Materiali in tehnologije
Materials and technology

 1. 2000
   78

  Vakuumsko razplinjevanje tankih zaščitnih prevlek na kontaktnem materialu AgNi0,15 (številka: 1/2, 2000)
  Vpliv superplastifikatorjev na hidratacijske procese različnih vrst portlandskih cementov z NMR spektroskopijo (številka: 1/2, 2000)
  Bibliometrično-bibliografska primerjava revije Železarski zbornik (1967/1968) in Kovine zlitine tehnologije (1996/1997) (številka: 1/2, 2000)
  Računalniško krmiljeno preizkuševališče za raziskavo materialov mehanskih drsnih tesnil (številka: 1/2, 2000)
  Voltametrija trdnih mikro delcev, imobiliziranih na površini grafitne elektrode (številka: 1/2, 2000)
  Napovedovanje trdote jekel po kaljenju (številka: 1/2, 2000)
  Lastnosti in mikrostruktura avstenitnih nerjavnih jeklenih peskov (številka: 1/2, 2000)
  Optimizacija količine veznega materiala v betonih visoke trdnosti (številka: 1/2, 2000)
  Mikrotrdota nekaterih slovenskih apnencev (številka: 1/2, 2000)
  Vpliv pakiranja zgorevalne zmesi na potek sinteze pri citratno nitratnem postopku (številka: 1/2, 2000)
  Priprava poroznih kompozitnih materialov Ni-YSZ z mešanjem Zr(Cspodaj2Ospodaj4)spodaj2.xHspodaj2O in NiO-YSZ ter kasnejšo termično obdelavo (številka: 1/2, 2000)
  Merilnik ultrakratke in vidne svetlobe z uporabo domačih senzorjev (številka: 1/2, 2000)
  Alkalno-reaktivne petrografske komponente v agregatu za beton iz porečij Drave in Mure (številka: 1/2, 2000)
  Ocenitev občutljivosti na razpokljivost v hladnem pri varjenju visokotrdnostnega jekla Niomol 490 K (številka: 1/2, 2000)
  Protiobrabne lastnosti jekla 42CrMo4 nitriranega v plazmi in prekritega s trdo zaščitno prevleko (številka: 1/2, 2000)
  Preiskave litih zavornih diskov iz kompozitov Al/SiC (številka: 1/2, 2000)
  Povezava med podajnostjo in dolžino razpoke za različne lomnomehanske preizkušance (številka: 1/2, 2000)
  Materiali in nosilnost velikih kotalnih ležajev (številka: 1/2, 2000)
  Primerjava sočasnih meritev elektrokemijskega šuma in mehanskih parametrov med procesi napetostno-korozijskega pokanja (številka: 1/2, 2000)
  Karakteristike magnetronske celice s ploščato elektrodo (številka: 1/2, 2000)
  Določanje strukture glinenega oblikovanca z optičnim mikroskopom (številka: 1/2, 2000)
  Vpliv stopnje deformacije na elastično izravnavanje hladno vlečene zlitine CuCrZr (številka: 1/2, 2000)
  Prepletene polimerne mreže za dodelavo usnja z brizganjem in zamreženjem "in situ" (številka: 1/2, 2000)
  Depolimerizacija poliamida-6 z uporabo mikrovalov kot vira termične energije (številka: 1/2, 2000)
  Karakterizacija tankih plasti in površin s hitrimi ioni (številka: 3/4, 2000)
  Študij vključkov v primarnem aluminiju (številka: 3/4, 2000)
  Avtomatski preskusni sistem za preverjanje kvalitete ultrazvočne merilne komore (številka: 3/4, 2000)
  Temperaturna nestabilnost mikrostrukturnih sestavin v zlitinah Ag-Te in Ag-Se (številka: 3/4, 2000)
  Meritev debeline tankih plasti v SEM s signalom povratno sipanih elektronov (številka: 3/4, 2000)
  Numerična in eksperimentalna analiza vlečenja aluminijeve zlitine 6262 (številka: 3/4, 2000)
  Strjevanje polimera v sistemu polisulfon/N,N-dimetilacetamid/voda in njegova morfološka raznolikost (številka: 3/4, 2000)
  Mehanske in termične lastnosti zamreženih poliestrov in poliestrskih kompozitov (številka: 3/4, 2000)
  Meritve temperaturnega polja na površini kontilitih slabov iz avstenitnega nerjavnega jekla (številka: 3/4, 2000)
  Odpornost orodnih jekel proti trem vrstam obrabe (številka: 3/4, 2000)
  Vpliv popravil na mikrostrukturo zvarov jekla Niomol 490K (številka: 3/4, 2000)
  Parameter PVlim kot merilo za ovrednotenje materialov tesnilnih obročev v mehanskih drsnih tesnilih (številka: 3/4, 2000)
  Uporaba kemičnih sader v proizvodnji cementa (številka: 3/4, 2000)
  Popravilo težkih sidrnih verig (številka: 3/4, 2000)
  Kontaktne karakteristike Uc(I) različnih pasivacijskih tankih plasti na zlitini AgNi0,15 (številka: 3/4, 2000)
  Hladno valjani trakovi iz maloogljičnih jekel (številka: 5, 2000)
  Razvoj modela ohlajanja na hladilni liniji štekla (številka: 5, 2000)
  The influence of austenitising temperature on the microstructure and mechanical properties of low-alloyed Ni-Mo-Cu austempered ductile iron (številka: 5, 2000)
  Elektrokemijska korozijska odpornost zlitine AlMgSi1 v sredstvu za pranje (številka: 5, 2000)
  Karakterizacija usmerjenega strjevanja zlitine Cu-Cr-Zr s kvantitativno mikrostrukturno analizo (številka: 5, 2000)
  Kvantitativna mikrostrukturna analiza kompozita Cu-C (številka: 5, 2000)
  Jeklene verige za rudarske transporterje (številka: 5, 2000)
  Visokonapetostne keramične prevodnice (številka: 5, 2000)
  Hidrofobna zaščita poroznih gradbenih materilov (številka: 5, 2000)
  Karakterizacija keramičnih tankih plasti z vrstično elektronsko mikroskopijo (številka: 5, 2000)
  Vpliv stopnje zamreženja na karakteristike kapacitivnega polimernega senzorja relativne vlažnosti zraka (številka: 5, 2000)
  Vpliv kemijske sestave in toplotne obdelave na lastnosti feritnega nerjavnega jekla za magnetne ventile (številka: 5, 2000)
  Vroče utopno kovanje ojnic iz Al kompozita (številka: 5, 2000)
  The regulations for the assurance of the reliability of pressure vessels (številka: 5, 2000)
  Supramolekularni tekoče-kristalinični poliuretan (številka: 5, 2000)
  Arheometalurška raziskava jeklenih ral (številka: 5, 2000)
  Dinamična trdnost materiala na prehodu temena vara pri zvarnem spoju na visokotrdnem konstrukcijskem jeklu (številka: 5, 2000)
  Reološke lastnosti parafinskih suspenzij aluminijevega oksida (številka: 5, 2000)
  Vpliv eksperimentalnih pogojev hidrolize na karakteristike intermediatov in produktov pri pripravi Zr oksida po sol-gel postopku (številka: 5, 2000)
  Efekt PTKU v močno donorsko dopirani keramiki BaTiO3 (številka: 5, 2000)
  Toplotna obdelava visokokvalitetnih verig z indukcijo (številka: 5, 2000)
  Študij vpliva aditivov in dodatkov na hidratacijo cementa s pulzno USWR-metodo (številka: 5, 2000)
  Sodobne tehnologije pri proizvodnji kvalitetnih jekel v METAL-Ravne (številka: 6, 2000)
  IR spektroskopska raziskava vpliva dodatka železa na elektrokromne lastnosti V2O5 (številka: 6, 2000)
  The diffusion growth of carbide layers on steel surfaces (številka: 6, 2000)
  Mikrostrukturne raziskave jekla X20CrMoV121 (številka: 6, 2000)
  Presentation methods of textures measurements (številka: 6, 2000)
  Investigation of the abrasive wear resistance of carburised and boron-enriched protective layers exposed to different stresses (številka: 6, 2000)
  Razvoj vakuumske transferne tehnike za serijsko procesiranje kanalnih fotopomnoževalk (številka: 6, 2000)
  Experimental investigation of the stability of particulate dispersoid suspensions in aluminium and magnesium melts (številka: 6, 2000)
  Tribološke lastnosti jekla nitriranega v plazmi in prekritega z DLC-prevleko (številka: 6, 2000)
  Scrap-based steel production and recycling of steel (številka: 6, 2000)
  Absorption and diffusion of hydrogen in steels (številka: 6, 2000)
  Analiza temperaturnega polja na delovni površini orodja za tlačno litje z uporabo termografije (številka: 6, 2000)
  Corrosion of Al/SiC metal-matrix composites (številka: 6, 2000)
  The transferability of fracture-mechanics parameters to fracture performance evaluation of welds with mismatching (številka: 6, 2000)
  The control of cracks in pressure vessels exposed to aggressive media (številka: 6, 2000)
  Študij razpokljivosti v hladnem v večvarkovnem varu, grajenem s postopkom varjenja pod praškom (številka: 6, 2000)
  Primerjava lomne žilavosti TVP, izmerjene pri dveh vrstah majhnih preizkušancev (številka: 6, 2000)
 2. 2001
   70

  Tehnologija toplega stiskanja jeklenih prahov in lastnosti sintranih jeklenih izdelkov (številka: 1/2, 2001)
  The influence of the surface roughness on the drawing parameters of aluminum-alloy auto-body sheets (številka: 1/2, 2001)
  Thixoforming - a near net shaping process (številka: 1/2, 2001)
  Lomna žilavost "over-matched" zvarnega spoja, izmerjena na velikih in majhnih preizkušancih (številka: 1/2, 2001)
  The effect of silicon and copper on the precipitation hardening of sheets of a 6XXX-series alloy (številka: 1/2, 2001)
  Vpliv pogojev strjevanja na mikrostrukturo zlitin in kompozitov s sestavo AlSi17Cu5 (številka: 1/2, 2001)
  Forming aspects of high-strength Al-Mg alloy sheet (številka: 1/2, 2001)
  Vpliv umetnih površinskih napak na dinamično trdnost materiala na prehodu temena vara (številka: 1/2, 2001)
  Lasersko podprto merjenje oblike zvarov (številka: 1/2, 2001)
  Vpliv reparaturnih zvarov na lastnosti zvarnega spoja (številka: 1/2, 2001)
  Al-Si cooper alloys for bearings (številka: 1/2, 2001)
  Characterisation of A 6082 aluminum alloy after thixoforming (številka: 1/2, 2001)
  Pregled merilnih metod za sprotno spremljanje usmerjenega strjevanja inženirskih materialov (številka: 1/2, 2001)
  Primerjava obrabnih delcev polietilena in poliacetala, izoliranih iz tkiva ob izoelastičnih kolčnih protezah (številka: 1/2, 2001)
  Optodinamska analiza pulznih laserskih obdelovalnih procesov z Nd:YAG-laserjem (številka: 1/2, 2001)
  Sodi za shranjevanje radioaktivnih odpadkov (številka: 3/4, 2001)
  Sprostitev plinov med aktiviranjem barijevih getrov (številka: 3/4, 2001)
  Krhkost nizkoogljičnega jekla zaradi stika s tekočo kovino (številka: 3/4, 2001)
  Možnosti uporabe odpadnega kremenovega mulja v opečni industriji (številka: 3/4, 2001)
  Electrical conductivity in 3,4,9,10-perylenetetracarboxylic dianhidride (PTCDA) (številka: 3/4, 2001)
  Priprava materialov na osnovi lantanovega kromita z zgorevalno sintezo iz raztopin: vpliv razmerja gorivo-oksidant na nastanek sekundarnih faz, morfološke lastnosti in stopnjo pretvorbe (številka: 3/4, 2001)
  Spektroskopska študija interkalacije kristaliničnih plasti volframovega trioksida (številka: 3/4, 2001)
  Čiščenje pred in po poboljšanju jekel v kalilnih soleh (številka: 3/4, 2001)
  The correlation between the properties and the type of reinforcement in Al-matrix powder-metallurgy composites (številka: 3/4, 2001)
  An examination of B2O3 in magnesium oxide obtained from seawater (številka: 3/4, 2001)
  Zavorne ploščice iz karboniziranega materiala za zavorne diske iz C/C-SiC (številka: 3/4, 2001)
  Primerjava karakteristik ionizacijskih merilnikov s hladno katodo v ultra visokovakuumskem področju (številka: 3/4, 2001)
  Vloga in nastanek mikrostrukturnih sestavin M-A v zvarnih spojih maloogljičnih visokotrdnostnih konstrukcijskih jekel (številka: 3/4, 2001)
  Protonsko prevodni elektroliti z organsko-anorgansko hibridno stukturo (številka: 3/4, 2001)
  Reoxidation of steel by adding an overcritical concentration of deoxidizer (številka: 3/4, 2001)
  Vpliv elektromagnetnega mešanja na makrostrukturo in mikrostrukturo kontinuirno ulitih gredic (številka: 3/4, 2001)
  Prediction of polymer blends structure (številka: 3/4, 2001)
  The fracture behaviour of global/local mis-matched weld joints provided on HSLA steels (številka: 3/4, 2001)
  Production technology and use of aluminium drop forging components (številka: 3/4, 2001)
  Optimizacija postopka izračunavanja kovinskega vložka z uporabo računalniškega programskega paketa CHARGE-PRO (številka: 3/4, 2001)
  Visokotemperaturna oksidacija kompozita Cu-C (številka: 5, 2001)
  Termomehanska obdelava zobatih vencev (številka: 5, 2001)
  A novel process for the neutralization of NaOH at an aluminium semimanufactures production facility (številka: 5, 2001)
  Ultra-visokovakuumski sistem za naparevanje organskih polprevodnikov (številka: 5, 2001)
  Ekonomski učinki predelave stranskih produktov recikliranja odpadnega aluminija in aluminijeve žlindre v tržno zanimive in okolju neškodljive izdelke (številka: 5, 2001)
  Adapting the HDDR process and NdFeB-based permanent-magnet alloys for factory production (številka: 5, 2001)
  Ugotavljanje poškodb vrvnih prižemk in analiza vzrokov njihovega nastanka (številka: 5, 2001)
  Vibracijsko dušilne lastnosti butilnih vulkanizatov (številka: 5, 2001)
  Lasersko čiščenje kot optodinamski proces (številka: 5, 2001)
  Zlep - zahrbtna in prepogosta napaka varilcev (številka: 5, 2001)
  Modifikacije izotaktičnega polipropilena s stirenskimi blok-kopolimeri (številka: 5, 2001)
  Določevanje vsebnosti vodika v avstenitnem nerjavnem jeklu (številka: 5, 2001)
  Čiščenje nerjavnega jekla s peskanjem (številka: 5, 2001)
  The influence of microstruture on fracture toughness of vacuum heat treated HSS AISI M2 (številka: 5, 2001)
  Priprava kompozitov Ni-YSZ z uporabo gel-precipitacijske metode: vpliv reakcijskih pogojev na morfološke lastnosti svežih gel-precipitatov ter kemijsko sestavo končnih kompozitov Ni-YSZ (številka: 5, 2001)
  Termična analiza spontano kodranih polipropilenskih vlaken (številka: 5, 2001)
  Karakteristike magnetronskega ionizacijskega merilnika s hladno katodo v visokovakuumskem (VV) in ultra visokovakuumskem (UVV) področju (številka: 5, 2001)
  Decarburization of non-oriented electrical steel sheets doped with selenium (številka: 6, 2001)
  FP5 and Slovenian participants - towards FP6 (številka: 6, 2001)
  Določevanje dobe trajanja nerjavnih jekel v pogojih napetostno korozijskega pokanja (številka: 6, 2001)
  Meritve visokega in ultravisokega vakuuma z invertnim magnetronom in linearizacija karakteristik z nevronskim sistemom (številka: 6, 2001)
  International cooperation of the Institute of metals and technology - Laboratory for analytical chemistry (številka: 6, 2001)
  O izvoru molibdena v primarnem aluminiju (številka: 6, 2001)
  Prenosni sistem za merjenje temperaturnih profilov v industrijskih pečeh (številka: 6, 2001)
  Dimenzijska stabilnost batnic plinskih blažilcev iz nitrocementiranega jekla (številka: 6, 2001)
  Instrumentirana naprava za analizo vedenja kovinskih prahov med hladnim enoosnim stiskanjem (številka: 6, 2001)
  Podatkovne strukture pri simulaciji ogrevnih peči (številka: 6, 2001)
  Development of Fe-Si-B powders for soft-magnetic application (številka: 6, 2001)
  Laboratorij za metrologijo tlaka na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (številka: 6, 2001)
  HR AES and XPS investigations of Fe-Si-B powders (številka: 6, 2001)
  HRAES-raziskave hercinita na površini zlitine FeSiAl (številka: 6, 2001)
  Vpliv redkih zemelj na nastanek nekovinskih vključkov in mikrostrukturo visokolegiranih kromovih jeklenih litin (številka: 6, 2001)
  Elektrokemijske tehnologije za čisto okolje - razvojne smeri in uporaba (številka: 6, 2001)
  Raziskave varjenja orodnega jekla (številka: 6, 2001)
  Deformacija vzorca med laserskim površinskim pretaljevanjem (številka: 6, 2001)
 3. 2002
   71

