IB revija : za strokovna in metodološka vprašanja gospodarskega, prostorskega in socialnega razvoja Slovenije

 1. 2004
   13

 2. 2005
   36

  številka: 1/2 (2005)
  številka: 3 (2005)
  številka: 4 (2005)
  Prispevek k analizi dohodkovne neenakosti v Sloveniji (številka: 1/2, 2005)
  Dejavniki regionalnega razvoja v pokrajinski členitvi Slovenije (številka: 1/2, 2005)
  Diskusija ob predstavitvi knjige Marjana Svetličiča, Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu (številka: 1/2, 2005)
  Alternativne poti globalizacije (številka: 1/2, 2005)
  Strategija razvoja Slovenije: kako se odzivati na izzive globalizacije (številka: 1/2, 2005)
  Pretekli gospodarski razvoj in globalna konkurenčnost (številka: 1/2, 2005)
  Diskusija ob predstavitvi knjige Marjana Svetličiča Globalizacija in neenakomeren razvoj v svetu (številka: 1/2, 2005)
  Tuja in državna lastnina ter kontrola podjetij v državah OECD (EU) in Sloveniji (številka: 1/2, 2005)
  Horizontalna in vertikalna znotrajpanožna trgovina Slovenije v obodbju! od leta 1994 do leta 2003 (številka: 1/2, 2005)
  Male države v krempljih ali na krilih globalizacije? (številka: 1/2, 2005)
  Nekatere teoretske dileme razumevanja globalizacije in njeni izzivi za Strategijo razvoja Slovenije (številka: 1/2, 2005)
  Globalizacijska sposobnost slovenskih podjetij (številka: 1/2, 2005)
  Metodologija za ugotavljanje konkurenčnih prednosti in pozicioniranje sektorjev slovenskega gospodarstva po konkurenčnosti blagovne menjave (številka: 1/2, 2005)
  Industrijski razvoj Slovenije (številka: 1/2, 2005)
  Janusov obraz globalizacije (številka: 1/2, 2005)
  Nekatere možne smeri bodočega demografskega razvoja Slovenije in izbira predpostavk za nove projekcije prebivalstva (številka: 3, 2005)
  Dolgoročne projekcije izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo s pomočjo metode generacijskih računov (številka: 3, 2005)
  Dejavniki zadolževanja največjih slovenskih javnih delniških družb in vpliv novega zadolževanja na donosnost delnic (številka: 3, 2005)
  Izračun potencialnega BDP za potrebe izračuna učinkov staranja prebivalstva (številka: 3, 2005)
  Projekcija izdatkov in prihodkov prostovoljnih kolektivnih pokojninskih zavarovanj (številka: 3, 2005)
  Ali znotrajpanožna trgovina prevladuje v slovenski blagovni menjavi? (številka: 3, 2005)
  Analiza prihodnjih trendov slovenskega pokojninskega sistema z dinamičnim modelom splošnega ravnovesja (številka: 3, 2005)
  Pogledi na usmerjanje trajnostnega naselbinskega razvoja (številka: 4, 2005)
  Okoljski kapital in sonaravna strategija razvoja Slovenije (številka: 4, 2005)
  Povezanost sprememb rabe tal z družbenimi procesi - primer slovenskih Alp (številka: 4, 2005)
  Vloga mest v razvojnih dokumentih Slovenije (številka: 4, 2005)
  Gramoznice in dileme (ne)trajnostnega razvoja degradirane obrečne pokrajine (številka: 4, 2005)
  Geomorfološke nesreče in trajnostni razvoj (številka: 4, 2005)
  Pokrajinska občutljivost urbanih ekosistemov v Sloveniji (številka: 4, 2005)
  Spodbujanje turizma kot instrument trajnostnega regionalnega razvoja (številka: 4, 2005)
  Razvoj okoljskih dejavnosti v Sloveniji (številka: 4, 2005)
  Upravljanje s kraškimi vodnimi viri in odnos do pitne vode (številka: 4, 2005)
  Izvajanje projektov strukturnih skladov v Sloveniji z vidika trajnostnega razvoja - prve izkušnje (številka: 4, 2005)
 3. 2006
   14

