Vodenje v vzgoji in izobraževanju

 1. 2008
   21

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  Nekateri sociološki vidiki celostnega pristopa v vzgoji predšolskega otroka (številka: 1, 2008)
  Med avtonomijo in kolektivom (številka: 1, 2008)
  Mnenja ravnateljev o mapi dosežkov praktičnega pedagoškega usposabljanja študenta (številka: 1, 2008)
  Inovativnost in ustvarjalnost (številka: 1, 2008)
  Razvojni razgovor za spodbujanje učenja (številka: 1, 2008)
  Za šolski sistem svetovnega razreda (številka: 1, 2008)
  Izvedba javnega naročila za nabavo prehrambenih izdelkov v osnovni šoli in praktični primeri (številka: 1, 2008)
  Delovni čas učiteljev v osnovnih in srednjih šolah na Švedskem (številka: 1, 2008)
  Ravnatelji raziskujemo svoje delo (številka: 2, 2008)
  Kako lahko ravnatelj/-ica spodbudi strokovno in osebno rast učitelja? (številka: 2, 2008)
  Raziskovanje vodenja v vzgoji in izobraževanju (številka: 2, 2008)
  Akcijska raziskava v okviru projekta Ravnatelj raziskuje svoje delo (številka: 2, 2008)
  Spodbujanje profesionalnega razvoja ravnateljev za izboljševanje prakse vodenja (številka: 2, 2008)
  Akcijsko raziskovanje kot potovanje, ki se pogosto ne konča (številka: 2, 2008)
  Kako z akcijskim raziskovanjem izboljšati načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja (številka: 2, 2008)
  Spremljanje procesa učenja otrok v vrtcu (številka: 2, 2008)
  Z akcijskim raziskovanjem k uram oddelčne skupnosti (številka: 2, 2008)
  Programski učiteljski zbor, priložnost za opolnomočenje učiteljev (številka: 2, 2008)
  Refleksija in spodbujanje profesionalnega razvoja učiteljev (številka: 2, 2008)
 2. 2009
   15

 3. 2010
   18

 4. 2011
   23

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  Šolstvo med etiko in pravom (številka: 1, 2011)
  V procesu samoevalvacije se učimo tudi učitelji (številka: 1, 2011)
  Samoevalvacija v luči kakovosti (številka: 1, 2011)
  Možni smeri izobraževanja v mednarodnem prostoru (številka: 1, 2011)
  Posebne nas delajo naši talenti in ne naše pomanjkljivosti (številka: 1, 2011)
  Medpredmetno povezovanje kot strategija za kakovostno učenje učencev v osnovni šoli (številka: 1, 2011)
  Mozaik samoevalvacije na Srednji ekonomski šoli Slovenj Gradec (številka: 1, 2011)
  Samoevalvacija - orodje nenehnega izboljševanja (številka: 1, 2011)
  Vloga ravnatelja pri načrtovanju in spremljanju samoevalvacije na Ekonomsko-trgovski šoli, ESIC Kranj (številka: 1, 2011)
  Usposabljanje vodij šol na Slovaškem (številka: 2, 2011)
  Prisotnost notranjega nadzora javnih financ v vzgojno-izobraževalnih zavodih (številka: 2, 2011)
  Samoevalvacija klime na Osnovni šoli Fara s poudarkom na preprečevanju nasilja in uspešni komunikaciji (številka: 2, 2011)
  Apáczai Csere János Gimnázium és Kollégium v Budimpešti (številka: 2, 2011)
  Profesionalni razvoj kot profesionalna odgovornost (številka: 2, 2011)
  Kje so meje? (številka: 2, 2011)
  Vloga vodstva šole pri spodbujanju in razvijanju timskega dela učiteljev (številka: 2, 2011)
  Odločanje med pravico javnosti vedeti in pravico posameznika do zasebnosti (številka: 2, 2011)
  Vloga ravnatelja pri spodbujanju timskega dela v vrtcu (številka: 2, 2011)
  Spremljanje dela nadarjenih učencev v Osnovni šoli Sevnica (številka: 2, 2011)
  Vloga ravnatelja in komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti v procesu samoevalvacije na Višji strokovni šoli, ESIC Kranj (številka: 2, 2011)
  Samoevalvacija - pot do kakovosti vzgojnega dela v Dijaškem domu Ptuj (št 1, 2011)
 5. 2012
   31

