Apriorij svetovnosti, hermenevtika vmesnosti in medkulturnost