitza Mihe Mazzinija (številka: 3, 1993)
  Slavnostni zbornik ob 65-letnici prof.dr.Erwina Wedla (številka: 2, 1993)
  Periodizacija slovenskega knjižnega jezika (številka: 1, 1993)
  Ekspresivne oz. čustvenostne oznake v slovarstvu (številka: 4, 1993)
  Zvestoba celovitemu razumevanju literature (številka: 4, 1993)
  Bibliografija Jožeta Pogačnika ob šestdesetletnici (številka: 2, 1993)
  Poskus tipološkega modeliranja literarne evolucije (številka: 1, 1993)
  Znanstveni seminar o kodifikaciji rusinskega jezika (številka: 2, 1993)
  Sršenov Jezik naš vsakdanji (številka: 2, 1993)
  Glagolske sestavljenke - njihova skladenjska podstava in vezljivostne lastnosti (številka: 1, 1993)
  Robert Braun o razvoju slovenske nacionalne ideje (številka: 2, 1993)
  "Post-sodobno" aktualizirani F.M. Dostojevski (številka: 3, 1993)
  Bibliografija Toneta Pretnarja (številka: 2, 1993)
  Jezikoslovec Stane Suhadolnik (številka: 4, 1993)
  Glasoslovni opis treh prekmurskih govorov in komentar k zgodovinskemu glasoslovju in oblikoglasju prekmurskega narečja (številka: 4, 1993)
  Tone Pretnar: življenje med znanostjo in literaturo (številka: 2, 1993)
  O nekaterih slovenskih dvojnicah tipa rakitje : rokitje (številka: 2, 1993)
  Literarnovedni most med sosednjima narodoma (številka: 3, 1993)
  Spremembe in možnosti avstrijskih slavistov (številka: 3, 1993)
  Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih (številka: 1, 1993)
  Preštevna določila slovenske povesti (številka: 1, 1993)
  Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini (številka: 1, 1993)
  Bibliografija Stanislava Suhadolnika (številka: 4, 1993)
  Jakoba Riglerja teza o začetkih slovenskega knjižnega jezika (številka: 4, 1993)
  Abeceda pravopisa Marte Kocjan-Barle (številka: 2, 1993)
  Nova varianta Pegama in Lambergarja (številka: 4, 1993)
 40. 1994
   55

  letnik: 42 (1994)
  številka: 1 (1994)
  številka: 2/3 (1994)
  številka: 4 (1994)
  Prešeren in krščanstvo (številka: 1, 1994)
  Današnji slovenski roman in okupacijski čas (številka: 1, 1994)
  Črtomirova spreobrnitev (številka: 1, 1994)
  Slovaropisne pasti in zagate priročnika Slovenska krajevna imena (številka: 1, 1994)
  Ritmizacija proze v romanu Peterburg Andreja Belega (številka: 1, 1994)
  Interesi parodij, literarni kanon in razvoj (številka: 1, 1994)
  Izdaja Brižinskih spomenikov iz leta 1992 (številka: 1, 1994)
  Ramovševa oblikoslovno razvojna zasnova morfologije slovenskega jezika (številka: 2/3, 1994)
  Zum Wesen und zur Bedeutung morphologischer Klassifikationen (številka: 2/3, 1994)
  Glosa k vztahům slovinských a českých jazykovědců po první světové válce (številka: 2/3, 1994)
  Glavni teoretično-metodološki modeli v slovenski literarni vedi med vojnama (številka: 2/3, 1994)
  Ivan Prijatelj in Cankarjeva besedna umetnost (številka: 2/3, 1994)
  Ušeničnikovo razumevanje umetnosti - literature (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš in koroška toponomija (številka: 2/3, 1994)
  Metoda literarnozgodovinske sinteze Ivana Prijatelja (številka: 2/3, 1994)
  Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskih stikov (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš kot narečjeslovec (številka: 2/3, 1994)
  Slovenski jezikoslovci in stara cerkvena slovanščina (številka: 2/3, 1994)
  Slovenska literarna veda v razmerju do sodobnih metodoloških usmeritev (na primeru Borisa Paternuja) (številka: 2/3, 1994)
  Oblikovje slovenske dvojine v Jezikovnem atlasu L. Tesnierja (številka: 2/3, 1994)
  Germanist Jakob Kelemina (številka: 2/3, 1994)
  Prevod kot sestavina slovenske književnosti v Kidričevi Zgodovini slovenskega slovstva (številka: 2/3, 1994)
  O izvoru in delovanju jezika ali teorija sintagme v delih R.F. Mikuša (številka: 2/3, 1994)
  Ramovš in jezikoslovne vede dvajsetega stoletja (številka: 2/3, 1994)
  Slovenščina v srbskih berilih med dvema vojnama (številka: 2/3, 1994)
  Srednjekraška leksika v Štrekljevih časih in danes (številka: 2/3, 1994)
  Pojmovanje katarze pri slovenskih ekspresionistih (številka: 2/3, 1994)
  Problemi muzikološke stroke na Slovenskem v prvi polovici 20. stoletja (številka: 2/3, 1994)
  Govorjena beseda na križišču jezikoslovja in etnologije (številka: 2/3, 1994)
  Grundprobleme slovenischer Literaturwissenschaft und Literaturkritik am Beispiel des Ljubljanski zvon (številka: 2/3, 1994)
  Doprinos F. Ramovša opisu akcenatskog sistema slovenskog jezika (številka: 2/3, 1994)
  Po stopinjah fonološke problematike slovenskega jezika v jezikoslovju Ramovševega časa (številka: 2/3, 1994)
  Nekaj naglasnih in fonoloških značilnosti slovenskega kostelskega govora (številka: 2/3, 1994)
  Ivan Prijatelj i Antun Barac (tipološka paralela) (številka: 2/3, 1994)
  Slovar slovenskega knjižnega jezika in narečne besede (številka: 2/3, 1994)
  Isačenko's Narečje vasi Sela na Rožu: An Assessment after Half a Century (številka: 2/3, 1994)
  Fran Ramovš' Morfologija slovenskega jezika - Anmerkungen zu einer Spezies (številka: 2/3, 1994)
  Slovenska literarna veda ob ustanovitvi Univerze (številka: 2/3, 1994)
  Dvije metode u rekonstrukciji jezičnih sustava (številka: 2/3, 1994)
  William W. Derbyshire: A basic reference grammar of Slovene (številka: 4, 1994)
  Rebulizmi (številka: 4, 1994)
  O oblikovanju slovenskega pogovarjalnega jezika (številka: 4, 1994)
  O naglasnih znamenjih v Brižinskem spomeniku I (številka: 4, 1994)
  Capudrov fiktion-fakt politični roman (številka: 4, 1994)
  Tine Logar: Slovenska narečja (številka: 4, 1994)
  Bibliografija Matjaža Kmecla (številka: 4, 1994)
  Naglaševanje praslovanskih -y/-bv- osnov ženskega spola (številka: 4, 1994)
  "Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši" (številka: 4, 1994)
  Slovenski izkrajevnoimenski pridevniki (številka: 4, 1994)
  Ob smrti Blažeta Koneskega (številka: 4, 1994)
  Teoretična podstava slovarja novega SP (številka: 4, 1994)
 41. 1995
   37

  letnik: 43 (1995)
  številka: 1 (1995)
  številka: 2 (1995)
  številka: 3 (1995)
  številka: 4 (1995)
  Duhovna atmosfera v Salzburgu v času Trubarjevega šolanja (številka: 1, 1995)
  K slovensko-severnoslovanskim jezikovnim vzporednicam, stikom in zvezam (številka: 2, 1995)
  Naglas in poudarek v angleščini in slovenščini (številka: 2, 1995)
  Temeljni problemi zgodovinskega romana (številka: 1, 1995)
  Dodatek k bibliografiji Matjaža Kmecla (številka: 1, 1995)
  Temeljni problemi zgodovinskega romana (številka: 2, 1995)
  Poezija Milene Šoukal (številka: 1, 1995)
  Vrste, zvrsti in tipi postmodernistične literature (številka: 2, 1995)
  Bibliografija Helge Glušič ob šestdesetletnici (številka: 1, 1995)
  František Václav Mareš (številka: 1, 1995)
  Poetika in stil Kovičevega romana Pot v Trento (številka: 1, 1995)
  Besedilna skladnja (številka: 1, 1995)
  Bibliografija Gregorja Kocijana (številka: 2, 1995)
  Akademik prof. dr. Bratko Kreft (številka: 2, 1995)
  Bibliografija Jožeta Koruze (številka: 2, 1995)
  France Bernik, Slowenische Literatur im europäischen Kontext. Drei Abhandlungen. Vorträge und Abhandlungen zur Slavistik, Band 22. Verlag Otto Sagner, München 1993 (številka: 1, 1995)
  Jernej Kopitar: Reimški evangelij (številka: 2, 1995)
  Pomen aktantske ravni v pripovedni prozi Petra Božiča (številka: 1, 1995)
  Trubarjeva in Dalmatinova besedila v Martjánski pesmarici I (številka: 3, 1995)
  Poetika in gnoza romana Romanje za Animo (številka: 3, 1995)
  Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar (številka: 3, 1995)
  Sodobno slovensko slovstvo v Italiji (številka: 3, 1995)
  Rodil se je nov slovanski jezik (številka: 3, 1995)
  Količinske in empirične raziskave literature (številka: 3, 1995)
  Nekaj številk iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika (številka: 3, 1995)
  Sestav tvorbe sedanjiških oblik v slovenščini (številka: 3, 1995)
  Slovenski neštevni samostalniki in njihova obravnava v SSKJ (številka: 4, 1995)
  Neutrudni iskalec lepote - profesor Aleksandar Flaker (številka: 4, 1995)
  Temeljne prvine zasnove Pleteršnikovega slovarja (številka: 4, 1995)
  Govorniško stilno sredstvo ali pomoč prevajanju? (številka: 4, 1995)
  Stvarni roman Izganjalec hudiča (številka: 4, 1995)
  Kategorija spola v nadiškem narečju: nekaj vprašanj (številka: 4, 1995)
 42. 1996
   44

