Slovenščina v šoli

 1. 2012
   37

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3/4 (2012)
  Šaljive aktivnosti - skoraj obvezna sestavina komuniciranja na družabnih omrežjih (številka: 1, 2012)
  Za uvod ... (številka: 1, 2012)
  Pravopis in slovnica okoli nas (številka: 1, 2012)
  Likovna umetnost in slovenščina (številka: 1, 2012)
  Tvorjenke - jezikovnodidaktični izziv (številka: 1, 2012)
  Razvrščanje besedil slovenskih avtorjev v literarna obdobja (številka: 1, 2012)
  Alfonz Gspan o sodobniku Srečku Kosovelu (številka: 1, 2012)
  E-domače branje ali kako (še) pritegniti k branju (številka: 1, 2012)
  Razvijanje spretnosti samostojnega reševanja jezikovnih vprašanj s pomočjo spletnih virov (številka: 1, 2012)
  Spletni časopis (številka: 2, 2012)
  Umeščanje informacijsko-komunikacijskih tehnologij kot integralnega dela pouka slovenščine (številka: 2, 2012)
  Pouk slovenščine v osnovni šoli za odrasle (številka: 2, 2012)
  Slovenija, spoznaj jo s slovenščino (številka: 2, 2012)
  O uporabnosti IKT-orodij pri slovenščini (številka: 2, 2012)
  Možnosti, ki jih za pouk slovenščine ponuja spletna učilnica (Moodle) (številka: 2, 2012)
  Bralna pismenost ob literarnih in neliteralnih učbeniških besedilih v osnovni šoli in gimnaziji (številka: 2, 2012)
  Sodelovalno učenje (številka: 2, 2012)
  Govorni nastopi dijakov v srednji strokovni šoli (številka: 2, 2012)
  Podoba Romov v slovenski kratki pripovedni prozi ob koncu 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja (številka: 3/4, 2012)
  Nova strategija učenja v predpisalnem in predbralnem obdobju (številka: 3/4, 2012)
  Medbesedilnost v Voduškovih sonetih (številka: 3/4, 2012)
  Preko inovacijskega projekta Razvijanje sporazumevalne zmožnosti v slovenščini - preživetvena raven do novih spoznanj (številka: 3/4, 2012)
  Opis naprave in postopka (številka: 3/4, 2012)
  Pisave prestolnice kulture (številka: 3/4, 2012)
  (Šolske) besedilne vrste in njihovo vrednotenje v drugem in tretjem triletju - razmišljanje ob posodobljenem učnem načrtu (številka: 3/4, 2012)
  Uporaba metode fokusne skupine pri predmetu poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku (številka: 3/4, 2012)
  Kulturni dnevi devetošolcev v zamejstvu (številka: 3/4, 2012)
  55 izzivov za zanimivejši pouk (številka: 3/4, 2012)
  Drugačnost in ljubezen v literarnih delih (številka: 3/4, 2012)
  Cankarjevo tekmovanje s knjigo Andreja Makuca Oči (številka: 3/4, 2012)
  Romana Na zeleno vejo in Oči kot bralni izziv za srednješolce (številka: 3/4, 2012)
  Nekaj skrivnostnega ostaja v ljudeh na ravnici (številka: 3-4, 2012)
  Minljivost v delih to noč sem jo videl in nostalgija (številka: 3-4, 2012)
  Nevidni otroci (številka: 3-4, 2012)
 2. 2013
   37

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3/4 (2013)
  Kaj se godi v (naši) šoli? (številka: 1, 2013)
  Projekt: knjiga Naše pesmi čez Rob pojo (številka: 1, 2013)
  Internetni plagiarizem pri pouku slovenskega jezika (številka: 1, 2013)
  Funkcija etničnih stereotipov v Vojnovićevem romanu Čefurji raus! (številka: 1, 2013)
  Uporaba svetovnega spleta pri šolski interpretaciji v osnovni šoli (številka: 1, 2013)
  Obravnava domačega branja v tretjem triletju - knjiga po izbiri (številka: 1, 2013)
  Slovar slovenskega knjižnega jezika v šolski rabi (številka: 1, 2013)
  Romaneskni opus Ferda Godine (številka: 1, 2013)
  Izobraževati in izobraziti odrasle (številka: 2, 2013)
  Tragikomedija Akvarij Evalda Flisarja v srednji šoli (številka: 2, 2013)
