Elektrotehniški vestnik

 1. 2006
   50

  New perspectives for power transmission in the European liberalized electricity market and possible role of four-phase systems (številka: 1, 2006)
  Identifikacija ustreznih realizacij načrtovalskih vzorcev (številka: 1, 2006)
  Impact of threshold degradation on availability of digital fixed radio links (številka: 1, 2006)
  Objektno orientirano načrtovanje in implementacija računalniškega šaha (številka: 1, 2006)
  Fizikalni pogled na nihanja gospodarstva in financ (številka: 1, 2006)
  Človeško zaznavanje in objektivno vrednotenje zakasnitev multimedijskih storitev (številka: 1, 2006)
  Načrtovanje tokovnega udarnega generatorja (številka: 1, 2006)
  Zaznavanje nepravilnega delovanja senzorjev v čistilni napravi odpadnih voda z uporabo adaptivne metode glavnih komponent (številka: 1, 2006)
  Elektromehanski televizijski sistemi z neenakomerno analizo in sintezo slike (številka: 1, 2006)
  Kaj bo prinesla 4. generacija (4G) mobilne telefonije? (številka: 1, 2006)
  Lociranje oči na sivinskih slikah za izdelavo osebnih dokumentov (številka: 1, 2006)
  Dve metodi za kalibracijo tridetektorskih analizatorjev vezij brez merjenja sklenjenih vrat (številka: 1, 2006)
  Electrical drive inductive coupling (številka: 1, 2006)
  Avtomatsko naglaševanje nepoznanih besed pri sintezi slovenskega govora (številka: 2/3, 2006)
  Razvoj kriterijev tveganja za trajne spremembe v jedrski elektrarni (številka: 2/3, 2006)
  Določitev PI/PD regulatorjev za vodenje aktivnih magnetnih ležajev (številka: 2/3, 2006)
  Zagotavljanje kakovosti storitev v paketnih omrežjih (številka: 2/3, 2006)
  Možnosti in omejitve prenosa električne energije na dolge razdalje (številka: 2/3, 2006)
  Vpliv višjih harmonskih komponent toka na povečanje izgub v prenosnem vodu (številka: 2/3, 2006)
  Optimizacija s pomočjo kolonije mravelj (številka: 2/3, 2006)
  Večstanjsko procesiranje v strukturah kvantnih celičnih avtomatov (številka: 2/3, 2006)
  Reconstructing 3D curves with euclidean minimal spanning trees (številka: 2/3, 2006)
  Vpliv modulacijske frekvence na izgube elektromotornega pogona, harmonsko popačenje toka in temperaturo asinhronskega motorja (številka: 2/3, 2006)
  An improved repetitive action corrector for reduction of steady-state error and nonlinear distortion in power amplifiers (številka: 2/3, 2006)
  Razčlenjevanje barvne slike, zajete s splošnonamenskimi barvnimi kamerami (številka: 2/3, 2006)
  Prostorska porazdelitev dvovalentnih ionov v vodni raztopini v stiku z naelektreno ploskvijo (številka: 2/3, 2006)
  E-LOTOS-based compositional service-based synthesis of multi-party time-sharing-based protocols (številka: 4, 2006)
  Razvoj sistema za določitev vpliva velikosti tarče (številka: 4, 2006)
  Ocena dinamične sigurnosti elektroenergetskih sistemov s pomočjo digitalne simulacije (številka: 4, 2006)
  Konvolucijski teorem ne velja? (številka: 4, 2006)
  Razdelitev mreže s kolonijami mravelj (številka: 4, 2006)
  Pomen optimiranja hlajenja za življenjsko dobo in zanesljivost transformatorjev velikih moči (številka: 4, 2006)
  Prenova sheme podfrekvenčnega razbremenjevanja v slovenskem EES (številka: 4, 2006)
  Možnosti in omejitve prenosa električne energije na dolge razdalje (številka: 4, 2006)
  Modulacija pri regulaciji statorskega fluksa indukcijskega motorja za zmanjšano valovitost navora (številka: 4, 2006)
  Porazdelitev stroškov zakupa in prenosa jalove moči na trgu sistemskih storitev (številka: 4, 2006)
  Self-calibration on a three-sampler network analyzer with non-standard connectors (številka: 4, 2006)
  Nekatere težave pri identifikaciji vzorčenih sistemov in pretvorbi identificiranih modelov v zvezni prostor (številka: 4, 2006)
  Razvoj platforme za zagotavljanje množice telekomunikacijskih storitev v sistemih sinhrone digitalne hierarhije (številka: 4, 2006)
  Negotovost karakteristike vpliva velikosti tarče pri sevalnih termometrih (številka: 5, 2006)
  Softswitch architecture remodelling for new generation IP multimedia subsystem environments (številka: 5, 2006)
  Analiza ravni flikerja v prenosnem omrežju Slovenije (številka: 5, 2006)
  Analyzing the impact of investment in education abd R&D on economic welfare with data mining (številka: 5, 2006)
  Pravila na semantičnem spletu (številka: 5, 2006)
  Arhitektura za modelno voden razvoj in njen vpliv na proces razvoja programske opreme (številka: 5, 2006)
  Statistične primerjave klasifikatorjev pri strojnem učenju (številka: 5, 2006)
  Možnosti in omejitve prenosa električne energije na dolge razdalje (številka: 5, 2006)
  Model Flores za optimizacijo proizvodnje električne energije na dereguliranem trgu (številka: 5, 2006)
  Statistical alignment models in machine translation from Slovenian to English (številka: 5, 2006)
  Analiza industrijskih omrežij (številka: 5, 2006)
 2. 2007
   52