  Fatigue properties of high-strength Al-Zn-Mg-Cu alloys with different levels of purity (številka: 1/2, 2002)
  Poškodbe kondenzatorskih cevi, ugotovljene z metodo vrtinčnih tokov (številka: 1/2, 2002)
  Akreditacija laboratorija za metrologijo tlaka na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije (številka: 1/2, 2002)
  Odkovki iz gnetnih magnezijevih zlitin (GMZ) in Mg/SiC kompozitov za novo generacijo osebnih avtomobilov (številka: 1/2, 2002)
  Vpliv mazalnih razmer na tribološko vedenje materialov tesnilnih obročev v mehanskih drsnih tesnilih (številka: 1/2, 2002)
  Merilni pristop za optimizacijo ogrevanja jekel v kontinuirni peči (številka: 1/2, 2002)
  An investigation of temperature-resistant aluminium alloys (številka: 1/2, 2002)
  Preskušanje katalitskih materialov z metodo diferencialne dinamične kalorimetrije (DSC) (številka: 1/2, 2002)
  O deformacijskem staranju konstrukcijskih jekel (številka: 1/2, 2002)
  Reološke lastnosti akrilatno-poliuretanskih hibridnih disperzij (številka: 1/2, 2002)
  The effect of copper contents on the microstructure of the aluminium-copper alloy (številka: 1/2, 2002)
  Elektrokemijske raziskave vedenja zlitine Co-Cr-Mo v simulirani fiziološki raztopini (številka: 1/2, 2002)
  Uvajanje hitroreznih jekel, izdelanih po postopkih metalurgije prahov (PM/HIP), v proizvodni program SŽ Metal Ravne d.o.o. (številka: 1/2, 2002)
  Residual stresses in shot-peened sheets of AlMg4.5Mn alloy (številka: 1/2, 2002)
  Pojavi pri varjenju z večžično elektrodo za povečanje talilnega učinka (številka: 1/2, 2002)
  Uporaba modela za ohlajanje na gladilni liniji štekla (številka: 3/4, 2002)
  Duplex coating of P/M M2-grade ledeburitic steel (številka: 3/4, 2002)
  The structure of a poly(styrene-co-divinylbenzene) monolithic chromatographic support and its effect on the chromatographic properties (številka: 3/4, 2002)
  Numerical simulation of the solidification of a steel rail-wheel casting and the optimum dimension of the riser (številka: 3/4, 2002)
  A nondestructive experimental determination of the heat flux during cooling of direct-chill cast aluminium alloy billets (številka: 3/4, 2002)
  The ductility and corrosion properties of some AA5XXX auto body sheets (številka: 3/4, 2002)
  Čemu revije v slovenščini? Bibliometrijska analiza objav v znanstvenih revijah Materiali in tehnologije (2000) in Materials science and technology (2000) (številka: 3/4, 2002)
  Some new directions in aluminum-based PM materials for automotive applications (številka: 3/4, 2002)
  The effect of residuals on the susceptibility to surface cracking and hot deformability of plain carbon steels (številka: 3/4, 2002)
  Photon-beam sputtering and surface morphology of titanium-ceramic coatings (številka: 3/4, 2002)
  Recikliranje gnetnih aluminijevih zlitin v tovarni Impol d.d. (številka: 3/4, 2002)
  Vpliv segrevanja in razogljičenja Hadfieldovega jekla na spreminjanje fazne sestave (številka: 3/4, 2002)
  Novosti na področju inženirstva površine izdelkov in polizdelkov iz aluminijevih zlitin (številka: 3/4, 2002)
  Hyperfine surface structure (številka: 3/4, 2002)
  Raziskave X7R-dielektrične keramike (številka: 5, 2002)
  Točkovno talilno varjenje z oplaščeno elektrodo z ugreznjenim oblokom (številka: 5, 2002)
  Kinetika polšaržne emulzijske polimerizacije akrilatno-poliuretanskih vodnih disperzij (številka: 5, 2002)
  Effect of multi-pass weld build-up on weld-metal toughness (številka: 5, 2002)
  Primerjava različnih metod priprave kompozitnih materialov Ni-YSZ za visokotemperaturne gorivne celice: vpliv načina priprave in eksperimentalnih pogojev na mikrostrukturne lastnosti končnih, dobljenih kompozitov (številka: 5, 2002)
  Korozijska obstojnost nekaterih nerjavnih jekel (številka: 5, 2002)
  Razpad sekundarne mreže in disipacija energije v polarnih polimerih (številka: 5, 2002)
  Priprava nanometrskih nikljevih prahov z redukcijo v sistemu Ni sol - hidrazin - voda - dietanolamin (številka: 5, 2002)
  Izračun kontaktnih temperatur z več različnimi modeli (številka: 5, 2002)
  Torzijska relaksacija poliamidov (številka: 5, 2002)
  Specifičnosti izdelave ognjevzdržnega jekla Acroni 19 Si (številka: 5, 2002)
  Nanos in porazdelitev platine na keramičnih podlagah pri pripravi katalizatorjev za heterogeno katalizo (številka: 5, 2002)
  Zgorevalna sinteza itrijevega kromita (številka: 5, 2002)
  Spremljanje strjevanja keramičnih in cementnih suspenzij z impedančno spektroskopijo (številka: 5, 2002)
  Neugodne mikrostrukturne sestavine v zvarnih spojih konstrukcijskih jekel (številka: 5, 2002)
  Karakterizacija mehanskih lastnosti keramičnih tankih plasti (številka: 5, 2002)
  Vpliv termomehanskih obremenitev pri dolgotrajnem obratovanju na lastnosti materiala 15NiCuMoNb5 (številka: 5, 2002)
  Fine-grained structural steel with controlled hot rolling (številka: 5, 2002)
  Meritve gostote atomarnega kisika z optično katalitično sondo (številka: 5, 2002)
  Določevanje hitrosti širjenja utrujenostne razpoke v zvarnem spoju pri majhnih prirastkih (številka: 5, 2002)
  Karakteristike magnetronske celice v področju UVV (številka: 5, 2002)
  An analysis of cross-sections of electrical steels with an oxide layer (številka: 6, 2002)
  Vizualna kontrola reaktorske glave v nuklearni elektrarni Krško (številka: 6, 2002)
  Analiza precipitatov v jeklu X20CrMoV121 z metodo HR AES (številka: 6, 2002)
  Lomna žilavost K_{IC}, merilo za izbiro toplotne obdelave hitroreznih jekel (številka: 6, 2002)
  Zavorni koluti iz Al-kompozitov (številka: 6, 2002)
  Morfologija karbida MC in borida M3B2 v liti Ni-superzlitini GMR 235 (številka: 6, 2002)
  The effect of the pH of the rinsing solution on the properties of magnesium oxide from seawater (številka: 6, 2002)
  Analysis of nanowear and thin films using AES and XPS (številka: 6, 2002)
  Preiskave mehkomagnetnih prahov z različnimi metodami (številka: 6, 2002)
  Spremljanje usmerjenega strjevanja evtektične zlitine Pb-Sn (številka: 6, 2002)
  Preiskave komponent za avtomobilsko industrijo (številka: 6, 2002)
  Porušitev prižemke, izdelane iz jekla Ck35 (številka: 6, 2002)
  Stisljivost in sinterabilnost vodnoatomiziranih prahov hitroreznih jekel z dodatkom delcev NbC (številka: 6, 2002)
  Carburization, carbide formation, metal dusting, coking (številka: 6, 2002)
  Cold-cathode ionization gauge - preprocessing and modelling of the gauge parameters using neural networks (številka: 6, 2002)
  Dušik, ključ za nove generacije avstenitnih nerjavnih jekel in njihova korozijska odpornost (številka: 6, 2002)
  A creep-properties evaluation of P91 steel weldments using short-term testing (številka: 6, 2002)
  Sol-gel-derived thin ceramic CoAl2O4 coatings for optical applications (številka: 6, 2002)
  Razvoj tehnologije izdelave nerjavnih jekel, bogatih z dušikom (številka: 6, 2002)
  Revitalizacija zunanjega okrova visokotlačnega dela turbine 125 MW (številka: 6, 2002)
  A simultaneous determination of the levels of lead, selenium and tellurium in steel using ICP-AES (številka: 6, 2002)
 4. 2003
   66

  Zaviralni sistem v indukcijskem števcu (številka: 1/2, 2003)
  Kvaliteta navarjenih korozijsko obstojnih prevlek na konstrukcijskem jeklu (številka: 1/2, 2003)
  Okoljske obveznosti in izzivi Metala ob priključevanju Slovenije Evropski zvezi (številka: 1/2, 2003)
  Determination of the chemical composition and heterogeneity range of highly dense PLZT ceramics by electron-probe microanalysis (številka: 1/2, 2003)
  Modeliranje rezultatov Proctorjevega preskusa (številka: 1/2, 2003)
  Zmrzlinska odpornost gradbene keramike (številka: 1/2, 2003)
  The dielectric properties of plagioclase feldspars (številka: 1/2, 2003)
  Magnetic monitoring of the gaseous interactions in the Sm-Fe-Ta- based alloys (številka: 1/2, 2003)
  Mednarodni standardi - veličine in enote (številka: 1/2, 2003)
  The application of FT-IR reflection-absorption spectroscopy for determining the textural properties of copper oxide thin films (številka: 1/2, 2003)
  Influence of oil additives on the performance of DLC coatings (številka: 1/2, 2003)
  Sinteza in sintranje keramike KNN 50/50 (številka: 1/2, 2003)
  Numerična in eksperimentalna analiza utrujanja v lomnomehanskem preskušancu nestandardne oblike (številka: 1/2, 2003)
  Uporaba kremenovih peskov in muljev v gradbeni industriji (številka: 1/2, 2003)
  Karakteristike magnetronskih celic z različno geometrijo osrednje elektrode (številka: 1/2, 2003)
  Akreditirani laboratorij za gostoto magnetnega pretoka (številka: 1/2, 2003)
  Smeri razvoja električnih pogonskih motorjev (številka: 1/2, 2003)
  Soft magnetic ferrite materials (številka: 1/2, 2003)
  The effect of vanadium content on the properties of Fe-C-Cr-V white cast iron (številka: 1/2, 2003)
  Optodinamski vidik varjenja aluminija s pulznim laserjem Nd:YAG (številka: 1/2, 2003)
  The carbothermal preparation of silicon nitride whiskers (številka: 1/2, 2003)
  Uporaba AlNiCo-magnetov ter proizvajalčeva podpora uporabniku (številka: 1/2, 2003)
  The influence of iron and silicon on the microstructure of extruded, high-strength Al-Zn-Cu alloys (številka: 3/4, 2003)
  Varivostni preizkus z vstavkom na konstrukcijskem jeklu z nizkim PspodajCM (številka: 3/4, 2003)
  The nonlinear shaping of the thermomechanical status of two-phases bodies (številka: 3/4, 2003)
  Deposition and characterization of Tisub(0.5) Alsub(0.5)N/CrN multilayer coatings sputtered at low temperature (številka: 3/4, 2003)
  Makroizcejanje ulitih gredic (številka: 3/4, 2003)
  Študij legiranja navara pri navarjanju obrabno obstojnih nanosov pod legirnimi varilnimi praški (številka: 3/4, 2003)
  Pojav notranjih razpok na slabih iz ogljikovih jekel (številka: 3/4, 2003)
  Poškodbe na parovodih iz jekla 14 MoV 6 3 (številka: 3/4, 2003)
  Lasersko varjenje kontaktov okova žarnice E27 (številka: 3/4, 2003)
  Notranja oksidacija dvofazne binarne srebrove zlitine s telurjem (številka: 3/4, 2003)
  Synthesis of nanocrystalline nickel-zinc ferrites within reverse micelles (številka: 3/4, 2003)
  The characterisation! of Al-Si alloys in a thermally treated state (številka: 3/4, 2003)
  Optimizacija ogrevanja slabov za debelo pločevino (številka: 3/4, 2003)
  Fracture emanating from stress concentrators in materials (številka: 3/4, 2003)
  Plasma nitriding of P/M M2 tool steel - structure and properties (številka: 3/4, 2003)
  Vedenje WP-preizkušanca pri utrujanju (številka: 3/4, 2003)
  Implantna trdnost treh ogljikovih konstrukcijskih jekel (številka: 3/4, 2003)
  Mechanical properties of CrN/Cr coatings with different thicknesses (številka: 5, 2003)
  Preskušanje orodij, zaščitenih z različnimi površinskimi obdelavami, pri pogojih toplega preoblikovanja (številka: 5, 2003)
  Metalurške raziskave pri arheometalurških projektih Narodnega muzeja Slovenije (številka: 5, 2003)
  Kontrola kvalitete med Bougejevo enačbo in Onovo modalno analizo (številka: 5, 2003)
  Optodinamsko spremljanje procesa odstranjevanja barve v realnem času (številka: 5, 2003)
  DSC investigation of high-copper AlCuMg alloys (številka: 5, 2003)
  Transport električnega naboja v organskih polprevodnikih, simulacija po metodi Monte Carlo (številka: 5, 2003)
  Tribological aspects of the use of lubricants for the plastic forming of metals (številka: 5, 2003)
  Karakteristike nove ionsko razprševalne črpalke (številka: 5, 2003)
  Supramolecular polymers (številka: 5, 2003)
  Razširitev obsega akreditacije od 1.10sup-5 Pa do 200 MPa v laboratoriju za metrologijo tlaka (številka: 5, 2003)
  Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana - 50 let razvoja in raziskovanja (številka: 6, 2003)
  Phases in austenitic stainless steels (številka: 6, 2003)
  XPS-analiza Ni3Al in TiAl3, ionsko nitriranega v pulzirajoči plazmi (številka: 6, 2003)
  Kovinsko mehko spajkanje v ultravisokem vakuumu pri serijskem procesiranju kanalnih fotopomnoževalk (številka: 6, 2003)
  Asymmetrical notches in plates (številka: 6, 2003)
  A spectrophotometric determination of boron in aluminium and aluminium alloys (številka: 6, 2003)
  Vpliv popuščanja na fazno sestavo karbidnih izločkov v jeklu X20CrMoV121 (številka: 6, 2003)
  Siliconizing as a method for improving the resistance of titanium to oxidation (številka: 6, 2003)
  Ogrevanje ingotov v globinski peči (številka: 6, 2003)
  Termodinamika procesa izdelave nerjavnih jekel, legiranih s titanom (številka: 6, 2003)
  Heat treatment of a P/M tool steel containing an increased niobium content (številka: 6, 2003)
  On the Charpy fracturing process (številka: 6, 2003)
  The stabilization of hazardous zeolite wastes in cement composites and its effect on hydration processes (številka: 6, 2003)
  Lomna žilavost KIc hitroreznega jekla AISI M-2 (številka: 6, 2003)
  Improvement of properties of steels applying salt bath nitrocarburizing with post-oxidation (številka: 6, 2003)
  Determination of the effective load-bearing cross-section of sintered steel products (številka: 6, 2003)
 5. 2004
   62

  Prestrukturiranje valjarništva v IMPOL-u. d.d., s prehodom na lastni kontinuirano liti trak iz Al-zlitin za proizvodnjo tankih trakov in folij (številka: 1/2, 2004)
  Physico-chemical characterization of detrimental paper machine deposits (številka: 1/2, 2004)
  Izboljšan postopek določanja strižnega modula zemljin na vseh nivojih deformacije (številka: 1/2, 2004)
  Microstructural features of Cr-V ledeburitic saturated with nitrogen (številka: 1/2, 2004)
  Optični emisijski spektri RF-kisikove plazme (številka: 1/2, 2004)
  Vpliv stopnje plastične deformacije v hladnem na lastnosti jekla 19MnCr18 (številka: 1/2, 2004)
  Sposobnost sintranja kompozitov NiO-YSZ pripravljenih z zgorevalno sintezo (številka: 1/2, 2004)
  Pojavi na talilnem elementu varovalke v talilni fazi izklopa (številka: 1/2, 2004)
  Problems associated with controlling the texture of metallic materials (številka: 1/2, 2004)
  Uporaba simulacije ohlajanja avstenitnih jekel za izračun ohlajanja maloogljičnih jekel (številka: 1/2, 2004)
  Ultravisokovakuumska črpalka z magnetronskimi celicami (številka: 1/2, 2004)
  The effect of magnesium and titanium additions on the microstructure and properties of as-cast Al-5 % Cu alloys (številka: 1/2, 2004)
  Vroče preoblikovanje avstenitnih nerjavnih jekel, legiranih z žveplom (številka: 1/2, 2004)
  Improving the casting properties of high-strength aluminium alloys (številka: 1/2, 2004)
  Priprava feritov MnZn s hidrotermalno obdelavo oksidov (številka: 1/2, 2004)
  The high-temperature characterisation of welded joints using small-punch testing (številka: 1/2, 2004)
  The effect of nitrogen-ion implantation on the corrosion resistance of titanium in comparison with oxygen- and argon-ion implantations (številka: 1/2, 2004)
  Simulacijski model ogrevanja gredic v peči Allino (številka: 1/2, 2004)
  The characterization of polymer thin films grown by plasma polymerization (številka: 1/2, 2004)
  Polimerni betoni na osnovi nenasičenih poliestrskih smol iz recikliranega poli(etilentereftalata) (številka: 1/2, 2004)
  Možnosti uporabe odpadkov v gradbeništvu in industriji gradbenih materialov (številka: 1/2, 2004)
  Študij procesov propadanja sljudnato-kremenovega peščenjaka iz Jelšingrada (številka: 1/2, 2004)
  EGA-karakterizacija zgorevalne sinteze iz citratno-nitratne začetne snovi (številka: 1/2, 2004)
  Primerjava kovanih in struženih vijakov kvalitete 10.9 (številka: 3/4, 2004)
  An investigation of the hot deformability of low-alloyed steels using torsion tests (številka: 3/4, 2004)
  Utrjevanje aluminija in zlitin pri vzdolžnem hladnem valjanju (številka: 3/4, 2004)
  Finite-element thermal analysis of a new cooler design (številka: 3/4, 2004)
  Območje homogenosti tetragonalnega Bi3NbO7 (številka: 3/4, 2004)
  Priprava lantanovega galata iz mešanega sistema reducentov in nitrata (številka: 3/4, 2004)
  O premeni avstenita pri ohlajanju zvarov jekla Niomol 490 K (številka: 3/4, 2004)
  Povezanost pojava površinskih razpok na nerjavni debeli pločevini z vrednostmi feritnih števil in indeksov razpokljivosti (številka: 3/4, 2004)
  Mikrostruktura industrijsko kontinuirno ulite Ni-superzlitine GMR 235 (številka: 3/4, 2004)
  Primerjava optičnih emisijskih spektrov RF-plazme v dušiku in zraku (številka: 3/4, 2004)
  Termične lastnosti citratno-nitratnih gelov za pripravo mešanega oksida NiO-YSZ (številka: 3/4, 2004)
  Mineraloška karakterizacija jeklarskih žlinder (številka: 3/4, 2004)
  Vlaknocement - lastnosti materiala in tehnologija proizvodnje (številka: 3/4, 2004)
  Fracture-mechanics characteristics of M-2-type high-speed steel (številka: 3/4, 2004)
  A 3-D mathematical model of solidification of feeding distances of cast-steel bars (številka: 5, 2004)
  Influence of alumina content on the sinterability of the Cu-Al2O3 pseudo alloy (composite) (številka: 5, 2004)
  Changes to the fracture behaviour of the Cr-V ledeburitic steel vanadis 6 as a result of plasma nitriding (številka: 5, 2004)
  The characterization of Al alloy surfaces at each stage of preparation for adhesive bonding (številka: 5, 2004)
  An experimental and numerical study of the influence of FGR on NOx formation (številka: 5, 2004)
  Effect of operating temperature on microstructure and creep resistance of 20CrMoV 121 steel (številka: 5, 2004)
  Supersaturation of iron with nitrogen, hydrogen or carbon and the consequences (številka: 5, 2004)
  Simulation of macrosegregation in the DC casting of binary aluminum alloys (številka: 5, 2004)
  Solution of temperature field in DC Cast aluminium alloy billet by the diffuse approximate method (številka: 5, 2004)
  Synthesis of fullerenes in RF thermal plasma reactor (številka: 6, 2004)
  Influence of feldspar content in quartz sand on the properties of mould mixtures for moulds and cores for grey cast iron casting (številka: 6, 2004)
  The synthesis of Nasub(0.5)Bisub(0.5)TiOsub3 (številka: 6, 2004)
  The characterisation of intermetallic-compound particles in an annealed Al-Mg-Cr-Fe alloy (številka: 6, 2004)
  Kontrola rezervoarjev za naftne derivate (številka: 6, 2004)
  Vpliv izhodne mikrostrukture bakra na izdelavo kompozita Cu-C (številka: 6, 2004)
  Effect of austenitising temperature on austempering kinetics of Ni-Mo alloyed ductile iron (številka: 6, 2004)
  Vpliv radioaktivnih odpadkov na korozijske lastnosti nerjavnih jekel (številka: 6, 2004)
  Razvoj modela širjenja med toplim prostim kovanjem (številka: 6, 2004)
  Elektrokemijske in XPS-raziskave kobaltovih zlitin v simulirani fiziološki raztopini (številka: 6, 2004)
  Porazdelitev nekovinskih vključkov pri kontinuirnem ulivanju gredic (številka: 6, 2004)
  Vedenje zlitin Cu-xZn zlitin v boratnem pufru z dodatkom kloridnih ionov (številka: 6, 2004)
  The temperature distribution in the strand during secondary cooling of the continuously cast billet (številka: 6, 2004)
  Predstavitev GZS - združenja kovinskih materialov (številka: 6, 2004)
  Magnetronska vakuumska črpalka z novo geometrijo katod (številka: 6, 2004)
  Minimizing wear through combined thermo chemical and plasma activated diffusion and coating processes (številka: 6, 2004)
 6. 2005
   22

  Doping effects in PZT thin films prepared on different substrates (številka: 3, 2005)
  Numerical determination of J-R curve using void model (številka: 3, 2005)
  Lubricants for the rolling and drawing of metals (številka: 3, 2005)
  Numerical simulation of the progressive damage to FRC panels due to shock loading (številka: 3, 2005)
  Development and characterisation of an electromagnetic absorber (številka: 3, 2005)
  Microstructure and formability development in Al strip casting for thin gauge foil production (številka: 4, 2005)
  Genetsko modeliranje električne prevodnosti preoblikovanega materiala (številka: 4, 2005)
  Priprava sub- in mikrometrskih srebrovih prahov (številka: 4, 2005)
  The influence of the extrusion process and heat treatment on the properties of some AA6XXX extruded profiles (številka: 4, 2005)
  Determination of phosphorus in steel using inductively coupled plasma atomic emission spectrometry (številka: 4, 2005)
  Geometrical models for the deformation of round reinforcement wires when compressing a reinforced brazed joint (številka: 5, 2005)
  The mineralogical composition of dust from an electric arc furnace (številka: 5, 2005)
  Vgrajevanje platine v kompozit NiO-YSZ (številka: 5, 2005)
  On the change of notch toughness transition temperature of structural steels after strain ageing (številka: 5, 2005)
  Raziskave pasivnih plasti na dveh kobaltovih zlitinah in njunih kovinskih komponentah z elektrokemijsko impedančno spectroskopijo (številka: 5, 2005)
  Od gladkega cilindričnega nateznega preizkušanca do preizkušanca z obodno zarezo oziroma z razpoko v korenu obodne zareze (številka: 6, 2005)
  The implementation of an online mathematical model of slab reheating in a pusher-type furnace (številka: 6, 2005)
  Energija prihodnosti - jedrska fuzija (številka: 6, 2005)
  Zmanjšanje mase gredic pri obdelavi njihove površine (številka: 6, 2005)
  The decomposition of serpentine by thermal treatment (številka: 6, 2005)
  The influence of carbon materials on the properties of MgO refractories (številka: 6, 2005)
  Investigation of the texture of an RR 58 aluminum alloy containing zirconium and lanthanides (številka: 6, 2005)
 7. 2006
   44

