Kognitonika : zbornik 20. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2017, 9.-13. oktober 2017, Ljubljana, Slovenia : zvezek D
Cognitonics : proceedings of the 20th International Multiconference Information Society - IS 2017, 9th-13th October, 2017, Ljubljana, Slovenia : volume D