  Registracija slik obrazov za izboljšanje uspešnosti razpoznavanja oseb (številka: 1/2, 2007)
  Sledenje več igralcev v športnih igrah na podlagi vizualne informacije (številka: 1/2, 2007)
  Izbira primerne kalibracijske metode za vektorski analizator z nestandardnimi priključki (številka: 1/2, 2007)
  Neponovljivo obnašanje programov na različnih procesorjih (številka: 1/2, 2007)
  Tracking mouse movements for monitoring users' interaction with websites (številka: 1/2, 2007)
  Operation impact of the ICEM power testing laboratory on the Slovenian power network (številka: 1/2, 2007)
  Merjenje lastnosti voznika osebnega avtomobila v prometnem toku na mikroskopski ravni (številka: 1/2, 2007)
  Ovrednotenje eksperimentalnih metod za določanje magnetno nelinearnih karakteristik (številka: 1/2, 2007)
  Analiza elektromagnetnega polja v okolici 400kV daljnovodov (številka: 1/2, 2007)
  Velikost populacije pri algoritmu diferencialne evolucije (številka: 1/2, 2007)
  Objective assessment of image segmentation algorithms (številka: 1/2, 2007)
  Performance evaluation of Call-center with call redirection (številka: 1/2, 2007)
  Uporaba direktne Ljapunove metode za ugotavljanje stabilnosti elektroenergetskih sistemov z univerzalnim prečnim transformatorjem (številka: 1/2, 2007)
  Hibridni mehki model za prediktivno vodenje (številka: 1/2, 2007)
  Teoretska izhodišča za izvedbo oscilacijskega preizkusa SC filtrske stopnje drugega reda (številka: 3, 2007)
  Modeliranje realnih omrežij avtonomnih sistemov (številka: 3, 2007)
  An implementation of a two-layered SVM classifier in Condor (številka: 3, 2007)
  Common open representation of computer vision results in 2DGE research (številka: 3, 2007)
  Pregled zlorab IKT in njihovo odkrivanje s pomočjo dvosmernih umetnih nevronskih mrež (številka: 3, 2007)
  Nadgradnja E-modela za objektivno ocenjevanje vpliva potresavanja na zaznano kakovost govora v paketnih omrežjih (številka: 3, 2007)
  Analiza vzrokov pojava magnetne nesimetrije v srednjefrekvenčnem sistemu za uporovno točkasto varjenje (številka: 3, 2007)
  Vpliv varnostnih mehanizmov na povezljivost spletnih storitev (številka: 3, 2007)
  Zasnova večpredstavnega konvergenčnega uporabniškega vmesnika kot del koncepta pametnega doma za potrebe starejših (številka: 3, 2007)
  Vpliv kakovosti vhodnih slik na zanesljivost samodejnega razpoznavanja obrazov (številka: 3, 2007)
  Odkrivanje napak v industrijskih tiskovinah s pomočjo slikovne poravnave (številka: 3, 2007)
  Vpliv obratovanja ciklokonverterja na kakovost električne energije : harmoniki, medharmoniki in fliker (številka: 4, 2007)
  Zapis večjezičnih besedil v e-sperantu (številka: 4, 2007)
  Vrtenje žiroskopske naprave z robotom (številka: 4, 2007)
  Konstrukcijski ukrepi za zmanjšanje samodržnega vrtilnega momenta sinhronskega motorja s trajnimi magneti (številka: 4, 2007)
  Low complexity MIMO detection algorithm (številka: 4, 2007)
  Comparison of video codecs and coded video sequences quality using the latest objective and subjective assessment methods (številka: 4, 2007)
  Zasnova in izvedba algoritma JPEG v integriranem vezju (številka: 4, 2007)
  A novel 2DGE protein-segmentation algorithm (številka: 4, 2007)
  Data mining based decision support system to support association rules (številka: 4, 2007)
  Izmenjava in shranjevanje simulacijskih podatkov v telekomunikacijah s programskim orodjem CostGlue (številka: 4, 2007)
  Načrtovanje mobilnih multimedijskih aplikacij s programskim orodjem Flash Lite (številka: 4, 2007)
  Metoda signalnega podprostora s sprotno oceno šuma in njena uspešnost pri robustnem avtomatskem razpoznavanju govora (številka: 4, 2007)
  Tabelarična pretvorba Grayeve kode v dvojiško število (številka: 4, 2007)
  Intelovi 64-bitni procesorji (številka: 4, 2007)
  Določanje položaja z enofrekvenčnim sprejemnikom GPS na podlagi kode C/A signala za potrebe arheo-geofizikalnih preiskav (številka: 5, 2007)
  Poenostavljena metoda upoštevanja dinamičnih histereznih izgub v modelu enofaznega transformatorja (številka: 5, 2007)
  Dietary menu planning using an evolutionary method (številka: 5, 2007)
  Kombinirano napajanje enosmernega serijskega motorja s prigrajenim navitjem močnostnega pretvornika (številka: 5, 2007)
  Using stakeholder-driven process performance measurement for monitoring the performance of a Scrum-based software development process (številka: 5, 2007)
  Fuzzy urban traffic signal control - an overview (številka: 5, 2007)
  Unsupervised learning of scene and object planar parts (številka: 5, 2007)
  Stigmergično optimiranje ploskovnih konstrukcij (številka: 5, 2007)
  Načrtovanje elektromagnetnega sprožnika s pomočjo numerične simulacije (številka: 5, 2007)
  Na poti do kvantnega fuzzy računalnika (številka: 5, 2007)
  Energetska učinkovitost zgradb (številka: 5, 2007)
  Večmodalna netoga poravnava medicinskih slik (številka: 5, 2007)
  Merjenje homogenosti magnetnega polja v večplastni solenoidni tuljavi (številka: 5, 2007)
 3. 2008
   48

  Multiple antenna techniques in WiMAX systems (številka: 1, 2008)
  Linearized Poisson Boltzmann theory in cylindrical geometry (številka: 1, 2008)
  Analiza ukrepov za zmanjšanje flikerja v prenosnem omrežju Slovenije (številka: 1/2, 2008)
  Avtomatizacija kalibratorja uporovnih mostičev (številka: 1/2, 2008)
  Ugotavljanje začetne lege rotorja elektronsko komutiranega motorja na podlagi merjenja spremembe induktivnosti statorskih navitij (številka: 1/2, 2008)
  Povečanje učinkovitosti naprave za suho čiščenje plinov iz elektrolize primarnega aluminija (številka: 1/2, 2008)
  Kakovost digitalnega videa pri prenosu prek šumnega kanala (kodek na osnovi DCT in DWT) (številka: 1/2, 2008)
  Uporaba metode QFT "Quantitative Feedback Theory" pri načrtovanju robustnega vodenja (številka: 1/2, 2008)
  MAC protocols for wireless sensor networks (številka: 1/2, 2008)
  Towards new generation of mobile communications : discovery of ubiquitous resources (številka: 1/2, 2008)
  Toplotni model človeškega trupa z vgrajenimi fiziološkimi karakteristikami potenja in termoregulacije (številka: 1/2, 2008)
  Izbrane značilnosti slovenskega elektrogospodarstva (številka: 1/2, 2008)
  Izomorfne naloge in preverjanje znanja (številka: 1/2, 2008)
  Pristop za prilagajanje procesa razvoja programske opreme (številka: 1/2, 2008)
  Regulatory framework for the introduction of UWB technology and its compatibility with radio-communication services (številka: 3, 2008)
  Comparison of current-voltage characteristics for hypothetic Si and SiC bipolar junction transistor (številka: 3, 2008)
  Konvergenca storitev za upravljanje bivalnih okolij in multimedije v inteligentnem domu (številka: 3, 2008)
  Procesni vir za impulzno bakrenje tiskanih vezij - enota za generiranje tokovnih impulzov (številka: 3, 2008)
  Načrtovanje umetne linije za standardni sukani par (številka: 3, 2008)
  Detekcija in analiza dodatnih harmonskih komponent samodržnega vrtilnega momenta sinhronskega motorja s trajnimi magneti (številka: 3, 2008)
  Matematični model za izračun koeficienta rasti višjih harmonikov vlečnega toka pri napajanju večjega števila elektrovlečnih vozil na elektrificiranih progah železnice Srbije (številka: 3, 2008)
  Implementacija in uporaba prosto dostopnega operacijskega sistema realnega časa na vgrajenem robotskem krmilniku (številka: 3, 2008)
  Uporaba gradientnega merila pri podfrekvenčnem razbremenjevanju (številka: 3, 2008)
  Metode za določanje frekvence elektroenergetskega sistema (številka: 3, 2008)
  Slovenska baza BNSI broadcast news za razpoznavanje tekočega govora (številka: 3, 2008)
  Large-scale integration of distributed energy resources in power networks (številka: 3, 2008)
  Diferencialni pristop s stigmergijo mravelj k optimizaciji z zveznem prostoru (številka: 4, 2008)
  Posnetek obremenjenosti naravnega in življenjskega okolja z ektromagnetnimi sevanji v Sloveniji (številka: 4, 2008)
  Avtomatsko videotestiranje opremljenosti plošč tiskanega vezja (številka: 4, 2008)
  Primerjava strategij vodenja odstranjevanja dušikovih komponent na študijskem modelu čistilne naprave odpadnih voda (številka: 4, 2008)
  UML modeling of IEEE 802.16e procedures (številka: 4, 2008)
  The impact of audio segmentation to speaker tracking in broadcast news data (številka: 4, 2008)
  Problematika merjenja s termografskimi kamerami pri ugotavljanju energetske učinkovitosti zgradb (številka: 4, 2008)
  Študija samoprilagajanja krmilnih parametrov pri algoritmu DEMOwSA (številka: 4, 2008)
  16-bitni vmesnik USB DAQ s frekvenco vzorčenja do 250kHz (številka: 4, 2008)
  Implicitne dražbe - spajanje trgov z združeno borzo in bilateralnim trgom (številka: 4, 2008)
  Criteria for the evaluation of automated speech-recognition scoring algorithms (številka: 4, 2008)
  Elektrostatska prosta energija sistema raztopine večvalentnih ionov med enako naelektrenima površinama (številka: 4, 2008)
  Sistem za avtomatsko detekcijo goljufij pri elektronskem poslovanju (številka: 5, 2008)
  Globalna optimizacija problemov z velikim številom dimenzij (številka: 5, 2008)
  SCTP association between multi-homed endpoints over NAT using NSLP (številka: 5, 2008)
  Performance optimization of voice traffic against background traffic over asymmetric digital subscriber lines (številka: 5, 2008)
  Napoved porazdelitve oddane moči sončne elektrarne, temelječa na napovedi porazdelitve moči globalnega sončnega sevanja (številka: 5, 2008)
  Predstavitev ideje kvantnega šifriranja in pregled osnovnih tehnik kvantnega razdeljevanja ključa (številka: 5, 2008)
  Hitro učenje rekurentnih nevronskih mrež s korekcijsko shemo LRP (številka: 5, 2008)
  Classification of the language group characteristics into a multi-layered architecture of the interlingua interpreter in multilingual translation (številka: 5, 2008)
  EV od 50. obletnice leta 1981 do 75. letnika leta 2008 (številka: 5, 2008)
  Avtomatski parkirni sistem za tovornjak s prikolico (številka: 5, 2008)
 4. 2009
   46