 4. 2007
   30

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3/4 (2007)
  Reforme na trgu dela - ali sploh obstajajo alternative? (številka: 1, 2007)
  Učinkovitost slovenske politike subvencij oziroma subvencioniranja gospodarskih družb (številka: 1, 2007)
  Strategija aktivnega staranja prebivalstva Slovenije s poudarkom na kakovostnem staranju in medgeneracijskem sožitju (številka: 1, 2007)
  Ključne mednarodne zbirke/sistemi kazalnikov izobraževanja s poudarkom na formalnem izobraževanju (številka: 1, 2007)
  Kako do boljšega sistema fizičnega spremljanja v novi finančni perspektivi? (številka: 1, 2007)
  Človeški viri v razvojno-raziskovalni dejavnosti v Sloveniji v zadnjih 15 letih in primerjava z državami EU (številka: 1, 2007)
  Predstavitev publikacije Socialni razgledi 2006 (številka: 1, 2007)
  Endogenost optimalnega valutnega območja in Kenenov kriterij diverzifikacije (številka: 1, 2007)
  Fleksibilnost trga dela, varovanje zaposlitve in reforme trga dela v Sloveniji (številka: 1, 2007)
  Globalizacija, individualizacija in socialna izključenost mladih (številka: 2, 2007)
  Odnos mladih odraslih do ustvarjanja družine in rojevanja (številka: 2, 2007)
  Državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v Sloveniji: obseg in rezultati (številka: 2, 2007)
  Davek na dobiček kot determinanta vhodnih neposrednih tujih investicij (številka: 2, 2007)
  Mladi in družbene spremembe (številka: 2, 2007)
  Milenijski razvojni cilji in pogajanja v okviru Dohe (številka: 2, 2007)
  Razširjenost fleksibilnih oblik zaposlovanja (številka: 3/4, 2007)
  Ocena vloge in pomena Ciljnega raziskovalnega programa 2001-2006 v Sloveniji (številka: 3/4, 2007)
  Prostorski razvoj med sodelovanjem in tekmovalnostjo? (številka: 3/4, 2007)
  Podjetništvo in tehnološko podjetništvo v zasavski regiji: pomen, stanje in spodbujanje (številka: 3/4, 2007)
  Ustvarjalnost, sestavina uspešnosti družbenega razvoja Slovenije (številka: 3/4, 2007)
  Mednarodno razvojno sodelovanje Republike Slovenije (številka: 3/4, 2007)
  Uvedba točkovnega sistema v pokojninski sistem Slovenije (številka: 3/4, 2007)
  Inovacije v storitvah - možnosti slovenskih akterjev v EU? (številka: 3/4, 2007)
  Some important regional tendencies of the European labour market (številka: 3/4, 2007)
  Neprivlačnost trajnostnih potrošniških izbir (številka: 3/4, 2007)
  Omejitve in možni elementi slovenske politike spodbujanja neposrednih tujih investicij (NTI) (številka: 3/4, 2007)
  Skladni razvoj držav članic EU - od birokracije do etike vključevanja vseh? (številka: 3/4, 2007)
 5. 2008
   27