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  Zadovoljstvo učiteljev z odnosi v šoli v povezavi z vodenjem (številka: 1, 2012)
  Spremljanje učiteljevega dela (številka: 1, 2012)
  Motiviranje sodelavcev za uvajanje sprememb v razredništvo (številka: 1, 2012)
  Vodenje za učenje v šolski praksi (številka: 1, 2012)
  Evropski socialni sklad in nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vrtcih (številka: 1, 2012)
  Evalvacija strokovnega aktiva (številka: 1, 2012)
  Najvišje ni vedno najtežje (številka: 1, 2012)
  Politika dela z nadarjenimi otroki (številka: 1, 2012)
  Vodenje za učenje v okolju Evropske skupnosti (številka: 1, 2012)
  Vzajemno svetovanje kot oblika profesionalnega razvoja ravnateljev (številka: 1, 2012)
  Kaj naj z njim/njo? (številka: 2, 2012)
  Uporaba podatkov: možnost za dvig kakovosti dela organizatorja zdravstveno-higienskega režima v sodelovanju s starši in zaposlenimi (številka: 2, 2012)
  Primerjalno poučevanje in utrjevanje znanja v dveh germanskih jezikih s tremi različnimi metodami dela (številka: 2, 2012)
  Spodbujanje učnih pogovorov (številka: 2, 2012)
  Slikanje s podatki bogate podobe vaše šole (številka: 2, 2012)
  Zbiranje in uporaba podatkov pri poklicnem svetovanju osnovnošolcem (številka: 2, 2012)
  Vodenje pouka z uporabo podatkov o napredku učencev (številka: 2, 2012)
  Zgodnje prepoznavanje morebitnih učnih težav pred vstopom v šolo z vprašalnikom za vzgojitelje in učitelje (številka: 2, 2012)
  Nekaj napotkov za uspešno sklepanje delovnih razmerij (številka: 2, 2012)
  Profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtca (številka: 2, 2012)
  Pomen listovnika za karierni razvoj (številka: 3, 2012)
  Kaj lahko povezovanje staršev prinese slovenskemu šolstvu (številka: 3, 2012)
  Na poti razvijanja kompetence učiti se učenja (številka: 3, 2012)
  Vodenje za učenje (številka: 3, 2012)
  Medsebojne hospitacije kot strategija vodenja in učenja (številka: 3, 2012)
  Spodbujanje socialnega vedenja na šoli (številka: 3, 2012)
  Profesionalni razvoj vzgojitelja kot način zagotavljanja kakovosti v vrtcu (številka: 3, 2012)
  Zunanja evalvacija v šolah in vrtcih (številka: 3, 2012)
 6. 2013
   23

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  Razmislek o razsežnostih avtonomije ravnateljev v slovenski osnovni šoli (številka: 1, 2013)
  Vodenje za učenje kot dejavnik razvoja osnovne šole (številka: 1, 2013)
  Učenje učenja - samorefleksija (številka: 1, 2013)
  Evropski programi vseživljenjskega učenja (številka: 1, 2013)
  Vodenje za učenje in uvajanje sprememb (številka: 1, 2013)
  Od skladnosti z zakoni do kakovosti (številka: 1, 2013)
  Redna letna delovna uspešnost učiteljev in vzgojiteljev z vidika pravičnosti, odgovornosti in kakovosti (številka: 1, 2013)
  Poglabljanje distribuiranega vodenja (številka: 2, 2013)
  Učenje učiteljev in vzgojiteljev z metodo vzajemne refleksije (številka: 2, 2013)
  Spodbujanje učenja o Evropski uniji na šolah (številka: 2, 2013)
  Promocija zdravja pri delu na OŠ Marije Vere (številka: 2, 2013)
  Motivacija in vodenje starejših osnovnošolskih učiteljev za profesionalno učenje (številka: 2, 2013)
  V učenje usmerjeno vodenje (številka: 2, 2013)
  Vloga razvojnega elektronskega listovnika v profesionalnem učenju in razvoju učitelja (številka: 2, 2013)
  Projekti mobilnosti Leonardo da Vinci (številka: 2, 2013)
  Vodenje profesionalnega razvoja (številka: 3, 2013)
  Več kot le ravnateljeva desna roka (številka: 3, 2013)
  Ravnateljevo spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela v kontekstu vodenja za učenje (številka: 3, 2013)
  Značilnosti in vrednotenje poklica profesorice razrednega pouka (številka: 3, 2013)
  Svoboda igre in igrivosti v avtonomiji načrtovanja po konceptu "igra - gibanje- razvoj" (številka: 3, 2013)
 7. 2014
   32