  Magnetno in električno polje v okolici daljnovodnega stebra (številka: 1/2, 2009)
  Optimizacija indukcijskega segrevanja z numeričnim modeliranjem in genetskim algoritmom (številka: 1/2, 2009)
  A polyphase DSP-based electricity measurement system with network analyzer (številka: 1/2, 2009)
  Using regression techniques for coping with the one-sample-size problem of face recognition (številka: 1/2, 2009)
  Posebnosti izgubne moči v velikih usmerniških transformatorjih (številka: 1/2, 2009)
  Ugotavljanje podatkovne odvisnosti za procesorje z naborom ukazov SIMD (številka: 1/2, 2009)
  Izračun magnetnega polja okrog dolgih prevodnih nemagnetnih zaslonov (številka: 1/2, 2009)
  Ocena natančnosti sistema robotskega vida (številka: 1/2, 2009)
  Gelcard illumination enhancement in Gelscope 80 by LED distribution optimization (številka: 1/2, 2009)
  Hierarchical feature scheme for object recognition in visual sensor networks (številka: 1/2, 2009)
  Odkrivanje potencialno sumljivih poslov na trgu vrednostnih papirjev (številka: 1/2, 2009)
  Optimization of reactive power compensation in distribution networks (številka: 1/2, 2009)
  Optimalno permutacijsko usmerjanje v heksagonalnih omrežjih (številka: 1/2, 2009)
  Vpliv ukrepov zniževanja izpustov CO2 na dolgoročno načrtovanje proizvodnje na trgu z električno energijo (številka: 3, 2009)
  Izračun vrtinčnih tokov in joulskih izgub v Roebelovih palicah statorskega navitja sinhronskega generatorja (številka: 3, 2009)
  Vodenje porabe in njena elastičnost na trgu z električno energijo (številka: 3, 2009)
  Digitalna obdelava merilnih signalov pri raziskavah vpliva pulzirajočih tokov tekočine na merilnike pretoka (številka: 3, 2009)
  Impact of hybrid queuing disciplines on the VoIP traffic delay (številka: 3, 2009)
  Simulacija porazdelitve tlaka v kolčni sklepni površini po rekonstrukciji poškodovane kolčne ponvice (številka: 3, 2009)
  Performance evaluation of video transmission over IEEE 802.11b WLANs from the video quality perspective (številka: 3, 2009)
  Application of direct current control in a three-phase parallel active power filter (številka: 3, 2009)
  Vpliv analize zanesljivosti človeka na rezultate verjetnostnih varnostnih analiz jedrske elektrarne (številka: 3, 2009)
  Zajemanje oscilometričnih ovojnic pri neinvazivnem merjenju krvnega tlaka (številka: 3, 2009)
  Simulations of inverted hexagonal lipid structures (številka: 3, 2009)
  Neholonomsko robotsko breme (številka: 3, 2009)
  fMRI compatibile haptic device (številka: 3, 2009)
  Evaluating the progress of the labour with sample entropy calculated from the uterine EMG activity (številka: 4, 2009)
  Vodenje sistema FES za krepitev senzomotoričnih sposobnosti gornjih ekstremitet (številka: 4, 2009)
  Isingov model feromagnetizma (številka: 4, 2009)
  Nova faktorja pomembnosti v elektroenergetskih sistemih (številka: 4, 2009)
  Razvoj storitve posredovanja ogrodnih virov po specifikacijah WSRF (številka: 4, 2009)
  Šibko povezane virtualne razvojne skupine kot alternativa tradicionalnim razvojnim skupinam (številka: 4, 2009)
  FRI rehab 3D: 3-D rekonstrukcija kvadra s pomočjo kamere pri rehabilitaciji človeške roke (številka: 4, 2009)
  Protokoli z drsečim oknom - pregled mehanizmov, razvrstitev protokolov in izzivi za nadaljnje raziskave (številka: 4, 2009)
  Detekcija nasičenja železnega jedra enofaznega transformatorja (številka: 4, 2009)
  Analiza oscilatorne stabilnosti elektroenergetskih sistemov z metodo Prony (številka: 4, 2009)
  Samonastavljivi algoritmi za prediktivnofunkcijski regulator (številka: 4, 2009)
  Hierarhično iskanje ujemanja za vizualno kategorizacijo objektov (številka: 4, 2009)
  Model realizacije funkcionalnosti RS-pomnilne celice v biološkem sistemu (številka: 4, 2009)
  Modeliranje časovnih vrst z metodami teorije informacij (številka: 4, 2009)
  Primerjava kakovosti slik, kodiranih s H.264/SVC in VP7 kodekoma na različnih dostopovnih tehnologijah (številka: 5, 2009)
  Extensions of the fast Fourier transform based method for quantitative assessment of code calculations (številka: 5, 2009)
  A more precise latency bound of deficit round-robin scheduler (številka: 5, 2009)
  Active power filter with a reduced number of current sensors (številka: 5, 2009)
  Gaussianization of image patches for efficient palmprint recognition (številka: 5, 2009)
  Razvoj interaktivnih multimedijskih televizijskih učnih vsebin v okolju DVB-T (številka: 5, 2009)
 5. 2010
   37

  Robotizirani jojo (številka: 1, 2010)
  Objavljanje rezultatov raziskav - pisanje člankov (številka: 1, 2010)
  Vpliv distorzije na razdalje, izračunane s pomočjo stereoskopskih slik (številka: 1, 2010)
  An iterative logarithmic multiplier (številka: 1, 2010)
  Trk robota s človekom (številka: 1, 2010)
  User created content privacy or Big Brother is watching you (številka: 1, 2010)
  Nekateri vidiki četrte Maxwellove enačbe (številka: 1, 2010)
  Koncept 'vsak z vsakim' (številka: 1, 2010)
  Sprotno razločevanje akustičnih signalov z upoštevanjem fizikalnih in geometrijskih lastnosti virov signalov (številka: 1, 2010)
  Nova strategija sodelovanja vetrne elektrarne z dvojno napajanim asinhronskim generatorjem pri sistemski storitvi zagotavljanja rezervne moči (številka: 1, 2010)
  Stigmergični pristop za reševanje dinamičnih optimizacijskih problemov (številka: 1, 2010)
  Robot grasping using an ArToolKit library (številka: 1, 2010)
  Značilnosti obratovanja črpalne hidroelektrarne Avče (številka: 1, 2010)
  Poslovni model in informacijski sistemi (številka: 2/3, 2010)
  Krožni valovod z zelo veliko smernostjo in izkoristkom osvetlitvene odprtine (številka: 2/3, 2010)
  Overview of the popular image techniques and services in biomedicine (številka: 2/3, 2010)
  Testno okolje za razvoj vgrajenih naprav obdelave videosignala (številka: 2/3, 2010)
  High-efficiency DC/DC converter for low-voltage applications (številka: 2/3, 2010)
  Dinamično prilagajanje simulacijskih modelov DACF za analize N-1 v realnem času (številka: 2/3, 2010)
  Metal surface in contact with electrolyte solution - influence of spatial variation of dielectric constant (številka: 2/3, 2010)
  Present and future limits for the PV generation growth (številka: 2/3, 2010)
  Indoor 60 GHz wideband communication channel prediction based on 18 GHz channel measurement (številka: 2/3, 2010)
  Računalniško branje padavinskih grafov (številka: 2/3, 2010)
  Sistem za robotsko podprto rehabilitacijo seganja in prijemanja (številka: 2/3, 2010)
  Verjetnostna kratkoročna napoved prenosnih izgub z uporabo Hongove dvotočkovne ocenjevalne metode (številka: 2/3, 2010)
  Metoda fazne demodulacije za dekodiranje možganskih informacij (številka: 4, 2010)
  Koncepti stacionarne zanesljivosti napajanja varnostne razsvetljave (številka: 4, 2010)
  Vpliv metod za odstranitev pegastega šuma na oceno vlažnosti iz slik SAR (številka: 4, 2010)
  Razvoj teoretičnega in hibridnega mehkega modela šaržnega reaktorja (številka: 4, 2010)
  Poklicna izpostavljenost elektromagnetnim sevanjem (številka: 4, 2010)
  Razvoj simulatorja vesoljskega plovila za projekt Evropske vesoljske agencije ESMO (številka: 4, 2010)
  Postopek vključitve magnetne histereze materiala v izračun magnetnega polja z metodo končnih elementov (številka: 4, 2010)
  Razvoj modelirnega okolja za učinkovito rekonfiguracijo sistemov na podlagi večagentne arhitekture (številka: 4, 2010)
  Določanje puščanja vodnih turbin in predturbinskih zapornic v hidroelektrarni Doblar 2 (številka: 4, 2010)
  Računalnik (številka: 4, 2010)
  Napetostno izenačevanje akumulatorjev v ultralahkih letalih na električni pogon (številka: 4, 2010)
  Raziskovanje omrežnih napadov (številka: 4, 2010)
 6. 2011
   49

