Rezultati raziskovanj
Prihodki in odhodki organizacij združenega dela neproizvodnih dejavnosti 1983