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  suplement (2014)
  Hospitacija kot pomoč pri reševanju vzgojne problematike v oddelku (številka: 1, 2014)
  Ravnateljeva spremljava izvedbe medpredmetne povezave (številka: 1, 2014)
  Tudi oblike sodelovanja s starši potrebujejo posodobitve (številka: 1, 2014)
  Spremljanje vzgojiteljevega dela (številka: 1, 2014)
  Francoski ravnatelji v sekundarnem izobraževanju (številka: 1, 2014)
  Izobraževanje jutrišnjih državljanov (številka: 1, 2014)
  Smernice za obravnavo vrstniškega nasilja v šoli (številka: 1, 2014)
  Preverjanje doseženega kurikula na osnovi standardov znanja kot izhodišče za izboljšave (številka: 1, 2014)
  Medpredmetno načrtovanje in medsebojne hospitacije kot obliki profesionalnega razvoja učiteljev (številka: 2, 2014)
  Ali predstojnik "dela dobro"? (številka: 2, 2014)
  Kognitivna znanost v šolstvu (številka: 2, 2014)
  Celovita obravnava človekovih pravic in temeljnih svoboščin v šolah (številka: 2, 2014)
  Izzivi vodenja osnovne šole (številka: 2, 2014)
  Ravnatelj kot spodbujevalec v učenca usmerjenega poučevanja in sodelovanja (številka: 2, 2014)
  Krepitev otrok, staršev in zaposlenih v vrtcu za učinkovito soočanje z nasiljem (številka: 2, 2014)
  How do local authorities prepare their headteachers in Taiwan? (special iss., 2014)
  From theory to practice (special iss., 2014)
  Towards professionalization of school leadership (special iss., 2014)
  How school principals form their leadership identity (special iss., 2014)
  The leadership of the special educator in the management of the inclusive classroom (special iss., 2014)
  'School ethics' - responsible school management (special iss., 2014)
  New challenges for head teachers in Hungarian schools (special iss., 2014)
  How to remain balanced when developing a new kind of leadership (special iss., 2014)
  Curriculum as an instrument in developing leadership in modern school practice (special iss., 2014)
  Contemporary management and the benefits of its implementation in educational organizations in the Republic of Macedonia (special iss., 2014)
  On the relationship between caring and coaching leadership (special iss., 2014)
  School inspections and principals' leadership (special iss., 2014)
  A model of holistic support to the schools implementing change and evaluation of distributed leadership effects (special iss., 2014)
 8. 2015
   25

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  Finančno načrtovanje v javnem zavodu (številka: 1, 2015)
  Šolski dan za učitelje (številka: 1, 2015)
  Profesionalni razvoj ravnateljev v zakonodajnih okvirih (številka: 1, 2015)
  Z ustreznimi pristopi do preoblikovanja alternativnih pojmovanj (številka: 1, 2015)
  Pomembnost vodenja v mednarodnem projektu OECD o inovativnih učnih okoljih (številka: 1, 2015)
  Vpliv sodelovanja na učno uspešnost in vključenost romskih učencev v vzgojno-izobraževalni sistem (številka: 2, 2015)
  Espoo in Yorška regija (številka: 2, 2015)
  Razvijanje dobre tehnike opazovanja in dokumentiranja otrokovega razvoja in napredka (številka: 2, 2015)
  Kako starševsko skrbnost ocenjujejo učenci, starši in učitelji (številka: 2, 2015)
  Medsebojno učenje za spodbujanje kritičnega mišljenja (številka: 2, 2015)
  Kako s pomočjo kolegialnega coachinga izboljšati komunikacijske veščine in klimo (številka: 2, 2015)
  Gradili smo partnersko sodelovanje s starši (številka: 2, 2015)
  Povezovanje in poslovno komuniciranje med enotami znotraj Šolskega centra Kranj (številka: 3, 2015)
  Celosten pristop: prednosti in izzivi sodelovanja (številka: 3, 2015)
  Kreativne in inovativne metode poučevanja (številka: 3, 2015)
  Vodenje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v času omejenih finančnih sredstev (številka: 3, 2015)
  Računalnik kot pripomoček za učinkovito vodenje (številka: 3, 2015)
  Naslavljanje kot metoda, s katero spodbujamo sodelovanje med učiteljem in učenci (številka: 3, 2015)
  Aktualna izhodišča za delovanje strokovnih aktivov v vzgojno-izobraževalnih zavodih (številka: 3, 2015)
  Dejavniki sodelovanja pri oblikovanju podpornega okolja ob upoštevanju koncepta pripoznanja (številka: 3, 2015)
  Vpeljava programa mednarodne mature v prizadevanju za bolj kakovostno delo na šoli (številka: 1, 2015)
  Elektronski listovnik učenca v vlogi spodbujanja razvoja kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti (številka: 1, 2015)
 9. 2016
   26