  Segrevanje tkiva med ablacijo tumorjev z ireverzibilno elektroporacijo (številka: 1/2, 2011)
  Optimizacija digitalnih gradnikov na nivoju tranzistorjev (številka: 1/2, 2011)
  Optimalno vodenje kompenzatorjev jalove moči v industrijskih omrežjih - koncept virtualnega kompenzatorja (številka: 1/2, 2011)
  Krmilnik biomedicinskega visokonapetostnega signalnega generatorja z grafičnim uporabniškim vmesnikom (številka: 1/2, 2011)
  Model obvladovanja odpora pri projektih in programih IT (številka: 1/2, 2011)
  Prostorska orientacija pri sočasnih ortogonalnih rotacijah (številka: 1/2, 2011)
  Uporaba emotivno pogojenega računalništva v priporočilnih sistemih (številka: 1/2, 2011)
  Simulacija temperature v hladilnih aparatih (številka: 1/2, 2011)
  Primerjava merilnih postopkov za ugotavljanje magnetnih lastnosti mehkomagnetnih tračnih jeder (številka: 1/2, 2011)
  Merjenje časa na športnih tekmovanjih z domensko specifičnim jezikom EasyTime (številka: 1/2, 2011)
  Ocena bilance vode v sistemu reformer/gorivne celice (številka: 1/2, 2011)
  Metode lociranja za bodoče lokacijske storitve (številka: 1/2, 2011)
  Izpeljava Langevin Poisson-Boltzmannove enačbe za točkaste ione s pomočjo variacije proste energije sistema (številka: 1/2, 2011)
  Varnostne kopije podatkov v oblakih (številka: 3, 2011)
  Algoritem za izračun gleženjskega indeksa z oscilometrično metodo meritve krvnega tlaka (številka: 3, 2011)
  Razporeditev udarne napetosti vzdolž zvrnjenega navitja močnostnega transformatorja (številka: 3, 2011)
  Šahovski program Umko (številka: 3, 2011)
  Uporaba tristorsko krmiljene serijske dušilke za zmanjšanje flikerja elektroobločne peči (številka: 3, 2011)
  Uporaba grafičnega uporabniškega vmesnika za varnostno analizo poskusa ROSA/LSTF z zlomom v vroči veji (številka: 3, 2011)
  Razvoj programske opreme v oblaku za skrajševanje časa vstopa na trg (številka: 3, 2011)
  Informacijska rekurzivnost proti singularnosti (številka: 3, 2011)
  Začetne meritve variacij geomagnetnega polja v Sloveniji (številka: 3, 2011)
  Algoritem za ocenjevanje prehodnega nivoja segmenta ST med spremljanjem 24-urnih ambulantnih posnetkov (številka: 3, 2011)
  Primerjava postopkov MLS in sinusnega preleta v prostorsko akustičnih meritvah (številka: 3, 2011)
  Optimiziranje izkoristka pri prenosu električne energije z dvosistemskim daljnovodom (številka: 3, 2011)
  Zaznavanje napak in spremljanje čiščenja odpadnih voda na podlagi mehkega modela (številka: 3, 2011)
  Univerzalna koordinacija prenapetostne zaščite za učinkovito zaščito energetskih omrežij (številka: 3, 2011)
  Novi študijski program biomedicinske tehnike na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani (številka: 4, 2011)
  Funkcionalna in zmogljivostna primerjava odprtokodnih in komercialnih rešitev multicast (številka: 4, 2011)
  Orodje za ovrednotenje vgrajenih sistemov na podlagi abstraktnega modeliranja sistema (številka: 4, 2011)
  Časovna in prostorska zahtevnost kombinatorične dražbe v telekomunikacijah (številka: 4, 2011)
  SimpleFSM - a domain-specific language for SIP communication systems (številka: 4, 2011)
  Enostavna implementacija modela visokonapetostnega PLC-kanala, zasnovanega na situ FIR (številka: 4, 2011)
  Effective controller design for the cascaded H-bridge multilevel DSTATCOM for reactive compensation in distribution utilities (številka: 4, 2011)
  Optimizacija prihodka pri dobavi električne energije električnim vozilom (številka: 4, 2011)
  Emotivne lastnosti latentnih faktorjev v priporočilnih sistemih za slike (številka: 4, 2011)
  Koncept sistema za odkrivanje vožnje v zavetrju na triatlonih Ironman (številka: 4, 2011)
  Of n-dimensional dice, combinatorial optimization, and reproducible research (številka: 4, 2011)
  Nastavljiv enosmerni visokonapetostni vir za preizkušanje močnostnih polprevodniških komponent (številka: 4, 2011)
  Zaznavanje karakterističnih točk elektrokardiograma v faznem prostoru z uporabo računanja ploščin (številka: 5, 2011)
  "Zelena" energija - bližnjica k energetski neodvisnosti ali slepa ulica? (številka: 5, 2011)
  Načrtovanje in ovrednotenje kakovosti programske opreme grafičnega uporabniškega vmesnika visokonapetostnega signalnega generatorja (številka: 5, 2011)
  Mobility modeling in a p-MOSFET under uniaxial stress (številka: 5, 2011)
  Sektor IKT z roko v roki z drugimi sektorji za trajnejšo prihodnost (številka: 5, 2011)
  SimpleFSM - a domain-specific language for SIP communication systems (številka: 5, 2011)
  Podatkovna baza za kontekstualno personalizacijo (številka: 5, 2011)
  Uporaba teorije iger za optimizacijo delovanja brezžičnih omrežij (številka: 5, 2011)
  Izbor v diferencialni evoluciji (številka: 5, 2011)
  Effective controller design for the dynamic voltage restorer (DVR) for voltage sag mitigation in distribution utilities (številka: 5, 2011)
 7. 2012
   42