  letnik: 44 (1996)
  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Bibliografija Franca Zadravca (številka: 1, 1996)
  Dosedanje delo in bližnji načrti Mednarodne komisije za sestavo Slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) (številka: 1, 1996)
  Francu Zadravcu ob sedemdesetletnici (številka: 1, 1996)
  " Uporni angel" slovenske literature (številka: 1, 1996)
  Dostojevski v kartuziji Gaming (številka: 1, 1996)
  Opozicijski značaj aktantske ravni Zidarjevega Dolenjskega Hamleta (številka: 1, 1996)
  Strukturalni in sociolingvistični komentar k aforizmom Žarka Petana in Iva Antiča (številka: 1, 1996)
  Identiteta in pomen Prešernove lirike v perspektivi temeljne inkompatibilnosti predikacijskih sestavin (številka: 1, 1996)
  Iskra Čurkina, Rusko-slovenski kulturni stiki: od konca 18. stoletja do leta 1914. Ljubljana: Slovenska matica, l995. Prevedel Jože Sever (številka: 1, 1996)
  Slovenski toponimi med Oglejem in Sočo (številka: 1, 1996)
  "Ta v prozi, uni v verzih se slepari" (številka: 1, 1996)
  Bibliografija Aleksandra Skaze (številka: 2, 1996)
  Norma v frazeologiji in odstopi od nje v besedilih (številka: 2, 1996)
  Začetki slovenske mladinske dramatike (številka: 2, 1996)
  Kritična analiza praške teorije jezikovne kulture (številka: 2, 1996)
  Ali so rojstna imena krajša od drugih samostalnikov? (številka: 2, 1996)
  Kremberški govor (številka: 2, 1996)
  Vlado Žabot, Pastorala - demitizacija v imenu ljubezni (številka: 2, 1996)
  Akademik prof. dr. Tine Logar - osemdesetletnik (številka: 2, 1996)
  Slovenska diskusija o zgodovinski povesti in zgodovinskem romanu (številka: 2, 1996)
  Bibliografija Borisa Paternuja (1986-1996) (številka: 3, 1996)
  Dvojčiči in podobne frazeološke zgradbe v slovenščini (številka: 3, 1996)
  Verz slovenske moderne (številka: 3, 1996)
  Prisega ribjega tatu iz l. 1675 (številka: 3, 1996)
  Andrea Albretti: Colloquial Slovene - a complete language course (številka: 3, 1996)
  Puškinov dom Andreja Bitova in problemi ruskega postmodernizma (številka: 3, 1996)
  Janežičeva Slovenska slovnica 1854 (številka: 3, 1996)
  V spomin profesorju dr. Bratku Kreftu (številka: 3, 1996)
  Sedemdesetletnica Borisa Paternuja (številka: 3, 1996)
  Slogovna razmerja Kosovelove lirike v luči modernističnih poskusov iz zadnje ustvarjalne etape (številka: 4, 1996)
  Slovensko gorica/zorica 'dvorišče', '(vaški) trg', 'ograda' (številka: 4, 1996)
  "Klobuk dr. Kreka" (številka: 4, 1996)
  Delo Jožeta Toporišiča (številka: 4, 1996)
  Ohranjanje in zamenjava zunanjih kazalnikov pri nepremem poročanju o prvotnem govornem dogodku (številka: 4, 1996)
  Jakob Šolar kot jezikoslovec (številka: 4, 1996)
  Zaokroženi nosni samoglasniki v Brižinskih spomenikih (številka: 4, 1996)
  Boris A. Novak: Oblika, ljubezen jezika. Recepcija romanskih pesniških oblik v slovenski poeziji ... (številka: 4, 1996)
  Onemitev in oslabitev samoglasnikov v kroparskem govoru (številka: 4, 1996)
  Bibliografija Jožeta Toporišiča za desetletje 1986-1996 ob sedemdesetletnici (številka: 4, 1996)
 43. 1997
   48

  letnik: 45 (1997)
  številka: 1/2 (1997)
  številka: 3/4 (1997)
  Kronotop v groteskni strukturi romana Peterburg Andreja Belega (številka: 1/2, 1997)
  Ein Zyklus, der es in sich hat: Šel je popotnik skozi atomski vek von Matej Bor (številka: 1/2, 1997)
  Poetika izmikajoče se strukture (številka: 1/2, 1997)
  Jedan prilog poetici istorijskog romana (številka: 1/2, 1997)
  K vprašanju o bistvu komedije (številka: 1/2, 1997)
  Pogled na literarno tipologiziranje (z dodatno pozornostjo do literarnih dogajanj na prehodu 19. v 20. stoletje) (številka: 1/2, 1997)
  Anton Čechov und Josip Murn: Zur existenziellen Befindlichkeit der Moderne (številka: 1/2, 1997)
  O sonetizmu Leopolda Staffa (številka: 1/2, 1997)
  O recepcijskih modelih v slovenski književnosti (številka: 1/2, 1997)
  Cankarjeva metafora v vinjetnem obdobju (številka: 1/2, 1997)
  Humor, ironija in groteska v delih Janka Messnerja (številka: 1/2, 1997)
  Kratka pripovedna proza v prvem desetletju našega stoletja (brez Cankarja) (številka: 1/2, 1997)
  Vir politične revolucije v osebni prelomni odločitvi (številka: 1/2, 1997)
  Polska glosa do słoweńskiego dialogu z dziedzictwem narodowej kultury (številka: 1/2, 1997)
  Aristotel, mimesis in estetski doživljaj (številka: 1/2, 1997)
  Solze za Hekubo (številka: 1/2, 1997)
  Štrekelj, Pypin in opredelitev literarne zgodovine (številka: 1/2, 1997)
  Vprašanje o literarnosti - nekaj uvodnih opažanj (številka: 1/2, 1997)
  Zgodovina slovenskega verza - skica (številka: 1/2, 1997)
  Slavistična vrstnika Miklošič in Sreznjevski v Jagićevi osvetlitvi (številka: 1/2, 1997)
  Srečko Kosovels Europagedichte (številka: 1/2, 1997)
  Razvojna črta Krakarjeve lirike (številka: 1/2, 1997)
  Slovenska avtorska pravljica v prvi polovici dvajsetega stoletja (številka: 1/2, 1997)
  Janez Trdina in Paskoje Antun Kazali (številka: 1/2, 1997)
  Ujemanje besednega naglasa in melodičnega poudarka v slovenski ljudski pesmi in pesmi slovenskih protestantov (številka: 1/2, 1997)
  Kopitar in J. Grimm ob Cločevem glagolitu (številka: 1/2, 1997)
  Leksičeskaja struktura stihotvorenija Velimira Hlebnikova "Kogda umirajut koni ---" (številka: 1/2, 1997)
  Kritika kot govorno dejanje (številka: 1/2, 1997)
  Komparatistik als Methode (številka: 1/2, 1997)
  Čudovita pozornost na človeškost (številka: 1/2, 1997)
  Jan Baudouin de Courtenay - Vatroslav Oblak's master and teacher (številka: 1/2, 1997)
  Cankarovi (bečki) prostorni kontrasti (številka: 1/2, 1997)
  Se je Mikloš Küzmič v svojem prevodu evangyeliomov res naslanjal na Štefana Küzmiča? (številka: 3/4, 1997)
  Češki narodni korpus (številka: 3/4, 1997)
  Sedemdeset let Maje Iljinične Ryžove (številka: 3/4, 1997)
  Šolar-Ramovšev načrt za slovar knjižnega jezika (številka: 3/4, 1997)
  "Čas rojstva, praznik otrok. Z duš slepota odhaja." (številka: 3/4, 1997)
  O strojno podprtem oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila (številka: 3/4, 1997)
  Bahtin in humanistične vede (številka: 3/4, 1997)
  Slovenščina in jezikovna enakopravnost v mednarodni komunikaciji (številka: 3/4, 1997)
  Procesualna slovnica in linearnost besedila (številka: 3/4, 1997)
  N. I. Tolstoj in rezijanščina (številka: 3/4, 1997)
  Pomenske lastnosti upravno-politične in vojaške terminologije v Vodnikovih Lublanskih novicah (1797) (številka: 3/4, 1997)
  Zvočnost in tematika pri Milki Hartman: vaja v analitični metodi (številka: 3/4, 1997)
  Nekaj o stavčni intonaciji v knjižni slovenščini (številka: 3/4, 1997)
 44. 1998
   8

 45. 1999
   23

  Slovensko-bolgarski kulturni stiki v prvih desetletjih našega stoletja (številka: 1, 1999)
  Kratka zgodba v literarni teoriji (številka: 1, 1999)
  Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije (številka: 1, 1999)
  Fonološki opis voličinskega in črešnjevskega govora (številka: 1, 1999)
  Od Preglja do Gruma (številka: 1, 1999)
  Zajemanje časa (številka: 1, 1999)
  Recepcija knjižnih izdaj prevodov iz bolgarske proze na Slovenskem (številka: 1, 1999)
  Od idealnih jezikovnih struktur k strategiji realnega govora (številka: 1, 1999)
  Labodovci, pilotovci, konstrukterji, konsisti in tankisti (številka: 1, 1999)
  Sklicevanje na Biblijo v pesmi Ko dobrave se mrače in kmečki liriki Josipa Murna (številka: 3, 1999)
  22. Zbornik društva slovenskih književnih prevajalcev (številka: 3, 1999)
  Slovenska recepcija Jeana Racina (številka: 3, 1999)
  Pisni dokaz procesa kontrakcije - Brižinski spomeniki (številka: 3, 1999)
  Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku (številka: 3, 1999)
  Problemi in nekaj rešitev računalniških obdelav slovenskih besedil (številka: 3, 1999)
  Cezura v slovenskem in srbohrvaškem verzu (številka: 4, 1999)
  Prvo slovensko oglaševalno besedilo iz l. 1794 in njegov avtor Valentin Vodnik (1758-1819) (številka: 4, 1999)
  Slovenska izseljenska književnost, 3 zv., uredili Janja Žitnik in Helga Glušič, Ljubljana: Založba ZRC SAZU in Rokus, 1999 (številka: 4, 1999)
  Merjenje in merljivost v jeziku (številka: 4, 1999)
  Moč imena (številka: 4, 1999)
  O poetiki Momčila Nastasijevića (številka: 4, 1999)
  Slovensko-angleški korpus ELAN (številka: 4, 1999)
  Medbesedilnost - figure in vrste (številka: 4, 1999)
 46. 2001
   27