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  Didaktični pripomoček Pozorko kot rezultat timskega dela (številka: 1, 2016)
  Vrtec Pobrežje Maribor in družina - partnerja pri vzgoji predšolskih otrok (številka: 1, 2016)
  Z gibanjem do drugačnega pouka (številka: 1, 2016)
  Motiviranje zaposlenih (številka: 1, 2016)
  Etično vodenje, šole in proces spreminjanja (številka: 1, 2016)
  Internacionalizacija v šoli (številka: 1, 2016)
  Mediacija kot transformativni način učenja (številka: 1, 2016)
  Dnevi dejavnosti (številka: 1, 2016)
  Inovativno učno okolje: naš izziv (številka: 2, 2016)
  Inovativno učno okolje z vidika celostne vzgoje (številka: 2, 2016)
  Dvojezično območje slovenske Istre kot inovativno učno okolje za izboljšanje ravni znanja italijanskega jezika pri osnovnošolcih (številka: 2, 2016)
  Inovativna učna okolja (številka: 2, 2016)
  Medpredmetno poučevanje pravopisa (številka: 2, 2016)
  Tablice pri pouku matematike kot inovativno učno okolje (številka: 2, 2016)
  Načela daltonske pedagogike v praksi (številka: 2, 2016)
  Stališča vodstvenih delavcev do uvajanja prvega tujega jezika v prvo vzgojno-izobraževalno obdobje osnovne šole (številka: 3, 2016)
  Uvodnik: zrelo in odgovorno spogledovanje vrtcev in šol s prihodnostjo (številka: 3, 2016)
  S timskim sodelovanjem do uspešnega izboljšanja aktivne pozornosti (številka: 3, 2016)
  Sodobni avtorski didaktični pristop k poučevanju učencev v prvem triletju osnovnošolskega izobraževanja (številka: 3, 2016)
  Sistematično spodbujanje, spremljanje in preverjanje vsepredmetnih veščin v mednarodnem projektu Spremljanje vsepredmetnih veščin (številka: 3, 2016)
  Uvajanje in udejanjanje inovativnega pedagoškega pristopa - koncepta odprtega vzgojno-učnega okolja kot izziv sodobnega časa (številka: 3, 2016)
  Z roko v roki do lastnega znanja (številka: 3, 2016)
  Delo tujih učiteljev na Gimnaziji Novo mesto (številka: 3, 2016)
 10. 2017
   30

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  Usposabljanje strokovnih delavcev za vodenje strokovnih aktivov (številka: 1, 2017)
  Listovnik v profesionalnem razvoju strokovnih delavcev in vloga ravnatelja pri tem (številka: 1, 2017)
  Sodelovalni dialog strokovnih delavcev in staršev (številka: 1, 2017)
  Uvodnik (številka: 1, 2017)
  Komunikacija z vidika zgodovinskega razvoja jezika, retorike, argumentacije in konflikta (številka: 1, 2017)
  Strpnost in sprejemanje drugačnosti (številka: 1, 2017)
  Intervju z Davidom Harrisom (številka: 1, 2017)
  Od nove javne uprave do privatizacije (številka: 1, 2017)
  Razvojni načrt vrtca od ideje do uresničitve (številka: 1, 2017)
  The work of European lifelong guidance policy network (številka: 2, 2017)
  Bistvo razmišljanja o karieri 21. stoletja (številka: 2, 2017)
  Career Guidance als personalwirtschaftliche Querschnittsdimension in Schulen (številka: 2, 2017)
  Recommendations for policy makers (številka: 2, 2017)
  About Erasmus+ LeadCareer project (številka: 2, 2017)
  A curriculum for career development of educational staff (številka: 2, 2017)
  Razvoj evropskih programov sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja ter učinki teh dejavnosti (številka: 2, 2017)
  Educational material with sample activities (številka: 2, 2017)
  Implementation of the concepts of European lifelong guidance policy network in Austria, Croatia and Slovenia (številka: 2, 2017)
  Edukacija o razvoju karijere odgojno-obrazovnih radnika (številka: 2, 2017)
  Vodenje kariere ravnateljev (številka: 3, 2017)
  Intervju z Justino Erčulj, dobitnico nagrade za izjemne dosežke na področju izobraževanja odraslih (številka: 3, 2017)
  Notranja revizija financiranja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (številka: 3, 2017)
  Načrtovanje profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v osnovnih šolah (številka: 3, 2017)
  Vpliv zakonodaje na vsebinsko ustreznost finančnih načrtov osnovnih šol (številka: 3, 2017)
  Ravnateljevanje je ustvarjanje vizije (številka: 3, 2017)
  Preoblikovanje razredne učilnice v inkluziven učni prostor (številka: 3, 2017)
  Posodobitev Strategije razvoja VSŠ ŠC Kranj kot razvojna naloga (številka: 3, 2017)
 11. 2018
   24