  Razvoj namenskih mikroprocesorjev za vezja FPGA (številka: 1/2, 2012)
  Usmerniški transformatorji za Slovenske železnice (številka: 1/2, 2012)
  Detektiranje utrdb v šahu (številka: 1/2, 2012)
  Upravljanje ključev v DNSSEC (številka: 1/2, 2012)
  Uporabnost orodij WS-I za testiranje interoperabilnosti spletnih storitev (številka: 1/2, 2012)
  Robustno razpoznavanje 3D slik obrazov (številka: 1/2, 2012)
  Preizkus nadtokovne funkcije zaščitnega releja z uporabo strojne opreme za digitalno simulacijo elektroenergetskega sistema v realnem času (številka: 1/2, 2012)
  Taksonomija kontekstno odvisnih sistemov (številka: 1/2, 2012)
  Poker program Rembrant (številka: 1/2, 2012)
  A mathemathical model to choose optimal subsynchronous cascade elements in electric-motor drives for belt conveyors (številka: 1/2, 2012)
  Implementacija modula r.cuda.los v odprtokodnem paketu GRASS GIS z vzporednim računanjem na grafičnih karticah NVIDIA CUDA (številka: 1/2, 2012)
  Analiza odzivov mišično-skeletnega sistema na motnje ravnotežja pri pokončni stoji (številka: 1/2, 2012)
  Strukturiranje storitev RCS na aplikacijskem sloju IMS (številka: 3, 2012)
  Smotrnost uporabe simulacijske programske opreme v aplikacijah paletiranja z industrijskimi roboti (številka: 3, 2012)
  Regulacija napetosti v distribucijskih omrežjih s pomočjo razpršenih virov (številka: 3, 2012)
  Strukturiranje storitev RCS na aplikacijskem sloju IMS (številka: 3, 2012)
  Telepredavanja prek javnega komunikacijskega omrežja - izvedba in pridobljene izkušnje (številka: 3, 2012)
  Primerjava razčlenjevanja magnetno resonančnih slik z uporabo postopkov k-tih in mehkih c-tih povprečij rojenja (številka: 3, 2012)
  Vloga informacijsko-komunikacijskih tehnologij v razvoju pametnih elektroenergetskih omrežij (številka: 3, 2012)
  NG-PON1 (številka: 3, 2012)
  Overview on the solar photovoltaic power generation growth and forecast updating (številka: 3, 2012)
  Poraba energije za javno razsvetljavo v slovenskih občinah v letih 2007-2011 (številka: 3, 2012)
  Equivalent circuit and induction motor parameters for harmonic studies in power networks (številka: 3, 2012)
  Advanced correlation filters for facial landmark localization (številka: 4, 2012)
  Optimization of traffic networks by using genetic algorithms (številka: 4, 2012)
  Optimizacija vezij s knjižnico PyOPUS (številka: 4, 2012)
  Sledenje ravnotežnih parametrov pri hoji po stopnicah za vodenje robotske proteze (številka: 4, 2012)
  Uporabnost personaliziranega spletnega učnega okolja (številka: 4, 2012)
  Brezsenzorska implementacija robustnega bilateralnega teleoperiranja z FPGA vezjem (številka: 4, 2012)
  Critical infrastructure attack modeling (številka: 4, 2012)
  Lokalizacija stimuliranega signala audio korteksa posnetega z magnetometrom na kalijeve pare (številka: 4, 2012)
  Nemoteče spremljanje človekovih vitalnih funkcij s pomočjo optičnega interferometra (številka: 4, 2012)
  Komunikacijski - nadzorni koncept v distribucijskem omrežju z razpršenimi viri (številka: 5, 2012)
  Mobilni splet (številka: 5, 2012)
  Development planning of the electric power network at the Ravne steelworks (številka: 5, 2012)
  From sensors to real-time analytics (številka: 5, 2012)
  Smart City as an innovation engine (številka: 5, 2012)
  Metaoptimizacija z visokozmogljivim računskim sestavom (številka: 5, 2012)
  Ob stoletnici rojstva profesorja Božidarja Magajne (številka: 5, 2012)
  Insight into the properties of the UK power consumption using the linear regression and walvelet transform approach (številka: 5, 2012)
  SmartSantander - a smart city experimental platform (številka: 5, 2012)
  Leveraging technology evolution for better and sustainable cities (številka: 5, 2012)
 8. 2013
   43

  Algoritmi za vsoto potenc naravnih števil (številka: 1/2, 2013)
  Optimalno sledenje sončnih modulov Soncu ob upoštevanju izgub pogonskega sklopa (številka: 1/2, 2013)
  Izboljšana metoda za oceno zanesljivosti proizvodnje v elektroenergetskem sistemu (številka: 1/2, 2013)
  Impact of the system parameters on the ferroresonant modes (številka: 1/2, 2013)
  Induction motor broken bar detection for a thermal power-plant application (številka: 1/2, 2013)
  Omrežje prihodnosti - stališče ITU-T (številka: 1/2, 2013)
  Enostavni nizkocenovni merilniki prevodnosti kože (številka: 1/2, 2013)
  Moderni pristopi k poučevanju akustike in ultrazvoka (številka: 1/2, 2013)
  Optično in električno modeliranje elektrokemijskih sončnih celic (številka: 1/2, 2013)
  Mobile vision for intelligent commuting (številka: 1/2, 2013)
  Vpliv elektronskih naprav na napetostno stabilnost v elektroenergetskem sistemu (številka: 3, 2013)
  International telecommunication union - challenges for the Plenipotentiary 2014 (številka: 3, 2013)
  Brezkontaktno merjenje frekvence srčnega utripa ter spremenljivosti frekvence srčnega utripa (številka: 3, 2013)
  Analiza hibridnih in električnih vozil z uporabo faktorja Pihef (številka: 3, 2013)
  Parametric performance analysis of the square loop frequency selective surface (številka: 3, 2013)
  Dynamic modeling, control and electromagnetic transient simulation of the modular casaded converters (MCCs) (številka: 3, 2013)
  Ocena proizvodnje električne energije hidroelektrarne na Kolpi (številka: 3, 2013)
  Improvement of the direct-marketing business process by using data mining (številka: 3, 2013)
  Ovrednotenje merilne negotovosti v psihofizioloških meritvah (številka: 3, 2013)
  Zlivanje informacij za zanesljivo in robustno razpoznavanje obrazov (številka: 3, 2013)
  Enostavnejša zasnova sistema za razpoznavanje govora (številka: 4, 2013)
  Impact of the routing techniques on the wireless sensor networks performance (številka: 4, 2013)
  Analiza referenčnih algoritmov za izračun PMU-parametrov (številka: 4, 2013)
  Izboljšanje haptičnega teleoperiranja z uporabo PLL alfabeta-sledilnika (številka: 4, 2013)
  Prihodnost, načrtovanje in razvoj brezžičnih širokopasovnih omrežij (številka: 4, 2013)
  Genska elektrotransfekcija (številka: 4, 2013)
  Uporaba diskretne Fouriereve transformacije pri detekciji zlomljenih rotorskih palic v asinhronskem motorju (številka: 4, 2013)
  Simulator avtomatiziranega notranjega okolja (številka: 4, 2013)
  Graditev in analiza grafov slovenskih besed (številka: 4, 2013)
  Aktivno učenje in vzajemnost med učiteljem in učencem (številka: 4, 2013)
  Razporejanje električne energije v aktivnih distribucijskih omrežjih z uporabo kombiniranega optimizacijskega pristopa (številka: 4, 2013)
  On the use of status messages in checking sequences for the distributed test architecture (številka: 5, 2013)
  Intelligent monitoring of power networks - system architecture and communication network infrastructure (številka: 5, 2013)
  An intelligent control for three-phase and four-wire active power filter (številka: 5, 2013)
  Privlačne interakcije med negativno naelektrenimi površinami v bioloških sistemih (številka: 5, 2013)
  Designing global behavior in multi-agent systems using evolutionary computation (številka: 5, 2013)
  Hierarhična kompozicionalna arhitektura za detekcijo in razpoznavanje aktivnosti (številka: 5, 2013)
  Razširjena metoda za verjetnostni izračun pretokov moči z uporabo metode kumulant (številka: 5, 2013)
  Modalni in statistični pristop pri opisu zvočnega polja v prostoru (številka: 5, 2013)
  A concept to optimize power consumption in smart homes based on demand-side management and using smart switches (številka: 5, 2013)
  Multi-objective power-generation scheduling (številka: 5, 2013)
  A practical test patterns generation technique for hardware Trojan detection (številka: 5, 2013)
  A hybrid bat algorithm (številka: 1-2, 2013)
 9. 2014
   41