  Kategorizacija in razvrstitev oziralnikov ki in kateri (številka: 1/2, 2001)
  Kriminalkina uganka (številka: 1/2, 2001)
  Čibejevo pojmovanje bistva literature in postmoderna doba (številka: 1/2, 2001)
  Še o zgodovini slovenščine kot drugega/tujega jezika (številka: 1/2, 2001)
  Skrb dekana Vendela Ratkoviča in dekanijske komisije za čistejši jezik v Málem katekizmusu Mikloša Luttarja iz leta 1888 (številka: 1/2, 2001)
  Zgodovinskorazvojni pregled slovenske vezljivosti (številka: 1/2, 2001)
  Literarna kritika pripovednoproznih žanrov na Slovenskem na začetku 20. stoletja (številka: 1/2, 2001)
  Dve idejni strukturi v slovenski krajši pripovedi po letu 1980 (številka: 1/2, 2001)
  Teoretska razčlemba jezika in stila v poročevalstvu (številka: 1/2, 2001)
  Kako je ime metodi? (številka: 1/2, 2001)
  O prevodih Hlapca Jerneja in njegove pravice (številka: 3, 2001)
  Telo kot kulturna vrednota (številka: 3, 2001)
  Argumentacijski procesi in prepričevalna sredstva v besedilu (številka: 3, 2001)
  Vezljivost kot pomensko- in strukturnoskladenjski pojav (številka: 3, 2001)
  Referenca besede buča v Dalmatinovi Bibliji (številka: 3, 2001)
  Vandali, Veneti, Vindišarji (številka: 4, 2001)
  Slovenski glavni števniki v luči jezikovne naravnosti (številka: 4, 2001)
  Bibliografija Franca Jakopina (številka: 4, 2001)
  Collins Cobuild v slovenščini: praktična in teoretična spodbuda slovenskemu slovaropisju (številka: 4, 2001)
  Oris zgodovine Slovanov (številka: 4, 2001)
  Ob osemdesetletnici akademika Franca Jakopina (številka: 4, 2001)
  Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini po desetih letih neodvisnosti (številka: 4, 2001)
  Dvojina v novgorodskih pismih na brezovem lubju (številka: 4, 2001)
  Romansko-slovanske jezikovne interference (številka: 4, 2001)
  Hiazm v strukture slavjanskoj frazy: predposylki, funkcii i sledstvija (številka: 4, 2001)
  Od teme k jeziku (številka: 4, 2001)
  Normativnost slovenskih jezikovnih priročnikov v lektorjevih rokah (številka: 4, 2001)
 47. 2002
   48

  Ob sedemdesetletnici prof. dr. Martine Orožen (številka: 1, 2002)
  Uspešnost uresničevanja tvorčevega namena v šestih besedilnih vrstah (številka: 1, 2002)
  Pregled slovenske književnosti od 1945 do 2000 (številka: 1, 2002)
  Simpozij Obdobja 21: Slovenski roman (številka: 1, 2002)
  K zgodovini poznavanja Slovenije, slovenske kulture in slovenskega jezika na Japonskem (številka: 1, 2002)
  Recepcija treh kratkih zgodb med bralci z različnih ravni šolanja (številka: 1, 2002)
  Bibliografija Martine Orožen (številka: 1, 2002)
  Janez Nepomuk Primic in ustanovitev stolice za slovenski jezik na liceju v Gradcu 1811 (številka: 1, 2002)
  Igra v igri kot intertekstualni in intermedialni pojav (številka: 1, 2002)
  Marko Pohlin in Václav Rosa (številka: 1, 2002)
  Japljevi prevodi Hagedorna in Popa (številka: 1, 2002)
  Temeljne prvine zasnove frazeološkega slovarja (številka: 1, 2002)
  In memoriam jezikoslovcu leksikologu dr. Josefu Filipcu (številka: 1, 2002)
  Ob izidu Kocijanovih razprav o slovenski književnosti (številka: 1, 2002)
  Ivan Pregelj v zbirki Interpretacije (številka: 1, 2002)
  Kolikostne premene v besedotvorju (številka: 1, 2002)
  Starejši slovenski tiski v Kraljevi knjižnici v Kopenhagnu (številka: 2, 2002)
  Od posredovalske nespretnosti do recepcijske brezbrižnosti (in naprej) (številka: 2, 2002)
  Računalniški simbolni fonetični zapis slovenskega govora (številka: 2, 2002)
  "Med ljudi bom šel s knjigo Hugoja v rokah" (številka: 2, 2002)
  Analiza nekaterih metabesedilnih elementov v slovenskih znanstvenih člankih v dveh časovnih obdobjih (številka: 2, 2002)
  O predvidljivosti in nepredvidljivosti v razvoju kulture (številka: 2, 2002)
  Avtor in glavna literarna oseba v slovenskem avtobiografskem romanu sedemdesetih in osemdesetih let 20. stoletja (številka: 2, 2002)
  Iz znanosti v znanstveno fantastiko (številka: 2, 2002)
  Podbevšek in Cvelbar (številka: 2, 2002)
  Dve obletnici Marka Marulića: rojstva (1450-2000) in pesnitve Judita (1501-2001) (številka: 2, 2002)
  Raba dvojine v zvezah z dvema imenoma (številka: 2, 2002)
  Pomanjkljiva sporočilnost novega Slovenskega pravopisa z vidika aktualnih pomenskoskladenjskih zmožnosti slovenščine (številka: 3, 2002)
  Začetki slovenskega poročevalstva (številka: 3, 2002)
  Matija Murko in ljudsko pesništvo (številka: 3, 2002)
  Stara cerkvena slovanščina in prepletenost slovanskih jezikovnih vezi (številka: 3, 2002)
  Kosta Peev: Rečnik na makedonskite govori vo jugoistočniot egejski del I. Skopje: NIP "Studentski zbor", 1999. 411 str. (številka: 3, 2002)
  Izbira jezika v računalniškem izrazju (številka: 3, 2002)
  Posnemanja A. D. Kantemira in G. R. Deržavina v poeziji Josifa Brodskega (številka: 3, 2002)
  K problematiki eseja (številka: 3, 2002)
  Epilog in memoriam Matija Murko (številka: 3, 2002)
  Za profesorjem Jakopinom (številka: 4, 2002)
  Esej in esejistični stil v slovenski literaturi devetdesetih let (številka: 4, 2002)
  Iz slovanskih literatur na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Esteticizem, antiesteticizem, anesteticizem - odsev pluralizma vrednot sodobne estetike v stilu poljske proze konca 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  "Hočeš kaj več kot mojo smrt?" (številka: 4, 2002)
  Jožetu Pogačniku v spomin (številka: 4, 2002)
  Literarno-kulturni kodi v pesniškem jeziku najnovejše poljske lirike (številka: 4, 2002)
  Pesniški svetovi "mlade slovenske poezije" 90. let (številka: 4, 2002)
  Težnje v slovaški književnosti na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Hrvaška proza ob koncu prejšnjega tisočletja (številka: 4, 2002)
  Srbska postmoderna proza na koncu 20. stoletja (številka: 4, 2002)
  Urejanje kaosa ali kako se je kalil ruski postmodernizem (številka: 4, 2002)
 48. 2003
   68

  Tipologija narečnih glagolskih oblik na primeru govora Ložnice pri Žalcu (številka: 1, 2003)
  Raznoliko o Janezu Svetokriškem, retorstvu in baroku (številka: 1, 2003)
  Oglej v slovenskem zgodovinskem pripovedništvu (številka: 1, 2003)
  Etimološke drobtine 1-5 (številka: 1, 2003)
  Tine Logar (11. 2. 1916 - 24. 12. 2002) (številka: 1, 2003)
  Jezikoslovno izrazje 19. stoletja (številka: 1, 2003)
  Sprememba tipičnega ustroja junakov v slovenskih romanih po letu 1991 (številka: 1, 2003)
  O naboru in predstavitvi slenga v slovarju Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Še vedno: kako je z računalniškim izrazjem v Slovenskem pravopisu 2001? (številka: 2, 2003)
  Slovenski pravopis z vidika vezljivostne aktualizacije starih in novih glagolov (številka: 2, 2003)
  Dva popolnoma ločena svetova (številka: 2, 2003)
  Frazeologija v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Z združenimi močmi za boljši novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Jezikovna zvrstnost in sociolekti (številka: 2, 2003)
  Podoba govorjenega slovenskega knjižnega jezika v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Računalniško izrazje v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Normiranje polcitatnih lastnih imen v SP 2001 (številka: 2, 2003)
  Kaj je novega v knjižnem jeziku? (številka: 2, 2003)
  K odzivu akademika Jožeta Toporišiča na prispevek Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Objektiviziran pogled na jezik in Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  Nekatere značilnosti slovarskega sestavka novega Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Pravopisni kompromis ali kompromisni pravopis? (številka: 2, 2003)
  Čas stiske jezikoslovnega nazora ali odgovor avtorju na vprašanja zasnove Slovarja Slovenskega pravopisa (številka: 2, 2003)
  Dopolnilo k odgovoru akademika Jožeta Toporišiča (številka: 2, 2003)
  Odgovor na prispevek J. Toporišiča Z združenimi močmi nad novi Slovenski pravopis (številka: 2, 2003)
  K pravilom za skladenjsko vejico v Slovenskem pravopisu 2001 (številka: 2, 2003)
  Soočenje jezikoslovnih nazorov (številka: 2, 2003)
  Pravila v slovarju, slovar v pravilih (številka: 2, 2003)
  Esej in književnost v drugi polovici dvajsetega stoletja (številka: 3, 2003)
  Slovenska skladnja v primerjalni skladnji slovanskih jezikov (številka: 3, 2003)
  Pragmatična analiza dramskih besedil (številka: 3, 2003)
  Glotonim srbohrvaški jezik glede na srbski, hrvaški, bosanski, črnogorski (številka: 3, 2003)
  Mesto slovenske književnosti med književnostmi vzhodne Evrope (številka: 3, 2003)
  O teoriji skladenjskih dvojnic s slovenističnega vidika (številka: 3, 2003)
  Miha Javornik, ur.: F. Prešeren - A. S. Puškin (ob 200-letnici njunega rojstva) / F. Prešern - A. S.Puškin ( 200-letiju ih roždenija). Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2001. 226 str. (številka: 3, 2003)
  Empirična literarna znanost in literarni sistem S. J. Schmidta (številka: 3, 2003)
  Romani sodobnih slovenskih pisateljic (številka: 3, 2003)
  Faksimile treh Trubarjevih katekizmov (številka: 3, 2003)
  K nastanku in pomenu nekaterih zemljepisnih imen v Baški dolini (številka: 4, 2003)
  Peter Herrity: Slovene: a comprehensive grammar. London, N. Y.: Routledge, 2000 ... (številka: 4, 2003)
  Slovarska večpomenskost in Slovensko leksikalno pomenoslovje (številka: 4, 2003)
  Lukács István: A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban: a világ archetipikus vízíója. Budapest: Lucidus Kiadó, 2001. 156 str. Kisebbségkutatás könyvek (številka: 4, 2003)
  Roman "Peterburg" Andreja Belogo i poema Mednyj vsadnik" A. S. Puškina (številka: 4, 2003)
  Prešernova vloga pri formiranju sonetnega venca kot pesniške oblike (številka: 4, 2003)
  Razsvetljeni Juda (številka: 4, 2003)
  Analiza beril za 5. razred osnovne šole (številka: 4, 2003)
  Formalne lastnosti razpravnih besedil v Slavistični reviji (1991-2002) (številka: 4, 2003)
  Kosovel in ruski literarni center konstruktivistov (številka: posebna, 2003)
  Slovenski dialektološki leksikalni atlas koprske pokrajine (SDLA-KP) (številka: posebna, 2003)
  Pohlinov in Metelkov opis slovenskega knjižnega jezika v luči časa njunega nastanka (številka: posebna, 2003)
  Nekatere razlike v rabi dovršnega oz. nedovršnega vida v ruščini in slovenščini (številka: posebna, 2003)
  Hudodelec v slovenskem romanu XX stoletja (številka: posebna, 2003)
  Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju (številka: posebna, 2003)
  Josef Dobrovský in slovenski slovničarji - vzporednosti in različnosti v oblikoslovnih prikazih (številka: posebna, 2003)
  Eksperimentalnofonetične raziskave slovenskega knjižnojezikovnega glasovja in tonemskosti (številka: posebna, 2003)
  Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika (številka: posebna, 2003)
  Folklorni svet v liriki slovenske moderne (številka: posebna, 2003)
  Slovenska skladnja z vidika skladenjskih teorij (številka: posebna, 2003)
  Besedotvorna tipologija novonastalega besedja s področja mobilne telefonije (številka: posebna, 2003)
  Izražanje prostora v govorjenih besedilih otrok (številka: posebna, 2003)
  Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah (številka: posebna, 2003)
  Svetopisemska motivika v slovenskem leposlovju 19. in 20. stoletja (številka: posebna, 2003)
  Slog je pomen, pomen je slog (številka: posebna, 2003)
  Pogostnost in trajanje nenaglašenih izvorno o-jevskih samoglasnikov v nekaterih slovenskih akajočih in ukajočih govorih (številka: posebna, 2003)
  Žanrski sinkretizem sodobnega slovenskega romana (številka: posebna, 2003)
  Kulturna identiteta v obdobju globalizacije (številka: posebna, 2003)
  Podaljšava - praslovanski izpridevniški besedotvorni vzorec (številka: posebna, 2003)
 49. 2004
   43

