Pregled učinkov odstrela volkov v Sloveniji in presoja skladnosti odstrela z določili Habitatne direktive
Review of wolf culling effects in Slovenia and assessment of its compliance with the Habitat directive regulations