  Elektromagnetna sevanja v okolici baznih postaj LTE (številka: 1/2, 2014)
  Magnetic-field computation of a novel 3-DOF deflection-type PM motor with analytical andfinite-element methods (številka: 1/2, 2014)
  Attributed context-sensitive graph grammars (številka: 1/2, 2014)
  Zaščita pred strelami na geomagnetnem observatoriju Sinji vrh (številka: 1/2, 2014)
  Termična analiza 250 kVA trifaznega transformatorja s 3D numerično simulacijo (številka: 1/2, 2014)
  Impact of virtual-reality feedback on human balance training when using a haptic support surface in rehabilitation medicine (številka: 1/2, 2014)
  Generation scheduling analyses of the Slovenian power system in future (številka: 1/2, 2014)
  A novel on-line inspection system for transmission lines using optical ground wires (številka: 1/2, 2014)
  Energy and economic yield of photovoltaic systems (številka: 1/2, 2014)
  Različni modeli elektroporacije in transporta molekul prek celične membrane (številka: 1/2, 2014)
  Fault-current study of the wind-turbine-driven doubly-fed induction generator with the crowbar protection (številka: 1/2, 2014)
  Determining the generator potier reactance for relevant (reactive) loads (številka: 3, 2014)
  Analiza zmogljivosti prehoda WebService/Konnex (številka: 3, 2014)
  Impact of charging a large number of electric vehicles on the power system voltage stability (številka: 3, 2014)
  Mobile cloud for telemetry applications (številka: 3, 2014)
  Nizkonapetostni napajalni modul z galvansko ločitvijo in enofazno PFC stopnjo (številka: 3, 2014)
  Model za integracijo, migracijo in varnostno kopiranje aplikacij SaaS prek skupnega podatkovnega modela (številka: 3, 2014)
  On the number of non-overlapping channels in the IEEE 802.11 WLANs operating in the 2.4 GHz band (številka: 3, 2014)
  Programsko orodje za prenos inženirskih aplikacij v oblak (številka: 3, 2014)
  A cost-effective analysis of the power-loss reduction methods in an actual distribution network (številka: 4, 2014)
  A study of interaction modalities of an interactive multimedia system (številka: 4, 2014)
  RTOS za ARM7 (številka: 4, 2014)
  Kratkoročno napovedovanje porabe električne energije po regijah za območje Slovenije (številka: 4, 2014)
  Integracija odprtokodnih rešitev za avtomatizirano daljinsko upravljanje in nadzor zgradb (številka: 4, 2014)
  Movie sentiment analysis based on public tweets (številka: 4, 2014)
  Zwitterionska membrana v dotiku z raztopino soli in kalcijevega klorida (številka: 4, 2014)
  Načrtovanje Teslovega transformatorja (številka: 4, 2014)
  Načrtovanje polizoliranih nadzemnih vodov za uporabo pri najvišjih napetostih (številka: 4, 2014)
  Ugotavljanje stanja izolacije ststorskega navitja generatorja na podlagi meritev delnih razelektritev (številka: 4, 2014)
  Akku4future - measurement methods to gather data for computing state indication (številka: 5, 2014)
  Razpoznava delov telesa na podlagi kožne barve ob raznobarvnem ozadju z videoposnetkov dojenčkov (številka: 5, 2014)
  Roadmap to anticipatory mobile computing (številka: 5, 2014)
  Praktična izvedba preskusov drsne sponke za ozemljevanje vodnikov daljnovoda 110 kV (številka: 5, 2014)
  Optimizacija delovanja prehoda WebService/Konnex v konvergenčnem sistemu inteligentnega doma (številka: 5, 2014)
  Attack modeling in the critical infrastructure (številka: 5, 2014)
  A novel fault-analysis method for the power grid with inverter-interfaced distribution generators (številka: 5, 2014)
  Eksperimenti z obločnimi zemeljskimi stiki, izvedeni v resonančno ozemljenem srednjenapetostnem omrežju (številka: 5, 2014)
  Stress-sensors classification and stress-analysis algorithms review (številka: 5, 2014)
  Načrtovanje in obratovanje prve slovenske toplarne na energijsko bogato frakcijo odpadkov (številka: 5, 2014)
  Medsebojni vplivi med več daljnovodnimi sistemi (številka: 5, 2014)
  Dynamic modeling, characteristic analysis and co-simulation of the permanent-magnet spherical actuator (številka: 5, 2014)
 10. 2015
   43

  Analiza stabilizatorjev nihanj sinhronskih generatorjev v slovenskem elektroenergetskem sistemu (številka: 1/2, 2015)
  Performance of communication protocols using multiplexed channels (številka: 1/2, 2015)
  Projekt DESERTEC kot alternativa jedrski energiji v Nemčiji (številka: 1/2, 2015)
  Vrednotenje mer podobnosti med strukturnimi tenzorji za poravnavo 3D in 2D slik (številka: 1/2, 2015)
  Using intelligent-system metods in mechanical engineering to predict the topographical property of materials with the topological property of visibility graphs in a 3D space (številka: 1/2, 2015)
  Selective-repeat protocol with multiple retransmit timers and individual acknowledgments (številka: 1/2, 2015)
  Reducing the length of the test sequence for analog test signal generation (številka: 1/2, 2015)
  Zagotavljanje rezerv delovne moči pri odjemalcih električne energije (številka: 1/2, 2015)
  Napovedovanje izidov svetovnega prvenstva v nogometu z uporabo modela matričnega razcepa (številka: 1/2, 2015)
  Računanje kriptografskih valut z GPE (številka: 1/2, 2015)
  Zagotavljanje rezerv delovne moči pri odjemalcih električne energije (številka: 1/2, 2015)
  A cooperative control strategy of the hybrid energy recuperation system for metro trains (številka: 3, 2015)
  Zakasnitev signala na fizični ravni optičnega omrežja (številka: 3, 2015)
  Večagentni model za agente odjemalce in agente proizvajalce na trgu električne energije (številka: 3, 2015)
  Ocenjevanje uspešnosti postopkov zaznavanja cest na satelitskih posnetkih (številka: 3, 2015)
  Uporabniški vmesniki in metodologija pridobivanja večmodalnih podatkov o glasbi (številka: 3, 2015)
  Pristopi k načrtovanju in razvoju rešitev digitalnega zdravja (številka: 3, 2015)
  Forgetting early estimates in Monte Carlo control methods (številka: 3, 2015)
  Tokovni merilni pretvorniki v vezjih močnostne elektronike (številka: 3, 2015)
  Mehanizmi za zagotavljanje dodatnih proizvodnih zmogljivosti (številka: 3, 2015)
  Assessment for multi-exposure image fusion based on fuzzy theory (številka: 4, 2015)
  Radijsko načrtovanje brezžičnih mobilnih omrežij v izrednih razmerah (številka: 4, 2015)
  A review of the primary-control techniques for the islanded microgrids (številka: 4, 2015)
  A complex hydro-power plant dynamic model integrated into the electrical network (številka: 4, 2015)
  Večagentni model za agente odjemalce in agente proizvajalce na trgu električne energije (številka: 4, 2015)
  A generic timing receiver for event-driven timing systems (številka: 4, 2015)
  Phase to ground fault analysis of a high voltage transmission line equipped with resistive and inductive SFCL (številka: 4, 2015)
  Prostorsko multipleksiranje v vlakenskih optičnih komunikacijah (številka: 4, 2015)
  Parametric yield optimization with mesh adaptive direct search (številka: 4, 2015)
  Avtomatsko testiranje avtomobilskih diagnostičnih naprav (številka: 4, 2015)
  Brezkontaktno merjenje pretoka prevodnih tekočin s pomočjo Lorentzove sile (številka: 4, 2015)
  Visokonivojsko modeliranje in načrtovanje večkanalnega senzorskega sistema za zaznavanje različnih molekul v zraku (številka: 5, 2015)
  Identification of coherent-generator groups using the Huang's empirical mode decompositions and correlations between IMFs (številka: 5, 2015)
  Psychophysiological evaluation of a simple EEG device (številka: 5, 2015)
  CMOS RF quadrature voltage-controlled oscillator design (številka: 5, 2015)
  Enhancing the economic benefit of fair PV curtailment with an improved remuneration mechanism (številka: 5, 2015)
  Kako zelena je infrastruktura velikih oblakov? (številka: 5, 2015)
  Special large power transformer design for railway transportation (številka: 5, 2015)
  Security of the ADS-B system in heavy multipath propagation environments (številka: 5, 2015)
  Elektromagnetno vodenje ventilov pri motorjih z notranjim zgorevanjem (številka: 5, 2015)
  Prenos multimedijskih signalov visoke ločljivosti v poslovnih in stanovanjskih objektih (številka: 5, 2015)
  Deduplication in unstructured-data storage systems (številka: 5, 2015)
  Brezžični sistem za spremljanje življenjskega in delovnega okolja v realnem času (številka: 5, 2015)
 11. 2016
   43