  Sistemska didaktika književnosti - od teorije k praksi (številka: 2, 2013)
  Pesnici upora, upanja in ljubezni (številka: 2, 2013)
  Razvijanje ključnih zmožnosti z nalogami in vprašanji v učbenikih za književnost v gimnaziji in štiriletnih strokovnih šolah (številka: 2, 2013)
  Drugost v primerjalni književnosti (številka: 2, 2013)
  Projekti in programi za spodbujanje bralne motivacije pri fantih (številka: 2, 2013)
  Komur je usojeno, da ga bodo obesili, se ne bo utopil (številka: 3/4, 2013)
  V svojem času in proti njemu (številka: 3/4, 2013)
  Raba slovarja v 1. in 2. triletju osnovne šole (številka: 3/4, 2013)
  Živali - toplina in ljubezen (številka: 3/4, 2013)
  Siže v šolski interpretaciji (številka: 3/4, 2013)
  Besede, ki ustvarjajo simfonijo, občutki, ki ogrejejo srce (številka: 3/4, 2013)
  O učnem načrtu za predmet slovenščina v gimnazijah po zaključku štiriletnega uvajanja (številka: 3/4, 2013)
  Je res velika razlika med klasično in trivialno literaturo in zakaj imamo ljudje toliko slabih lastnosti? (številka: 3/4, 2013)
  Vpliv primorskega narečja na pedagoški govor v osnovni šoli (številka: 3/4, 2013)
  Kaj o jezikovni zmožnosti učencev kažejo dosežki nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine v osnovni šoli (številka: 3/4, 2013)
  Iztrgano iz pozabe s knjigo Soukan an Sukenci u sukenščini (številka: 3/4, 2013)
  Prisotnost primorskih književnikov v izbranih osnovnošolskih berilih (številka: 3/4, 2013)
  Devetošolci in Srečko Kosovel (številka: 3/4, 2013)
  Priredba romana Deseti brat v lahko berljivo in razumljivo obliko (številka: 3/4, 2013)
  Učna pot - (ali) življenjska izbira (številka: 3/4, 2013)
  Učenci na razredni stopnji in bralna pismenost (številka: 3/4, 2013)
  Medpredmetno povezovanje s slovenščino z nadarjenimi učenci v tretjem triletju (številka: 3/4, 2013)
  Živim, samo živim (številka: 3/4, 2013)
  Utrinki preteklosti (številka: 3/4, 2013)
 3. 2014
   44

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3/4 (2014)
  Bolnišnični učitelj slovenščine (številka: 1, 2014)
  Analiza zapisanih navodil v kontrolnih nalogah in na učnih listih (številka: 1, 2014)
  Ustvarjalno pisanje v vzgojno-izobraževalnem procesu (številka: 1, 2014)
  Poezija na strokovni šoli (številka: 1, 2014)
  Nova generacija bralcev - smo jih prepoznali? (številka: 1, 2014)
  Obravnava ljubezenske poezije v 9. razredu (številka: 1, 2014)
  Pisava skozi čas (številka: 1, 2014)
  Projekt: Slovenija pod drobnogledom (številka: 1, 2014)
  Tisoče svetlic, plankton bralcev (številka: 2, 2014)
  Tisoče svetlic, plankton bralcev (številka: 2, 2014)
  Čakam te ... ker moraš priti (številka: 2, 2014)
  Čakam te ... ker moraš priti (številka: 2, 2014)
  Učenje govorne kulture pri pouku slovenščine (številka: 2, 2014)
  Ocenjevalna lestvica za učiteljev govorni nastop - na kaj mora biti pedagoški delavec pozoren pri svojem govornem nastopanju (številka: 2, 2014)
  Otroško ali otročje? (številka: 2, 2014)
  Učiteljeva usposobljenost za kompetentno rabo pedagoškega govora (številka: 2, 2014)
  Otroško ali otročje? (številka: 2, 2014)
  Tisoče svetlic, plankton bralcev (številka: 2, 2014)
  Ozaveščenost učiteljev razrednega pouka o govornem nastopanju (številka: 2, 2014)
  Življenje je to, kar iz njega naredimo (številka: 2, 2014)
  Med jezikom okolja, maternim jezikom in tujimi jeziki (številka: 3/4, 2014)
  Tesno branje kot dodatna podpora učencem z bralnimi težavami (številka: 3/4, 2014)
