Kategorialne pomenske lastnosti in tipologiziranje slovarske večpomenskosti