  številka: 1/2 (2016)
  številka: 1/2 (2016)
  številka: 1/2 (2016)
  številka: 1/2 (2016)
  številka: 1/2 (2016)
  številka: 1/2 (2016)
  številka: 1/2 (2016)
  številka: 1/2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 5 (2016)
  Evaluation of an urban medium-voltage network by using reliability indices (številka: 1/2, 2016)
  Calculation and analysis of thermal safety performance of the lithium-ion power battery (številka: 1/2, 2016)
  Investment in the energy sector of Bosnia and Herzegovina (številka: 1/2, 2016)
  Uporaba umetne inteligence v distribucijskem elektroenergetskem sistemu (številka: 1/2, 2016)
  Implementacija novega senzorja za merjenje površinske vlažnosti v proizvodni liniji (številka: 1/2, 2016)
  In memoriam: dr. Janez Hrovatin (1932-2016) (številka: 3, 2016)
  In memoriam: prof. Savo Leonardis (1931-2016) (številka: 3, 2016)
  A regularization-based approach for unsupervised image segmentation (številka: 3, 2016)
  A simplified procedure to determine the earth-fault currents in compensated networks (številka: 3, 2016)
  Regulacija napetosti v distribucijskih omrežjih s pomočjo občutljivostnih koeficientov (številka: 3, 2016)
  Segmented wire antennas (številka: 4, 2016)
  Economic evaluation of energy-storage systems for grid-scale applications (številka: 5, 2016)
  Economic evaluation of energy-storage systems for grid-scale applications (številka: 5, 2016)
  Ferroresonance in 35 kV isolated networks (številka: 5, 2016)
  Assessment of a non-ionizing radiation measuring system to be used by the Ecuadorian Agency for Regulation and Control of Telecommunications (številka: 5, 2016)
  Experimental validation of analytical models for description of soft-magnetic composites in microwave range (številka: 5, 2016)
 12. 2017
   40

  Biomehanska povratna zanka z delovanjem v realnem času (številka: 1/2, 2017)
  Nova odkritja o začetkih elektrifikacije Slovenije (številka: 1/2, 2017)
  Minimization of energy losses in ultra-high-speed electrical rotating machines (številka: 1/2, 2017)
  Proceduralno generiranje tropskega otoka in koralnega grebena (številka: 1/2, 2017)
  On the design of linearly tunable wide input voltage range CMOS OTA and its application (številka: 1/2, 2017)
  A new method for complexity determination to be used in new hyper-hybrid AD HOC cloud computing (številka: 1/2, 2017)
  Malicious hardware detection and design for trust (številka: 1/2, 2017)
  Uporaba Mayrjevega modela pri simulaciji električnega obloka (številka: 1/2, 2017)
  A combined boundary element and an analytical approach to grounding mesh modeling in a multi-layer soil (številka: 1/2, 2017)
  Vpliv zmanjšanja simulacijskega volumna na napako in hitrost izračunov reflektance z metodo Monte Carlo (številka: 1/2, 2017)
  Uporaba razvojnega sistema Red Pitaya v programu srednjega strokovnega izobraževanja (SSI) elektrotehnik (številka: 3, 2017)
  My first electron density map (številka: 3, 2017)
  Dynamic simulation of an induction-motor centrifugal-pump system under variable speed conditions (številka: 3, 2017)
  Postopek zaznave sprememb v podatkih LiDAR (številka: 3, 2017)
  Development of a framework for dynamic creation of web-interfaces to support data acquisition in clinical settings (številka: 3, 2017)
  Izračun merilne negotovosti umerjanja referenčnega upora z metodo Monte Carlo (številka: 3, 2017)
  Impact of plug-in electric vehicles and photovoltaic technologies on the power distribution network (številka: 3, 2017)
  Wikipedija kot vir znanja za iskanje imenskih entitet (številka: 3, 2017)
  Programabilni kristalni oscilator visoke razločljivosti (številka: 3, 2017)
  Določitev optimalnih značilnic za zaznavo sprememb bele možganovine (številka: 3, 2017)
  Radijska lokalizacija v notranjih okoljih (številka: 4, 2017)
  Študija orodij za sledenje pogleda na primeru študije meritve uporabniške izkušnje mobilne aplikacije 1,2,3 Ljubljana (številka: 4, 2017)
  A passive load identification system for the switched-mode power supply (številka: 4, 2017)
  Možnost stabiliziranja prometnega toka s prilagajanjem omejitve hitrosti (številka: 4, 2017)
  Sprememba gostote energije v zemeljskem magnetnem polju (številka: 4, 2017)
  Karakterizacija in kritično vrednotenje fluorimetrične sonde iz sedemjedrnega optičnega vlakna (številka: 4, 2017)
  Kalibracija merilnikov nizkofrekvenčnega električnega polja (številka: 4, 2017)
  Magnetic-system topology selection for the high-speed electrical machine with interior permanent magnets (številka: 4, 2017)
  Laboratory ferroresonance measurements in power transformers (številka: 4, 2017)
  Rudarjenje bitcoinov s podatkovno pretokovnimi računalniki Maxeler (številka: 5, 2017)
  A method for modeling a common-mode impedance for the AC motor (številka: 5, 2017)
  The internal and external dipole moment of a water molecule and orientational ordering of water dipoles in an electric double layer (številka: 5, 2017)
  Analiza in sinteza metod varne, senzorno podprte enoročne robotske vadbe (številka: 5, 2017)
  Formalna specifikacija in verifikacija lastnosti uravnavanja laktoznega operona z orodjem EST (številka: 5, 2017)
  A method for modeling a common-mode impedance for the AC motor (številka: 5, 2017)
  A direct power control of the doubly-fed induction generator based on the SVM Strategy (številka: 5, 2017)
  A sensor-based golfer-swing signature recognition method using linear support vector machine (številka: 5, 2017)
  Vplivi komponent toplotne podpostaje na regulacijo temperature tople sanitarne vode (številka: 5, 2017)
  Napovedovanje prometne aktivnosti in zastojev na avtocestah (številka: 5, 2017)
  Primerjava algoritmov za iskanje metričnih sosedov pri simulacijah skupin živih bitij (številka: 5, 2017)
 13. 2018
   43

  A new reduced size multiband fractal microstrip patch antenna for microwave applications (številka: 1/2, 2018)
  Avtonomna plovila in bodoča vloga posadke (številka: 1/2, 2018)
  Polavtomatsko merjenje 3D Cobbovega kota na trikotniški mreži modela hrbtenice (številka: 1/2, 2018)
  Vrednotenje električnega polja visokofrekvenčnih virov glede mejnih vrednosti iz predloga Uredbe o elektromagnetnem polju (številka: 1/2, 2018)
  A second-order continuous sliding mode based on DPC for wind-turbine-driven DFIG (številka: 1/2, 2018)
  O optimalnosti izračuna semantičnih pravil po strategiji od-zgoraj-navzdol (številka: 1/2, 2018)
  Model samozaščite v kibernetskem prostoru (številka: 1/2, 2018)
  Magnetic field analysis of a compound-drive-type multi-degree-of-freedom permanent-magnet motor with a liquid suspension mode (številka: 1/2, 2018)
  Enhancement the dynamic stability of the iraq's power station using PID controller optimized by FA and PSO based on different objective functions (številka: 1/2, 2018)
  A new hyper hybrid method of prediction with an intelligent system (številka: 1/2, 2018)
  Pregled naprav, tehnologij in področij uporabe navidezne, izboljšane in mešane resničnosti (številka: 1/2, 2018)
  Implementation of a method of numerical integration of average voltages atthe integration stepfor designing microcontroller models of electrotechnical systems (številka: 3, 2018)
  Impact of daily variations of atmospheric conditions on the AC corona onset electric field (številka: 3, 2018)
  Design of an anti-aliasing active filter for a hydroacoustic receiving station using discrete non-linear mathematical optimization (številka: 3, 2018)
  A conducted EMI noise prediction in DC/DC converter using a frequency-domain approach (številka: 3, 2018)
  Simple ECG and MCG devices for biomedical engineering students (številka: 3, 2018)
  Upgrade of a hybrid fiber/coax broadband access based on a techno-economic analysis and prediction of the traffic growth (številka: 3, 2018)
  Prenos moči in informacije v bližnjem polju (številka: 3, 2018)
  FPGA implementation of a space vector pulse width modulation technique for a two-level inverter (številka: 3, 2018)
  High-impedance fault identification and classification using a discrete wavelet transform and artificial neural networks (številka: 3, 2018)
  Emulacija računalnika Iskra Delta Partner (številka: 4, 2018)
  A radial keypoint detector (številka: 4, 2018)
  A new control strategy for active-and reactive-power dispatching in a wind farm based on DFIG at no speed and power over-rating (številka: 4, 2018)
  Sprejemnik za elektromagnetne valove frekvenc pod 50 Hz (številka: 4, 2018)
  Sensorless fuzzy sliding-mode control of the double-star induction motor using a sliding-mode observer (številka: 4, 2018)
  Izdelava simulatorja učnega sistema s prosto dostopnimi orodji (številka: 4, 2018)
  Oblačna integracijska platforma kot koncept integracije za aplikacije in sisteme v kmetijstvu (številka: 4, 2018)
  Significance of didactic tools in power electronics teaching (številka: 4, 2018)
  Iskanje vzorčnih grafov s pomočjo iskalnega načrta ob prisotnosti avtomorfizmov (številka: 4, 2018)
  Analitični izračun optične odbojnosti tankoplastne strukture s povprečenjem nekoherentnih plasti (številka: 4, 2018)
  Primerjava regulacijskih metod aktivnih usmernikov (številka: 4, 2018)
  A comparative study between a simplified fuzzy PI and classic PI input-output linearizing controller for the wind-turbine doubly fed induction generator (številka: 4, 2018)
  Hiter in natančen izračun dinamičnih obratovalnih stanj magnetno nasičenega sinhronskega stroja (številka: 5, 2018)
  Enovita konvolucijska nevronska mreža za detekcijo anomalij na teksturiranih površinah (številka: 5, 2018)
  Voltage stability analysis of the interconnected Italian - Slovenian power system (številka: 5, 2018)
  Impact of the optical fiber nonlinear phenomenon on the 16-channel DWDM OC-768 long-haul link (številka: 5, 2018)
  Calculation of the insulator-set displacement induced by the ice and/or wind loads using 3D catenary equations (številka: 5, 2018)
  High order sliding mode direct torque control of a DFIG supplied by a five-level SVPWM inverter for the wind turbine (številka: 5, 2018)
  On realization of a new high-precision and low-power CMOS analog multiplier circuit (številka: 5, 2018)
  Attitude detection for the permanent-magnet spherical motor using two optical sensors (številka: 5, 2018)
  Impedance measurement and computation for the steam- generator tube integrity using the ECNDT technique (številka: 5, 2018)
  Sosednost vozlišč v hipergrafih (številka: 5, 2018)
  Decentralising virtual reality (številka: 5, 2018)
 14. 2019
   27

