Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti, knjiga 166