  Uredniški popravki v izdajah Prešernovih pesmi (številka: 1, 2004)
  Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku (številka: 1, 2004)
  Bibliografija Gregorja Kocijana (številka: 1, 2004)
  Gregor Kocijan - sedemdesetletnik (številka: 1, 2004)
  Lov kot kreacija bivanjskega prostora (številka: 1, 2004)
  Besedilna uvajalna sredstva rečenic in drugih stalnih besednih zvez (številka: 1, 2004)
  Premalo domačega sodelovanja in zato premalo relevantn(ejš)ih predstavitev tudi navzven? (številka: 1, 2004)
  Neznan rokopis Jurija Japlja o slovenskem jeziku iz leta 1773 (številka: 1, 2004)
  Prehod od ekspresionizma k novi stvarnosti, kot ga vidi France Vodnik (številka: 1, 2004)
  Martina Ožbot, ur.: Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil: 27. prevajalski zbornik, Obdobni pristop 1. Ljubljana : Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002. 412 str. (številka: 1, 2004)
  Zapisnik plenarnega zasedanja Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 2, 2004)
  Pregibanje okrog telesa (številka: 2, 2004)
  Fonologija samoglasniških nizov v slovenščini (številka: 2, 2004)
  Še z okrepljenimi močmi nad Slovenski pravopis (številka: 2, 2004)
  Pluralnost raziskovanja (številka: 2, 2004)
  Poskusni zvezek slovenskega frazeološkega slovarja (številka: 2, 2004)
  Vojna proza Milana Puglja (številka: 2, 2004)
  Obvezni in neobvezni členki (številka: 2, 2004)
  Diplomske naloge iz slovenske književnosti na ljubljanski slovenistiki (številka: 2, 2004)
  O slovenskem romanu po letu 1990 (številka: 2, 2004)
  Govekarjeva afirmacija Émila Zolaja (številka: 3, 2004)
  Marko Snoj: Slovenski etimološki slovar. 2., pregledana in dopolnjena izdaja. Ljubljana: Modrijan, 2003. XXVII + 1022 str. (številka: 3, 2004)
  Janez Keber: Frazeološki slovar slovenskega jezika. Poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003. 124 str. (številka: 3, 2004)
  Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl, sedemdeset let (številka: 3, 2004)
  Nacionalna ideja in narodni razdor v luči slovenskega romana od 1909 do 1997 (številka: 3, 2004)
  Bibliografija Matjaža Kmecla (številka: 3, 2004)
  Problem vrstnega razlikovanja v kratki prozi (številka: 3, 2004)
  Besedotvorna teorija Ju. D. Apresjana na poti k tipologiziranju slovarske večpomenskosti (številka: 3, 2004)
  Problemi in perspektive jezikovnega sporazumevanja v sodobnem svetu (številka: 3, 2004)
  Pomemben zbornik o večjezičnosti (številka: 3, 2004)
  Roman Bratje Karamazovi F. M. Dostojevskega (številka: 4, 2004)
  Izhodišča in perspektive empirične literarne znanosti (številka: 4, 2004)
  O morebitnem vplivu pravopisne norme Konstantina Kostenečkega na prizrenski prepis Dušanovega zakonika (številka: 4, 2004)
  Dunaj, avstrijska in slovanska moderna (številka: 4, 2004)
  Ob sedemdesetem rojstnem dnevu profesorice dr. Helge Glušič (številka: 4, 2004)
  Skladnja z vidika računalniškega jezikoslovja (številka: 4, 2004)
  Čez rob modernizma (številka: 4, 2004)
  Edvard Kocbek, Zemlja (1934) (številka: 4, 2004)
  Še o žanrih - pogostejši trivialni žanri v luči slovenske postmoderne (številka: 4, 2004)
  Besedilnoskladenjske značilnosti javne govorjene besede (na gradivu mariborščine) (številka: 4, 2004)
  Prvi temeljit bio- in bibliograf Jerneja Kopitarja (številka: 4, 2004)
  Bibliografija Helge Glušič (številka: 4, 2004)
  Nekaj z "obrobja" slovenske literarne vede (številka: 4, 2004)
 50. 2005
   48

  Aktualizacija zvrstnosti v slovenščini (številka: 1, 2005)
  Poskus oblikovanja meril za tvorbo učinkovitega javnega govorjenega političnega besedila (številka: 1, 2005)
  Koreferenčna vezljivostna razmerja v slovenskih povedih (številka: 1, 2005)
  Nastanek in razvoj prekmurskega knjižnega jezika (številka: 1, 2005)
  Antica Menac, Željka Fink-Arsovski, Radomir Venturin: Hrvatski frazeološki rječnik. Zagreb: Naklada Ljevak, 2003 (številka: 1, 2005)
  Nekatere lastnosti sporazumevalne zmožnosti v slovenskem in italijanskem jeziku v dvojezičnem okolju Slovenske Istre (številka: 1, 2005)
  Mitologizacija v slovenski kratki prozi osemdesetih in devetdesetih let dvajsetega stoletja (številka: 2, 2005)
  V spomin prof. dr. Vilku Novaku (1909-2003) (številka: 2, 2005)
  Strojno oblikoslovno označevanje slovenskih besedil (številka: 2, 2005)
  Zametki nove paradigme (številka: 2, 2005)
  Gradnik kot prevajalec (številka: 2, 2005)
  Spet o fonetiki, fonologiji in pravorečju v SP 2001 (številka: 2, 2005)
  Besedotvorni sklopi (številka: 2, 2005)
  Problemi poetične drame (številka: 2, 2005)
  Pomembna monografija o besedotvornih spremembah v slovanskih jezikih (številka: 2, 2005)
  Strukturalno-pomenska analiza pridige kot žanra (številka: 2, 2005)
  O prevodih psalmov v prekmurščino od Martjanske pesmarice II do Pusztaijeve pesmarice 1893 (številka: 2, 2005)
  Sodobna slovenska dramatika (številka: 2, 2005)
  Pripovedovalec, fokalizacija in avtorjev glas v krajših pripovedih Draga Jančarja (številka: 2, 2005)
  Ljubeznivemu prof. dr. Viktorju Jevgenjeviču Gusevu v spomin (številka: 3, 2005)
  "Podoba avtorja" in hagiografske prvine v romanu Dostojevskega Bratje Karamazovi (številka: 3, 2005)
  Dialoške prvine Lotmanove strukturalne poetike (številka: 3, 2005)
  Matija Murko, začetek "Slavie" in njeni slovenski sodelavci (številka: 3, 2005)
  Rapsodije bolgarskega goslarja po bolgarsko (številka: 3, 2005)
  "Tainstvennyj znak" u Dostoevskogo (številka: 3, 2005)
  Literatura in prostor (številka: 3, 2005)
  Stritarjevi in Aškerčevi lirski popotni cikli (številka: 3, 2005)
  Če se na svetu nič ne začne in nič ne konča /.../ bo Lepota res rešila svet? /.../ saj je človek vrednota sam po sebi /.../ (številka: 3, 2005)
  O zakonitem sorazmerju med starostnimi in drugimi sistemskimi lastnostmi frazeoloških enot (številka: 3, 2005)
  Bibliografija prof. dr. Aleksandra Skaze (številka: 3, 2005)
  Teorija literarnega diskurza in Bahtin (številka: 3, 2005)
  Kulturni spomin in literatura (številka: 3, 2005)
  Ivan Prijatelj in ruska literatura (številka: 3, 2005)
  Anna Ahmatova in Osip Mandelštam v dialogu "zaščitnih listin" (številka: 3, 2005)
  Literarna kritika in njen razvoj (številka: 3, 2005)
  Kratka pripovedna proza v prvih treh povojnih letih (številka: 3, 2005)
  Srbska skladnja 2002 (številka: 4, 2005)
  Stiki Josefa Friedricha Perkoniga s slovenskimi intelektualci in pisatelji (številka: 4, 2005)
  Delež dunajskih Čehov pri razvoju bohemistike in slavistike (številka: 4, 2005)
  Kvantitativne lastnosti slovenskega tvorjenega besedja v poskusnem besednodružinskem slovarju za črko B (številka: 4, 2005)
  Gradnikova prevodna bibliografija (rokopisna zbirka, periodika) (številka: 4, 2005)
  Primerjava poljskih glagolov s predpono w(e)- in slovenskih glagolov s predpono v- (številka: 4, 2005)
  Slavist Rado Lenček (številka: 4, 2005)
  Pojav obratne zaznamovanosti (markedness reversal) pri obravnavi slovenskih števnikov s stališča slovenske teorije jezikovne naravnosti (številka: 4, 2005)
  Ljubljanski potres v slovenskih literarnih delih (številka: 4, 2005)
  Peta poletna delavnica za leksikografijo in leksikalno računalništvo, Univerza Masaryk, Brno, Češka Republika, 10-14 junija 2005 (številka: 4, 2005)
  Simbolni slog v Cankarjevi osebnoizpovedni prozi (številka: 4, 2005)
  "Italijanski" Prešeren (številka: 4, 2005)
 51. 2006
   63