  Izkušnje z učenjem tujega jezika v slovenskih vrtcih (številka: 3/4, 2014)
  Koliko so preizkusi znanja (testi) veljavni (številka: 3/4, 2014)
  Maturitetna pisna naloga iz slovenščine na slovenskih šolah v Italiji - odraz kulturne zmožnosti zamejskih maturantov (številka: 3/4, 2014)
  Kaj prinaša akcijski načrt za jezikovno izobraževanje na področju pouka slovenščine na osnovnih in srednjih šolah (številka: 3/4, 2014)
  Bralna pismenost med teoretičnimi načeli in poučevalno prakso (številka: 3/4, 2014)
  Bralna pismenost v raziskavi PISA (številka: 3/4, 2014)
  Tujska legija v govornih nastopih (številka: 3/4, 2014)
  Izpit iz slovenščine na poklicni maturi (številka: 3/4, 2014)
  Uporaba kompleksne bralne učne strategije v gledališkem klubu (številka: 3/4, 2014)
  Mnenja učiteljev/učiteljic razrednega pouka o svoji zmožnosti govornega nastopanja (številka: 3/4, 2014)
  Pouk slovenskega jezika med načrtom in izvedbo (številka: 3/4, 2014)
  Empirične ugotovitve projekta Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja kot izhodišče za nadaljnji razvoj pismenosti (številka: 3/4, 2014)
  Kako se slovenski jezik kot drugi jezik uči nadarjen tretješolec (številka: 3/4, 2014)
  Od globalnih smernic do lokalnih kontekstov (številka: 3/4, 2014)
  PISA - sferično zrcalo slovenske bralne pismenosti (številka: 3/4, 2014)
  Pomen nacionalnega preverjanja znanja angleščine v osnovni šoli (številka: 3/4, 2014)
  Spremembe učnega načrta in novosti pri jezikovnem delu izpita iz slovenščine na splošni maturi - (ne)ujemanje in nekaj pasti (številka: 3/4, 2014)
  Večjezičnost in medkulturnost na obmejnih šolah - odgovor na izziv globalnih evropskih jezikovnih smernic (številka: 3/4, 2014)
  Za uvod (številka: 3-4, 2014)
 4. 2015
   37

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3/4 (2015)
  Nivojski pouk slovenščine v gimnazijskem programu srednjega izobraževanja (številka: 1, 2015)
  Damir Feigel tik za fronto (številka: 1, 2015)
  Srednješolci in alpinizem (številka: 1, 2015)
  V pogovoru z dr. Katarino Podbevšek: "Govorci smo odgovorni za našo jezikovno prihodnost" (številka: 1, 2015)
  Lepa Vida - Evropejka (številka: 1, 2015)
  Ženske in prva svetovna vojna (številka: 1, 2015)
  Poezija Boža Voduška med odkritim in prikritim (številka: 1, 2015)
  Kaj vpliva na bralno razumevanje pri angleščini pri dobrih in šibkih bralcih v sedmem razredu (številka: 1, 2015)
  Slovenski izpiti iz angleščine med A1 in B2 (številka: 1, 2015)
  Obravnava besedilnih vrst v prvem letniku gimnazije z vključitvijo informacijsko-komunikacijske tehnologije in bralnih učnih strategij (številka: 1, 2015)
  Toporišičev prispevek k poučevanju slovenščine v naših šolah (številka: 2, 2015)
  Za uvod (številka: 2, 2015)
  Prva svetovna vojna v srednješolskih berilih med dvema vojnama (številka: 2, 2015)
  Motiviranje za samostojno aktualizacijo in kritično opazovanje književnega besedila (številka: 2, 2015)
  Primož Trubar in protestantizem pri pouku slovenščine v 9. razredu (številka: 2, 2015)
  Brstič odpira svoj pogled --- (številka: 2, 2015)
  Motivi kolektiva nasproti individualnosti (številka: 2, 2015)
  Iz didaktike slovenščine (številka: 2, 2015)
  Fran Levstik: Martin Krpan (številka: 3/4, 2015)
  O dilemah narečij z inkluzivno noto (številka: 3/4, 2015)
  Izročilo knjige (številka: 3/4, 2015)
  Nova oblika mature v Avstriji (številka: 3/4, 2015)
  Postopnost priprave na celovito govorno nastopanje (številka: 3/4, 2015)