  Comparing environmental impacts of three typical Slovenian electricity providers with hydroelectricity (številka: 6, 2019)
  Spletne storitve z GraphQL (številka: 1/2, 2019)
  Vodenje več sinhronskih motorjev z enim frekvenčnim pretvornikom (številka: 1/2, 2019)
  Massively parallel combinational binary neural networks for edge processing (številka: 1/2, 2019)
  Non-invasive blood-glucose estimation using smartphone PPG signals and subspace KNN classifier (številka: 1/2, 2019)
  Sistem nadgrajene resničnosti za verifikacijo predmetov v skladiščnih okoljih (številka: 1/2, 2019)
  Prepoznava obrazov z AG opisnikom (številka: 1/2, 2019)
  Merjenje prisotnosti radona v bivalnem prostoru (številka: 3, 2019)
  Uporabnost termovizije za blagor prašičev (številka: 3, 2019)
  Skrajni obratovalni pogoji sinhronskih generatorjev pri znižani napetosti zaradi okvare v omrežju s stališča kotne stabilnosti (številka: 3, 2019)
  Analiziranje obnašanja uporabnikov na spletu brez sledenja stanja (z uporabo prstnega odtisa) (številka: 3, 2019)
  Merjenje mogočega in nemogočega (številka: 3, 2019)
  A new statistical pattern recognition method and a new sequence hybrid method of intelligents ystems (številka: 3, 2019)
  Analitika blokovnih verig in iskanje povezanih transakcij (številka: 3, 2019)
  Določanje optičnih lastnosti sipajočih medijev s hiperspektralnim slikanjem (številka: 4, 2019)
  Discrete event simulation of distributed energy supply systems (številka: 4, 2019)
  Energijsko varčni krmilni modul piezoelektričnih mikročrpalk (številka: 4, 2019)
  Vpliv debeline plasti za transport elektronov C spodaj 60 na delovanje perovskitnih sončnih celic (številka: 4, 2019)
  Avtomatsko določanje višine temperaturne inverzije iz podatkov vertikalnih sondaž (številka: 4, 2019)
  Modeliranje elektroporacije na več ravneh (številka: 4, 2019)
  Dualna hitra gradientna metoda na grafičnih procesnih enotah (številka: 4, 2019)
  Merjenje želodčne aktivnosti s preprostim in laboratorijskim merilnim sistemom (številka: 5, 2019)
  Vpliv asimetrije vzbujalnega signala na delovanje mikročrpalke (številka: 5, 2019)
  Različice opisnika EL (številka: 5, 2019)
  Trendi v razvoju močnostne elektronike za vodenje električnih strojev (številka: 5, 2019)
  Sistem za porazdeljeno računanje simulacij dinamično trianguliranih površin in njihovo analizo (številka: 5, 2019)
  Adoption of smarthome devices (številka: 5, 2019)
 15. 2020
   27

  Automatic segmentation based on the cardiac magnetic resonance image using a modified fully convolutional network (številka: 1/2, 2020)
  SIZiF - i-sistem izpitov na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani (številka: 1/2, 2020)
  A literature survey of security indicators in web browsers (številka: 1/2, 2020)
  Uporaba komercialnega sledilnika točki maksimalne moči za sončne module na primeru brezpilotnega letalnika Bramor (številka: 1/2, 2020)
  Koncept priprave navodil za uporabo proizvodov (številka: 1/2, 2020)
  Uporaba metode absolutnih vozliščnih koordinat za izračun mehanskih dinamičnih razmer VN daljnovodov (številka: 1/2, 2020)
  Selection of an appropriate interface algorithm for coupling two real-time simulators (številka: 1/2, 2020)
  Uspešnost regulative pri vzpostavitvi in delovanju notranjega trga z električno energijo Evropske unije (številka: 1/2, 2020)
  Optični komunikacijski poskusi za interaktivno muzejsko okolje (številka: 1/2, 2020)
  Načrtovanje najboljšega naslednjega pogleda za gradnjo 3D-modelov predmetov iz barvnih slik (številka: 3, 2020)
  Protokol za zanesljiv prenos alarmnih sporočil prek interneta (številka: 3, 2020)
  Inovativni model za obvladovanje informacijskovarnostnih groženj pri uporabi informacijskih sistemov (številka: 3, 2020)
  Modalna in elektromagnetna analiza preklopnega reluktančnega motorja (številka: 3, 2020)
  Electrodermal activity - a beginner's guide (številka: 4, 2020)
  Vrednotenje postopkov superresolucije za izboljšavo lokalizacije obraznih točk (številka: 4, 2020)
  Vpliv statičnega var kompenzatorja na harmonsko popačenje v slovenskem prenosnem omrežju (številka: 4, 2020)
  Primerjava samoevalvacij študentov pri predmetih s področja regulacijske tehnike pred bolonjsko prenovo študijskih programov in po njej (številka: 4, 2020)
  Uporaba vektorskih vložitev pri modeliranju poteka košarkarske tekme (številka: 4, 2020)
  Numerične metode končnih razlik za modeliranjet elekomunikacijskih kanalov (številka: 4, 2020)
  Slovnična evolucija v elektrotehniki - posebnosti in uporabe (številka: 4, 2020)
  Snovanje interaktivnega pametnega zabojnika za smeti (številka: 4, 2020)
  Sklopljeno optično modeliranje sodobnih optoelektronskih gradnikov (številka: 5, 2020)
  Vloga ponudnikov telekomunikacijskih storitev pri obvladovanju napadov DDoS (številka: 5, 2020)
  Dinamično triangulirane površine v biomehaniki "kosmatih" biomembran (številka: 5, 2020)
  Vplivi izpostavljenosti navidezni višini na psihofizične parametre človeka (številka: 5, 2020)
  Sensitivity analysis of finger-vein recognition models (številka: 5, 2020)
  Pospeševanje množenja matrik z vezjem FPGA in razvojnim okoljem Vitis (številka: 5, 2020)