  številka: 6 (2006)
  Inhibition of the pitting corrosion of grey cast iron using carbonate (številka: 1, 2006)
  Poslovanje družb z dejavnostjo proizvodnje kovin v Sloveniji v obdobju od leta 1992 do 2004 (številka: 1, 2006)
  The characterization of polymer composites by thermogravimetry (številka: 1, 2006)
  Evolucija globularne mikrostrukture pri postopku rheo-light (številka: 1, 2006)
  The influence of copper on the decarburization and recrystallization of Fe-Si-Al alloys (številka: 1, 2006)
  Improving the corrosion resistance of components made from structural steels (številka: 1, 2006)
  Preparation of NiO/YSZ powders using a Pechini-type method (številka: 2, 2006)
  Small-punch testing of a weld´s heat-affected zones (številka: 2, 2006)
  Microstructure evaluation of an NRC-processed automotive component (številka: 2, 2006)
  Determination of the deformational energy during slab-width rolling on an edger mill (številka: 2, 2006)
  B2O3 and CaO in the magnesium oxide from seawater (številka: 2, 2006)
  Properties and microstructure of very pure CrNiV steel (številka: 2, 2006)
  Degradation of VOC´s by a two stage thermal and high frequency DBDC system (številka: 2, 2006)
  Segregation and oxidation (številka: 2, 2006)
  Influence of micro-alloying on the phase transformations in cast manganese steels (številka: 3, 2006)
  Študij mikrostrukture tiskanih slojev YSZ na podlagi Ni-YSZ (številka: 3, 2006)
  Supramolekularni poliuretani z azobenzenskimi skupinami (številka: 3, 2006)
  Flame temperature as a function of the combustion conditions of gaseous fuels (številka: 3, 2006)
  Mechanical and corrosion properties of AA8011 sheets and foils (številka: 3, 2006)
  Mehanske lastnosti kavčukovih zmesi na osnovi NBR (številka: 3, 2006)
  Hot ductility of austenite stainless steel with a solidification structure (številka: 4, 2006)
  Vacuum teaching for undergraduate students at the University of Coimbra (številka: 4, 2006)
  The extraction of raw materials for the cement industry and nature conservation (številka: 4, 2006)
  A crack growth analysis in critical structural components (številka: 4, 2006)
  Estimation of the fatigue threshold values for a crack propagating through a bi-material interface taking into account residual stresses (številka: 4, 2006)
  Isothermal decomposition of the beta phase in Cu-Zn-Al shape-memory alloys (številka: 4, 2006)
  Karakterizacija kopolimerov SEC in SEC-MALS asparaginske kisline in laktida (številka: 4, 2006)
  The influence of MIM and sintering-process parameters on the mechanical properties of 316L SS (številka: 5, 2006)
  The behavior of fatigue-crack growth in shipbuilding steel using the ESACRACK approach (številka: 5, 2006)
  The influence of long-term service exposure on the structure and properties of high-temperature steels and alloys (številka: 5, 2006)
  Behaviour and optimisation of multi-directional laminate specimens under delamination by bending (številka: 5, 2006)
  The application of linear elastic fracture mechanics to optimize the vacuum heat treatment and nitriding of hot-work tool steels (številka: 5, 2006)
  Fatigue behaviour of a cast nickel-based superalloy Inconel 792-5A at 700 degree C (številka: 5, 2006)
  Dinamične mehanične lastnosti elastomernih kompozitov s polnili nanovelikosti (številka: 6, 2006)
  The stability of cast alloys and CVD coatings in a simulated biomass-combustion atmosphere (številka: 6, 2006)
  Nastanek LaCrOspodaj3 med zgorevalno sintezo (številka: 6, 2006)
  Solidification and fracture of an as-cast Ni alloy (številka: 6, 2006)
  A comparison of experimental results and computations for cracked tubes subjected to internal pressure (številka: 6, 2006)
  A micro-macro analysis of the tool damage in precision forming (številka: 6, 2006)
  Plazemska sterilizacija bakterij s kisikovo plazmo (številka: 6, 2006)
  Fracture toughness of a high-strength low-alloy steel weldment (številka: 6, 2006)
  Fatigue problems of transmission belts: (številka: 6, 2006)
  Laboratory accreditation - confidence in the activities of conformity assessment of products (številka: 6, 2006)
 8. 2007
   51

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 3 (2007)
  številka: 4 (2007)
  številka: 5 (2007)
  številka: 6 (2007)
  posebna (2007)
  The effect of a material's heterogeneity on the stress and strain distribution in the vicinity of a crack front (številka: 1, 2007)
  An integrity analysis of washing machine holders (številka: 1, 2007)
  Zgodovina znanstvene serijske publikacije Materiali in tehnologije / Materials and Technology (številka: 1, 2007)
  Študij notranje oksidacije v naogljičenih hitrostrjenih trakovih Cu (številka: 1, 2007)
  Flowing of the melt through ceramic filters (številka: 2, 2007)
  Numerical determination of the carrying capacity of rolling rotational connections (številka: 2, 2007)
  Analysis of the boronized layer on K 190 PM tool steel (številka: 2, 2007)
  Sinteza magnetnih nanodelcev, funkcionaliziranih s tanko plastjo silike (številka: 2, 2007)
  Thermal fatigue of a Ni-based superalloy single crystal (številka: 2, 2007)
  Anisotropic hardening of materials by non-shearable particles (številka: 2, 2007)
  The effect of silica fume additions on the durability of portland cement mortars exposed to magnesium sulfate attack (številka: 2, 2007)
  A co-precipitation procedure for the synthesis of LSM material (številka: 2, 2007)
  Activated sintering of magnesium oxide obtained from seawater (številka: 2, 2007)
  The implementation of an online mathematical model of billet reheating in an OFU furnace (številka: 3, 2007)
  Structural steels with micrometer grain size (številka: 3, 2007)
  The behaviour of coarse-grain HAZ steel with small defects during cycling loading (številka: 3, 2007)
  Modelling of the solidification process and the chemical heterogeneity of a 26NiCrMoV115 steel ingot (številka: 3, 2007)
  The effect of cold work on the sensitisation of austenitic stainless steels (številka: 3, 2007)
  A wet-steam pipeline fracture (številka: 3, 2007)
  Frekvenčna odvisnost rezidualnega trenja viskoznostnega vakuumskega merilnika z lebdečo kroglico (številka: 3, 2007)
  Fatigue-crack propagation near a threshold region in the framework of two-parameter fracture mechanics (številka: 3, 2007)
  The application of spheroidal graphite cast iron in Bosnia and Herzegovina (številka: 4, 2007)
  Fatigue properties of a high-strength-steel welded joint (številka: 4, 2007)
  The influence of illite-kaolinite clays' mineral content on the products' shrinkage during drying and firing (številka: 4, 2007)
  Izračun parametrov Weibullove porazdelitve za oceno upogibne trdnosti valovitih strešnih plošč (številka: 4, 2007)
  Investigation of the influence of the melt slag regime in a ladle furnace on the cleanliness of the steel (številka: 4, 2007)
  A fatigue characterization of honeycomb sandwich panels with a defect (številka: 4, 2007)
  Mehanske lastnosti zvara iz jekla maraging po izločevalnem žarjenju (številka: 4, 2007)
  An experimental verification of numerical models for the fracture and fatigue of welded structures (številka: 4, 2007)
  The oxidation and reduction of chromium during the elaboration of stainless steels in an electric arc furnace (številka: 5, 2007)
  Multiscale modelling of short cracks in random polycrystalline aggregates (številka: 5, 2007)
  A preliminary S-N curve for the typical stiffened-plate panels of shipbuilding structures (številka: 5, 2007)
  The fracture and fatigue of surface-treated tetragonal zirconia (Y-TZP) dental ceramics (številka: 5, 2007)
  A new topology for the trajectories of the meniscus during continuous steel casting (številka: 5, 2007)
  Šestdeset let prof. dr. Vasilija Prešerna (številka: 5, 2007)
  Površina zlitine Cu-Sn-Zn-Pb po obsevanju z ultravijoličnim dušikovim laserjem (številka: 5, 2007)
  Development of microstructure of steel for thermal power generation (številka: 6, 2007)
  The influence of different waste additions to clay-product mixtures (številka: 6, 2007)
  Electrochemical and mechanical properties of cobalt-chromium dental alloy joints (številka: 6, 2007)
  Faze v kvazikristalni zlitini Al(64,4)-Cu(23,5)-Fe(13,1) (številka: 6, 2007)
  Microstructural evaluation of rapidly solidified Al-7Cr melt spun ribbons (številka: 6, 2007)
  Thermoelectrical properties of a monocrystalline Alsub(64)Cusub(23)Fesub(13) quasicrystal (številka: 6, 2007)
  Hydrogen absorption by Ti-Zr-Ni-based alloys (številka: 6, 2007)
  A new version of the theory of ductility and creep under cyclic loading (številka: 6, 2007)
 9. 2008
   49

  številka: 1 (2008)
  številka: 2 (2008)
  številka: 3 (2008)
  številka: 4 (2008)
  številka: 5 (2008)
  številka: 6 (2008)
  A failure criterion for single-crystal superalloys during thermocyclic loading (številka: 1, 2008)
  Zveza med analiznimi rezultati - karbonatna bomba in termična analiza (številka: 1, 2008)
  Developing and testing a new type-8K mould for tool-steel ingot casting (številka: 1, 2008)
  Accelerated creep testing of new creep resisting weld metals (številka: 1, 2008)
  Using a FIB to prepare Al(OH)3 samples for the TEM (številka: 1, 2008)
  An AES investigation of brushed AISI 304 stainless steel after corrosion testing (številka: 1, 2008)
  The influence of cooling rate on the microstructure of an Al-Mn-Be alloy (številka: 2, 2008)
  Tailoring the microstructure of ZnO-based ceramics (številka: 2, 2008)
  The interaction of SOFC anode materials with carbon monoxide (številka: 2, 2008)
  Analysis of the temperature profiles during the combustion synthesis of doped lanthanum gallate (številka: 2, 2008)
  A mechanism for the adsorption of carboxylic acids onto the surface of magnetic nanoparticles (številka: 2, 2008)
  Lubrication flow during the rolling of seamless tubes (številka: 2, 2008)
  A metallographic examination of a fractured connecting rod (številka: 2, 2008)
  Changes in the microstructure of Fe-doped Gd5Si2Ge2 (številka: 3, 2008)
  The influence of carbon content on the corrosion of MgO-C refractory material caused by acid and alkaline ladle slag (številka: 3, 2008)
  Development of microstructure during the hot plastic deformation of high clean steels for power plants (številka: 3, 2008)
  The action of a laser on an aluminium target (številka: 3, 2008)
  Low-temperature transport properties of the epsilon-phases Al-Pd-(Mn, Fe, Co, Rh) (številka: 3, 2008)
  An evaluation of the properties of rotor forgings made from 26NiCrMoV115 steel (številka: 3, 2008)
  On the different nature of time-dependent and time-independent irreversible deformation (številka: 3, 2008)
  The off-axis behavior of a unidirectional fiber-reinforced plastic composite (številka: 3, 2008)
  Numerical and experimental analyses of the delamination of cross-ply laminates (številka: 4, 2008)
  Materials and Technology : historical overview (številka: 4, 2008)
  Low energy-high flux nitridation of metal alloys (številka: 4, 2008)
  The development of a chill mould for tool steels using numerical modelling (številka: 4, 2008)
  Priprava nanokompozita za biomedicinske aplikacije (številka: 4, 2008)
  Applications of focused ion beam in material science (številka: 4, 2008)
  Application of the theory of physical similarity for the filtration of metallic melts (številka: 4, 2008)
  Lasersko reparaturno varjenje termo razpok na orodjih za tlačno litje aluminija (številka: 5, 2008)
  Use of artificial neural networks in ball burnishing process for the prediction of surface roughness of AA 7075 aluminium alloy (številka: 5, 2008)
  The effect of compositional variations on the fracture toughness of 7000 Al-alloys (številka: 5, 2008)
  Merjenje obrabne obstojnosti strukturne keramike Alspodaj2Ospodaj3 (številka: 5, 2008)
  Wear mechanism of duplex-coated P/M vanadis 6 ledeburitic steel (številka: 5, 2008)
  Analiza toplotnih razpok na orodjih za tlačno litje aluminija (številka: 5, 2008)
  Characterization of multilayer PACVD TiN/Ti(B-N)/TiB2 coatings for hot-worked tool steels using electron spectroscopy techniques (številka: 6, 2008)
  Priprava Co-feritnih nanodelcev z ozko porazdelitvijo velikosti z metodo termičnega razpada oleatov (številka: 6, 2008)
  Raztapljanje CO2 v embalirani vodi ali brezalkoholni pijači in s tem povezane možne poškodbe (številka: 6, 2008)
  Experimental analysis of crack initiation and growth in welded joint of steel for elevated temperature (številka: 6, 2008)
  The role of chloride salts on high temperature corrosion of 321 stainless steel (številka: 6, 2008)
  Polimeri v beli tehniki (številka: 6, 2008)
  On the determination of safety factors for machines using finite element computations (številka: 6, 2008)
  An investigation of the stretch reducing of welded tubes (številka: 6, 2008)
  Centreline formation of the Nb(C,N) eutectic in 0.15% C; 0.0071% N; 0.022% Nb; 0.033% Al and 0.003% S structural steel (številka: 6, 2008)
 10. 2009
   20

  številka: 1 (2009)
  številka: 2 (2009)
  številka: 3 (2009)
  številka: 4 (2009)
  številka: 5 (2009)
  številka: 6 (2009)
  Nanofoils for soldering and brazing in dental joining practice and jewellery manufacturing (številka: 1, 2009)
  Improving the process capability of a turning operation by the application of statistical techniques (številka: 1, 2009)
  The brittle tensile fracture and cleavage strength of a structural steel with a simulated weld-affected-zone microstructure (številka: 1, 2009)
  The electrochemical study of duplex stainless steel in chloride solutions (številka: 1, 2009)
  The pseudo-gradient algorithm for residual gas analysis (številka: 1, 2009)
  Schemes of metal-working processes and the related tribological equations of fluid mechanics (številka: 1, 2009)
  Investigation of the behaviour in chloride solution of aluminium alloys as materials for protector protections (številka: 1, 2009)
  A numerical simulation of metal injection moulding (številka: 1, 2009)
  An investigation of the economics of using welded layers for some parts of worm presses for the extraction of oil from sunflower seeds (številka: 2, 2009)
  Carnian bauxites at Muljava in central Slovenia (številka: 2, 2009)
  A mathematical model for the stationary process of rolling of tubes on a continuous mill (številka: 2, 2009)
  Modelling the characteristics of an inverted magnetron using neural networks (številka: 2, 2009)
  Numerical optimization of the method of cooling of a massive casting of ductile cast-iron (številka: 2, 2009)
  Electrical conductivity of sintered LSM ceramics (številka: 2, 2009)
 11. 2010
   66

  številka: 1 (2010)
  številka: 2 (2010)
  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  številka: 5 (2010)
  številka: 6 (2010)
  Experimental plans method to formulate a self-compacting cement paste (številka: 1, 2010)
  Preparation of Sisub3Nsub4-TiN ceramic composites (številka: 1, 2010)
  The thermal conductivity of Alsub{73}Mnsub{27-x}Fesubx Taylor phases (številka: 1, 2010)
  Hall effect in the crystalline orthorombic O-Alsub(13)Cosub4 approximant to the decagonal quasicrystals (številka: 1, 2010)
  Analysis of the material and the actuator influence on the characteristics of a pneumatic valve (številka: 1, 2010)
  Stress analysis of a unilateral complex partial denture using the finite-element method (številka: 1, 2010)
  Chronic stimulation of an autonomous nerve with platinum electrodes (številka: 1, 2010)
  The corrosion behaviour of austenitic and duplex stainless steels in artificial body fluids (številka: 1, 2010)
  Influence of MnS inclusions on the corrosion of austenitic stainless steels (številka: 2, 2010)
  AES and XPS characterization of titanium hydride powder (številka: 2, 2010)
  Nekaj možnih postopkov izdelave hidrofobnih in oleofobnih polimernih membran ter njihova uporaba (številka: 2, 2010)
  Correlation between the corrosion resistance and the hardness scattering of structural metals treated with a pulsed electric current (številka: 2, 2010)
  Surface modifications of Maraging steels used in the manufacture of moulds and dies (številka: 2, 2010)
  Fracture characteristics of the Cr-V ledeburitic steel Vanadis 6 (številka: 2, 2010)
  Two numerical models of the solidification structure of massive ductile cast-iron casting (številka: 2, 2010)
  Liquid metal/ceramic interfaces in dental practice and jewellery manufacturing (številka: 2, 2010)
  Degradation of bacteria Escherichia coli by treatment with Ar ion beam and neutral oxygen atoms (številka: 3, 2010)
  Physical simulation of metallurgical processes (številka: 3, 2010)
  Use of Grey based Taguchi method in ball burnishing process for the optimization of surface roughness and microhardness of AA 7075 aluminum alloy (številka: 3, 2010)
  Comparative modeling of wire electrical discharge machining (WEDM) process using back propagation (BPN) and general regression neural networks (GRNN) (številka: 3, 2010)
  Effect of cerium additions on the AlSi17 casting alloy (številka: 3, 2010)
  Thermodynamic modeling for the alloy design of high speed steels and high chromium cast irons (številka: 3, 2010)
  Effect of heat treatment on the microstructure and properties of Cr-V ledeburitic steel (številka: 3, 2010)
  A generalized theory of plasticity (številka: 3, 2010)
  Middle triassic dry-land phases in southern Slovenia (številka: 4, 2010)
  Application of Grey relation analysis (GRA) and Taguchi method for the parametric optimization of friction stir welding (FSW) process (številka: 4, 2010)
  Enhanced fatigue analysis - incorporating downstream manufacturing processes (številka: 4, 2010)
  Phase relations in the Pt-Ag17.5-Si4.5 ternary alloy (številka: 4, 2010)
  A new solution of the harmonic functions in the theory of elasticity (številka: 4, 2010)
  Surface modification of materials using an extremely non-equilibrium oxygen plasma (številka: 4, 2010)
  Influence of vacuum processing on the content of some elements in molten metal (številka: 4, 2010)
  A new complex vector method for balancing chemical equations (številka: 4, 2010)
  Influence of delta-ferrite on the fatigue resistance of blade materials (številka: 4, 2010)
  The microflora and physico-chemical properties of lignite from the Mirash mine, near Kastriot (številka: 5, 2010)
  Preparation and study of Mgsub2Sn- based composites with different compositions (številka: 5, 2010)
  Osseointegration and rejection of a titanium screw (številka: 5, 2010)
  The selection and development of tribological coatings (številka: 5, 2010)
  The corrosion behaviour of ferritic stainless steels in alkaline solutions (številka: 5, 2010)
  Cadmium and lead accumulation in alfalfa (Medicago sativa L.) and their influence on the number of stomata (številka: 5, 2010)
  Numerical design of a hot-stretch-reducing process for welded tubes (številka: 5, 2010)
  Corrosion investigation of the Prešeren monument in Ljubljana (številka: 5, 2010)
  Recycling of steel chips (številka: 5, 2010)
  Selective oxidation of manganese in molten pig iron (številka: 5, 2010)
  60 let Inštituta za kovinske materiale in tehnologije (številka: 6, 2010)
  Deformation mechanisms in Ti3Al-Nb alloy at elevated temperatures (številka: 6, 2010)
  Effect of trace and residual elements on the hot brittleness, hot shortness and properties of 0.15-0.3 % C Al-killed steels with a solidification microstructure (številka: 6, 2010)
  The influence of powder selection and process conditions on the characteristics of some oil-retaining sintered bronze bearings (številka: 6, 2010)
  Analysis of the process of crystallization of continuous cast special brass alloys with the acoustic emission (številka: 6, 2010)
  Non-oriented electrical steel sheets (številka: 6, 2010)
  Metallographic characterization of the joining part for the EN 10216-1 and EN 10083-3 made with different consumables (številka: 6, 2010)
  The impact of stagnant water on the corrosion processes in a pipeline (številka: 6, 2010)
  Imobilizacija letečega pepela z zasteklitvijo (številka: 6, 2010)
  25 let vakuumske toplotne in kemotermične obdelave na Inštitutu za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana (številka: 6, 2010)
  Synthesis and characterisation of closed cells aluminium foams containing dolomite powder as foaming agent (številka: 6, 2010)
  Effect of 3 s reheating on Charpy notch toughness and hardness of martensite and lower bainite (številka: 6, 2010)
  Determination of the critical pressure for a hot-water pipe with a corrosion defect (številka: 6, 2010)
  In memoriam - Jožef Arh (številka: 6, 2010)
  Effects of variations in alloy content and machining parameters on the strength of the intermetallic bonding between a diesel piston and a ring carrier (številka: 6, 2010)
  The influence of adding emulsion flocculants on the effects of red-mud sedimentation (številka: 6, 2010)
  The influence of the microalloying elements of HSLA steel on the microstructure and mechanical properties (številka: 6, 2010)
 12. 2011
   99