  Strukturalizem v slovenski dialektologiji (številka: posebna številka 1, 2006)
  Spreminjanje uredniške politike revije Jezik in slvostvo (številka: 1, 2006)
  O mnogoobraznosti jezika - o njenem oblikovanju, rabi in uzaveščanju (številka: 1, 2006)
  Kritične izdaje slovenskih tekstov v okviru slovanske filologije in nacionalne kulture (številka: 1, 2006)
  Nina Novak, Marko Novak, Uvod v pravno pisanje (številka: 1, 2006)
  Strukturne razsežnosti slovenske kratke ekspresionistične proze (številka: 1, 2006)
  Komentar k vprašalniku o tvorjenju pravniških besedil (številka: 1, 2006)
  Podoba protestantske književnosti v starejših pregledih slovstva na Slovenskem (številka: 1, 2006)
  Dvojezičnost na primeru Slovencev v Nemčiji (številka: 1, 2006)
  Začetki poučevanja slovenščine v Italiji (številka: 1, 2006)
  Nominalna paradigmatika Bohoričeve slovnice v luči evropskega slovničarstva (številka: 2, 2006)
  Besednodružinski slovar slovenskega jezika (številka: 2, 2006)
  Dnevnik in pismo kot modela slovenske kratke proze med vojnama (številka: 2, 2006)
  Nepričakovani odraz praslovanskega jata v rezijanskem narečju slovenščine (številka: 2, 2006)
  Bibliografija prof. dr. Janeza Rotarja (številka: 2, 2006)
  "Poetische Versuche 1843-44" Luize Pesjak (številka: 2, 2006)
  Ob petinsedemdesetletnici prof. dr. Janeza Rotarja (številka: 2, 2006)
  Odprto pismo uredništvu Slavistične revije (številka: 2, 2006)
  O nenaglašenih /e/ in /o/ v standardni slovenščini (številka: 2, 2006)
  Prof. dr. Aleksander D. Duličenko - 65-letnik (številka: 2, 2006)
  Pavol Štekauer: Meaning predictability in word formation (številka: 2, 2006)
  Ženska v meščanski prozi Iva Šorlija (številka: 2, 2006)
  Issledovanija F. Zadravca v oblasti sovremennogo slovenskogo romana (številka: 3, 2006)
  Gornje mesto Bogomira Magajne (številka: 3, 2006)
  Slavistična sopotnika osemdesetletnika (številka: 3, 2006)
  Predtragični elementi v grški tragediji (številka: 3, 2006)
  Gradnik in slikarji (številka: 3, 2006)
  Der slovenische Staatsgedanke (številka: 3, 2006)
  Bibliografija prof. dr. Franca Zadravca (številka: 3, 2006)
  Esejistika Ivana Cankarja (številka: 3, 2006)
  Kette na svetli strani moderne (številka: 3, 2006)
  Gogolj, Melville in Fran Erjavec (številka: 3, 2006)
  Gregorčičeva poezija danes (številka: 3, 2006)
  Kako brati "Krst pri Savici" (številka: 3, 2006)
  Cankar kot utemeljitelj profesionalnega pisatelja - umetnika (številka: 3, 2006)
  Slovensko kratko pripovedništvo 1922 - 1924 (starejših generacij) (številka: 3, 2006)
  "Velika zgodba" akademika prof. dr. Franca Zadravca (številka: 3, 2006)
  O enem izmed vidikov moje literarne zgodovine (s posebnim ozirom na slovensko dramatiko) (številka: 3, 2006)
  Ob osemdesetletnici profesorja Janeza Zora (številka: 3, 2006)
  Odličnost drže (številka: 3, 2006)
  Majcnova kratka proza v kontekstu moderne in njene slogovne značilnosti (številka: 3, 2006)
  Slovenske književnice v Avstriji (številka: 3, 2006)
  Appreciating Prešeren's "Wreath of sonnets" (številka: 4, 2006)
  Govorni razvoj v zgodnjem otroštvu (številka: posebna številka 1, 2006)
  O tujkah in izposojenkah v slovenskem jeziku (številka: posebna številka 1, 2006)
  Kategorialnost leksemov med slovarjem in slovnico (številka: posebna številka 1, 2006)
  Nekatere značilnosti dvojine v slovenščini (številka: posebna številka 1, 2006)
  Formantne frekvence samoglasnikov v tonemski in netonemski standardni slovenščini (številka: posebna številka 1, 2006)
  Stilno zaznamovane nove tvorjenke (številka: posebna številka 1, 2006)
  Korpusno jezikoslovje in leksikalni opisi slovenskega jezika (številka: posebna številka 1, 2006)
  Metonimični pomeni (številka: posebna številka 1, 2006)
  Jezik, družba in kultura (številka: posebna številka 1, 2006)
  Stilistika poročevalstva in poročevalski stil (številka: posebna številka 1, 2006)
  Vezljivost v slovenskem knjižnem jeziku s poudarkom na glagolu (številka: posebna številka 1, 2006)
  O besediloslovnih prvinah v slovenskem jezikoslovju (številka: posebna številka 1, 2006)
  Predložne zveze v razvoju slovenskega knjižnega jezika (številka: posebna številka 1, 2006)
  Korpusni pristop v frazeologiji in slovarske aplikacije (številka: posebna številka 1, 2006)
  Izraba semantične potence frazemov (številka: posebna številka 1, 2006)
  Deležniški in deležijski skladi na -č in -ši v slovenščini (številka: posebna številka 1, 2006)
  Obrisi slovenske jezikovne politike (številka: posebna številka 1, 2006)
  Glagolski vid v povezavi z drugimi glagolskimi kategorijami v knjižnem jeziku 16. stoletja (številka: posebna številka 1, 2006)
  Slovensko jezikoslovje danes (številka: posebna številka 1, 2006)
  Lingvogeografska obdelava spola v ednini (številka: posebna številka 1, 2006)
 52. 2007
   22

  Viri za prevod svetopisemskih besedil pri slovenskih protestantskih piscih 16.stoletja in nekatere tehnike prevajanja (številka: 3, 2007)
  Pripombe k reformi študija zahodnoslovanskih jezikov in književnosti v Srednji Evropi (številka: 3, 2007)
  Radialni model angleškega predloga on v odnosu do slovenskega predloga na (številka: 3, 2007)
  Bernikova nova znanstvena monografija o Ivanu Cankarju (številka: 3, 2007)
  Raba avgmentiranih preteklih glagolskih časov v stari indijščini (številka: 3, 2007)
  Kentumski in satemski jeziki - sodobni pogledi na staro delitev (številka: 3, 2007)
  Drama Hodnik Matjaža Zupančiča kot odgovor na konstrukt resničnosti današnjega sveta (številka: 3, 2007)
  Leposlovje Milice S. Ostrovške v reviji Ženski svet (1923-1941) (številka: 3, 2007)
  Zgodnja dela Antona Tomaža Linharta (številka: 3, 2007)
  O jezikovni situaciji med Slovani (s poudarkom na bolgarsko-čeških vzporednicah) (številka: 3, 2007)
  Osem desetletij dr. Branka Berčiča (številka: 3, 2007)
  Med literarnim in novinarskim poljem (številka: 3, 2007)
  Rožančeva esejistika in Francoski personalizem (številka: 4, 2007)
  Osemdeset let Maje Iljinične Ryžove (številka: 4, 2007)
  Razlikovanje glagolskih oblik po spolu v sedanjiku dvojine greve (številka: 4, 2007)
  Starosrpska poslovnopravna pismenost kao retorički fenomen (številka: 4, 2007)
  Terska dolina v pesmih Viljema Černa (številka: 4, 2007)
  Slovenski pravni in pravniški jezik 2. pol. 19. stoletja (številka: 4, 2007)
  Besedjeslovne razprave (številka: 4, 2007)
  Bogastvo panonskega besedja (številka: 4, 2007)
  Zapisnik četrtega zasedanja predsedstva Mednarodnega slavističnega komiteja (številka: 4, 2007)
  Sprejemanje Prešernovih pesmi (številka: 4, 2007)
 53. 2008
   24

  "Tuji govor" ter razmerje med lingvistiko in pragmatiko (številka: 1, 2008)
  "Slovenski kulturni sindrom" v nacionalni in primerjalni literarni zgodovini (številka: 1, 2008)
  Konferenca o zgodovini slavistike v Habsburški monarhiji (številka: 1, 2008)
  Imagining Slovene literary history (številka: 1, 2008)
  O dveh verzijah romana S poti (številka: 1, 2008)
  Ob šestdesetletnici izredne profesorice dr. Marije Stanonik (številka: 1, 2008)
  Bibliografija Marije Stanonik (1970-2007) (številka: 1, 2008)
  Komentar in kritični prevod slovničnega uvoda v italijansko-slovenskem slovarju Alasia da Sommaripe (1608) (številka: 1, 2008)
  Primerjalno-kontrastivno o členkih (številka: 1, 2008)
  Nova knjiga temeljne izdaje slovenske pesemske dediščine (številka: 1, 2008)
  Odkod ime Laibach za Ljubljano (številka: 1, 2008)
  Uredniška politika in formalne lastnosti razpravnih besedil Slavistične revije med letoma 1948 in 1977 (številka: 1, 2008)
  Prvi kongres čeških slavistov (številka: 1, 2008)
  Mesto antičnih balkanskih jezikov znotraj delitve na kentumske in satemske jezike (številka: 1, 2008)
  Trubarjevo osvobajanje subjekta (številka: 3, 2008)
  Nekaj drobcev iz pesemske dejavnosti nekdanjih prekmurskih duhovnikov (številka: 3, 2008)
  Podoba Dunaja v slovenski književnosti (številka: 3, 2008)
  Ob jubileju Franceta Bernika (številka: 3, 2008)
  Vprašanja tradicije Škofjeloškega pasijona (številka: 3, 2008)
  Lirski cikel ali lirska pesnitev? (številka: 3, 2008)
  Slovenski jezik se predstavi (številka: 3, 2008)
  Pogled na romana Zmagoslavje podgan (2005) Milana Dekleve in Muriša (2006) Ferija Lainščka (številka: 3, 2008)
  Odlomek iz Jurčiča (številka: 3, 2008)
  Kersnikovi literarnoestetski pogledi in literarnokritična merila (številka: 3, 2008)
 54. 2009
   32

