Presoja ocenjevanja količine poseka na stalnih vzorčnih ploskvah
Evaluation of felling assessment by using data form permanent samplings plots