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3/4 (2008)
  Challenges in funding, equity and efficiency in higher education (številka: 1, 2008)
  Funding higher education - where is Austria going? (številka: 1, 2008)
  A funding framework to address efficiency and equity in public higher education institutions in South Africa (številka: 1, 2008)
  Financing higher education: some special features of formerly socialist Europe (številka: 1, 2008)
  Student financing in the Netherlands (številka: 1, 2008)
  Funding higher education in Slovenia (številka: 1, 2008)
  Funding higher education in Germany (številka: 1, 2008)
  Financiranje, učinkovitost in pravičnost visokega izobraževanja (številka: 1, 2008)
  Največje slovenske multinacionalke - majhnost presegajo z večjo internacionalizacijo (številka: 2, 2008)
  Storitve dostave direktne pošte in publikacij v notranjem poštnem prometu (številka: 2, 2008)
  Imajo slovenska mala mesta dobra izhodišča za trajnostni razvoj? (številka: 2, 2008)
  Slovenska industrija po osamosvojitvi (številka: 2, 2008)
  Učinkovitost državnih pomoči za usposabljanje (številka: 2, 2008)
  Ocena učinkovitosti aktivne politike zaposlovanja z združevalno funkcijo (številka: 2, 2008)
  Meje različnih ukrepov v zvezi z blažitvijo ekonomskih posledic staranja prebivalstva Slovenije (številka: 3/4, 2008)
  Economic valuation of environmental problems using the contingent valuation method (številka: 3/4, 2008)
  Tehnologije dvojne rabe in gospodarski razvoj (številka: 3/4, 2008)
  Razlika v vplivu cene surove nafte na inflacijo med Slovenijo in Avstrijo (številka: 3/4, 2008)
  Obseg in učinkovitost državnih pomoči za zaposlovanje v Sloveniji (številka: 3/4, 2008)
  Varna prožnost v Sloveniji - kje smo in kako naprej? (številka: 3/4, 2008)
  Delays in delivering Lisbon targets analysed by the novel time distance monitoring method (številka: 3/4, 2008)
  Terciarno izobraževanje v Sloveniji - vključenost in kakovost (številka: 3/4, 2008)
  Socialno-ekonomski položaj upokojencev in starejšega prebivalstva v Sloveniji (številka: 3/4, 2008)
  Analiza neenakosti v porazdelitvi dohodkov zaposlenih v Sloveniji v obdobju 1991-2005 (številka: 3/4, 2008)
 6. 2009
   21

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3/4 (2009)
  Poti in dejavniki prehoda v delovno neaktivnost v Sloveniji (številka: 1, 2009)
  Dinamika in ravni cen izdelkov za vsakdanjo rabo (številka: 1, 2009)
  Vloga in možnosti obrambnega sektorja za gospodarski razvoj Slovenije (številka: 1, 2009)
  Razmere v slovenski znanosti - zaznave raziskovalcev (številka: 1, 2009)
  Časovna organizacija in kakovost bivalnega okolja (številka: 1, 2009)
  Ustvarjalnost in naložbe - razvojni dejavniki v regionalnem razvoju Slovenije (številka: 2, 2009)
  Potencialna zaposlitvena mobilnost raziskovalcev v Sloveniji in alternativne zaposlitve (številka: 2, 2009)
  Mladi in trg dela (številka: 2, 2009)
  Učinkovitost davčne izvršbe v Sloveniji - pregled v obdobju od 2000 do 2007 (številka: 2, 2009)
  Trgi kot orodje za napovedovanje: primer slovenske volilne borze (številka: 2, 2009)
  Razvojne politike in javnofinančni izdatki (številka: 3/4, 2009)
  Analiza strukture javnofinančnih izdatkov (številka: 3/4, 2009)
  Pokojninske reforme v centralni, vzhodni in jugovzhodni Evropi (številka: 3/4, 2009)
  Metodologija merjenja blaginje za občine v Sloveniji (številka: 3/4, 2009)
  Ekonomika ločitev - vpliv emancipacije žensk na stopnjo ločitev v evropskih državah (številka: 3/4, 2009)
  Mesto sreče v ekonomiji in strategiji trajnostnega razvoja (številka: 3/4, 2009)
  Smiselnost uvedbe zaprtega in elektronskega sistema cestninjenja (številka: 3/4, 2009)
  Odziv trga dela na recesijo v Sloveniji (številka: 3/4, 2009)
 7. 2010
   19

