O slovenskem leksikalnem pomenoslovju : predstavitev dela s slovarskega vidika