O stavku, stavčnih členih in razmerju med povedkom in osebkom