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  številka: 4 (2011)
  številka: 5 (2011)
  številka: 6 (2011)
  Fracture toughness of the vacuum-heat-treated spring steel 51CrV4 (številka: 1, 2011)
  Reduction of ultra-fine tungsten powder with tungsten (VI)-oxide in a vertical tube reactor (številka: 1, 2011)
  The modeling of Auger spectra (številka: 1, 2011)
  Experimental study of some masonry-wall coursework material types under horizontal loads and their comparison (številka: 1, 2011)
  Oxygen diffusion in the non-evaporable getter St 707 during heat treatment (številka: 1, 2011)
  Synthesis of aluminium foams by the powder-metallurgy process (številka: 1, 2011)
  Modelling of the directional solidification of a leaded red brass flange (številka: 1, 2011)
  Characterization of the inclusions in spring steel using light microscopy and scanning electron microscopy (številka: 1, 2011)
  A new method for determining the remaining lifetime of coated gas-turbine blades (številka: 1, 2011)
  Similarity criteria and effect of lubricant inertia at cold rolling (številka: 1, 2011)
  In memoriam (številka: 1/2, 2011)
  Influence of the foaming precursor's composition and density on the foaming efficiency, microstructure development and mechanical properties of aluminium foams (številka: 2, 2011)
  Material failure of an AISI 316L stainless steel hip prosthesis (številka: 2, 2011)
  A comparison of the corrosion behaviour of austenitic stainless steels in artificial seawater (številka: 2, 2011)
  Degradation of a Ni-Cr-Fe alloy in a pressurised-water nuclear power plant (številka: 2, 2011)
  The effect of electromagnetic stirring on the crystallization of the concast billets (številka: 2, 2011)
  A micro-damage investigation on a low-alloy steel tested using a 7.62-mm AP projectile (številka: 2, 2011)
  Creep resistance of microstructure of welds of creep resistant steels (številka: 2, 2011)
  Activation of polymer polyethylene terephthalate (PET) by exposure to the COsub2 and Osub2 plasma (številka: 2, 2011)
  A comparative analysis of theoretical models and experimental research for spray drying (številka: 2, 2011)
  Thermodynamic conditions for the nucleation of boron compounds during the cooling of steel (številka: 2, 2011)
  The impact on rigid PVC pipes (številka: 2, 2011)
  Multi-objective optimization of the cutting forces in turning operations using the Grey-based Taguchi method (številka: 2, 2011)
  Hydrothermal growth of Zn5(OH)6(CO3)2 and its thermal transformation into porous ZnO film used for dye-sensitized solar cells (številka: 3, 2011)
  Modification of non-woven cellulose for medical applications using non-equlibrium gassious plasma (številka: 3, 2011)
  Properties of particleboards made by using an adhesive with added liquefied wood (številka: 3, 2011)
  Radiofrequency induced plasma in large-scale plasma reactor (številka: 3, 2011)
  Biodegradable polymers from renewable resources (številka: 3, 2011)
  Use of AFM force spectroscopy for assessment of polymer response to conditions similar to the wound, during healing (številka: 3, 2011)
  Hydrophobization of polymer polystyrene in fluorine plasma (številka: 3, 2011)
  Modification of surface morphology of graphite by oxygen plasma treatment (številka: 3, 2011)
  Low temperature destruction of bacteria Bacillus stearothermophilus by weakly ionized oxygen plasma (številka: 3, 2011)
  A novel approach for qualitative determination of residual tin based catalyst in poly(lactic acid) by X-Ray photoelectron spectroscopy (številka: 3, 2011)
  Poly(styrene-co-divinylbenzene-co-2-ethylhexyl)acrilate membranes with interconnected macroporous structure (številka: 3, 2011)
  Microwave-assisted non-aqueous synthesis of ZnO nanoparticles (številka: 3, 2011)
  Tuning of poly(ethylene terephtalate)(PET)surface properties by oxygen plasma treatment (številka: 3, 2011)
  Probability of recombination and oxidation of O atoms on a-C:H (številka: 3, 2011)
  Removal of a thin hydrogenated carbon film by oxygen plasma treatment (številka: 3, 2011)
  Functionalization of AFM tips for use in force spectroscopy between polymers and model surfaces (številka: 3, 2011)
  Surface characterization of polymers by XPS and SIMS techniques (številka: 3, 2011)
  Modification of PET-polymer surface by nitrogen plasma (številka: 3, 2011)
  CFD analysis of exothermic reactions in Al-Au nano multi-layered foils (številka: 4, 2011)
  High-strength low-alloy (HSLA) steels (številka: 4, 2011)
  Relationship between mechanical strength and Young's modulus in traditional ceramics (številka: 4, 2011)
  Lifetime evaluation of a steam pipeline using NDE methods (številka: 4, 2011)
  Microstructure evolution in SAF 2507 super duplex stainless steel (številka: 4, 2011)
  Hot workability of 95MnWCr5 tool steel (številka: 4, 2011)
  The influence of the chemical composition of steels on the numerical simulation of a continuously cast slab (številka: 4, 2011)
  Prediction of the mechanical properties of cast Cr-Ni-Mo stainless steels with a two-phase microstructure (številka: 4, 2011)
  XPS and SEM of unpolished and polished FeS surface (številka: 4, 2011)
  TEM investigation of metallic materials - an advanced technique in materials science and metallurgy (številka: 4, 2011)
  Surface characterization and pickling characteristics of the oxide scale on duplex stainless steel (številka: 4, 2011)
  Optimization of the quality of continuously cast steel slabs using the firefly algorithm (številka: 4, 2011)
  Thermodynamic investigation of Al-Sb-Zn system (številka: 4, 2011)
  Accelerated corrosion behaviors of Zn, Al and Zn/15Al coatings on a steel surface (številka: 5, 2011)
  Optical properties of plastically deformed copper (številka: 5, 2011)
  The friction and wear behavior of Cu-Nisub3Al composites by dry sliding (številka: 5, 2011)
  Alloys with modified characteristics (številka: 5, 2011)
  In memoriam Hans Jürgen Grabke (številka: 5, 2011)
  Multiscale modelling of heterogeneous materials (številka: 5, 2011)
  Weldability of metal matrix composite plates by friction stir welding at low welding parameters (številka: 5, 2011)
  Influence of the gas composition on the geometry of laser-welded joints in duplex stainless steel (številka: 5, 2011)
  Influence of the granulation and grain shape of quartz sands on the quality of foundry cores (številka: 5, 2011)
  Evaluation of the microstructural changes in Cr-V ledeburitic tool steels depending on the austenitization temperature (številka: 5, 2011)
  Experimental comparison of resistance spot welding and friction-stir spot welding processes for the EN AW 5005 aluminum alloy (številka: 5, 2011)
  Franc Vodopivec - osemdesetletnik (številka: 5, 2011)
  Characterization of extremely weakly ionized hydrogen plasma with a double Langmuir probe (številka: 5, 2011)
  Semi-solid gel electrolytes for electrochromic devices (številka: 5, 2011)
  Cr-V ledeburitic cold-work tool steels (številka: 5, 2011)
  Combustible precursor behaviour in the lanthanum chromite formation process (številka: 5, 2011)
  Genetic programming and soft-annealing productivity (številka: 5, 2011)
  Nanoscale modification of hard coatings with ion implantation (številka: 5, 2011)
  The influence of buffer layer on the properties of surface welded joint of high-carbon steel (številka: 6, 2011)
  Evaluation of the strength variation of normal and lightweight self-compacting concrete in full scale walls (številka: 6, 2011)
  The tensile behaviour of friction-stir-welded dissimilar aluminium alloys (številka: 6, 2011)
  Solidification and precipitation behaviour in the AlSi9Cu3 alloy with various Ce additions (številka: 6, 2011)
  Modelling and preparation of core foamed Al panels with accumulative hot-roll bonded precursors (številka: 6, 2011)
  Morphology and corrosion properties PVD Cr-N coatings deposited on aluminium alloys (številka: 6, 2011)
  Effect of pre-straining on the springback behavior of the AA5754-0 alloy (številka: 6, 2011)
  Wear of refractory materials for ceramic filters of different porosimetry in contact with hot metal (številka: 6, 2011)
  A thermodynamic and kinetic study of the solidification and decarburization of malleable cast iron (številka: 6, 2011)
  Numerical solution of hot shape rolling of steel (številka: 6, 2011)
  Contact with chlorinated water: Selection of the appropriate steel (številka: 6, 2011)
  Effect of change of carbide particles spacing and distribution on creep rate of martensite creep resistant steels (številka: 6, 2011)
  The influence of the mineral content of clay from the white bauxite mine on the properties of the sintered product (številka: 6, 2011)
  Screen-printed electrically conductive functionalities in paper substrates (številka: 6, 2011)
  Stress-strain analysis of an abutment tooth with rest seat prepared in a composite restoration (številka: 6, 2011)
  New discovered paradoxes in theory of balancing chemical reactions (številka: 6, 2011)
  Heat treatment and mechanical properties of heavy forgings from A694-F60 steel (številka: 6, 2011)
  Characteristics of creep in conditions of long operation (številka: 6, 2011)
  Recent growing demand for magnesium in the automotive industry (številka: 6, 2011)
  Corrosion stability of different bronzes in simulsted urban rain (številka: 6, 2011)
  Identification and verification of the composite material parameters for the Ladeveze damage model (številka: 6, 2011)
 13. 2012
   116

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  številka: 5 (2012)
  Dusty plasma deposition of nanocomposite thin films (številka: 1, 2012)
  The plasma polymerisation process for the deposition of amino-containing film on the poly(ethylene terephthalate) dressing-layer for safe wound-healing (številka: 1, 2012)
  Effects of plasma treatment on water sorption in viscose fibres (številka: 1, 2012)
  Enhancement of molecular weight of L-lactic acid polycondensates under vacuum in solid state (številka: 1, 2012)
  Heterogeneous surface recombination of neutral nitrogen atoms (številka: 1, 2012)
  Synthesis of micro-composite beads with magnetic nano-particles embedded in porous CaCOsub3 matrix (številka: 1, 2012)
  Cell adhesion on hydrophobic polymer surfaces (številka: 1, 2012)
  UV polymerization of poly (N-isopropylacrylamide) hydrogel (številka: 1, 2012)
  Stabilization of rutile TiO sub 2 nanoparticles with GLYMO in polyacrylic clear coating (številka: 1, 2012)
  Optical emission characterization of extremely reactive oxygen plasma during treatment of graphite samples (številka: 1, 2012)
  Application of X-ray photoelectron spectroscopy for characterization of pet biopolymer (številka: 1, 2012)
  Binding silver nano-particles onto viscose non-woven using different commercial sol-gel procedures (številka: 1, 2012)
  Method for dynamic control of neutral atom density in a plasma chamber (številka: 1, 2012)
  Heparin adsorption onto model poly(ethylene terephtalate) (PET) surfaces monitored by QCM-D (številka: 1, 2012)
  Plasma-enhanced chemical vapour deposition of octafluorocyclobutane onto carbonyl iron particles (številka: 1, 2012)
  The performance of various artificial neurons interconnections in the modelling and experimental manufacturing of the composites (številka: 2, 2012)
  Influence of transient response of platinum electrode on neural signals during stimulation of isolated swinish left vagus nerve (številka: 2, 2012)
  Effect of sintering parameters on the density, microstructure and mechanical properties of the niobium-modified heat-resistant stainless steel GX40CrNiSi25-20 produced by MIM technology (številka: 2, 2012)
  Linear two-scale model for determining the mechanical properties of a textile composite material (številka: 2, 2012)
  Outgassing of hydrogen from a stainless steel vacuum chamber (številka: 2, 2012)
  The quality of super-clean steels produced at ŽĎAS, inc. (številka: 2, 2012)
  Lime-metakaolin hydration products: a microscopy analysis (številka: 2, 2012)
  Influence of the process parameters and the mechanical properties of aluminum alloys on the burr height and the surface roughness in dry drilling (številka: 2, 2012)
  The impact of die angle on tool loading in the process of cold extruding steel (številka: 2, 2012)
  Experimental and theoretical investigation of drying technology and heat transfer on the contact cylindrical dryer (številka: 2, 2012)
  Wear-resistant intermetallic arc spray coatings (številka: 2, 2012)
  Simulations of the shrinkage porosity of Al-Si-Cu automotive components (številka: 2, 2012)
  Final-structure prediction of continuously cast billets (številka: 2, 2012)
  Effect of the antimony thin-film deposition sequence on copper-silicon interdiffusion (številka: 2, 2012)
  An RE/RM approach to the design and manufacture of removable partial dentures with a biocompatibility analysis of the F75 Co-Cr SLM alloy (številka: 2, 2012)
  Microstructural and physical-mechanical analyses of the performance of nanostructured and other compatible consolidation products for historical renders (številka: 3, 2012)
  Numerical study of heat-transfer enhancement of homogeneous water-Au nanofluid under natural convection (številka: 3, 2012)
  Shape-memory polymers filled with SiO2 nanoparticles (številka: 3, 2012)
  Computer simulation of fatigue, creep and thermal-fatigue cracks propagation in gas-turbine blades (številka: 3, 2012)
  Structural, thermal and magnetic properties of barium-ferrite powders substituted with Mn, Cu or Co and X (X = Sr and Ni) prepared by the sol-gel method (številka: 3, 2012)
  Minimization of the surface roughness and form error on the milling of free-form surfaces using a Grey relational analysis (številka: 3, 2012)
  Magnesium alloys for hydrogen storage (številka: 3, 2012)
  Friction-stir welding of high-strength aluminium alloys and a numerical simulation of the plunge stage (številka: 3, 2012)
  Automated fractal analysis of a network of thermal fatigue cracks (številka: 3, 2012)
  Influence of the water temperature on the cooling intensity of mist nozzles in continuous casting (številka: 3, 2012)
  Optimization of the mechanical properties of the superalloy Nimonic 80A (številka: 3, 2012)
  Desulphurization of the high-alloy and middle-alloy steels under the conditions of an EAF by means of synthetic slag based on CaO-Al2O3 (številka: 3, 2012)
  The influence of tool wear on the chip-forming mechanism and tool vibrations (številka: 3, 2012)
  Etching rates of different polymers in oxygen plasma (številka: 3, 2012)
  Batch-filling scheduling and particle swarms (številka: 3, 2012)
  Simulation of latent-heat thermal storage integrated with room structures (številka: 3, 2012)
  Effect of a foaming agent and its morphology on the foaming behaviour, cell-size distribution and microstructural uniformity of closed-cell aluminium foams (številka: 3, 2012)
  Simulation of the self-healing of dolomitic lime mortar (številka: 3, 2012)
  Evolution of the number and size of the inclusions during steel treatment in a ladle furnace and in a vacuum caisson (številka: 3, 2012)
  Aspects of titanium-implant surface modification at the micro and nano levels (številka: 3, 2012)
  Upogibna trdnost korundne keramike (številka: 4, 2012)
  Thermodynamic analysis of the formation of non-metallic inclusions during the production of C45 steel (številka: 4, 2012)
  Numerical and experimental analyses of the chemical heterogeneity of a solidifying heavy ductile-cast-iron roller (številka: 4, 2012)
  Digital imaging analysis of microstructures as a tool to identify local plastic deformation (številka: 4, 2012)
  A study of the high-temperature interaction between synthetic slags and steel (številka: 4, 2012)
  Thermal stability of Al-Mn-Be melt-spun ribbons (številka: 4, 2012)
  Setting a numerical simulation of filling and solidification of heavy steel ingots based on real casting conditions (številka: 4, 2012)
  Microstructure of metal-matrix composites reinforced by ceramic microballoons (številka: 4, 2012)
  The influence of the heat-treatment regime on a fracture surface of nickel-based supperalloys (številka: 4, 2012)
  Development of a model for the internet portal "strength of materials" (številka: 4, 2012)
  Investigation on the aging behaviour of the functionally gradient material consisting of boron carbide and an aluminum alloy (številka: 4, 2012)
  Challenges in the computer modeling of phase change materials (številka: 4, 2012)
  A fuzzy-based optimal control algorithm for a continuous casting process (številka: 4, 2012)
  Fatigue-life behaviour and a lifetime assessment of a double-leaf spring using FEM-based software (številka: 4, 2012)
  Optimization of multi-process parameters according to the surface quality criteria in the end milling of the AA6013 aluminum alloy (številka: 4, 2012)
  Characterization of defects in PVD TiAlN hard coatings (številka: 4, 2012)
  Application of powder metallurgy in the processing of aluminium scraps with high-iron contents (številka: 4, 2012)
  Small-angle X-ray scattering spectra of iron-based magnetic fluids (številka: 4, 2012)
  Numerical and experimental investigation of the temperature field of a solidifying massive ductile-cast-iron roller (številka: 4, 2012)
  Crevice corrosion of stainless-steel fastening components in an indoor marine-water basin (številka: 4, 2012)
  Use of a two-dimensional pseudo-homogeneous model for the study of temperature and conversion profiles during a polymerization reaction in a tubular chemical reactor (številka: 5, 2012)
  Content of Cr and Cr (VI) in a welding fume by different Cr content in an experimental coating of a Cr-Ni rutile electrode (številka: 5, 2012)
  Application of a Taguchi-based neural network for forecasting and optimization of the surface roughness in a wire-electrical-discharge machining process (številka: 5, 2012)
  Friction-stir welding of aluminium alloy 5083 (številka: 5, 2012)
  Microstructure development of the Ni-GDC anode material for IT-SOFC (številka: 5, 2012)
  Mechanical and tribological characteristics of stir-cast Al-Si10Mg and self-lubricating Al-Si10Mg/MoS2 composites (številka: 5, 2012)
  Influence of segregations on the fracture toughness Ksub{Ic} of high-strength spring steel (številka: 5, 2012)
  Theoretical and experimental estimation of the working life of machine parts hard faced with austenite-manganese electrodes (številka: 5, 2012)
  Computer-aided modeling of the rubber-pad forming process (številka: 5, 2012)
  Prediction of the thermodynamic properties for liquid Al-Mg-Zn alloys (številka: 5, 2012)
  Identification of the material parameters of a unidirectional fiber composite using a micromodel (številka: 5, 2012)
  Effect of tempering on the room-temperature mechanical properties of X20CrMoV121 and P91 steels (številka: 5, 2012)
  Effect of fly-ash amount and cement type on the corrosion performance of the steel embedded in concrete (številka: 5, 2012)
  Physical regularities in the cracking of nanocoatings and a method for an automated determination of the crack-network parameters (številka: 5, 2012)
  Laboratory assessment of micro-encapsulated phase-change materials (številka: 5, 2012)
  Structure and properties of AlMgSi alloys after ECAP and POST-ECAP ageing (številka: 5, 2012)
  Study of the microstructure and oxidation behavior of YSZ and YSZ/Al2O3 TBCs with HVOF bond coatings (številka: 5, 2012)
  Microstructure and mechanical properties of carbon/carbon-silicon carbide composites prepared by sol-gel processing (številka: 5, 2012)
  Development of a 3D printer for thermoplastic modelling (številka: 6, 2012)
  Relationship between the calculated oxygen activity and the sulfur partition ratio for CaO-Al2O3-SiO2-MgO slag during ladle refining (številka: 6, 2012)
  Influence of molybdenum on the hot-tensile properties of austenitic stainless steels (številka: 6, 2012)
  Thermodynamic characterization of an AlCu5.5BiSn alloy with various neodymium additions (številka: 6, 2012)
  Temperature behaviour of the boride layer of a low-carbon microalloyed steel (številka: 6, 2012)
  Type of submerged entry nozzle vs. concentration profiles in the intermixed zone of round blooms with a diameter of 525 mm (številka: 6, 2012)
  Influence of the cooling rate on the microstructure development of the EN AW-AlMg4.5Mn0.7 alloy (številka: 6, 2012)
  Evaluation of steel desulphurization in the ladle during the utilization of briquetting fluxing agents for slags (številka: 6, 2012)
  Influence of delayed ettringite formation on the mechanical properties of aerated concrete (številka: 6, 2012)
  Aluminium-matrix nanocomposites: swarm-intelligence optimization of the microstructure and mechanical properties (številka: 6, 2012)
  In-vitro evaluation of the retention of different prefabricated posts luted with different cements (številka: 6, 2012)
  Surface modification of nanosilica fillers for the preparation of silica/epoxy nanocomposites (številka: 6, 2012)
  The effect of shaping and firing technology on the properties of ceramic tiles based on two different kaolinic clays (številka: 6, 2012)
  Injection of brown-coal tar in a statistical relationship with the significant parameters of a blast furnace (številka: 6, 2012)
  Synthesis of nano-composite poly (4-4-diamino diphenyl sulfon) with various metals (številka: 6, 2012)
  Reactive-sintering production of intermetallics (številka: 6, 2012)
  Calculation of accelerated stationary creep rate activation energy for a steel microstructure with a uniform distribution of carbide particles (številka: 6, 2012)
  Investigation of the effect of temper condition on the friction-stir weldability of AA7075 Al-alloy plates (številka: 6, 2012)
  Dependence of the fracture mode on the welding variables in the resistance spot welding of ferrite-martensite DP980 advanced high-strength steel (številka: 6, 2012)
  Nucleation and growth of Msub{23}Csub6 particles in high-chromium creep-resistant steel (številka: 6, 2012)
  Determining the hot-deformation characteristics of A 1235 aluminum alloy using a processing map (številka: 6, 2012)
  The effects of micro and nano CaCo3 on the rheological and physico/mechanical behavior of an SBS/CaCO3 composite (številka: 6, 2012)
  Influence of material properties on the machinability in face milling (številka: 6, 2012)
 14. 2013
   136