  Aplikacija folkloristične teorije Stitha Thompsona na zbirko slovenskih pravljic (številka: 2, 2009)
  Bibliografija prof. dr. Toma Korošca (številka: 2, 2009)
  Razkrivanje slovenske besedne zapuščine 18. stoletja (številka: 2, 2009)
  Kommunikativnye partii personažej v strukture hudožestvennoj prozy (številka: 2, 2009)
  Razgovor, pogovor kot govorni dogodek (številka: 2, 2009)
  Z historie generativní gramatiky (številka: 2, 2009)
  K virom Prešernovega "frajgajstovstva" (številka: 2, 2009)
  Zapis ob jubileju Toma Korošca (številka: 2, 2009)
  Jezikoslovno o oglaševanju (številka: 2, 2009)
  Potemkinove vasi in Bakhtin (številka: 2, 2009)
  Besedilne, pragmatične in medbesedilne žanrotvorne prvine uvodnika (številka: 2, 2009)
  Moskovski simpozij o slovanskih jezikih in kulturah in medkulturnih odnosih med Slovani v sodobnem svetu (številka: 2, 2009)
  Skladenjska interpretacija glagolskih predponskih obrazil (številka: 2, 2009)
  Avtobiografija in kočljivost zvrstnih opredelitev (številka: 2, 2009)
  Rokopisne Kolomonove in Zdravilske bukve s Kovka nad Hrastnikom (številka: 2, 2009)
  Kratko sopotje s Tomom Korošcem (številka: 2, 2009)
  "Naš car ima za svašta zakon" (številka: 3, 2009)
  Vstop Ivana Dornika v ekspresionistično paradigmo (številka: 3, 2009)
  Jezikoslovje in literarna veda v Slavistični reviji med letoma 1978 in 1990 (številka: 3, 2009)
  Strategije jezikovnega delovanja v slovenski politični komunikaciji (številka: 3, 2009)
  Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (številka: 3, 2009)
  Ambivalentnost in enopomenskost ironije ob primerih Uroša Zupana in Aleša Mustarja (številka: 3, 2009)
  Zgodovina slovenske leksikografije (številka: 3, 2009)
  Obravnava pravopisa v treh predelavah Bohoričeve slovnice (1715, 1755, 1758) (številka: 3, 2009)
  O Alasijevi glosi sacne (številka: 3, 2009)
  Procesualnost slovstvene folklore (številka: 3, 2009)
  Tvorjenke s predponskim obrazilom pod- v ruščini - primerjava s španščino (številka: 4, 2009)
  Jezikovnopolitični vidik sodobne slovnske javne besede (številka: 4, 2009)
  Kontrastivno o elipsi argumenta (številka: 4, 2009)
  Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758 (številka: 4, 2009)
  Slovensko-slovinska konverzačná priručka (številka: 4, 2009)
  K posvetu o novem slovarju slovenskega jezika (številka: 4, 2009)
 55. 2010
   43

  Terminološko načrtovanje in upravljanje terminologije (številka: 1, 2010)
  Bibliografija prof. dr. Ade Vidovič Muha (številka: 1, 2010)
  Idiomatska beseda ali frazeološka enota (številka: 1, 2010)
  Raba samostalniških manjšalnic v delih protestantskih piscev 16. stoletja (številka: 1, 2010)
  K jubileju prof. dr. Ade Vidovič Muha (številka: 1, 2010)
  Slovensko iti za in podobno (številka: 1, 2010)
  K teorii a praxi českého mluvnictví (številka: 1, 2010)
  Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju - knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo (številka: 1, 2010)
  Elipsa med glagolsko intenco in besedilno koherenco (številka: 1, 2010)
  Jezikovno-vedenjski vzorci opravičevanja v slovenščini (številka: 1, 2010)
  Pivško jygajo se 'guncajo se' (Petelinje) ali o nastanku slovenskega razmerja jugati : gugati (številka: 1, 2010)
  Še nekatere razlike v rabi glagolskih vidov v ruščini in slovenščini (številka: 1, 2010)
  A. S. Puškin po meri sodobne Rusije (številka: 1, 2010)
  Modernistična estetika emocij in lirski diskurz (številka: 1, 2010)
  Normativnost osrednjega slovenskega knjižnega jezika od 16. do 19. stoletja (številka: 1, 2010)
  Kratke pripovedi starejše generacije v letih 1925-1929 (številka: 2, 2010)
  Evropska konferenca Jezikovna različnost in nacionalni jeziki v visokem šolstvu, Ljubljana, 19. in 20. november 2009 (številka: 2, 2010)
  Pregled jezikoslovnih zapisov o slovenščini v neslovničnih knjižnih in rokopisnih delih 1672-1758 (številka: 2, 2010)
  Apokrifna istorija epskog pesništva srpskog predromatizma (številka: 2, 2010)
  Razumevanje metafore v leksikologiji (številka: 2, 2010)
  Med politiko in stvarnostjo je jezik (številka: 2, 2010)
  Zapisnik razširjenega zasedanja predsedstva MKS, 26.-27. avgusta 2009, Stará Lesná (Slovaška), Kongresni center Slvoaške akademije znanosti (številka: 2, 2010)
  H K posvetu O novem slovarju slovenskega jezika (številka: 2, 2010)
  Subverzija ali asimilacija? (številka: 2, 2010)
  Vpogled v izhodišča za Dialoge Primoža Kozaka (številka: 2, 2010)
  Ponovno branje Epiloga k Vinjetam (številka: 2, 2010)
  Razvoj koncepta funkcijske zvrstnosti v slovenskem jezikoslovju (številka: 3, 2010)
  Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d'erba Alojz Gradnik in Ada Negri (številka: 3, 2010)
  Stopenjsko besedotvorje (številka: 3, 2010)
  Slovnični priročnik za Italijane (številka: 3, 2010)
  Kulturna identiteta in postmoderna družba pri pouku književnosti (številka: 3, 2010)
  O aktualnih obravnavah nepogrešljivega besedišča z vidika zasnove švedsko-češkega kolokacijskega slovarja temeljnih glagolov (številka: 3, 2010)
  Jezikovno prilagajanje na narodno mešanih območjih v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Nekaj o kritiki in o dveh knjigah mlade znanstvenice (številka: 4, 2010)
  Bibliografija literarnovednih del 2000-2009 (številka: 4, 2010)
  Hrepenenje in skušnjava od mitologije do literature (številka: 4, 2010)
  Rezervisane, grupne, diferencirajuće i suprotne osobine likova u Andrićevoj Prokletoj avliji (številka: 4, 2010)
  Aktualna leksikološka monografija (številka: 4, 2010)
  Fanny Haussman (1818-1853) - biografija prve slovenske pesnice v luči njenega domnevno spornega avtorstva (številka: 4, 2010)
  Tematizacija nasilja v izbrani sodobni slovenski kratki prozi (številka: 4, 2010)
  Govorne pogreške studenata tehničkih studija (številka: 4, 2010)
  Nova opisna slovnica ziljščine (številka: 4, 2010)
  Vezljivost glagolov védenja v stari cerkveni slovanščini (številka: 4, 2010)
 56. 2011
   37

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Andrić as an object of hate (številka: 1, 2011)
  K etimologiji indoevropskega geografskega termina: psl. *mor'e, lat. mare --- pide. *mor-i-(N.) (številka: 1, 2011)
  Izgubljene in najdene knjige iz nekdanje Kopitarjeve knjižnice (številka: 1, 2011)
  Alojz Gradnik in Heinrich Mann (številka: 1, 2011)
  Semantika glagola čulne percepcije u staroslovenskom jeziku (številka: 1, 2011)
  Trivialno in/ali sentimentalno? (številka: 1, 2011)
  Kanonizacija in dikdaktizacija Prešerna v srednji šoli (številka: 1, 2011)
  O leksiki v sodobnem srbskem jeziku, o njenih spremembah v smislu ekspresivnosti in norme (številka: 1, 2011)
  Janševe in Pahorjeve prepričevalne strategije na zadnjih parlamentarnih volitvah (številka: 1, 2011)
  Literarni odnosi med Čehi in Slovaki (številka: 1, 2011)
  Razvoj zaimenskega ogovornega sistema v slovenskih pisnih virih do leta 1850 (številka: 2, 2011)
  Glagoli na -irati v današnji slovenščini (številka: 2, 2011)
  Odličnost Kmeclovega "Jurčiča" (številka: 2, 2011)
  Vrednotenje Prešernovih pesmi kot recepcijski problem (številka: 2, 2011)
  Marija Stanonik: Zgodovina slovenske slovstvene folklore (številka: 2, 2011)
  Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem - zgodbe, kraji in osebnosti ljubljanskega dela Supraseljskega zbornika (številka: 2, 2011)
  Trivialnost (številka: 2, 2011)
  Prostor i prostorne metafore u padežnom sistemu Brižinskih spomenika (številka: 2, 2011)
  Analiza svetovnih-sistemov in formalizem v literarni zgodovini (številka: 2, 2011)
  Slovenščina ima 9 samoglasnikov (številka: 3, 2011)
  O stanju preučevanja skladnje pri Slovakih (številka: 3, 2011)
  Revijalne objave prve slovenske klasikinje končno v knjigi (številka: 3, 2011)
  Ženski glasovi u savremenoj srpskoj književnosti (številka: 3, 2011)
  Posebnosti prevajanja strokovnega jezika diplomacije (številka: 3, 2011)
  Strokovno izrazje v Vodnikovem nemško-slovenskem rokopisnem slovarju in njegovih tiskanih virih (številka: 3, 2011)
  Doslej neznani Finžgarjevi pismi (številka: 3, 2011)
  58 letnikov Slavistične revije (1948-2010) (številka: 4, 2011)
  Izzivov ne bo zmanjkalo (številka: 4, 2011)
  O današnji jezikovni politiki v slovanskih jezikih (številka: 4, 2011)
  Kosmačeva kratka pripovedna proza med vojnama (številka: 4, 2011)
  Neosebna raba oblike ono v jeziku slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja (številka: 4, 2011)
  Performativna dimenzija v slovenski sodobni drami Božič - Jesih - Jovanović - Šeligo (številka: 4, 2011)
  Fenomen krize identiteta u srpskom romanu 19. i 20. veka (številka: 4, 2011)
 57. 2012
   45

