Ob poskusnem snopiču Slovarja slovenskega knjižnega jezika