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  številka: 5 (2013)
  številka: 6 (2013)
  Heat-flux computation from measured-temperature histories during hot rolling (številka: 1, 2013)
  Cutting-tool recycling process with the zinc-melt method for obtaining thermal-spray feedstock powder (WC-Co) (številka: 1, 2013)
  Diagnostics of the microstructural changes in sub-zero-processed Vanadis 6 P/M ledeburitic tool steel (številka: 1, 2013)
  A burnishing process based on the optimal depth of workpiece penetration (številka: 1, 2013)
  Analysis of process parameters for a surface-grinding process based on the Taguchi method (številka: 1, 2013)
  Utilization of geopolymerization for obtaining construction materials based on red mud (številka: 1, 2013)
  Possibilities for desulphurization of an alloy steel in a VOD device while using chemical heating (številka: 1, 2013)
  Synthesis of a Fe3O4/PAA-based magnetic fluid for faraday-rotation measurements (številka: 1, 2013)
  A new approach to evaluating the chemical micro-heterogeneity of a continuously cast steel slab (številka: 1, 2013)
  Challenges and advantages of recycling wrought aluminium alloys from lower grades of metallurgically clean scrap (številka: 1, 2013)
  Structural and magnetic properties of cerium-doped yttrium-iron garnet thin films prepared on different substrates using the sol-gel process (številka: 1, 2013)
  Postopki priprave za proizvodnjo trdnih goriv iz nenevarnih odpadkov (številka: 1, 2013)
  Graphite-flake carbon-black-reinforced polystyrene-matrix composite films deposited on glass-fiber woven fabrics as plane heaters (številka: 1, 2013)
  Performance testing of an optical ground wire composite (številka: 1, 2013)
  Problems associated with a robot laser cell used for hardening (številka: 1, 2013)
  Analysis of the effects of metamaterials on the radio-frequency electromagnetic fields in the human head and hand (številka: 1, 2013)
  Investigation of the cooling process with nanofluids according to ISO 9950 and ASTM D 6482 standards (številka: 1, 2013)
  Calculation of the lubricant layer for a coarse surface of a band and rolls (številka: 1, 2013)
  Structural stability and electronic properties of AlCu3, AlCu2Zr in AlZr3 (številka: 1, 2013)
  Characterization of an Cu-Cr-Zr alloy synthesized with the powder-metallurgy technique (številka: 1, 2013)
  Thermal defunctionalization of an oxygen-plasma-treated polyethersulfone (številka: 1, 2013)
  Polyhydroxyalkanoates: biodegradable polymers and plastics from renewable resources (številka: 1, 2013)
  Tribological behaviour of a plasma-sprayed Al203-TiO2-Cr2O3 coating (številka: 2, 2013)
  Microstructural and phase analysis of CuAlNi shape-memory alloy after continuous casting (številka: 2, 2013)
  Characterization and determination of mechanical properties of YBCO superconducting thin films with manganese using the TFA-MOD method (številka: 2, 2013)
  Numerical study of Rayleigh-Bénard natural-convection heat-transfer characteristics of water-based Au nanofluids (številka: 2, 2013)
  The wet-chemical synthesis of functionalized Znsub{1-x}OMnsubx quantum dots utilizable in optical biosensors (številka: 2, 2013)
  Distortion of the substructure of a 20-ft shipping container exposed to zinc hot-dip galvanizing (številka: 2, 2013)
  Alumothermic reduction of ilmenite in a steel melt (številka: 2, 2013)
  Wear properties of AISI 4140, steel modified with electrolytic-plasma technology (številka: 2, 2013)
  Kinetics of weathered-crust elution-deposited rare-earth ore in a leaching process (številka: 2, 2013)
  Influence of the microstructure on machining a central housing made of pearlite grey cast iron (številka: 2, 2013)
  Influence of aluminium-alloy remelting on the structure and mechanical properties (številka: 2, 2013)
  AA413.0 and AA1050 joined with friction-stir welding (številka: 2, 2013)
  Impeller-blade failure analysis (številka: 2, 2013)
  Improvement of the damping properties of carbon-fibre-reinforced laminated plastics using damping layers (številka: 2, 2013)
  Optimization of the drilling parameters for the cutting forces in B4C-reinforced Al-7XXX-series alloys based on the Taguchi method (številka: 2, 2013)
  Increasing tool life during turning with a variable depth of cut (številka: 2, 2013)
  Characterization of selected phase-change materials for a proposed use in building applications (številka: 2, 2013)
  Tensile properties of cold-drawn low-carbon steel wires under different process parameters (številka: 2, 2013)
  Analysis of corrosion properties of melt spun Nd-Fe-B ribbons coated by alumina coatings (številka: 2, 2013)
  Raman investigation of sol-gel anticorrosion coatings on electronic boards (številka: 2, 2013)
  Multi-functional Ksub{Ic}-test specimen for the assessment of different tool- and high-speed-steel properties (številka: 3, 2013)
  Concentration and path-length dependence on the Faraday rotation of magnetic fluids based on highly water-soluble Fe3O4/PAA nanoparticles synthesized by a high-temperature hydrolysis method (številka: 3, 2013)
  Plasma electrolytic saturation of 316 L stainless steel in an aqueous electrolyte containing urea and ammonium nitrate (številka: 3, 2013)
  The possibility of copper corrosion protection in acidic media using a thiazole derivative (številka: 3, 2013)
  In memoriam prof. dr. Jože Rodič (številka: 3, 2013)
  Dredged mud from the Port of Koper - civil engineering applications (številka: 3, 2013)
  Influence of sample direction on the impact toughness of the API-X42 microalloyed steel with a banded structure (številka: 3, 2013)
  Sewage-sludge stabilization with biomass ash (številka: 3, 2013)
  Aluminium (številka: 3, 2013)
  Nanotechnology for ballistic materials (številka: 3, 2013)
  Influence of process parameters on the corrosion resistance of corrugated austenitic and duplex stainless steels (številka: 3, 2013)
  Experimental and numerical investigation of an air-PCM heat-storage unit (številka: 3, 2013)
  Energy- and time-saving low-temperature thermomechanical treatment of low-carbon plain steel (številka: 3, 2013)
  The effect of binder on chemically precipitated hydroxyapatite during spray drying (številka: 3, 2013)
  Electrochemical characterization of the nano Py/DDS/SiO2 film on a copper electrode (številka: 3, 2013)
  Nanosilica-reinforced polymer composites (številka: 3, 2013)
  Automated diagnostics of damage to an aluminum alloy under the conditions of high-cycle fatigue (številka: 3, 2013)
  The fatigue behaviour of aluminium foam (številka: 3, 2013)
  Addition of strontium to an Mg-3Sn alloy and an investigation of its properties (številka: 3, 2013)
  Minimization of surface defects by increasing the surface temperature during the straightening of a continuously cast slab (številka: 3, 2013)
  Water-vapour plasma treatment of cotton and polyester fibres (številka: 3, 2013)
  Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of martensitic stainless-steel joints welded with austenitic stainless-steel fillers (številka: 4, 2013)
  Conversion of the Ms70 alpha-brass torsion-test data into hot-forming processing maps (številka: 4, 2013)
  Influential factors in the surface-hardness testing of a nitrided layer (številka: 4, 2013)
  Internal-oxidation kinetics of Ag-Cd alloys (številka: 4, 2013)
  Producing antibacterial silver-doped hydroxyapatite powders with chemical precipitation and reshaping in a spray dryer (številka: 4, 2013)
  Modelling and optimization of a laser droplet-formation process (številka: 4, 2013)
  Evaluation of equilibrium isotherm models for the adsorption of Cu and Ni from wastewater on bentonite clay (številka: 4, 2013)
  New combined bio-scouring and bio-bleaching process of cotton fabrics (številka: 4, 2013)
  Tribocorrosion degradation of protective coatings on stainless steel (številka: 4, 2013)
  Investigation of the effect of skin-pass rolling on the formability of low-carbon steel sheets (številka: 4, 2013)
  Comparison of the temperature fields of continuously cast steel slabs with different chemical compositions (številka: 4, 2013)
  Mechanical and microstructural properties of the fly-ash-based geopolymer paste and mortar (številka: 4, 2013)
  Effect of mechanical activation on mullite formation in an alumina-quartz ceramics system (številka: 4, 2013)
  Determination of the metal concentrations in an anode material for solid-oxide fuel cells (številka: 4, 2013)
  Impact of casting speed on the temperature field of continuously cast steel billets (številka: 4, 2013)
  Investigation of the thermomechanical properties and microstructure of special magnesium alloys (številka: 4, 2013)
  Effects of the ageing treatment on the superelastic behavior of a nitinol stent for an application in the esophageal duct (številka: 4, 2013)
  Determination of the mechanical parameters of a bonded joint between a metal and a composite by comparing experiments with a finite-element model (številka: 4, 2013)
  Synthesis, characterization and sensing application of a solid alum/fly ash composite electrolyte (številka: 4, 2013)
  Recycled polymer/clay composites for heavy-metals adsorption (številka: 4, 2013)
  Different source atelocollagen thin films (številka: 4, 2013)
  Development of the production of ultrafine-grained titanium with the Conform equipment (številka: 4, 2013)
  Determination of the solidus and liquidus temperatures of the real-steel grades with dynamic thermal-analysis methods (številka: 5, 2013)
  Influence of weld-process parameters on the material characterization of the friction-stir-welded joints of the AA6061-T6 aluminium alloy (številka: 5, 2013)
  Modelling of the lubricant-layer thickness on a madrel during rolling seamless tubings (številka: 5, 2013)
  Synthesis of Au nanoparticles prepared with ultrasonic spray pyrolysis and hydrogen reduction (številka: 5, 2013)
  Effect of sheet thickness on the anisotropy and thickness distribution for AA2024-T4 (številka: 5, 2013)
  Alternative utilization of the core sand for a green-sand system (številka: 5, 2013)
  Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of piston alloys (številka: 5, 2013)
  Experimental study on the role of the vibration damping and energy absorption of flexible function layers (številka: 5, 2013)
  Evaluation of ladle slag as a potential material for building and civil engineering (številka: 5, 2013)
  Study on the mechanical and radiation-shielding properties of borided AISI 304 stainless steels (številka: 5, 2013)
  Influence of thermomechanical processing on the cold deformability of low-carbon steel (številka: 5, 2013)
  Evaluation of the effects of surface treatments on different dental ceramic structures (številka: 5, 2013)
  Oxidation of the Al2O3-TiB2 composites produced with the reduction-combustion synthesis technique (številka: 5, 2013)
  Influence of the matrix type on the temperature responsiveness of a poly-NiPAAm/chitosan microgel functionalized PES fabric (številka: 5, 2013)
  Microtomography in building materials (številka: 5, 2013)
  Effect of the bonding time on the microstructure and mechanical properties of a transient-liquid-phase bonded IN718 using a Ni-Cr-B filler alloy (številka: 5, 2013)
  Effect of a Mo addition on the properties of high-Mn steel (številka: 5, 2013)
  Compositional and microstructural analyses of Fe-Pd nanostructured thin films (številka: 5, 2013)
  Application of infinite-element calculations for consolidating a railway foundation of blowing sand reclamation (številka: 5, 2013)
  Failure mode of M130 martensitic steel resistance-spot welds (številka: 6, 2013)
  Development of foundry cores based on inorganic salts (številka: 6, 2013)
  Effects of solidification parameters on the micro- and macrostructure of the X19CrMoVNbN11-1 steel (številka: 6, 2013)
  Research of thermal processes for the continuous casting of steel (številka: 6, 2013)
  Removal of surface impurities from QCM substrates with the low-pressure oxygen-plasma treatment (številka: 6, 2013)
  Shrinkage behavior of a self-compacting concrete (številka: 6, 2013)
  Influence of processing factors on the tensile strength of 3D-printed models (številka: 6, 2013)
  Effect of viscosity on the production of alumina borate nanofibers via electrospinning (številka: 6, 2013)
  Assessing the quality of corrosion education in the United Arab Emirates (številka: 6, 2013)
  Numerical calculations of stress-intensity factors for a WWER-1000 reactor pressure vessel under a pressurized thermal shock (številka: 6, 2013)
  Physical and numerical modelling of a non-stationary steel flow through a subentry shroud with an inner metering nozzle (številka: 6, 2013)
  Finite-element model of the indentation for YBCO-based superconductor thin films (številka: 6, 2013)
  Effect of iron and cerium additions on rapidly solidified Al-TM-Ce alloys (številka: 6, 2013)
  Variation in magnetic properties of sol-gel-synthesized cobalt ferrites (številka: 6, 2013)
  Influence of cutting speed on intensity of the plastic deformation during hard cutting (številka: 6, 2013)
  Processing poly(ether etherketone) an a 3D printer for thermoplastic modelling (številka: 6, 2013)
  Non-singular method of fundamental solutions for the deformation of two-dimensional elastic bodies in contact (številka: 6, 2013)
  Comparative study of the synthesis and photo-physical characteristics of a new blue-emitting nanocrystal for NUV-excited LEDs (številka: 6, 2013)
  Effect of the abrasive grit size on the wear behavior of ceramic coatings during a micro-abrasion test (številka: 6, 2013)
  Structural, optical and electrical studies on Si-doped polymer electrolytes (številka: 6, 2013)
  Synthesizing a new type of mullite lining (številka: 6, 2013)
  Structural characterization of platinum foil for neural stimulating electrodes using a four-point resistivity-measuring device (številka: 6, 2013)
  The effect of a styrene-acrylic copolymer synthesized in a high-pressure reactor on the improved corrosion protection of a two-component polyurethane coating (številka: 6, 2013)
  Dissolution of a copper wire during a hot-dipping process using a SnCu 1 lead-free solder (številka: 6, 2013)
  Stationary-creep-rate equations for tempered martensite (številka: 6, 2013)
  Electroless Ni-B-W coatings for improving hardness, wear and corrosion resistance (številka: 6, 2013)
 15. 2014
   158