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Kategorija sočutja v esejistiki Zbigniewa Herberta (številka: 1, 2012)
  V spomin akademiku Olegu Nikolajeviču Trubačovu (1930-2002) (številka: 1, 2012)
  Nekaj ugotovitev o Linhartovi Miss Jenny Love (številka: 1, 2012)
  Posebne zmožnosti slovenščine znotraj glagolsko-udeleženskega razmerja (številka: 1, 2012)
  O vlogi jezika v literarni vedi (številka: 1, 2012)
  O češko-nemškem publicistu in prevajalcu Pavlu Eisnerju (številka: 1, 2012)
  Označevalci odprte propozicije v govorjenem diskurzu (številka: 1, 2012)
  Zaboravljena lica ruske cenzure (številka: 1, 2012)
  Značaj integrativne instrumentalne orijentacije pri izboru slovenac!kog jezika kao stranog (številka: 1, 2012)
  Nezakonske hčere hrvaških (književnih) mitov in (političnih) travm (številka: 1, 2012)
  Cerkvenoslovanska ostalina na Slovenskem (številka: 1, 2012)
  Rusofonija, runet in ruski jezik (številka: 2, 2012)
  Križev pot Stanka Vuka (številka: 2, 2012)
  Kritička obeležja i teorijska uporišta kritičko-esejističkog opusa Miroslava Egerića (številka: 2, 2012)
  Sporočanjske vloge in raba dvodelnega členka naj bi z deležnikom na -l v sodobnem tiskanem poročevalstvu (številka: 2, 2012)
  Ikoničnost u sintaksi Brižinskih spoemnika (številka: 2, 2012)
  Srečanja v kronotopu prevoda (številka: 2, 2012)
  Zbornik o jeziku in književnosti ob sedemdesetletnici Antona Janka (številka: 2, 2012)
  Ekologizacija literarne vede in ekokritika (številka: 2, 2012)
  Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora (številka: 3, 2012)
  Prostorski obrat v naratologiji (številka: 3, 2012)
  Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov (številka: 3, 2012)
  Kraji zapisov in mesta v izbranih slovenskih ljudskih pesmih (številka: 3, 2012)
  Prostor v slovenskih literarnovednih študijah (številka: 3, 2012)
  Anton Martin Slomšek in vprašanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora (številka: 3, 2012)
  Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi (številka: 3, 2012)
  The spatial humanities - GIS and the future of humanities scholarship. Ur. David J. Bodenhamer, John Corrigan, Trevor Harris. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 2010. 203 str. (številka: 3, 2012)
  Prostor v literaturi in literatura v prostoru (številka: 3, 2012)
  Na stičišču literature in geografije (številka: 3, 2012)
  Barbara Piatti: Die Geographie der Literatur: Schauplätze. Handlungsräume, Raumphantasien. 2. izdaja. Göttingen: Wallstein Verlag, 2009. 424 str. (številka: 3, 2012)
  Prestolnica in središča slovenske književnosti (številka: 3, 2012)
  Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija (številka: 3, 2012)
  Savremeni jezički korpusi na Zapadnom Blakanu (številka: 4, 2012)
  Pesmi slovenskih in italijanskih avtoric o Trstu (številka: 4, 2012)
  (Dis)fluentnost i proizvodnja govora (številka: 4, 2012)
  Modeliranje na intonaciskata struktura na makedonskiot jazik na nivo na intonaciski frazi (številka: 4, 2012)
  Obrazi ruskega postmodernizma (številka: 4, 2012)
  Nove usmeritve pri raziskavah govora s pogledom v preteklost (številka: 4, 2012)
  Tomšičev literarni opus med Šavrinkami in Šandrinkami (številka: 4, 2012)
  Tipologija prevojnih oblikoglasnih premen v praslovanskem oblikovnem sistemu (številka: 4, 2012)
  Skladenjska okolja pleonastičnega zanikanja (številka: 4, 2012)
 58. 2013
   45

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Razvoj slovenistične didaktike književnosti (številka: 1, 2013)
  O slovenski kratki prozi v zadnjem desetletju (številka: 1, 2013)
  Slovenska literarna zgodovina danes (številka: 1, 2013)
  Književna esejistika in književna kritika (številka: 1, 2013)
  Teorija in zgodovina slovenske dramatike in gledališča (številka: 1, 2013)
  Slovenski roman v literarni vedi po letu 2000 (številka: 1, 2013)
  Metodologija interpretacije mladinske književnosti na Slovenskem (številka: 1, 2013)
  Starejša slovenska književnost v literarni vedi po letu 1990 (številka: 1, 2013)
  Sodobna slovenska poezija v literarni vedi (številka: 1, 2013)
  Slovenska literarna veda danes (številka: 1, 2013)
  Feministična literarna veda v slovenskem akademskem prostoru (številka: 1, 2013)
  Bibliografija kot podlaga za raziskovanje (številka: 1, 2013)
  V prerezu slovenske empirične literarne znanosti (številka: 1, 2013)
  O zbirki Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev (številka: 1, 2013)
  Analiza spremembe besedotvornosti pri ruskem vprašalnem zaimku čto (številka: 2, 2013)
  Antonimija enako motiviranih paremioloških enot (številka: 2, 2013)
  Analoški procesi nastajanja drugotnih vzorcev zlaganja v pozni praslovanščini (številka: 2, 2013)
  Hudič in vampir v kulturnem spominu (številka: 2, 2013)
  Podobe države in stereotipi, ki jih o Rusiji gojijo učenci ruskega jezika (številka: 2, 2013)
  Zvonko Kovač - Međuknjiževne rasprave: poredbena i/ili interkulturna povijest književnosti (številka: 2, 2013)
  Jezikovna politika slovenskega visokega šolstva (številka: 2, 2013)
  Slovenski vodni imeni Mislinja in Hudinja (številka: 2, 2013)
  Poslovil se je slavist in komparativist svetovnega slovesa Slavomír Wollman (številka: 2, 2013)
  "Češki Prešeren" (številka: 3, 2013)
  Ekfraza v poeziji Gregorja Strniše (številka: 3, 2013)
  O slovarskem delu monografije Hildegard Striedter Temps Deustsche Lehnwörter im Slovenischen (številka: 3, 2013)
  Literarni zgodovinar Karel Štrekelj (številka: 3, 2013)
  Glagoli z oslabljenim pomenom v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (številka: 3, 2013)
  Postklasična teorija pripovedi (številka: 3, 2013)
  Sedmi krug Vaska Pope (številka: 3, 2013)
  Küzmičevi skriti prevodi psalmov v Knigi molitveni 1783 (številka: 4, 2013)
  Analiza odrskega govora (številka: 4, 2013)
  Monografiji o jezikovnih pravicah in jezikovnih politikah v slovanskem svetu (številka: 4, 2013)
  O "preobratu" lahko govorimo že ob Kuharjevih Povestih (številka: 4, 2013)
  Julija je stopila v "cerkev razsvetljeno" (številka: 4, 2013)
  Koncept konteksta v jezikoslovnih in diskurznih teorijah (številka: 4, 2013)
  Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana Kollárja in Djulabijami Stanka Vraza (številka: 4, 2013)
  Bez imena i znaka (številka: 4, 2013)
  Prva knjiga o slovenskem tolmačeslovju (številka: 4, 2013)
  Odkrivanje in osvajanje prostorov svobode v delih zgodnjih slovenskih literarnih ustvarjalk (številka: 4, 2013)
  Nova odkritja o slovenski protestantiki (številka: letn. 4, 2013)
 59. 2014
   57

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  Narodni prerod in literarne smeri (številka: 1, 2014)
  Marina Katnić-Bakaršić: Između diskursa moći i moći diskursa (številka: 1, 2014)
  Vitomil Zupan i Borislav Pekić (številka: 1, 2014)
  K izbranim problemom narodnega preroda (številka: 1, 2014)
  Prevajanje jezikovnih prvin, značilnih za sovjetski družbeno-kulturni diskurz, v romanu M. Bulgakova Mojster in Margareta (številka: 1, 2014)
  Primeri glagolske rabe z vidika posebnosti v slovnično-pomenskih razmerjih (številka: 1, 2014)
  Pavlova Prekmurska slovnica (Vend nyelvtan, 1942) v sodobni knjižni slovenščini (številka: 1, 2014)
  Pet tolminskih književnikov med literarnozgodovinsko in šolsko kanonizacijo (številka: 1, 2014)
  Sodobni slovenski roman na gledališkem odru (številka: 1, 2014)
  Andreja Žele: Slovenska besedilna skladnja z jezikovnosistemskega vidika - temeljni pojmi (številka: 1, 2014)
  Medmet kot besedna vrsta v slovničnih opisih slovenskega jezika (številka: 1, 2014)
  Posamostaljanje med jezikovnim sistemom in besedilom v slovenščini in nemščini (številka: 1, 2014)
  Stripovska obravnava češkega narodnega preporoda (številka: 2, 2014)
  Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških in madžarskih primerjalnih frazemih (številka: 2, 2014)
  Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju (številka: 2, 2014)
  Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnyšy (številka: 2, 2014)
  Miklošičeva monografija - ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ur. M. Jesenšek. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča 2013. 487 str. (številka: 2, 2014)
  Alojz Gradnik: Eros - Thanatos (številka: 2, 2014)
  Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine (številka: 2, 2014)
  Vrednotenje in pripadnost virtualni skupnosti slovenskega Twitterja (številka: 2, 2014)
  Razvoj tudi jezikoslovnih spoznanj temelji na dopolnjevanju in ne na izločanju doseženega (številka: 2, 2014)
  Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk (številka: 2, 2014)
  Kolaborativni slovar Razvezani jezik (številka: 2, 2014)
  Ruski kozmizem kot vektor petdesetletnega projektila postgravitacijske umetnosti (številka: 2, 2014)
  Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice (številka: 3, 2014)
  Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v obstoječe sporočilo (številka: 3, 2014)
  O prostoru u srpskoj jezičkoj slici sveta (številka: 3, 2014)
  Raba slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru (številka: 3, 2014)
  Język literacki w słowiańskiej przestrzeni społeczno-kulturowej (številka: 3, 2014)
  Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika (številka: 3, 2014)
  Prostor (a čas) v komunikaci a jeho proměny v souvislostech s vývojem mediačních prostředků (številka: 3, 2014)
  Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini (številka: 3, 2014)
  Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji (številka: 3, 2014)
  Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini (številka: 3, 2014)
  Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov (številka: 3, 2014)
  Prostor v poročevalskem skupnem sporočanjskem krogu (številka: 3, 2014)
  Nadsoznatel´naja kommunikacija v sociumah vnutrikletočnye "informacionnye" processy (številka: 3, 2014)
  Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini (številka: 3, 2014)
  Izražanje prostora v slovenski frazeologiji (številka: 3, 2014)
  Avtor, junak in sporočilnost v zgodnji kratki prozi Vladimirja Bartola (številka: 4, 2014)
  Prvi slovenski roman in literarni svetovni-sistem (številka: 4, 2014)
  Moderne mitološke transformacije v pesniškem ciklu Odisej Gregorja Strniše (številka: 4, 2014)
  Mihail Jurjevič Lermontov na meji (številka: 4, 2014)
  Iz gradiva o mentorskem delu prof. dr. Aleksandra Skaze (številka: 4, 2014)
  Slovenski obraz(i) v ruskih očeh (številka: 4, 2014)
  Zaznamovanost slovenskega izrazoslovja za temnopolte (številka: 4, 2014)
  Dva poskusa pojmovanja stilistike (številka: 4, 2014)
  Gnostičeskij spasitel´ ili "revnostnyj hristianin"? (številka: 4, 2014)
  Russkaja mental´nost´ čerez prizmu logičeskoj očerki istinno/neistinno (številka: 4, 2014)
  Še o razliki med vzhodnim in zahodnim tipom delovanja glagolskega vida v slovanskih jezikih (številka: 4, 2014)
  Od političnega gledališča v jugoslovanskem socializmu do političnega performansa v globalnem kapitalizmu (številka: 4, 2014)
  Dvojnici bolnica - bolnišnica v 19. stoletju in danes (številka: 4, 2014)
  Za groš greha ob milijonskem jubileju (številka: 4, 2014)
 60. 2015
   40