  Poučevanje slovenščine kot drugega jezika za otroke priseljence (številka: 3/4, 2015)
  Novi izzivi za učitelje slovenščine na šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji (številka: 3/4, 2015)
  Ustvarjalni srednješolci (številka: 3/4, 2015)
  "Učencev ne morem ničesar naučiti, ponudim jim lahko le priložnost za učenje" (številka: 3/4, 2015)
  Šolski projekt spodbujanja branja Branje za znanje (številka: 3/4, 2015)
  (Ne)svoboda ob govornem nastopu (številka: 3/4, 2015)
  Kulturni dan v bolnišnični šoli (številka: 3/4, 2015)
  Živali kot motivi in simboli v Jarčevi poeziji (številka: 3/4, 2015)
  Za uvod (številka: 3/4, 2015)
  Pes - nekritični učitelj (številka: 3/4, 2015)
  Rastem s knjigo za domače branje (številka: 3/4, 2015)
 5. 2016
   36

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3/4 (2016)
  Ljudje hlepijo po živi besedi (številka: 1, 2016)
  Glasbeno gledališče, ki navdušuje (številka: 1, 2016)
  Fran Jaklič skozi kmečko povest (številka: 1, 2016)
  Problemsko-ustvarjalni pouk v gimnaziji (številka: 1, 2016)
  Odnosi med glavnimi liki v Lainščkovem romanu Ločil bom peno od valov (številka: 1, 2016)
  Vezi med preteklostjo in sedanjostjo (številka: 1, 2016)
  Kako na Osnovni šoli Šturje v Ajdovščini ohranjamo dediščino Milana Klemenčiča (številka: 1, 2016)
  Pesmi štirih --- (številka: 1, 2016)
  Kdor si postavlja vprašanja - išče rešitve (številka: 1, 2016)
  Obravnava Ibsenovih Strahov z metodo VŽN in debato (številka: 1, 2016)
  Za uvod (številka: 2, 2016)
  Jeziki nas povezujejo - svet v malem (številka: 2, 2016)
  Primer obravnave Pavčkove pesmi Pesem za učence tujce (številka: 2, 2016)
  Govorna interpretacija dramskih besedil v osnovni šoli (številka: 2, 2016)
  Obravnava književnega besedila s sodelovalnim učenjem in vključenimi elementi formativnega spremljanja (številka: 2, 2016)
  Vključevanje učencev priseljencev med šolskim letom (številka: 2, 2016)
  Večjezičnost kot norma in pristop pri pouku tujih jezikov (številka: 2, 2016)
  Ocenjevanje znanja učencev priseljencev pri slovenščini (številka: 3/4, 2016)
  V učilnice s sodobno slovenščino (številka: 3/4, 2016)
  Paul B. Armstrong: Kako se literatura igra z možgani? Nevroznanost umetnosti in branja (številka: 3/4, 2016)
  Ogled večerne gledališke predstave v 9. razredu kot del vzgoje za gledališče (številka: 3/4, 2016)
  Medkulturno poučevanje jezika in književnosti po modelu TILKA (številka: 3/4, 2016)
  Ocenjevanje govornega nastopa v 9. razredu - pesniška zbirka po izbiri učenca (številka: 3/4, 2016)
  Uvajanje formativnega spremljanja (številka: 3/4, 2016)
  Bralna pismenost in pouk (številka: 3/4, 2016)
  Priročnik Animirajmo! (številka: 3/4, 2016)
  Projekt frankofonija - izzivi in priložnosti za sodoben pouk francoščine (številka: 3/4, 2016)
  Formativno spremljanje pri pouku slovenščine v gimnaziji (številka: 3/4, 2016)
  Pavel Knobl, avtor prve samostojne tiskane posvetne pesniške zbirke na Slovenskem (številka: 3/4, 2016)
  O zgodnjem učenju jezika (številka: 3/4, 2016)
  Besede, besede --- (številka: 3/4, 2016)
  Ostanimo zvesti knjigi (številka: 3/4, 2016)
  Za uvod (številka: 3-4, 2016)
 6. 2017
   30

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  Vladimir Bartol: Alamut (1939) (številka: 1, 2017)
  Predstavitev znanstvene monografije Bralna pismenost kot izziv in odgovornost (številka: 1, 2017)
  Gradimo mostove med bregovi različnosti (številka: 1, 2017)