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  številka: 5 (2014)
  Optimization of the die-sinking micro-EDM process for multiple performance characteristics using the Taguchi-based grey relational analysis (številka: 1, 2014)
  Artificial-neural-network prediction of hexagonal lattice parameters for non-stoichiometric apatites (številka: 1, 2014)
  Electric-arc-furnace productivity optimization (številka: 1, 2014)
  Isothermal solidification during transient liquid-phase bonding of GTD-111/Ni-Si-B/GTD-111 (številka: 1, 2014)
  Assessing the stress fields in an injection-moulded undercut geometry during ejection supported by neural networks (številka: 1, 2014)
  Oxidation behavior of carbon-silicon and carbon-boron-silicon alloys derived from solvent-soluble silicon and boron-silicon-doped coal-tar pitches (številka: 1, 2014)
  TEM study of dislocations in duplex stainless steel (številka: 1, 2014)
  Evaluation of the surface roughness and geometric accuracies in a drilling process using the Taguchi analysis (številka: 1, 2014)
  Application of flame retardant microcapsules to polyester and cotton fabrics (številka: 1, 2014)
  Relationship between a bainitic structure and the hardness in the weld zone of the friction-stir welded X80 API-grade pipe-line steel (številka: 1, 2014)
  Synthesis of alpha-Al2O3 based foams with improved properties as catalyst carriers (številka: 1, 2014)
  Influence of non-metallic inclusions on the formation of hot cracks in the weld and heat-affected zone (številka: 1, 2014)
  Determination of the notch factor for shafts under torsional stress with artificial neural networks (številka: 1, 2014)
  Ladle-nozzle opening and genetic programming (številka: 1, 2014)
  The effect of heat treatments on the solid-particle erosion behavior of the aluminum alloy AA2014 (številka: 1, 2014)
  Geopolymerization of low-grade bauxite (številka: 1, 2014)
  Hot rolling of the superaustenitic stainless steel AISI 904L (številka: 1, 2014)
  Comparison of NiTi orthodontic archwires and a determination of the charasteristic properties (številka: 1, 2014)
  Multiple regression modeling and prediction of the surface roughness in the WEDM process (številka: 1, 2014)
  Prediction of the nugget size in resistance spot welding with a combination of a finite-element analysis and an artificial neural network (številka: 1, 2014)
  Corrosion properties of different forms of carbon steel in simulated concrete pore water (številka: 1, 2014)
  Failure-mode transition in resistance spot welded DP780 advanced high-strength steel (številka: 1, 2014)
  A new method for determining water adsorption phenomena on metal surfaces in a vacuum (številka: 1, 2014)
  A new generalized algebra for the balancing of chi chemical reactions (številka: 2, 2014)
  UHF RFID tags with printed antennas on recycled papers and cardboards (številka: 2, 2014)
  Topmost steel production design based on through process modelling with artificial neural networks (številka: 2, 2014)
  Investigation of induction and classical-sintering effects on powder-metal parts with the finite-element method (številka: 2, 2014)
  A new method for estimating the Hurst exponent H for 3D objects (številka: 2, 2014)
  Optimization of the turning parameters for the cutting forces in the Hastelloy X superalloy based on the Taguchi method (številka: 2, 2014)
  Electrochemical synthesis and characterization of poly O-aminophenol - SiO2 nanocomposite (številka: 2, 2014)
  Design of a microbial sensor using a conducting polymer of polyaniline/poly 4,4'-diaminodiphenyl sulphone-silver nanocomposite films on a carbon paste electrode (številka: 2, 2014)
  Finite element modelling of submerged arc welding process for a symmetric T-beam (številka: 2, 2014)
  Thermocyclic- and static-failure criteria for single-crystal superalloys of gas-turbine blades (številka: 2, 2014)
  Cast cellular metals with regular and irregular structures (številka: 2, 2014)
  Simulation of continuous casting of steel under the influence of magnetic field using the local-radial basis-function collocation method (številka: 2, 2014)
  Testing the tribological characteristics of nodular cast iron austempered by a conventional and an isothermal procedure (številka: 2, 2014)
  Characterization and wear performance of CrAgN thin films deposited on Cr-V ledeburitic tool steel (številka: 2, 2014)
  Experimental design and artificial neural network model for turning the 50CrV4 (SAE 6150) alloy using coated carbide/cermet cutting tools (številka: 2, 2014)
  Estimation of the boron diffusion coefficients in FeB and Fe2B layers during the pack-boriding of a high-alloy steel (številka: 2, 2014)
  Quantification of the copper phase(s) in Al-5Si-(1-4)Cu alloys using a cooling curve analysis (številka: 2, 2014)
  The preparation of magnetic nanoparticles based on cobalt ferrite or magnetite (številka: 2, 2014)
  Synthesizing Si3N4 from a mixture of SiO2-CaO (številka: 2, 2014)
  Electrodeposition and characterization of Cu-Zn alloy films obtained from a sulfate bath (številka: 2, 2014)
  Spin-coating for optical-oxigen-sensor preparation (številka: 2, 2014)
  The applicability of sol-gel oxide films and their characterisation on a magnesium alloy (številka: 2, 2014)
  Development of low-Si aluminum casting alloys with an improved thermal conductivity (številka: 2, 2014)
  Thermal effects of a high-pressure spray descaling process (številka: 3, 2014)
  Morphological and microstructural features of Al-based alloyed powders for powder-metallurgy applications (številka: 3, 2014)
  Superplastic deformation of an X7093 Al alloy (številka: 3, 2014)
  The effect of the firing temperature on the hardness of alumina porcelain (številka: 3, 2014)
  Regression analysis of the influence of a chemical composition on the mechanical properties of the steel nitronic 60 (številka: 3, 2014)
  Characterization of a polymer-matrix composite support beam (številka: 3, 2014)
  Wear resistance and dynamic fracture toughness of hypoeutectic high-chromium white cast iron alloyed with niobium and vanadium (številka: 3, 2014)
  Modelling of the sulphide capacity of steelmaking slags (številka: 3, 2014)
  Biomechanical interactions between bone and metal-ceramic bridges composed of different types of non-noble alloys under vertical loading conditions (številka: 3, 2014)
  Prediction of the hardness of hardened specimens with a neural network (številka: 3, 2014)
  Wear properties of ceramic bodies produced with natural zeolite (številka: 3, 2014)
  Interfacial tension at the interface of a system of molten oxide and molten steel (številka: 3, 2014)
  Microstructure of rapidly solidified and hot-pressed Al-Fe-X alloys (številka: 3, 2014)
  The effect of the cutting speed on the cutting forces and surface finish when milling chromium 210 Cr12 steel hardfacings with uncoated cutting tools (številka: 3, 2014)
  Effect of the quenching temperature on the Izod impact strength of polycarbonate (številka: 3, 2014)
  Effect of rebar corrosion on the behavior of a reinforced concrete beam using modeling and experimental results (številka: 3, 2014)
  Effect of isothermal annealing on the magnetic properties of cold-rolled low-carbon steel with magnetic hysteresis-loop measurements (številka: 3, 2014)
  Pressing of partially oxide-dispersion-strengthened Copper using the ECAP process (številka: 3, 2014)
  Optimization of the process parameters for dry-sliding wear of an Al 2219-SiCp composite using the Taguchi-based grey relational analysis (številka: 3, 2014)
  Enhancement of mechanical properties of the AA5754 aluminum alloy with a severe plastic deformation (številka: 3, 2014)
  Microcellular open-porous polystyrene-based composites from emulsions (številka: 3, 2014)
  Thermal storage as a way to attenuate fluid-temperature fluctuations (številka: 3, 2014)
  Estimation of the effective boron-diffusion coefficient in the Fe2B layers grown on gray cast iron (številka: 4, 2014)
  Characterization of the substrates from two cultural-heritage sites and a preparation of model substrates (številka: 4, 2014)
  Application of a neural network for estimating the crack formation and propagation in sol-gel CeO2 coatings during processing at temperature (številka: 4, 2014)
  Thermomechanical treatment of Ti-Nb-V-B micro-alloyed steel forgings (številka: 4, 2014)
  Microstructure characteristics of the model spring steel 51CrV4 (številka: 4, 2014)
  Transformation-induced plasticity in steel for hot stamping (številka: 4, 2014)
  Structural and electrical studies of fullerene (C60) dispersed polymer electrolytes (številka: 4, 2014)
  Tribo-corrosion properties of a NiTi dental wire (številka: 4, 2014)
  Effect of creep strain on creep rate in the temperature range 550-640 °C (številka: 4, 2014)
  Influence of temperature and binder content on the properties of a sintered product based on red mud (številka: 4, 2014)
  Optimization of the recycling processes for magnesium from a highly contaminated waste (številka: 4, 2014)
  Effect of tunneling defects on the joint strength efficiency obtained with FSW (številka: 4, 2014)
  Progressive failure analysis of composite sandwich beam in case of quasistatic loading (številka: 4, 2014)
  A cost-effective approach to the rapid fabrication of functional metal prototypes (številka: 4, 2014)
  Optimization of the mechanical and tribological properties of extruded AMCs (številka: 4, 2014)
  Optimization of the secondary cooling in a continuous casting process with different slab cross-sections (številka: 4, 2014)
  Influence of the precipitation temperature on the thrust force and torque in drilling an Al 2219-SiCpsub composite (številka: 4, 2014)
  Machinability of a Ti-6Al-4V alloy with cryogenically treated cemented carbide tools (številka: 4, 2014)
  Effect of a nano-ceramic mold coating on the fluidity length of thin-wall castings in Al4-1 alloy gravity sand casting (številka: 4, 2014)
  Influence of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of aluminium bronze (številka: 4, 2014)
  DSC/TG of Al-based alloyed powders for p/m applications (številka: 4, 2014)
  Unsteady model-based predictive control of continuous steel casting by means of a very fast dynamic solidification model on a GPU (številka: 4, 2014)
  The influence of lamination and conductive printing inks on smart-card operability (številka: 4, 2014)
  Influence of the thermo-mechanical treatment on the exfoliation and pitting corrosion of an AA5083-type alloy (številka: 4, 2014)
  Long-term durability properties of pozzolanic cement mortars (številka: 4, 2014)
  Identification of the initial failure and damage of substituents of a unidirectional fiber-reinforced composite using a micromodel (številka: 4, 2014)
  Study of phase transformations in Cr-V tool steel (številka: 5, 2014)
  Effect of different surface-heat-treatment methods on the surface properties of AISI 4140 steel (številka: 5, 2014)
  Microstructure characteristics of the Al-w(Cu) 4.5 % model alloy (številka: 5, 2014)
  Experimental investigation of the surface properties obtained by cutting brass-353 (alpha + beta) with an abrasive water jet and other cutting methods (številka: 5, 2014)
  Chromite spinel formation in steelmaking slags (številka: 5, 2014)
  Influence of graphite on the hardness and wear behavior of AA6061-B4C composite (številka: 5, 2014)
  Assessment of the post-impact damage propagation in a carbon-fibre composite under cyclic loading (številka: 5, 2014)
  An overview of the influence of stainless-steel surface properties on bacterial adhesion (številka: 5, 2014)
  Possibilities for increasing the purity of steel in production using secondary-metallurgy equipment (številka: 5, 2014)
  Tribological behavior and characterization of borided cold-work tool steel (številka: 5, 2014)
  Microstructural comparison of the thermomechanically treated and cold deformed Nb-microalloyed trip steel (številka: 5, 2014)
  Adsorption of hexavalent chromium from an aqueous solution of steel-making slag (številka: 5, 2014)
  Wear behavior of Al/SiC/graphite and Al/FeB/graphite hybrid composites (številka: 5, 2014)
  Control of the metallurgical processing of ICDP cast irons (številka: 5, 2014)
  Synthesis comparison and characterization of chitosan-coated magnetic nanoparticles prepared with different methods (številka: 5, 2014)
  Influence of the working technology on the development of alloys H13-w(Cu) 87.5 % (številka: 5, 2014)
  Structural, mechanical and cytotoxicity characterization of as-cast biodegradable Zn-xMg (x = 0.8-8.3 %) alloys (številka: 5, 2014)
  Microstructural analysis of CuAlNiMn shape-memory alloy before and after the tensile testing (številka: 5, 2014)
  Model antimicrobial polymer system based on poly(vinyl chloride) and crystal violet (številka: 5, 2014)
  Investigating the effects of cutting parameters on the hole quality in drilling the Ti-6Al-4V alloy (številka: 5, 2014)
  Recycling of jute wastes using pulpzyme enzyme (številka: 5, 2014)
  Mathematical model for an Al-coil temperature calculation during heat treatment (številka: 5, 2014)
  Effect of the initial microstructure on the properties of low-alloyed steel upon mini-thixoforming (številka: 5, 2014)
  Microstructures of the Al-Fe-Cu-X alloys prepared at various solidification rates (številka: 5, 2014)
  Structural characterization of a bulk and nanostructured Al-Fe system (številka: 5, 2014)
  Morphology and magnetic properties of Fe3O4-alginic acid nanocomposites (številka: 5, 2014)
  Preparation and application of polymer inclusion membranes (PIMs) including alamine 336 for the extraction of metals from an aqueous solution (številka: 5, 2014)
  Accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of the C45 steel during controlled rolling (številka: 5, 2014)
  Effect of the tool geometry and welding parameters on the macrostructure, fracture mode and weld strength of friction-stir spot-welded polypropylene sheets (številka: 5, 2014)
  Tribology of CrAg7N coatings deposited on Vanadis 6 ledeburitic tool steel (številka: 5, 2014)
  Evaluation of the mechanical properties of a hot isostatically pressed yttria-dispersed nickel-based superalloy (številka: 6, 2014)
  Thermomechanical processing of micro-alloyed steel (številka: 6, 2014)
  Progressive method of porosity prediction for aluminium castings (številka: 6, 2014)
  Effect of the copper amount in iron-based powder-metal compacts (številka: 6, 2014)
  Simulation of growth kinetics of Fe2B layers formed on gray cast iron during the powder-pack boriding (številka: 6, 2014)
  Structural and mechanical properties of EN AW 6082 aluminum alloy produced by equal-channel angular pressing (številka: 6, 2014)
  Thermodynamic characterization of multiphase non-metallic inclusions in re-sulphurised steel grades (številka: 6, 2014)
  Effect of Ti2AlC particles on the microstructure and elevated-temperature-deformation properties of gamma-TiAl alloys (številka: 6, 2014)
  Investigation of physical properties of tungsten-based single crystals using an ultrasonic method (številka: 6, 2014)
  Mechanical properties of the materials for bruxoguards (številka: 6, 2014)
  Fatigue-life enhancement of sheets made of 34CrNiMo6 steel (številka: 6, 2014)
  Fatigue properties of sintered DIN SINT-D30 powder metal before and after heat treatment (številka: 6, 2014)
  Surface modification of polymer polyethylene terephthalate with plasmas created in different gases (številka: 6, 2014)
  Numerical model of a composite airfoil segment with piezoelectric sensors (številka: 6, 2014)
  Possibilities for eliminating a larger amount of iron in the secondary AlSi6Cu4 alloy with chrome (številka: 6, 2014)
  Welding of the steel grade S890QL (številka: 6, 2014)
  Effect of AlTi5B1 and AlSr10 additions on the fluidity of the AlSi9Cu3 alloy (številka: 6, 2014)
  Correlation between the excess losses and the relative permeability in fully finished non-oriented electrical steels (številka: 6, 2014)
  Production of matrices with molybdenum as an alternative to matrices with cobalt in diamond cutting tools (številka: 6, 2014)
  Material-technological modelling of the die forging of 42CrMoS4 steel (številka: 6, 2014)
  Properties of AlSi5Cu1Mg modified with Sb, Sr and Na (številka: 6, 2014)
  Experimental analysis of the wear behavior of hybrid metal-matrix composites of LM25Al with equal volumes of SiC + TiO2 (številka: 6, 2014)
  Synthesis and characterization of Al foams produced by powder metallurgy route using dolomite and titanium hydride as a foaming agents (številka: 6, 2014)
  A modified heat treatment to improve the properties of double-layer cast rolls (številka: 6, 2014)
  Mini-thixoforming of various modified states of the stock structure of tool steel X210Cr12 (številka: 6, 2014)
  Evaluation of the slag regime and desulphurization of steel with synthetic slag containing Cr2O3 (številka: 6, 2014)
  Synthesis and characterization of metallic-intermetallic Ti-TiAl3, Nb-Ti-TiAl3 composites produced with electric-current-activated sintering (ECAS) (številka: 6, 2014)
  Comparison of the corrosion behaviour of austenitic stainless steel in seawater and in a 3.5 % NaCl solution (številka: 6, 2014)
  Influence of geometric parameters of a pin joint of a carbon/epoxy composite plate on its load capacity (številka: 6, 2014)
 16. 2015
   152

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  številka: 5 (2015)
  številka: 6 (2015)
  Effect of tempering on the microstructure and mechanical properties of resistance-spot-welded DP980 dual-phase steel (številka: 1, 2015)
  Characterization of TiOsub2 nanoparticles with high-resolution FEG scanning electron microscopy (številka: 1, 2015)
  Effect of sliding speed on the frictional behavior and wear performance of borided and plasma-nitrided W9Mo3Cr4V high-speed steel (številka: 1, 2015)
  Boron-doped hydrogenated amorphous semiconductor MEMS (številka: 1, 2015)
  Numerical prediction of the compound layer growth during the gas nitriding of Fe-M binary alloys (številka: 1, 2015)
  Tribological behaviour of A356/10SiC/3Gr hybrid composite in dry-sliding conditions (številka: 1, 2015)
  Water-soluble cores - verifying development trends (številka: 1, 2015)
  Micromechanical model of the substituents of a unidirectional fiber-reinforced composite and its response to the tensile cyclic loading (številka: 1, 2015)
  New solid-polymer-electrolyte material for dye-sensitized solar cells (številka: 1, 2015)
  Amplitude-frequency response of an aluminium cantilever beam determined with piezoelectric transducers (številka: 1, 2015)
  Synthesis of NiTi/Ni-TiOsub2 composite nanoparticles via ultrasonic spray pyrolysis (številka: 1, 2015)
  Compacting the powder of Al-Cr-Mn alloy with SPS (številka: 1, 2015)
  Optimization of the process parameters for surface roughness and tool life in face milling using the Taguchi analysis (številka: 1, 2015)
  Mechanical properties of the austenitic stainless steel X15CrNiSi20-12 after recycling (številka: 1, 2015)
  Selection of the most appropriate welding technology for hardfacing of bucket teeth (številka: 1, 2015)
  Wear behaviour of B4C reinforced hybrid aluminum-matrix composites (številka: 1, 2015)
  Corrosion of CrN-coated stainless steel in a NaCl solution (w =3%) (številka: 1, 2015)
  Heat-transfer characteristics of a non-newtonian Au nanofluid in a cubical enclosure with differentially heated side walls (številka: 1, 2015)
  Hydroxyapatite coatings on Cp-Titanium Grade-2 surfaces prepared with plasma spraying (številka: 1, 2015)
  Dry-cutting options with a chainsaw at the Hotavlje I natural-stone quarry (številka: 1, 2015)
  Thin tin monosulfide films deposited with the HVE method for photovoltaic applications (številka: 1, 2015)
  Deep cryogenic treatment of H11 hot-working tool steel (številka: 1, 2015)
  Influence of the hip process on the properties of as-cast Ni-based alloys (številka: 1, 2015)
  Decreasing the carbonitride size and amount in austenitic steel with heat treatment and thermomechanical processing (številka: 1, 2015)
  Mathematical modelling and physical simulation of the hot plastic deformation and recrystallization of steel with micro-additives (številka: 1, 2015)
  Determination of elastic-plastic properties of alporas foam at the cell-wall level using microscale-cantilever bending tests (številka: 2, 2015)
  Microwave-assisted hydrothermal synthesis of Ag/ZnO sub-microparticles (številka: 2, 2015)
  Effect of severe air-blast shot peening on the wear characteristics of CP titanium (številka: 2, 2015)
  Resistance to electrochemical corrosion of the extruded magnesium alloy AZ80 in NaCl solutions (številka: 2, 2015)
  Pitting corrosion of TiN-coated stainless steel in 3 % NaCl solution (številka: 2, 2015)
  Finite-element minimization of the welding distortion of dissimilar joints of carbon steel and stainless steel (številka: 2, 2015)
  Magnesium-alloy die forgings for automotive applications (številka: 2, 2015)
  TEM replica of a fluoride-miserite glass-ceramic glaze microstructure (številka: 2, 2015)
  Preparation and thermal stability of ultra-fine and nano-grained commercially pure titanium wires using conform equipment (številka: 2, 2015)
  Estimation of the thermal contact conductance from unsteady temperature measurements (številka: 2, 2015)
  Influence of the strain rate on the PLC effect and acoustic emission in single crystals of the CuZn30 alloy compressed at an elevated temperature (številka: 2, 2015)
  Fatigue behaviour of X70 steel in crude oil (številka: 2, 2015)
  Neutralization of waste filter dust with COsub2 (številka: 2, 2015)
  Design of a wideband planar antenna on an epoxy-resin-reinforced woven-glass material (številka: 2, 2015)
  Determination of the cause of the formation of transverse internal cracks on a continuously cast slab (številka: 2, 2015)
  Electrochemical behaviour of biocompatibile alloys (številka: 2, 2015)
  Effective preparation of non-linear material models using a programmed optimization script for a nurimerical simulation of sheet-metal processing (številka: 2, 2015)
  Use of larson-miller parameter for modeling the progress of isothermal solidification during transient-liquid-phase bonding of IN718 superalloy (številka: 2, 2015)
  The influence of the morphology of iron powder particles on their compaction in an automatic die (številka: 2, 2015)
  Potentiodynamic and XPS studies of X10CrNi18-8 steel after ethylene oxide sterilization (številka: 2, 2015)
  Experimental analysis and modeling of the buckling of a loaded honeycomb sandwich composite (številka: 2, 2015)
  Interaction of Cr2N and Cr2N/Ag thin films with CuZn-brass counterpart during ball-on-disc testing (številka: 3, 2015)
  Surface behavior of AISI 4140 modified with the pulsed-plasma technique (številka: 3, 2015)
  Erosive wear resistance of silicon carbide-cordierite ceramics (številka: 3, 2015)
  Experimental investigation of the crack-initiation moment of charpy specimens under impact loading (številka: 3, 2015)
  In memoriam (številka: 3, 2015)
  Prediction of the catastrophic tool failure in hard turning through acoustic emission (številka: 3, 2015)
  The nano-wetting aspect at the liquid-metal/sic interface (številka: 3, 2015)
  Thermodynamic analysis of the precipitation of carbonitrides in microalloyed steels (številka: 3, 2015)
  Influence of the tool geometry and process parameters on the static strength and hardness of friction-stir spot-welded aluminium-alloy sheets (številka: 3, 2015)
  Properties and structure of Cu-Ti-Zr-Ni amorphous powders prepared by mechanical alloying (številka: 3, 2015)
  Evaluation of the thermal resistance of selected bentonite binders (številka: 3, 2015)
  Development of numerical models for the heat-treatment-process optimisation in a closed-die forging production (številka: 3, 2015)
  Structural, thermal and magnetic properties of Fe-Co-Ni-B-Si-Nb bulk amorphous alloy (številka: 3, 2015)
  Hybrid sol-gel coatings doped with cerium to protect magnesium alloys from corrosion (številka: 3, 2015)
  The stabilization of nano silver on polyester filament for a machine-made carpet (številka: 3, 2015)
  Wear mechanisms and surface engineering of forming tools (številka: 3, 2015)
  Reynolds differential equation singularity using processes of small straining with lubrication (številka: 3, 2015)
  Influence of the substrate temperature on the structural, optical and thermoelectric properties of sprayed V2O5 thin films (številka: 3, 2015)
  Preparation and dielectric properties of thermo-vaporous BaTiO3 ceramics (številka: 3, 2015)
  Using simulated spectra to test the efficiency of spectral processing software in reducing the noise in auger electron spectra (številka: 3, 2015)
  Deep micro-hole drilling for hadfield steel by electro-discharge machining (EDM) (številka: 3, 2015)
  Predicting the physical properties of drawn nylon-6 fibers using an artificial-neural-network model (številka: 3, 2015)
  Mineralogical and geochemical characterization of Roman slag from the archaeological site near Mošnje (Slovenia) (številka: 3, 2015)
  Surface analysis of electrochromic CuxO films in their colored and bleached states (številka: 3, 2015)
  The effect of a superplasticizer admixture on the mechanical fracture parameters of concrete (številka: 3, 2015)
  Influence of the impact angle and pressure on the spray cooling of vertically moving hot steel surfaces (številka: 3, 2015)
  Techniques of measuring spray-cooling homogeneity (številka: 3, 2015)
  Quality of the structure of ash bodies based on different types of ash (številka: 4, 2015)
  Assessment of the impact-echo method for monitoring the long-standing frost resistance of ceramic tiles (številka: 4, 2015)
  Spectroscopic and porosimetric analyses of Roman pottery from an archaeological site near Mošnje, Slovenia (številka: 4, 2015)
  Properties of polymer-filled aluminium foams under moderate strain-rate loading conditions (številka: 4, 2015)
  Monitoring of polyurethane dispersions after the synthesis (številka: 4, 2015)
  Fabrication of TiOsub2 nanotubes for bioapplications (številka: 4, 2015)
  Application of a control-measuring apparatus and Peltier modules in the bulk-metallic-glass production using the pressure-casting method (številka: 4, 2015)
  The kinetics of small-impurity grain-boundary-segregation formation in cold-rolled deep-drawing 08C-Al and IF steels during post-deformation annealing (številka: 4, 2015)
  Fracture properties of plain and steel-polypropylene-fiber-reinforced high-performance concrete (številka: 4, 2015)
  Microstructure, magnetic and mechanical properties of the bulk amorphous alloy Fe61Co10Ti4Y5B20 (številka: 4, 2015)
  Sintered board materials based on recycled glass (številka: 4, 2015)
  Investigation on new creep- and oxidation-resistant materials (številka: 4, 2015)
  Carbide morphology and ferrite grain size after accelerated carbide spheroidisation and refinement (ASR) of C45 steel (številka: 4, 2015)
  Modified cement-based mortars (številka: 4, 2015)
  Application of computed tomography in comparison with the standardized methods for determining the permeability of cement-composite structures (številka: 4, 2015)
  Effect of preheating on mechanical properties in induction sintering of metal-powder material Fe and w(Cu)=3% (številka: 4, 2015)
  Development of composite salt cores for foundry applications (številka: 4, 2015)
  Use of micromachining to shape the structure and electrical properties of the front electrode of a silicon solar cell (številka: 4, 2015)
  Preparation of porous ceramic materials based on CaZrO3 (številka: 4, 2015)
  Mechanical and wetting properties of nanosilica/epoxy-coated stainless steel (številka: 4, 2015)
  DP780 dual-phase-steel spot welds (številka: 4, 2015)
  Evaluation of the structural changes in 9 % Cr creep-resistant steel using an electrochemical technique (številka: 4, 2015)
  Effect of the by-pass cement-kiln dust and fluidized-bed-combustion fly ash on the properties of fine-grained alkali-activated slag-based composites (številka: 4, 2015)
  Diffusion kinetics and characterization of borided AISI H10 steel (številka: 5, 2015)
  Effects of different stirrer-pin forms on the joining quality obtained with friction-stir welding (številka: 5, 2015)
  Micro-encapsulated phase-change materials for latent-heat storage (številka: 5, 2015)
  Composite-material printed antenna for a multi-standard wireless application (številka: 5, 2015)
  Effect of the aggregate type on the properties of alkali-activated slag subjected to high temperatures (številka: 5, 2015)
  Au-nanoparticle synthesis via ultrasonic spray pyrolysis with a separate evaporation zone (številka: 5, 2015)
  Effect of electric current on the production of NiTi intermetallics via electric-current-activated sintering (številka: 5, 2015)
  Material parameters for a numerical simulation of a compaction process for sintered double-height gears (številka: 5, 2015)
  Friction and wear behaviour of ulexite and cashew in automotive brake pads (številka: 5, 2015)
  Microstructural evolution of Inconel 625 during hot rolling (številka: 5, 2015)
  Kinetic study and characterization of borided AISI 4140 steel (številka: 5, 2015)
  Thermal fatigue of single-crystal superalloys (številka: 5, 2015)
  Ceramic Masonry units intended for the Masonry resistant to high humidity (številka: 5, 2015)
  One-step green synthesis of graphene/ZnO nanocompozites for non-enzymatic hydrogen peroxide sensing (številka: 5, 2015)
  Monitoring early-age concrete with the acoustic-emission method and determining the change in the electrical properties (številka: 5, 2015)
  Effect of process parameters on the microstructure and mechanical properties of friction-welded joints of AISI 1040 / AISI 304L steels (številka: 5, 2015)
  Flame resistence and mechanical properties of composites based on new advanced resin system FR4/12 (številka: 5, 2015)
  Determination of the critical fraction of solid during the solidification of a PM-cast aluminium alloy (številka: 5, 2015)
  Thermophysical properties and microstructure of magnesium alloys of the Mg-Al type (številka: 5, 2015)
  Combined influence of V and Cr on the AlSi10MgMn alloy with a high Fe level (številka: 5, 2015)
  Production of shaped semi-products from AHS steels by internal pressure (številka: 5, 2015)
  Control of reduction of continuous slab casting with a thermal model (številka: 5, 2015)
  Investigating the effects of cutting parameters on the built-up-layer and built-up-edge formation during the machining of AISI 310 austenitic stainless steels (številka: 5, 2015)
  Mortar - type identification for the purpose of reconstructing fragmented Roman wall paintings (Celje, Slovenia) (številka: 5, 2015)
  Influence of inoculation methods and the amount of an added inoculant on the mechanical properties of ductile iron (številka: 5, 2015)
  Microstructure evolution of advanced high-strength trip-aided bainitic steel (številka: 5, 2015)
  Application of the Taguchi method to optimize the cutting conditions in hard turning of a ring bore (številka: 5, 2015)
  A reliable approach to a rapid calculation of the grain size of polycrystalline thin films after excimer laser crystalization (številka: 5, 2015)
  Evolution of the microstructure and magnetic properties of a cobalt-silicon-based alloy in the early stages of mechanical milling (številka: 6, 2015)
  Surface free energy of hydrophobic coatings of hybrid-fiber-reinforced high-performance concrete (številka: 6, 2015)
  Modeling of occurrence of surface defects of C45 steel with genetic programming (številka: 6, 2015)
  Study on the magnetization-reversal behavior of annealed Sm-Fe-Co-Si-Cu ribbons (številka: 6, 2015)
  Characterization of cast-iron gradient castings (številka: 6, 2015)
  Problems and normative evaluation of bond-strength tests for coated reinforcement and concrete (številka: 6, 2015)
  Elastic behaviour of magnesia-chrome refractories at elevated temperatures (številka: 6, 2015)
  Microstructural changes of fine-grained concrete exposed to a sulfate attack (številka: 6, 2015)
  Stability of close-cell Al foams depending on the usage of different foaming agents (številka: 6, 2015)
  Effect of thermomechanical treatment on the corrosion behaviour of Si- and Al-containing high-Mn austenitic steel with Nb and Ti micro-additions (številka: 6, 2015)
  Effects of various helically angled grinding wheels on the surface roughness and roundness in grinding cylindrical surfaces (številka: 6, 2015)
  In memoriam prof. dr. Milanu Trbižanu, zaslužnemu profesorju Univerze v Ljubljani (številka: 6, 2015)
  Non-singular method of fundamental solutions for three-dimensional isotropic elasticity problems with displacement boundary conditions (številka: 6, 2015)
  Effect of cryogenic treatment applied to M42 HSS drills on the machinability of Ti-6Al-4V alloy (številka: 6, 2015)
  Comparative mechanical and corrosion studies on magnesium, zinc and iron alloys as biodegradable metals (številka: 6, 2015)
  Solid-state sintering of (Ksub0.5Nasub0.5)NbOsub3 synthesized from an alkali-carbonate-based low-temperature calcined powder (številka: 6, 2015)
  A meshless model of electromagnetic braking for the continuous casting of steel (številka: 6, 2015)
  Evaluation of the chitosan-coating effectiveness on a dental titanium alloy in terms of microbial and fibroblastic attachment and the effect of aging (številka: 6, 2015)
  Optimization of the surface roughness by applying the Taguchi technique for the turning of stainless steel under cooling conditions (številka: 6, 2015)
  Structure and properties of the carburised surface layer on 35CrSiMn5-5-4 steel after nanostructurization treatment (številka: 6, 2015)
  Developing continuous-casting-process control based on advanced mathematical modelling (številka: 6, 2015)
  Load-capacity prediction for the carbon- or glass-fibre-reinforced plastic part of a wrapped pin joint (številka: 6, 2015)
 17. 2016
   165