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  Svet pred šolskimi vrati (številka: 1, 2018)
  Model vzpostavljanja sodelovalne skupnosti na šoli (številka: 1, 2018)
  Kriteriji in kazalniki za ocenjevanje delovne uspešnosti učiteljev in vzgojiteljev (številka: 1, 2018)
  Interesne dejavnosti in obvezne izbirne vsebine kot promocija šole ter izziv za dijake in učitelje (številka: 1, 2018)
  Vloga delovnih zahtev pri delovni zavzetosti učiteljev (številka: 1, 2018)
  Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12 (številka: 1, 2018)
  Izpostavljeni elementi inovativnih učnih okolij (številka: 2, 2018)
  Vloga ravnatelja pri krepitvi sodelovanja s starši (številka: 2, 2018)
  Vloga ravnateljev pri opolnomočenju učiteljev (številka: 2, 2018)
  Organizacijsko polje kot okvir za vodenje mrež šol (številka: 2, 2018)
  Uvodnik (številka: 2, 2018)
  Nadarjeni učenci in delo z njimi v osnovni šoli (številka: 2, 2018)
  Koncept Reggio Emilia (številka: 2, 2018)
  Intervju z Anastazijo Avsec, namestnico direktorice Evropske šole v Frankfurtu (številka: 2, 2018)
  Učeča se skupnost (številka: 3, 2018)
  Distribuirano vodenje (številka: 3, 2018)
  Intervju z Dorotejo Vidmar, kadrovsko vodjo Hotelov Lifeclass (številka: 3, 2018)
  Učiteljski zbor kot učeča se skupnost (številka: 3, 2018)
  Vzgojno-izobraževalni zavod kot učeča se organizacija (številka: 3, 2018)
  Učni sprehod za profesionalni razvoj (številka: 3, 2018)
  Participacija učencev in sooblikovanje učeče se skupnosti (številka: 3, 2018)
 12. 2019
   19

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  številka: 3 (2019)
  Pedagoške iskrice iz Irske (številka: 1, 2019)
  Uvedba modela distribuiranega vodenja v Vrtcu Bled (številka: 1, 2019)
  Vrtci in izobraževanje na Islandiji (številka: 1, 2019)
  Uvodnik (številka: 1, 2019)
  Pomen gibanja za učno uspešnost otrok (številka: 1, 2019)
  Z mednarodnimi dejavnostmi (ne)zavedno do sodelovanja in odprte šole (številka: 1, 2019)
  Sistematičen pristop k merjenju učinkovitosti izobraževanja zaposlenih (številka: 2, 2019)
  Fluktuacija kadra in uvajanje zaposlenih v delo na zahtevnem delovnem področju (številka: 2, 2019)
  Pogled udeležencev Šole za ravnatelje na opravljanje nalog s pravnega področja (številka: 2, 2019)
  Sodelovanje v programu ESHA Job Shadowing kot primer mednarodnega komuniciranja za spoznavanje dobrih praks pri vključevanju tujcev (številka: 2, 2019)
  Motiviranje učiteljev za sodelovanje v projektih (številka: 2, 2019)
  Stališča mlajših učencev v zvezi z uvajanjem prvega tujega jezika po pristopu vsebinsko in jezikovno integriranega učenja (CLIL) (številka: 2, 2019)
  Making the case for enhanced school leadership capacity in a networked education system (številka: 3, 2019)
  Računovodsko poročanje v letnih poročilih osnovnih šol (številka: 1, 2019)
  Dejavniki, ki vplivajo na vsebinsko ustreznost računovodskih poročil slovenskih osnovnih šol (številka: 1, 2019)
  Ustvarjalnost in inovativnost kot ključni sestavini izzivov 21. stoletja (številka: 1, 2019)