Kratki sapopadik kershanskiga navuka sa otroke inu kmetiske ludy