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  številka: 5 (2016)
  številka: 6 (2016)
  Composites based on inorganic matrices for extreme exposure conditions (številka: 1, 2016)
  Corrosion of the refractory zirconia metering nozzle due to molten steel and slag (številka: 1, 2016)
  Characterisation of the mechanical and corrosive properties of newly developed glass-steel composites (številka: 1, 2016)
  Effects of an epoxy-resin-fiber substrate for a omega-shaped microstrip antenna (številka: 1, 2016)
  Prediction of the chemical non-homogeneity of 30MnVS6 billets with genetic programming (številka: 1, 2016)
  Effect of the TiBN coating on a HSS drill when drilling the MA8M Mg alloy (številka: 1, 2016)
  Non-traditional non-destructive testing of the alkali-activated slag mortar during the hardening (številka: 1, 2016)
  WEDM cutting of Inconel 718 nickel-based superalloy: effects of cutting parameters on the cutting quality (številka: 1, 2016)
  Influence of the carbide-particle spheroidisation process on the microstructure after the quenching and annealing of 100CrMnSi6-4 bearing steel (številka: 1, 2016)
  Effects of friction-welding parameters on the morphological properties of an Al/Cu bimetallic joint (številka: 1, 2016)
  Application of the Taguchi method to select the optimum cutting parameters for tangential cylindrical grinding of AISI D3 tool steel (številka: 1, 2016)
  Influence of dredged sediment on the shrinkage behavior of self-compacting concrete (številka: 1, 2016)
  Improvement of the casting of special steel with a wide solid-liquid interface (številka: 1, 2016)
  Experimental and numerical study of hot-steel-plate flatness (številka: 1, 2016)
  Investigation of hole effects on the critical buckling load of laminated composite plates (številka: 1, 2016)
  Deformations and velocities during the cold rolling of aluminium alloys (številka: 1, 2016)
  Multi-walled carbon nanotubes effect in polypropylene nanocomposites (številka: 1, 2016)
  Optimizing the parameters for friction welding stainless steel to copper parts (številka: 1, 2016)
  The relationship between thermal treatment of serpentine and its reactivity (številka: 1, 2016)
  The effect of EO and steam sterilization on the mechanical and electrochemical properties of titanium Grade 4 (številka: 1, 2016)
  X-ray radiography of AISI 4340-2205 steels welded by friction welding (številka: 1, 2016)
  Study of the properties and hygrothermal behaviour of alternative insulation materials based on natural fibres (številka: 1, 2016)
  Prediction of the elastic moduli of chicken-feather-reinforced PLA and a comparison with experimental results (številka: 1, 2016)
  Phase analysis of the slag after submerged-arc welding (številka: 1, 2016)
  Thermodynamic properties and microstructures of different shape-memory alloys (številka: 1, 2016)
  Effect of the skin-core morphology on the mechanical properties of injection-moulded parts (številka: 2, 2016)
  Investigation of the adhesion and wear properties of borided AISI H10 steel (številka: 2, 2016)
  Magnetic properties and microstructure of a bulk amorphous Fe61Co10Ti3Y6B20 alloy, fabricated as rods and tubes (številka: 2, 2016)
  High-temperature oxidation of silicide-aluminide layer on the TiAl6V4 alloy prepared by liquid-phase siliconizing (številka: 2, 2016)
  Estimation of the number of forward time steps for the sequential Beck approach used for solving inverse heat-conduction problems (številka: 2, 2016)
  Enhanced stability and electrochemical performance of a BaTiO3sub/PbO2sub electrode via a layer obtained with layer electrodeposition (številka: 2, 2016)
  Determination of the cutting-tool performance of high-alloyed white cast iron (Ni-Hard 4) using the Taguchi method (številka: 2, 2016)
  Implicit numerical multidimensional heat-conduction algorithm parallelization and acceleration on a graphics card (številka: 2, 2016)
  Deformation behaviour of amorphous Fe-Ni-W/Ni bilayer-confined bulk metallic glasses (številka: 2, 2016)
  Corrosion behavior and the weak-magnetic-field effect of aluminum packaging paper (številka: 2, 2016)
  The effects of cutting conditions on the cutting torque and tool life in the tapping process for AISI 304 stainless steel (številka: 2, 2016)
  Synergistic effect of organic- and ceramic-based ingredients on the tribological characteristics of brake friction materials (številka: 2, 2016)
  Fe-Zn intermetallic phases prepared by diffusion annealing and spark-plasma sintering (številka: 2, 2016)
  Use of the ABI technique to measure the mechanical properties of aluminium alloys (številka: 2, 2016)
  Chemical synthesis and densification behavior of Ag/ZnO metal-matrix composites (številka: 2, 2016)
  Recrystallization behaviour of a nickel-based superalloy (številka: 2, 2016)
  Characterization and kinetics of plasma-paste-borided AISI 316 steel (številka: 2, 2016)
  Optimization of the parameters for the surfactant-added EDM of a Ti-6Al-4V alloy using the GRA-Taguchi method (številka: 2, 2016)
  Characteristics of the AlTiCrN+DLC coating deposited with a cathodic arc and the PACVD process (številka: 2, 2016)
  Use of the ABI technique to measure the mechanical properties of aluminium alloys (številka: 3, 2016)
  Compressive properties of auxetic structures produced with direct 3D printing (številka: 3, 2016)
  Degradation of an AISI 304 stainless-steel tank (številka: 3, 2016)
  Increasing micro-purity and determining the effects of the production with and without vacuum refining on the qualitative parameters of forged-steel pieces with a high aluminium content (številka: 3, 2016)
  Experimental verifications and numerical thermal simulations of automobile lamps (številka: 3, 2016)
  Assessment of tubular light guides with respect to building physics (številka: 3, 2016)
  Deformation behaviour of a natural-shaped bone scaffold (številka: 3, 2016)
  Microstructural evolution during the transient liquid-phase bonding of dissimilar nickel-based superalloys of IN738LC and NIMONIC 75 (številka: 3, 2016)
  Investigating the influence of cutting speed on the tool life of a cutting insert while cutting DIN 1.4301 steel (številka: 3, 2016)
  Improvement of selective copper extraction from a heat-treated chalcopyrite concentrate with atmospheric sulphuric-acid leaching (številka: 3, 2016)
  Weldability of Ti6Al4V to AISI 2205 with a nickel interlayer using friction welding (številka: 3, 2016)
  Surface properties of a laser-treated biopolymer (številka: 3, 2016)
  Microscopic characterization and particle distribution in a cast steel matrix composite (številka: 3, 2016)
  Model of progressive failure for composite materials using the 3D Puck failure criterion (številka: 3, 2016)
  FSW welding of Al-Mg alloy plates with increased edge roughness using square pin tools of various shoulder geometries (številka: 3, 2016)
  Effects of extrusion shear on the microstructures and a fracture analysis of a magnesium alloy in the homogenized state (številka: 3, 2016)
  Analysis of the cutting temperature and surface roughness during the orthogonal machining of AISI 4140 alloy steel via the Taguchi method (številka: 3, 2016)
  Effect of activated flux and nitrogen addition on the bead geometry of borated stainless-steel GTA welds (številka: 3, 2016)
  NiAl intermetallic prepared with reactive sintering and subsequent powder-metallurgical plasma-sintering compaction (številka: 3, 2016)
  Workability behaviour of Cu-TiBsub2 powder-metallurgy preforms during cold upsetting (številka: 3, 2016)
  Printed microstrip line-fed patch antenna on a high-dielectric material for C-band applications (številka: 3, 2016)
  Tensile and compressive tests of textile composites and results analysis (številka: 3, 2016)
  Creep behaviour of a short-fibre C/PPS composite (številka: 3, 2016)
  A comparison of as-welded and simulated heat affected zone (HAZ) microstructures (številka: 3, 2016)
  Homogenization of an Al-Mg alloy and alligatoring failure (številka: 3, 2016)
  Investigation of the effect of holding time and melt stirring on the grain refinement of an A206 alloy (številka: 3, 2016)
  Physicochemical properties of a Ti67 alloy after EO and steam sterilization (številka: 3, 2016)
  Analyzing the heat-treatment effect on the mechanical properties of free-cutting steels (številka: 3, 2016)
  Characterization of heterogeneous arc welds through miniature tensile testing and Vickers-hardness mapping (številka: 4, 2016)
  Overcooling in overlap areas during hydraulic descaling (številka: 4, 2016)
  Fabrication and properties of SiC reinforced copper-matrix-composite contact (številka: 4, 2016)
  Impression relaxation and creep behavior of Al/SiC nanocomposite (številka: 4, 2016)
  New concept for manufacturing closed die forgings of high strength steels (številka: 4, 2016)
  Predgovor urednika (številka: 4, 2016)
  Computer tools to determine physical parameters in wooden houses (številka: 4, 2016)
  Microstructure and properties of the high-temperature (HAZ) of thermo-mechanically treated S700MC high-yield-strength steel (številka: 4, 2016)
  Metal particles size influence on graded structure in composite Alsub2Osub3-Ni (številka: 4, 2016)
  Development of aluminium alloys for aerosol cans (številka: 4, 2016)
  Investigation of the cutting forces and surface roughness in milling carbon-fiber-reinforced polymer composite material (številka: 4, 2016)
  The influence of surface coatings on the tooth tip deflection of polymer gears (številka: 4, 2016)
  Possibilities of determining the air-pore content in cement composites using computed tomography and other methods (številka: 4, 2016)
  Organosoluble xanthone-based polyimides: synthesis, characterization, antioxidant activity and heavy-metal sorption (številka: 4, 2016)
  Static and dynamic tensile characteristics of S420 and IF steel sheets (številka: 4, 2016)
  Investigation of wear behavior of borided AISI D6 steel (številka: 4, 2016)
  Material and technological modelling of closed-die forging (številka: 4, 2016)
  Investigation of Portevin-Le Chatelier effect of hot-rolled Fe-13Mn-0.2C-1Al-1Si TWIP steel (številka: 4, 2016)
  Helium atom scattering - a versatile technique in studying nanostructures (številka: 4, 2016)
  Multi-criteria analysis of synthesis methods for Ni-based catalysts (številka: 4, 2016)
  Correlation of the heat-transfer coefficient at sprinkled tube bundle (številka: 4, 2016)
  Possibilities of NUS and impact-echo methods for monitoring steel corrosion in concrete (številka: 4, 2016)
  Homogenization of an Al-Mg alloy and alligatoring failure: influence of the microstructure (številka: 4, 2016)
  Influence of structural defects on the magnetic properties of massive amorphous Fesub60Cosub10Mosub2WsubxYsub8Bsub20-x (x = 1, 2) alloys produced with the injection casting method (številka: 4, 2016)
  Acoustic and electromagnetic emission of lightweight concrete with polypropylene fibers (številka: 4, 2016)
  Vapour-phase condensed composite materials based on copper and carbon (številka: 4, 2016)
  Mathematical modeling of a cement raw-material blending process using a neural network (številka: 4, 2016)
  Investigation of the mechanical properties of a cork/rubber composite (številka: 4, 2016)
  Influence of Na2subSiF6sub on the surface morphology and corrosion resistance of an AM60 magnesium alloy coated by micro arc oxidation (številka: 5, 2016)
  The phenomenon of reduced plasticity in low-alloyed copper (številka: 5, 2016)
  Mechanical properties of polyamide/carbon-fiber-fabric composites (številka: 5, 2016)
  Effect of sulphide inclusions on the pitting-corrosion behaviour of high-Mn steels in chloride and alkaline solutions (številka: 5, 2016)
  Growth of K2subCO3sub-doped KDP Crystal from an aqueous solution and an investigation of its physical properties (številka: 5, 2016)
  Influence of the tool rotational speed on the microstructure and joint strength of friction-stir spot-welded pure copper (številka: 5, 2016)
  Effect of the addition of niobium and aluminium on the microstructures and mechanical properties of micro-alloyed PM steels (številka: 5, 2016)
  Influence of different production processes on the biodegradability of an FeMn17 alloy (številka: 5, 2016)
  Editor's preface (številka: 5, 2016)
  Artificial aggregate from sintered coal ash (številka: 5, 2016)
  Dissimilar spot welding of DQSK/DP600 steels: the weld-nugget growth (številka: 5, 2016)
  Analysis of the structural-defect influence on the magnetization process in and above the Rayleigh region (številka: 5, 2016)
  Measurement of bio-impedance on an isolated rat sciatic nerve obtained with specific current stimulating pulses (številka: 5, 2016)
  Characteristics of dye-sensitized solar cells with carbon nanomaterials (številka: 5, 2016)
  Effect of mechanical activation on the synthesis of a magnesium aluminate spinel (številka: 5, 2016)
  Numerical and experimental investigation of the effect of hydrostatic pressure on the residual stress in boiler-tube welds (številka: 5, 2016)
  Investigation studies involving wear-resistant ALD/PVD hybrid coatings on sintered tool substrates (številka: 5, 2016)
  Rheological properties of alumina ceramic slurries for ceramic shell-mould fabrication (številka: 5, 2016)
  Armour plates from Kozlov rob - analyses of two unusual finds (številka: 5, 2016)
  Phase and microstructure development of LSCM perovskite materials for SOFC anodes prepared by the carbonate-coprecipitation method (številka: 5, 2016)
  Metalografska preiskava in korozijska odpornost zvarov feritnega nerjavnega jekla (številka: 5, 2016)
  The effect of high-speed grinding technology on the properties of fly ash (številka: 5, 2016)
  Chemical cross-linking of chitosan/polyvinyl alcohol electrospun nanofibers (številka: 5, 2016)
  Influence of solidification speed on the structure and magnetic properties of Ndsub10Fesub81Zrsub1Bsub6 in the as-cast state (številka: 5, 2016)
  Investigation of the mechanical properties of electrochemically deposited Au-In alloy films using nano-indentation (številka: 5, 2016)
  The effect of the welding parameters and the coupling agent on the welding of composites (številka: 5, 2016)
  Surface treatment of heat-treated cast magnesium and aluminium alloys obdelava (številka: 5, 2016)
  Cutting-tool performance in the end milling of carbon-fiber-reinforced plastics (številka: 5, 2016)
  Investigation of hole profiles in deep micro-hole drilling of AISI 420 stainless steel using powder-mixed dielectric fluids (številka: 5, 2016)
  Evaluation of the grindability of recycled glass in the production of blended cements (številka: 5, 2016)
  Effect of direct cooling conditions on the microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications (številka: 5, 2016)
  Effect of a combination of fly ash and shrinkage-reducing additives on the properties of alkali-activated slag-based mortars (številka: 5, 2016)
  Modeling the deep drawing of an AISI 304 stainless-steel rectangular cup using the finite-element method and an experimental validation (številka: 6, 2016)
  The structure and morphology of the surface of duplex layers after saturation of the base layer with carbon (številka: 6, 2016)
  Forming-limit diagrams and strain-rate-dependent mechanical properties of AA6019-T4 and AA6061-T4 aluminium sheet materials (številka: 6, 2016)
  Impact toughness of WMD after MAG welding with micro-jet cooling (številka: 6, 2016)
  Modeling of shot-peening effects on the surface properties of a (TiB + TiC)/Ti-6Al-4V composite employing artificial neural networks (številka: 6, 2016)
  Behaviour of new ods alloys under single and multiple deformation (številka: 6, 2016)
  Influence of nano-sized cobalt oxide additions on the structural and electrical properties of nickel-manganite-based NTC thermistors (številka: 6, 2016)
  Effect of thermomechanical treatment on the intergranular corrosion of Al-Mg-Si-Type alloy bars (številka: 6, 2016)
  A new wideband negative-refractive-index metamaterial (številka: 6, 2016)
  Hot tensile testing of SAF 2205 duplex stainless steel (številka: 6, 2016)
  A high-efficiency automatic de-bubbling system for liquid silicone rubber (številka: 6, 2016)
  Machining parameters influencing in electro chemical machining on AA6061 MMC (številka: 6, 2016)
  Effect of gas atmosphere on the non-metallic inclusions in laser-welded TRIP steel with Al and Si additions (številka: 6, 2016)
  Non-traditional whiteware based on calcium aluminate cement (številka: 6, 2016)
  Valorization of brick wastes in the fabrication of concrete blocks (številka: 6, 2016)
  Electroslag remelting: a process overview (številka: 6, 2016)
  The microstructure of metastable austenite in X5CrNi18-10 steel after its strain-induced martensitic transformation (številka: 6, 2016)
  Porous magnesium alloys prepared by powder metallurgy (številka: 6, 2016)
  Surface and anticorrosion properties of hydrophobic and hydrophilic TiOsub2 coatings on a stainless-steel substrate (številka: 6, 2016)
  Analysis of twin-roll casting AA8079 alloy 6.35-mikrom foil rolling process (številka: 6, 2016)
  The size effect of heat-transfer surfaces on boiling (številka: 6, 2016)
  Durability of alumina silicate concrete based on slag/fly-ash blends against acid and chloride environments (številka: 6, 2016)
  Effect of alternative heat-treatment parameters on the aging behavior of short-fiber-reinforced 2124 Al composites (številka: 6, 2016)
  Evaluation of the degree of degradation using the impact-echo method in civil engineering (številka: 6, 2016)
  Antimicrobial modification of polypropylene with silver nanoparticles immobilized on zinc stearate (številka: 6, 2016)
  Electromagnetic-shielding effectiveness and fracture behavior of laminated (Ni-NiAlsub3) composites (številka: 6, 2016)
  Continuous vertical casting of a NiTi alloy (številka: 6, 2016)
 18. 2017
   154