  Retorična analiza govorov predsednikov (številka: 1, 2017)
  Problematika obrazil pri tvorbi svojilnih pridevnikov iz samostalnikov 2. moške sklanjatve (številka: 1, 2017)
  "Nova moč, s polno paro dalje" (Trkaj) - ocena knjige Kla kla klasika (številka: 1, 2017)
  Za uvod (številka: 1, 2017)
  Eduard Petiška: Dedal in Ikar - obravnava bajke v 7. razredu (številka: 1, 2017)
  Razmislek ob monografiji Milene Kerndl Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci (številka: 1, 2017)
  Kako v učnem procesu uporabiti knjigo iz projekta Rastem s knjigo (številka: 1, 2017)
  Vsestranski vpogled v pouk književnosti (številka: 2, 2017)
  Zmagovati je potrebno, živeti ni potrebno (številka: 2, 2017)
  Vsak, ki vsaj približno kaj ve o literaturi, jeziku in učenju, ve, da se je treba bati enoznačnih odgovorov, ki so edino zveličavni (številka: 2, 2017)
  Različni pogledi na Visoško kroniko (številka: 2, 2017)
  Resničnost lahko vstopi v vsako zgodbo (številka: 2, 2017)
  Bralne strategije v didaktičnih instrumentarijih beril za tretje triletje osnovne šole (številka: 2, 2017)
  Projekt Deček in hiša ali kako je nastajal šolski časopis (številka: 2, 2017)
  Ko se srečata realni in virtualni svet (številka: 2, 2017)
  Primer obravnave neumetnostnega besedila - opis rastline (številka: 3, 2017)
  Miha Mazzini: Zvezde vabijo - prejemnica nagrade Skupine Mladinska knjiga Modra ptica (številka: 3, 2017)
  Formativno spremljanje pri pouku slovenščine v gimnaziji (številka: 3, 2017)
  Tanka meja med resničnostjo in fikcijo (številka: 3, 2017)
  Metafore in njihova slovnična klasifikacija (številka: 3, 2017)
  Moč besede (številka: 3, 2017)
  Kako spodbujati kritično mišljenje pri pouku slovenščine? (številka: 3, 2017)
  Izobraževanje na daljavo dijakov športnikov na Gimnaziji Franceta Prešerna (številka: 3, 2017)
  Pogovor s prvim odgovornim urednikom Slovenščine v šoli, Silvom Faturjem (številka: 3, 2017)
 7. 2018
   21

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  Ahačičevo slovnico v vsak dom (številka: 1, 2018)
  Primer obravnave Fontainove basni Mravljica in muren za učence priseljence (številka: 1, 2018)
  Katera podoba je prava? (številka: 1, 2018)
  Predstavitev Cankarjevega koledarja 2018 (številka: 1, 2018)
  Slovenski znakovni jezik in njegova raba (številka: 1, 2018)
  Zunanja diferenciacija književnega pouka v osnovnih in srednjih šolah (številka: 1, 2018)
  Primer obravnave pravljice Muca Copatarica avtorice Ele Peroci v prvem razredu (številka: 1, 2018)
  Šolska obravnava soneta Apel in čevljar (France Prešeren) pri učencu s spektroavtistično motnjo (številka: 1, 2018)
  Škrabčeve razglednice kot primer interdisciplinarnega dela v gimnaziji (številka: 2, 2018)
  "Mačke ne pridejo v nebesa. Ženske ne morejo pisati Shakespearovih iger" (številka: 2, 2018)
  Dopolnilni pouk slovenščine v Nemčiji (številka: 2, 2018)
  Obravnava Mazzinijevega romana Zvezde vabijo in Möderndorferjevega romana Kot v filmu v 7. razredu (številka: 2, 2018)
  Šolske poti k Marici Nadlišek Bartol (1867-1940) in njenim literarnim upodobljenkam s konca 19. stoletja (številka: 3, 2018)
  Besedila Ivana Cankarja na šolski klopi (številka: 3, 2018)
  Ustvarjalni pristopi spoznavanja gledališke umetnosti (številka: 3, 2018)
  Stiki Stanislava Škrabca s Čehi (številka: 3, 2018)
  Motiviranje za branje in slovenski klasiki (številka: 3, 2018)
  Ustvarjalen zaključek obravnave domačega branja - Ivan Cankar: Moje življenje (številka: 3, 2018)