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3/4 (2010)
  Dodajmo še ščepec domoljubja in pozabimo na ustvarjalno življenje (številka: 1, 2010)
  Geografski vidik obrtno-poslovnih con na slovenskem podeželju (številka: 1, 2010)
  Omejevalni sporazumi pri javnih razpisih za gradnjo slovenskega avtocestnega omrežja (številka: 1, 2010)
  Bo skupna kmetijska politika talka interesne politike tudi v prihodnje? Političnoekonomska analiza sprejemanja sprememb politike v letu 2008 (številka: 1, 2010)
  Položaj "novih" manjšin in priseljencev v Sloveniji (številka: 2, 2010)
  Portfeljske tuje investicije v financiranju slovenskih podjetij (številka: 2, 2010)
  Ovrednotenje makroekonomskih napovedi za Slovenijo v obdobju 1997-2009 (številka: 2, 2010)
  Razvoj evropskih regij in trajne tuje neposredne investicije (številka: 2, 2010)
  Ozaveščanje in promocija trajnostnega razvoja energetike in uporabe obnovljivih virov energije (številka: 2, 2010)
  Načrtovanje nasledstva na kmetiji (številka: 3/4, 2010)
  Poskus merjenja učinkovitosti vladnih ukrepov za razvoj podjetništva (številka: 3/4, 2010)
  Spremljanje uspešnosti poslovanja v velikih slovenskih podjetjih (številka: 3/4, 2010)
  Pomen študentskega dela z vidika trga dela in uspešnosti študija (številka: 3/4, 2010)
  International fragmentation of production and firm productivity (številka: 3/4, 2010)
  Poslovanje institucij trga kapitala v finančni krizi in priložnosti za razvoj trga kapitala (številka: 3/4, 2010)
  Ali posebnosti slovenskega poslovnega okolja vplivajo na delovanje in širitev podjetij s tujim kapitalom? (številka: 3/4, 2010)
 8. 2011
   24

  številka: 1/2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  Trajnostni razvoj in gospodarska rast (številka: 1/2, 2011)
  Migracije, etnična/kulturna raznolikost in medkulturni dialog kot pomembne tematike izobraževanja za trajnostni razvoj (številka: 1/2, 2011)
  SLOPOP !, a macroeconometric model of the Slovenian economy (številka: 1/2, 2011)
  Večjezična vsakdanjost priseljencev v Sloveniji (številka: 1/2, 2011)
  Izobraževanje za multikulturalizem (številka: 1/2, 2011)
  Različnost v vzgoji in izobraževanju (številka: 1/2, 2011)
  Šola kot institucija izenačevanja razlik v precepu multikulturne raznolikosti (številka: 1/2, 2011)
  Razvojne priložnosti trga kapitala v Sloveniji po finančni krizi? (številka: 1/2, 2011)
  Učeče kulture (številka: 1/2, 2011)
  Zipfov zakon in porazdelitev naselij v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Analiza predpisov in ekonomskih učinkov upravljanja javnih storitev in storitvenih dejavnosti v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Učinki slovenske politike državnih pomoči na tržno alociranje proizvodnih dejavnikov (številka: 3, 2011)
  Ocena učinkov reforme socialnih transferjev v Sloveniji s statičnim mikrosimulacijskim modelom (številka: 3, 2011)
  Gospodarska diplomacija Slovenije (številka: 3, 2011)
  Testiranje modelov VaR v izjemnih okoliščinah (številka: 3, 2011)
  Pobiranje prispevkov za pokojninsko zavarovanje - primerjalna analiza treh srednjeevropskih držav (številka: 4, 2011)
  Vpliv gospodarske krize na trg dela v Sloveniji in izzivi za politiko trga dela (številka: 4, 2011)
  Nelegalno ravnanje pri gradnji v lastni režiji (številka: 4, 2011)
  Emigracija slovenskih znanstvenikov v obdobju 1995-2009 (številka: 4, 2011)
  Comparing transition depression with the earlier depressions in developed countries (številka: 4, 2011)
  The impact of the irregular minimum wage increase on wages, employment and average hours paid (številka: 4, 2011)
 9. 2012
   15

 10. 2013
   15

 11. 2014
   15

 12. 2015
   10

 13. 2016
   18

 14. 2017
   10

 15. 2018
   2