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  So prevedena poljudnoznanstvena besedila v slovenščini drugačna od izvirnih? (številka: 1, 2015)
  Fran Krsto Frankopan i bečko-furlansko pjesništvo 17. stoljeća (številka: 1, 2015)
  Enote slovenskega paremiološkega minimuma v govornem korpusu GOS (številka: 1, 2015)
  Semantika maternje melodije u poeziji Momčila Nastasijevića (številka: 1, 2015)
  The chronotope of the house (kuća) and the discourses of women in the modernist novels of former Yugoslavia (številka: 1, 2015)
  N. N. Starikova (ur.): Slovenska književnost 20. stoletja (številka: 1, 2015)
  Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino (številka: 1, 2015)
  Katja Mihurko Poniž: Zapisano z njenim peresom: prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne književnosti (številka: 1, 2015)
  (Ne več) dramsko v sodobni slovenski dramatiki (številka: 1, 2015)
  Kettejev verz (številka: 1, 2015)
  Leksikološka opredelitev novejše leksike in terminološka raba v slovenskem jezikoslovju (številka: 2, 2015)
  Prostorski in ekološkoestetski koncept vrtov (številka: 2, 2015)
  Postmodernistično v drami Milene Marković Barčica za punčke (Brod za lutke) (številka: 2, 2015)
  Eksplicitna poetika Rista Ratkovića (številka: 2, 2015)
  Slovaške kulturno-literarne razmere v letih 1945-1955 (številka: 2, 2015)
  Roman Prebujenje - prvenec Zorka Simčiča (številka: 2, 2015)
  Nevropsihološka interpretacija Sferičnega zrcala (številka: 2, 2015)
  Govor v sodobnem slovenskem romanu (številka: 2, 2015)
  Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja (številka: 2, 2015)
  Mira Miladinović Zalaznik, Tanja Žigon (ur.): Stiki in sovplivanja med središčem in obrobjem: medkulturne literarnovedne študije (številka: 3, 2015)
  Prostorska semantika Prekletega dvorišča (številka: 3, 2015)
  O slovnici sodobnega češkega jezika (številka: 3, 2015)
  Upotreba lokativa u romanima Mihaila Lalića (številka: 3, 2015)
  K premeni subjekta v sodobni poeziji (številka: 3, 2015)
  Lev Tolstoj in Edvard Munch v kontekstu dobe in kulture (številka: 3, 2015)
  Znanstveno vrednotenje slovenistike (številka: 3, 2015)
  Kohezivno-konektorska sredstva v besedilih, nastalih v predvolilnih obdobjih (številka: 3, 2015)
  Kvazietalon kak edinica lingvokul'tunogo urovnja (številka: 3, 2015)
  Slovenistika v ocenjevalnem primežu Agencije za raziskovalno dejavnost RS (številka: 3, 2015)
  Propozicija v funkcijski strukturi stavčne povedi (številka: 4, 2015)
  Hadži-Murat Leva Tolstoja (številka: 4, 2015)
  Spominska obeležja Francu Miklošiču (številka: 4, 2015)
  Učinek utelešene vednosti v sodobni dramatiki (številka: 4, 2015)
  Gramatičeskie aspekty semantiki pervogo lica (številka: 4, 2015)
  Dokument in proza v delih Svetlane Aleksijevič (številka: 4, 2015)
  Vplivi spleta na slovensko ulično poezijo (številka: 4, 2015)
 61. 2016
   40

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  O sintaksičeskom komponente leksičeskoj semantiki (številka: 1, 2016)
  Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja (številka: 1, 2016)
  Zizenčeli in njegovo Zashtitno voshejne (številka: 1, 2016)
  Strukturni in vsebinski vidiki opomb o rabi v didaktičnem dvojezičnem slovarju za dekodiranje (številka: 1, 2016)
  Ožidaemye paradoksy v poslednem stihotvorenii G. R. Deržavina "Reka vremen v svoem stremlen'i ---" (številka: 1, 2016)
  Postmodernistični elementi v poeziji Jevrema Brkovića (številka: 1, 2016)
  Možnost interpretacije frazemov v dvojezičnih slovarjih (številka: 2, 2016)
  "My sva téh svetnikou otroci" (številka: 2, 2016)
  Odvisniki v slovenščini (številka: 2, 2016)
  Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta (številka: 2, 2016)
  Nič nie je nové pod slnkom (številka: 2, 2016)
  Slovenci u krfskom Zabavniku (številka: 2, 2016)
  Tematsko-konstrukcijski vzorci nastanka in prenovitve stavčnih frazemov (številka: 2, 2016)
  Pripovedni svet Brede Smolnikar (številka: 2, 2016)
  Od "nebrušenega diamanta" do velikega uma 19. stoletja (številka: 2, 2016)
  Hrvatarji v slovenski književnosti (številka: 3, 2016)
  Vpliv jezika diplomacije na normo knjižnega jezika (številka: 3, 2016)
  Slovenske dramatičarke v 21. stoletju (številka: 3, 2016)
  Logika zaumnega jezika ruske avantgarde (številka: 3, 2016)
  Nova prešerniana (številka: 3, 2016)
  Zgodbe Prešernovih rokopisov (številka: 3, 2016)
  Študijsko-metodološki priročnik Glagolska pismenost na zahodnem Balkanu od 10. do 16. stoletja (številka: 3, 2016)
  Interpretacije Cankarjevega Martina Kačurja med mitom, vedo in teorijo (številka: 3, 2016)
  Primerjalna analiza dveh tipov stavčnih zgradb s povedkovim določilom v slovenščini in ruščini (številka: 3, 2016)
  Krajevni govori od Babnega Polja do Bosljive Loke (številka: 3, 2016)
  Znanstvena pot do Terre incognite (številka: 3, 2016)
  Antičnyj ekfrasis na službe idejam modernizma (številka: 4, 2016)
  Vuk Stefanović Karadžić v slovenskem tisku (številka: 4, 2016)
  O upotrebi prezenta u crnogorskoj međuratnoj pripovjedačkoj prozi (številka: 4, 2016)
  Jezik Poljanskega rokopisa (številka: 4, 2016)
  Marija Zlatnar Moe, Tanja Žigon, Tamara Mikolič Južnič: Center in periferija: razmerja moči v svetu prevajanja, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 168 str. (številka: 4, 2016)
  Prikaz nominalizacije v razpoložljivih korpusih slovenščine (številka: 4, 2016)
  Sodobna slovenska poezija v Italiji (številka: 4, 2016)
  Utjecaj novih medija na jezik mladih u pisanim radovima (številka: 4, 2016)
  Odkritje Linhartovega prevoda italijanskega opernega besedila La frascatana (1782) (številka: 4, 2016)
  Medkulturne identitete Italijanov v romanih Travniška kronika (Travnička hronika) Iva Andrića in Turško ogledalo (Török tükör) Viktorja Horvata (številka: 4, 2016)
 62. 2017
   46

  Radijska igra (številka: 2, 2017)
  Nikolaj Gumilev kak Nikolaj Rostov (številka: 1, 2017)
  Reprezentacija spola pri prejemnikih nagrade kresnik (številka: 1, 2017)
  Implicitni avtor (številka: 1, 2017)
  Kinofikacija umetnosti (številka: 1, 2017)
  Še k pojmu medialnosti (številka: 1, 2017)
  Medialnost in literatura 1 (številka: 1, 2017)
  Hrvatsko-slovenske veze u putopisima Josipa Starea (številka: 1, 2017)
  Razvoj slovenske ontološke terminologije do konca 19. stoletja (številka: 1, 2017)
  Francoska monografija o Borisu Pasternaku (številka: 1, 2017)
  Medmedijsko nomadstvo besedilnih in uprizoritvenih praks (številka: 1, 2017)
  Medialnost literature (številka: 1, 2017)
  Novi mediji v sodobni literarni praksi koroških Slovencev (številka: 1, 2017)
  Kiš in Andrić - možna poetološka vzporednica (številka: 1, 2017)
  K interpretacii slučaev upotreblenija -l- formy bez svjazki (številka: 1, 2017)
  Vilém Flusser und der Paradigmenwechsel zur Internetkultur (številka: 1, 2017)
  Razmerje osebek proti osebkov odvisnik v slovenskih povedih (številka: 1, 2017)
  Status skraćenica - u istorijskoj i savremenoj perspektivi (številka: 2, 2017)
  Svežina dramskih praks in njihovih analiz (številka: 2, 2017)
  Ustreznost na ravni sporočila (številka: 2, 2017)
  Kulturno-kognitivni potencial besedotvorne vrednosti besede (številka: 2, 2017)
  O medmetih, zlasti o njihovih razločevalnih lastnostih (številka: 2, 2017)
  Narativni teksti o Borisu in Glebu med posredovanjem političnega zgleda in tolmačenjem zgodovine (številka: 2, 2017)
  Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo (številka: 2, 2017)
  Zapisnik zasedanja razširjenega predsedstva MSC (Bukarešta, 24.-25. september 2016) (številka: 2, 2017)
  Medialnost in literatura 2 (številka: 2, 2017)
  Vpliv medijev na oblikovanje prostora in časa v sodobni slovenski dramatiki in gledališču (številka: 2, 2017)
  Raziskovalna izhodišča besedilnofonetične analize slovenskega medijskega govora (številka: 2, 2017)
  Slovenski klasiki na družabnih omrežjih (številka: 2, 2017)
  Leksikologija i leksikografija u svetlu savremenih pristupa (številka: 2, 2017)
  Izseljenski tisk v Ameriki v digitalni dobi (številka: 2, 2017)
  Rokopis Družba Kraljevih vrat v kontekstu zgodovine oblikovanja slovenskega črkopisa (številka: 2, 2017)
  Železo in sanje (številka: 2, 2017)
  Verz, proza in poezija v ustnem mediju (številka: 2, 2017)
  Pomen rokopisa Družba Kraljevih vrat iz prve polovice 19. stoletja za zgodovino slovenskega jezika (številka: 3, 2017)
  Sjećanje na život (številka: 3, 2017)
  Konceptual'noe otnošenie k pogode kak projavlenie nacional'noj mental'nosti (številka: 3, 2017)
  Vodka in pir --- (številka: 3, 2017)
  O russkoj gordosti i smežnyh ponjatijah (številka: 3, 2017)
  Dialog sodobnih literarnih ustvarjalcev z večkulturnostjo evropske družbe (številka: 3, 2017)
  Posodabljanje prevodov (številka: 3, 2017)
  M. Furlan. Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji. Zbirka Linguistica et philologica 32. Urednica zbirke Andreja Legan Ravnikar. Založba ZRC. Ljubljana, 2016. 208 str. (številka: 3, 2017)
  Prevajanje in migracije / Translation and migration - TRANS 2017 (številka: 3, 2017)
  Dialoške značilnosti pridižnega besedila - jezikoslovni vidik (številka: 3, 2017)
  Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das deutsche Leid (številka: 3, 2017)
  Alenka Jensterle-Doležal: Ključi od labirinta: O slovenski poeziji. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017 (Zora, 122). 367 str. (številka: 3, 2017)