Utrip
glasilo Socialistične zveze delovnega ljudstva