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  številka: 5 (2017)
  številka: 6 (2017)
  Rheological properties of feedstocks and the structure of injection moulders for sintering composite tool materials based on MMCS (številka: 1, 2017)
  Grain-refining ability of ultra-rapid annealing for low-carbon steel: severe plastic deformation (številka: 1, 2017)
  The influence of an isothermal annealing process on the structure and magnetic properties of the bulk amorphous alloy FeCoBYMo (številka: 1, 2017)
  The use of natural sepiolite fiber in concrete (številka: 1, 2017)
  A metamaterial-embedded wide-band antenna for the microwave C-band (številka: 1, 2017)
  Powder-metallurgy preparation of NiTi shape-memory alloy using mechanical alloying and spark-plasma sintering (številka: 1, 2017)
  Corrosion determination of reinforcement using the electrical resistance method (številka: 1, 2017)
  Optimization of the machining parameters for the turning of 15-5 PH stainless steels using the Taguchi method (številka: 1, 2017)
  Analysis of the fiber distribution, size, and volume ratio of unidirectional composite plates with different thicknesses (številka: 1, 2017)
  Investigation of the geometrical accuracy and thickness distribution using 3d laser scanning of AA2024-T3 sheets formed by SPIF (številka: 1, 2017)
  Effect of holding time on the production of Nb-NbAl3 intermetallic composites via electric-current-activated sintering (številka: 1, 2017)
  Rock burst dependency on the type of steel arch support in the Velenje mine (številka: 1, 2017)
  The growth of beta phase in the gamma-brass-copper diffusion couple (številka: 1, 2017)
  Developing a friction-stir welding window for joining the dissimilar aluminum alloys AA6351 and AA5083 (številka: 1, 2017)
  Molecular dynamics simulations of plastic deformation of metallic surfaces (številka: 1, 2017)
  Miswak (Salvadora Persica roots): discovery of a new biomaterial for removing heavy metals from water in Saudi Arabia (številka: 1, 2017)
  Classification of surface defects on steel sheet using convolutional neural networks (številka: 1, 2017)
  Effect of cutting parameters on the drilling of AlSi7 metallic foams (številka: 1, 2017)
  Poly(vinyl alcohol): formulation of a polymer ink for the patterning of substrates with a drop-on-demand inkjet printer (številka: 1, 2017)
  Formation of a corrosion-resistant alumina coating on a 6061 aluminum alloy using a combination of micro-arc oxidation and sealing treatments (številka: 1, 2017)
  Lacunarity properties of nanophotonic materials based on poly(methyl methacrylate) for contact lenses (številka: 1, 2017)
  Nano-indentation investigations of the mechanical properties of thin TiOsub2, WOsub3 and their composites layers, deposited by spray pyrolysis (številka: 1, 2017)
  Influence of chemical additives and curing conditions on the mechanical properties and carbonation resistance of alkali-activated slag composites (številka: 1, 2017)
  Editorial preface (številka: 1, 2017)
  Bio-plastic composite substrate material based microstrip-fed printed antenna for wireless communications (številka: 1, 2017)
  Effect of quenching parameters on the mechanical properties of the 7A04 aluminium alloy (številka: 1, 2017)
  Erosion wear resistance of titanium-matrix composite Ti/TiN produced by diode-laser gas nitriding (številka: 1, 2017)
  Properties of Alsub2Osub3/TiOsub2 and ZrOsub2/CaO flame-sprayed coatings (številka: 2, 2017)
  Determining the heat-transfer coefficient in an isothermal model of a shaft furnace (številka: 2, 2017)
  Laser welding of the new grade of advanced high-strength steel Domex 960 (številka: 2, 2017)
  Effect of inoculation on the formation of chunky graphite in ductile-iron castings (številka: 2, 2017)
  Selective leaching and surface properties of TiNiFe shape-memory alloys (številka: 2, 2017)
  Electrospinning of biodegradable polyester urethane (številka: 2, 2017)
  Mechanical properties of plasma-sprayed layers of aluminium and aluminium alloy on AZ 91 (številka: 2, 2017)
  The effect of thermo-mechanical processing on the structure, static mechanical properties and fatigue behaviour of pure Mg (številka: 2, 2017)
  Lightweight aggregates made from fly ash using the cold-bond process and their use in lightweight concrete (številka: 2, 2017)
  One-dimensional elasto-plastic material model with damage for a quick identification of the material properties (številka: 2, 2017)
  Strain-rate-dependent tensile characteristics of AA2139-T351 aluminum alloy (številka: 2, 2017)
  Changes in the composite structure and parameters after an exposure to a synergic action of various extreme conditions (številka: 2, 2017)
  Heat treatment of rails (številka: 2, 2017)
  Study of macro-segregations in a continuously cast billet (številka: 2, 2017)
  The influence of scanning speed on the laser metal deposition of Ti/TiC powders (številka: 2, 2017)
  Temperature-initiated structural changes in FeSsub2 pyrite from Pohorje, Eastern Alps, North-Eastern Slovenia (številka: 2, 2017)
  Effect of adding water-based binders on the technological properties of ceramic slurries based on silicon carbide (številka: 2, 2017)
  Copolymerization of poly (o-phenylenediamine-co-o/p-toluidine) via the chemical oxidative technique (številka: 2, 2017)
  A review of the surface modifications of titanium alloys for biomedical applications (številka: 2, 2017)
  Preparation of bio-polymeric materials, their microstructures and physical functionalities (številka: 2, 2017)
  Evaluation of the wear behavior of nitride-based PVD coatings using different multi-criteria decision-making methods (številka: 2, 2017)
  Microstructural evolution and mechanical characterizations of Al-TiC matrix composites produced via friction stir welding (številka: 2, 2017)
  Optimizing the reactivity of a raw-material mixture for Portland clinker firing (številka: 2, 2017)
  In-situ synthesis of titanium carbide particles in an iron matrix during diode-laser surface alloying of ductile cast iron (številka: 2, 2017)
  Examination methods for waterproofing injection screens in various building materials (številka: 3, 2017)
  Load determination by analysing the stress state for the open-die forging of the aluminium alloy AlMgSi0.5 (številka: 3, 2017)
  Performance of nano-filtration and reverse osmosis processes for wastewater treatment (številka: 3, 2017)
  Experimental determination of the influence of fresh concrete's composition on its resistance to water and de-icing chemicals by means of two methods (številka: 3, 2017)
  Tensile behaviour and fractography analyses of LM6/ZrOsub2 composites (številka: 3, 2017)
  Vpliv dodatka nanofibrilirane celuloze na mehanske lastnosti poli(3-hidroksibutirata) (številka: 3, 2017)
  Metoda rekonstrukcije zidanih stavb z notranjim jedrom iz križno lepljenih lesenih plošč (številka: 3, 2017)
  Using the Barkhausen-noise analysis and metal-magnetic-memory method for material characteristics under fatigue damage (številka: 3, 2017)
  Deformation and improvement of the IR transmission of single-crystal silicon by direct current heating (številka: 3, 2017)
  Time-lapse micro-tomography analysis of the deformation response of a gellan-gum-based scaffold (številka: 3, 2017)
  Influence of alloying elements on the mechanical properties of a cobalt-based alloy produced with powder metallurgy (številka: 3, 2017)
  The effect of current types on the microstructure and corrosion properties of Ni/nanoAlsub2Osub3 composite coatings (številka: 3, 2017)
  Energy-efficient gas-turbine blade-material technology (številka: 3, 2017)
  Improving of hot workability and expanding the temperature range of safe hot working for M35 high-speed steel (številka: 3, 2017)
  Effect of the GMAW metal-transfer mode on the weld-metal structure of HSLA X80 (številka: 3, 2017)
  Influence of stainless-steel wire mesh on the mechanical behaviour in a glass-fibre-reinforced epoxy composite (številka: 3, 2017)
  Heat treatment of electroless Ni-P layers on an austenitic stainless-steel substrate (številka: 3, 2017)
  Comparison of homogenization approaches used for the identification of the material parameters of unidirectional composites (številka: 3, 2017)
  Statistical view of evaluating concrete-surface-layer permeability tests in connection with changes in concrete formula (številka: 3, 2017)
  Characteristics of the thermal fatigue resistance for 3.1C, 0.8Si, 0.9Mn, 1.7Cr, 4.5Ni and 0.3Mo ICDP cast iron roll at 600°C (številka: 3, 2017)
  Root-cause analysis of superheater-tube failure (številka: 3, 2017)
  Central composite design on the volume of laser metal deposited Ti6Al4V and Cu (številka: 3, 2017)
  Influence of scanning speed on the intermetallic produced in-situ in laser-metal-deposited TiC/Ti6Al4V composite (številka: 3, 2017)
  Modification of the inclusions in austenitic stainless steel by adding tellurium and zirkonium (številka: 3, 2017)
  Ni-Fe alloy thin films for AMR sensors (številka: 3, 2017)
  The development of new types of secondary protection for concrete structures exposed to extreme conditions (številka: 3, 2017)
  Friction-stir processing of a composite aluminium alloy (AA 1050) reinforced with titanium carbide powder (številka: 3, 2017)
  Numerical simulation of an equilibrium segregation of impurities on the grain boundaries of copper and its alloys (številka: 3, 2017)
  Effects of an Alsub2Osub3 nano-additive on the performance of ceramic coatings prepared with micro-arc oxidation on a titanium alloy (številka: 4, 2017)
  Impact toughness of laser-welded butt joints of the new steel grade STRENX 1100MC (številka: 4, 2017)
  Experimental analysis of the influence of concrete curing on the development of its elastic modulus over time (številka: 4, 2017)
  Predictive model and optimization of processing parameters for plastic injection moulding (številka: 4, 2017)
  Fabrication and optimum conditions of a superhydrophobic surface using a facile redox reaction and a solution-immersion method on zinc substrates (številka: 4, 2017)
  Comparison of the physicochemical properties of Alsub2Osub3 layers applied to the surfaces of cpTi and the Ti6Al7Nb alloy using the ALD method (številka: 4, 2017)
  Mechanical properties of laminated steel-based composite materials fabricated by hot rolling (številka: 4, 2017)
  Mechanical and tribological properties of nanofilled phenolic-matrix laminated composites (številka: 4, 2017)
  Effect of particles size on the mechanical properties of SiC-reinforced aluminium 8011 composites (številka: 4, 2017)
  Increasing the wear resistance of Al-Mg components using thermal-spray coatings (številka: 4, 2017)
  Formation of Ni-Ti intermetallics during reactive sintering at 800-900 °C (številka: 4, 2017)
  A carbon-nanotubes counter electrode for flexible dye-sensitized solar cells (številka: 4, 2017)
  Mechanisms of hardness increase for composite surface layers during laser gas nitriding of the Ti6Al4V alloy (številka: 4, 2017)
  Carbide distribution based on automatic image analysis for cryogenically treated tool steels (številka: 4, 2017)
  Chromium-based oxidation-resistant coatings for the protection of engine valves in automotive vehicles (številka: 4, 2017)
  Influence of a cryogenic treatment on the fracture toughness of an AISI 420 martensitic stainless steel (številka: 4, 2017)
  Study of the properties and structure of selected tool steels for cold work depending on the parameters of heat treatment (številka: 4, 2017)
  ZrMoN films on 304 stainless steel as bipolar plates for PEMFCs using physical-vapor-deposition (PVD) technology (številka: 4, 2017)
  Properties and structures of bulk metallic glasses based on magnesium (številka: 4, 2017)
  Effect of tool geometry and welding parameters on the microstructure and static strength of the friction-stir spot-welded DP780 dual-phase steel sheets (številka: 4, 2017)
  Oxidation of molybdenum by low-energy oxygen-ion bombardment (številka: 4, 2017)
  Porous HA/alumina composites intended for bone-tissue engineering (številka: 4, 2017)
  Characterization of structural materials by spherical indentation (številka: 4, 2017)
  Effect of yttrium and zirconium microalloying on the structure and properties of weld joints of a two-phase titanium alloy (številka: 5, 2017)
  Effect of severe plastic and heavy cold deformation on the structural and mechanical properties of commercially pure titanium (številka: 5, 2017)
  Short-term creep of P91 heat-resistant steels at low stresses and an instantaneous-stress-change testing (številka: 5, 2017)
  Electronic and optical properties of the spinel oxides MgsubxZnsub1-xAlsub2Osub4 by first-principles calculations (številka: 5, 2017)
  Effects of an addition of coir-pith particles on the mechanical properties and erosive-wear behavior of a wood-dust-particle-reinforced phenol formaldehyde composite (številka: 5, 2017)
  Synthesis of PMMA/ZnO nanoparticles composite used for resin teeth (številka: 5, 2017)
  Microstructure evolution and statistical analysis of Al/Cu friction-stir spot welds (številka: 5, 2017)
  A facile method to prepare super-hydrophobic surfaces on silicone rubbers (številka: 5, 2017)
  Surface characteristics of Invar alloy according to micro-pulse electrochemical machining (številka: 5, 2017)
  Pomembna obletnica revije Materiali in tehnologije (številka: 5, 2017)
  Gelling polysaccharide as the electrolyte matrix in a dye-sensitized solar cell (številka: 5, 2017)
  Microstructural evaluation of Ni-SDC cermet from a representative 2D image and /or a 3D reconstruction based on a stack of images (številka: 5, 2017)
  Corrosion resistance of as-plated and heat-treated electroless dublex Ni-P/Ni-B-W coatings (številka: 5, 2017)
  Investigation of the static icing property for super-hydrophobic coatings on aluminium (številka: 5, 2017)
  Effect of ball milling on the properties of the porous Ti-26Nb (številka: 5, 2017)
  Development of a heat treatment for increasing the mechanical properties and stress corrosion resistance of 7000 Al alloys (številka: 5, 2017)
  Influence of thermomechanical treatment on the grain-growth behaviour of new fe-al based alloys with fine Alsub2Osub3 precipitates (številka: 5, 2017)
  Analysis of precipitates in aluminium alloys with the use of high-resolution electron microscopy and computer simulation (številka: 5, 2017)
  Investigation of grain boundaries in alloy 263 after special heat treatment (številka: 5, 2017)
  Fracture toughness of ledeburitic VANADIS 6 steel after sub-zero treatment for 17 h and double tempering (številka: 5, 2017)
  Additive manufacturing: the future of manufacturing (številka: 5, 2017)
  Optimum bushing length in thermal drilling of galvanized steel using artificial neural network coupled with genetic algorithm (številka: 5, 2017)
  Durability of materials based on a polymer-silicate matrix and a lightweight aggregate exposed to aggressive influences combined with high temperatures (številka: 5, 2017)
  Durability of FRP/wood bonds glued with epoxy resin (številka: 6, 2017)
  Effect of the mode and dynamics of thermal processes on DSC-acquired phase-change temperature and latent heat of different kinds of PCM (številka: 6, 2017)
  Corrosion on polished and laser-textured surfaces of an Fe-Mn biodegradable alloy (številka: 6, 2017)
  Investigation of the wear behaviour of an AISI 1040 forged steel shaft with plasma-spray ceramic-oxide coatings for sugar-cane mills (številka: 6, 2017)
  Cavitation erosion properties of a nickel-free high-nitrogen Fe-Cr-Mn-N stainless steel (številka: 6, 2017)
  Synthesis and characterization of an in-situ magnesium-based cast nano composite via nano-SiOsub2 additions to the melt (številka: 6, 2017)
  Comparison of the surface and anticorrosion properties of SiOsub2 and TiOsub2 nanoparticle epoxy coatings (številka: 6, 2017)
  Phase-transformation behavior and micromechanical properties of a dual-phase steel after chemical modifications (številka: 6, 2017)
  Surface characterization of platinum stimulating electrodes using an electrochemical scanning method (številka: 6, 2017)
  Improving the microstructure and mechanical properties of magnesium-alloy sheets with a new extrusion method (številka: 6, 2017)
  Formation mechanism of diffusion-reaction layer for a Cu/Ti diffusion couple under different heating methods (številka: 6, 2017)
  De-oxidation of PK942 steel with Ti and Zr (številka: 6, 2017)
  Mechanism of multi-layer composite coatings in the zinc process of recycling coated WC-Co cemented-carbide scrap (številka: 6, 2017)
  Effects of cutting parameters and tool-path strategies on tool acceleration in ball-end milling (številka: 6, 2017)
  Distribution of Alsub2Osub3 reinforcement particles in austenitic stainless steel depending on their size and concentration (številka: 6, 2017)
  Modeling of water removal in direct-chill casting of aluminum-alloy billets (številka: 6, 2017)
  Basic physical, mechanical and electrical properties of electrically enhanced alkali-activated aluminosilicates (številka: 6, 2017)
  Synthesis and characterization of graphene nanosheets/magnesium composites processed through powder metallurgy (številka: 6, 2017)
  Increasing the tensile strength and elongation of 16MnCrS5 steel using genetic programming (številka: 6, 2017)
  2D numeric simulation of serrated-chip formation in orthogonal cutting of AISI316H stainless steel (številka: 6, 2017)
  EIS and SKP study on improvement of the protection performance of an alkyd-varnish coating modified with air-plasma treatment on Q235 steel EIS in SKP (številka: 6, 2017)
  Characterization of Ni-P coating prepared on a wrought AZ61 magnesium alloy via electroless deposition (številka: 6, 2017)
  Thermal-cycling behavior of CoNiCrAlY bonds coated with thermal barrier coatings (TBCs) produced with atmospheric plasma spraying (APS) (številka: 6, 2017)
 19. 2018
   40

  Novel materials based on Lasub0.75SrsubxAsub0.25-xCrsub0.5Mnsub0.5Osub3 (A=Ba, Ca, Mg) as full-ceramics anodes in high-temperature fuel cells (številka: 1, 2018)
  Electrodeposition of a hydroxyapatite coating on a biocompatible NiTi alloy (številka: 1, 2018)
  Surface nanocomposite fabrication on AA6063 aluminium alloy using friction stir processing (številka: 1, 2018)
  Effect of beta irradiation on the structural changes of isotactic polypropylene (številka: 1, 2018)
  Local mechanical properties of irradiated cross-linked HDPE (številka: 1, 2018)
  Multi-parameter surface-quality analysis (številka: 1, 2018)
  Elastomer testing (številka: 1, 2018)
  A modified mean-linear-intercept method for distinguishing lamellar and globular eutectic carbides in metallographic samples (številka: 1, 2018)
  Towards the optimum spinal fusion device (številka: 1, 2018)
  Modelling of a transient-temperature field in plastics during laser cutting (številka: 1, 2018)
  Local mechanical properties of irradiated cross-linked filled poly (butylene terephthalate) (PBT) (številka: 1, 2018)
  Biomaterials in endoprosthetics (številka: 1, 2018)
  Comparison of electrospinning and wet-spinning methods for the production of chitosan-based composite fibers (številka: 1, 2018)
  Influence of artificial aging on the electrochemical properties of the aluminium AA 6063 alloy (številka: 1, 2018)
  Microstructural changes of ECAP-processed magnesium alloy AZ91 during cyclic loading at different stress-amplitude levels (številka: 1, 2018)
  Influence of steam-side oxide scales on the creep life of a boiler superheater tube (številka: 1, 2018)
  Study on the in-plane shear performance of spacer fabrics in composite forming (številka: 1, 2018)
  Influence of chunky graphite on latent heat (številka: 1, 2018)
  Local mechanical properties of irradiated cross-linked polypropylene (številka: 1, 2018)
  Research of the mechanisms of backfill formation and damage (številka: 2, 2018)
  Effects of tire chips on the shrinkage and cracking characteristics of clayey soils (številka: 2, 2018)
  A screen-printed piezoelectric energy harvester using ZnO tetrapod arrays (številka: 2, 2018)
  The influence of free-radical concentration on the shear bond strength of dental composites (številka: 2, 2018)
  Experimental study and analysis of the wear properties of friction-stir-welded AA7075-T6 and A384.0-T6 dissimilar aluminium alloys of butt joints (številka: 2, 2018)
  Monitoring and simulation of the unsteady states in continuous casting (številka: 2, 2018)
  Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test (številka: 2, 2018)
  Use of a laser disc for cutting silicon wafers (številka: 2, 2018)
  Pyrometallurgical treatment of silver-containing catalysts (številka: 2, 2018)
  Optimizing the formulation of e-glass fiber and cotton shell particles hybrid composites for their mechanical behavior by mixture design analysis (številka: 2, 2018)
  Optimization of formability of tailor-welded blanks (številka: 2, 2018)
  Investigation of the mechanical properties of a squeeze-cast LM6 aluminium alloy reinforced with a zinc-coated steel-wire mesh (številka: 2, 2018)
  Deformation behavior of the Mg-7Zn-3Cu-1Ce alloy during hot compression (številka: 2, 2018)
  A study of the microstructures and performance of chromium boride coatings on AISI 52100 steel (številka: 2, 2018)
  Investigation of a tool and workpiece machined using a nickel-nanocoated insert (številka: 2, 2018)
  Investigation of the 3D displacement characteristics for a macro-fiber composite transducer (MFC-P1) (številka: 2, 2018)
  Investigation of the freeze-thaw resistance of eco-porous concrete containing fly ash (številka: 2, 2018)
  Feasible method to fabricate a nickel-nanodot mask on a silicon substrate with conventional thermal annealing (številka: 2, 2018)
  Optimization of surface roughness in finish milling of AISI P20+S plastic-mold steel (številka: 2, 2018)
  Structure and properties of laser-beam-welded joints of low-alloy high-strength steel DOCOL 1200M with a martensitic structure (številka: 2, 2018)
  Determining sloped-load limits inside von Mises truss with elastic support (številka: 2, 2018)